.

2018 m. gruodžio 14 d.

Kaip kovoti prieš korupcinius ryšius tarp LR teisėjų?

Susidaro pagrįstas įspūdis, kad Aurelijaus Gutausko vadovaujamos Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veikla remiasi korupcinių ryšių tarp teisėjų standartu. Bandau pritraukti dėmesį:)

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Užvakar kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl iš manęs besityčiojančių teisėjų – sukčių ir psichopatų. Na ir kas?

Aurelijus Gutauskas –
teisėjų etikos „sargas“
Aurelijus Gutauskas

Teisėjų komisijose sėdi tokie pat teisę niekinantys teisėjai – visada pasiryžę apginti savo sėbrus kruvino š. spalvos suknelėmis. Jiems taip apsimoka: šiandien jie apgins kolegas nusikaltėlius, o rytoj – kiti sėbrai juos pačius.

Aukščiausiojo teismo pirmininkas korupcinius ryšius tarp teisėjų tiesiog įvardino „teismų standartu“. Ką gi daryti?

Kadangi neturiu iš ko davinėti kyšių, akivaizdu, kad man lieka vienintelis būdas – bandyti teisėjų nusikaltimus kuo labiau viešinti.

Kadangi mane teisia šiuo metu Vilniuje gyvenantys teisėjai, labai tikėtina, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Aurelijus Gutauskas yra suėjęs su jais (ar bent kuriuo nors iš jų) į glaudžius korupcinius santykius (pavyzdžiui, gavęs, perdavinėję ar dalijęsis kyšiais ar pan.).

Todėl prašau kreiptis į Gutausko komisiją dar ir Teisėjų tarybos bei Vilniaus apygardos teismo pirmininkės, prašau palaikyti :-) Grybauskaitės, Teisingumo ministro ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, dar bandau nušalinti teisėjus ir kreiptis į žiniaspaudą...

Kreipimasis į Teisėjų tarybą

Giedrius Šarkanas

Teisėjų tarybai

PRAŠYMAS KREIPTIS Į TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJĄ DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJŲ BEGĖDIŠKO SUKČIAVIMO, PSICHOPATIJOS IR KITŲ TEISĖJO VARDĄ ŽEMINANČIŲ JŲ VEIKSMŲ
2018-12-14
Vilnius

Mane teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis, mane ciniškai apgavo ir begėdiškai iš manęs išsityčiojo, todėl aš, patartas Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto bei Teisingumo ministerijos, kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Deja, pagrindiniu LR teismų standartu vis dar išlieka LAT pirmininko viešai įvardinti korupciniai ryšiai tarp teisėjų. Todėl aš, kaip neturtingas asmuo, negaliu turėti jokių vilčių, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisija patenkins mano prašymą pradėti drausmės bylas iš manęs išsityčiojusiems teisėjams, nors šieji mane neteisėtai begėdiškai apgavo, pažemino, apgaulės būdu neleido man pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis ir pagaliau tiesiogiai išsityčiojo iš manęs.

Mano žiniomis, šiuo metu LR – vienintelė Europos valstybė, kurioje teisėjai gali ne tik ramiai sau dalintis kyšiais pasitarimų kambariuose, bet ir kiek panorėję pažeidinėti įstatymus, dergti teisėjo vardą, tyčiotis ir apgaudinėti nuo jų priklausomus asmenis – jei tik šie nėra pakankamai turtingi, kad galėtų duoti kyšį, pasisamdyti turtingą advokatą ar pan. įtakoti LR teismus.

1 priede pateikiu ištrauką iš stenogramos Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžio, kurio metu teisėja Inga Štuopienė privertė mane duoti prieš save parodymus grasindama, kad neleis man kalbėti procese, ir teismo psichiatrija (kuri, kaip visuotinai žinoma, LR dažnai naudojama kaip būdas kankinti, įkalinti ar ir nužudyti politiškai ar asmeniškai neparankius žmones). Tačiau Aurelijaus Gutausko vadovaujama Teisėjų etikos ir drausmės komisija už tai netgi nepradėjo Štuopienei drausmės bylos, nors ši įvykdė dar dešimtis kitų, ne ką lengvesnių pažeidimų. Akivaizdu, kad šiuo metu Europoje tėra 1 valstybė, kurioje toks dalykas įmanomas – tokį komisijos sprendimą tegalima paaiškinti LR teismų emblema tapusiais tvirtais korupciniais ryšiais tarp teisėjų (o gal ir politikų skiriamų „visuomenės atstovų“).

Neturėdamas pinigų duoti kyšį p. Gutauskui ar kitaip priversti jį laikytis galiojančių įstatymų, Teisėjų etikos kodekso ir paprasčiausio padorumo, kreipiuosi į Jus, prašydamas Jus savo ruožtu kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją su prašymu pradėti drausmės bylas iš manęs išsityčiojusiems Vilniaus apygardos teismo teisėjams. Nors dauguma komisijos narių – vilniečiai ir todėl matomai egzistuoja didelė tikimybė, kad yra dalijęsi su mano skriaudėjais kyšiais ir/ar dalyvavę kitose korupcinėse veiklose, oficialus Teisėjų tarybos kreipimasis priverstų p. Gutauską prisilaikyti nors minimalaus padorumo, nors aš ir esu žemiausio socialinio statuso skurdžius, kokius p. Gutauskas su kolegomis akivaizdžiai (sprendžiant pagal jų sprendimą dėl Štuopienės) yra pripratę ignoruoti ir niekinti jų teises.

Todėl prašau oficialiai kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją prašant (siūlant) pradėti drausmės bylas Vilniaus apygardos teismo teisėjams Arūnui Budriui, Jurgitai Kolyčienei ir Ernestui Rimšeliui dėl jų begėdiško sukčiavimo naudojantis proceso dalyvių neišmanymu, taip pat pirmiesiems 2 – dėl grubiai psichopatinio jų elgesio naudojant teisėjo statusą kaip būdą nebaudžiamai pasityčioti iš nuo jų priklausomo asmens, o p. Rimšeliui – dėl to, kad jų nesustabdė būdamas kolegijos nariu, taip pat dėl jų įžūlaus proceso tvarkos pažeidinėjimo bei proceso vilkinimo.

3 teisėjai – psichopatai begėdiškai išsityčiojo iš manęs, mano tikėjimo ir religinių jausmų

Š.m. spalio 2 d. mane šiuo metu teisiantys minėtieji 3 teisėjai paskyrė man psichiatrinę ekspertizę po to, kai aš išreiškiau protestą dėl mano religinius jausmus įžeidžiančio akivaizdžiai Konstitucijai priešingo religinio kulto įstaigos buvimo Vilniaus apygardos teisme, paprašiau ją pašalinti ir kreiptis į Konstitucinį teismą dėl jos buvimo teisme teisėtumo, nors: a) aš neturiu jokios psichiatrinės anamnezės, b) nepažeidžiau proceso tvarkos, nesielgiau nelogiškai ir neperžengiau šiuo metu Lietuvoje pripažintų padorumo ribų; c) man inkriminuojamas labai menkas nusikaltimas; d) esu persekiojamas jau beveik 5 metus, esu išteisintas, o šiuo metu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; e) nei kaltinimas, nei gynyba nei savo apeliacijose, nei kaip nors kitaip neprašė teismo skirti man psichiatrinės ekspertizės.

Reaguodamas į minėtąją akivaizdžią teisėjų psichopatiją ir grubius savo teisių pažeidimus, kreipiausi į įvairias institucijas, ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bei Teisingumo ministerija patarė man (2 ir 3 priedai) kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.

Teisingumo ministerija pabrėžė, kad skiriant psichiatrinę ekspertizę turi būti surinkta pakankamai įrodymų, kad asmuo įvykdė nusikaltimą, tačiau aš buvau išteisintas. Iš kitos pusės, nutartyje (3 priedas) be jokios priežasties nurodyta psichiatrams ištirti mane kaip ypač sunkų nusikaltimą įvykdžiusį potencialų beprotį – be kita ko: „Ar G. Šarkanas dėl nustatyto psichikos sutrikimo ar psichikos būsenos galėjo nevisiškai suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ir valdyti savo veiksmus (kaip nurodyta BK 18 straipsnio 1 dalyje.)“ Akivaizdu, kad, paskirdami man psichiatrinę ekspertizę, nors esu išteisintas apylinkės teisme ir man inkriminuojami labai menki politiniai nusikaltimai, nenurodydami tam jokios priežasties, kurios pagrįstumą būčiau galėjęs skųsti aukštesniam teismui, apibūdindami kaip „pavojinga nusikalstama veika“ man inkriminuojamus palyginti labai nuosaikius straipsnius, teisėjai – psichopatai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis sąmoningai ir piktybiškai iš manęs išsityčiojo, mane pažemino dėl mano religijos bei tikėjimo ir asmeniškai išniekino bei pažeidė mano nekaltumo prezumpciją, tuo grubiai pažeisdami Teisėjų etikos kodekso (toliau – TEK) Pagarbos žmogui, Teisingumo ir nešališkumo bei Padorumo principus.

Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis įžūliai sukčiavo

Man atsiųstoje nutartyje paskirti man psichiatrinę ekspertizę (4 priedas) vienareikšmiškai įrašyta „Nutartis neskundžiama,“ – ir man prievarta paskirtas valstybės apmokamas advokatas įtikino mane, kad jei jau taip parašyta, tai nutarties skųsti tikrai negalima ir nėra jokios prasmės. Tačiau Teisėjų taryba į mano užklausimą vienareikšmiškai atsakė (5 priedas):

Iš Jūsų skunde pateikiamos informacijos matyti, kad šiuo metu metu baudžiamoji byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, todėl, nesutikdamas su šio teismo priimamais procesiniais sprendimais (tarp jų – ir prašyme minima nutartimi dėl psichiatrinės ekspertizės paskyrimo), turite (turėjote) teisę juos skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka...

Tai reiškia, kad teisėjai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis mane begėdiškai apgavo pasinaudodami mano ir man paskirto advokato neišmanymu. Pagal galiojančius įstatymus, nutartyje turėjo būti nurodyta, kad ją galiu skųsti Apeliaciniam teismui, tačiau 3 sukčiai teisėjai ne tik kad to nepadarė, bet ir begėdiškai prirašė, kad jų nutartis neskundžiama, šitaip sutrukdydami teisingumo vykdymui, suklastodami teismo nutartį ir diskriminuodami mane dėl mano tikėjimo, religijos bei socialinės padėties (nes negaliu pasisamdyti padoraus advokato, kuris būtų galėjęs laiku atskleisti gudrią 3 teisėjų apgavystę ir padėti man realizuoti savo procesines teises) – kas 169 BK straipsnyje įvardinta kaip nusikaltimas. Dėl to kreipiausi ir į policiją prašydamas pradėti tyrimą dėl Budrio, Kolyčienės ir Rimšelio akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius.

Akivaizdu, kad tokiu savo poelgiu Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis grubiai pažeidė savo priesaikas ir sudergė teisėjų vardus, jau nekalbant apie išniekintus skaitlingus TEK principus.

Psichopatas Budrys mane asmeniškai begėdiškai pažemino

Teisėjų apgaulės suklaidintas ir todėl nepasinaudojęs savo teise skųsti sukčių teisėjų nutartį, gavau Budrio pasirašytą teismo įsakymą spalio 22 d. atvykti „stacionariai“ teismo ekspertizei. (Iš tikrųjų man formaliai buvo paskirta „ambulatorinė“.) Tai reiškia, kad turėjau atvykti pasiruošęs praleisti maždaug mėnesį beprotnamyje – kas yra ypač žeminanti ir Lietuvoje asmeninę reputaciją visam gyvenimui sugriaunanti procedūra, kur kas gėdingesnė ir labiau paniekinanti, nei kalėjimas.

Jei Budrys yra susipažinęs su bylos medžiaga, tai turėjo žinoti, kad aš įvairiais būdais bandau ginti LR teismo psichiatrinėse ligoninėse kankinamų ir žudomų (kaip, pav. Kazys Valentas Žaltauskas ar Skaista Rakauskienė) žmonių teises ir žinau, kaip ciniškai LR beprotnamiuose tyčiojamasi iš prievarta ten laikomų teisėjų nemalonėn patekusių žmonių. Budrys negalėjo nesuprasti, kad, įsakydamas man atvykti būtent stacionarinei ekspertizei, mane ypač išgąsdins, pažemins ir įskaudins. Toks Budrio poelgis – akivaizdus klinikinės psichopatijos atvejis; akivaizdu, kad taip pasielgti galėjo tik visišku savo nebaudžiamumu įsitikinęs psichopatas, pav. tokio neteisinio totalitarinio režimo, kaip šiuolaikinė LR, teisėjas.

Akivaizdu, kad tokiu begėdišku poelgiu Budrys eilinį kartą begėdiškai sudergė teisėjo vardą, sulaužė savo priesaiką ir grubiai pažeidė TEK Pagarbos žmogui bei Pagarbos ir lojalumo valstybei principus. Be to, tokioje amoralioje Budrio veikoje galima įžvelgti ir 133 BK straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos požymių, nes mano vietoje atsidūręs iš tikrųjų nestabilios psichikos asmuo galėtų ir nusižudyti supratęs, kaip niekšingai iš jo tyčiojasi jo likimą lemiantis begėdis Budrys. Bet kokiu atveju, akivaizdu, kad šia eiline savo niekšybe Budrys siekė sutrikdyti mano sveikatą, ir tai jam, beje, pavyko.

Kolyčienė mane psichologiškai terorizavo teismo posėdžio metu

Š.m. spalio 2 d. vykusio teismo posėdžio metu Jurgita Kolyčienė visą laiką į mane spitrijosi. Aš kelias sekundes pažiūrėjau į į mane įsmeigtas teisėjos akis ir nusprendžiau daugiau nereaguoti į jos provokacijas. Vis dėlto, kai tik pakeldavau akis, sutikdavau į mane įbestą Kolyčienės žvilgsnį, ir tai man buvo nemalonu.

Akivaizdu, kad yra pagrindo manyti, jog tai, kad iškart po to man buvo paskirta psichiatrinė ekspertizė, nulėmė mano nenoras žaisti su Kolyčiene mirksiukais ar kitaip atsakyti į jos insinuacijas. Be jokios abejonės, Skandinavijoje toks Kolyčienės elgesys būtų vienareikšmiškai traktuojamas kaip seksualinis priekabiavimas naudojantis savo dominuojančia padėtimi. Bet kokiu atveju, tai buvo klasikinis psichopatinis bandymas išvesti mane iš pusiausvyros, sugluminti mane ir sutrikdyti. Jei Kolyčienė būtų simpatiška moteris, mano vietoje daugelis vyrų būtų pajutę ir seksualinį nerimą.

Nors negaliu teigti, kad Kolyčienei būtų pavykę išmušti mane iš vėžių, visose kitose Europos šalyse taip besielgiančios moteriškės neturi galimybių dirbti teisėjomis. Manau, kad akivaizdu, jog netgi LR Kolyčienė tokiu savo elgesiu akivaizdžiai grubiai pažeidė TEK, bent jau jo Pagarbos žmogui ir Padorumo principus.

Teisėjai įvykdė ir daugiau grubių TEK pažeidimų

Mano nuomone, mano jau išvardintus pažeidimus įvykdę, priesaikas sulaužę ir teisėjų vardus ciniškai sudergę asmenys negalėtų tikėtis dirbti teisėjais jokioje kitoje Europos šalyje. Deja, gyvename kaip antiteisinio š. krūva garsėjančioje „Lietuvos Respublikoje“, kurioje teismų, tarybų bei komisijų sprendimus lemia ne formalia politikų ir teisėjų prostitute tapusi teisė, o LAT pirmininko kaip „LR teismų standartas“ įvardinti korupciniai santykiai tarp teisėjų.

Todėl noriu dar Jus dėl viso pikto informuoti, kad minėtieji 3 teisėjai yra įvykdę kur kas daugiau akivaizdžių šiurkščių TEK pažeidimų. Pavyzdžiui, jie begėdiškai vilkina procesą. Pirmasis 2 instancijos teismo posėdis įvyko birželio 19 d., antrasis – tik spalio 2 d., o sekančio posėdžio datos p.p. teisėjai begėdiškai iš viso nepaskyrė, nors manęs persekiojimas su akivaizdžiai absurdiškais „kaltinimais“ jau trunka daugiau, nei 5 metus. Taigi, begėdiškai vilkindami teismo procesą, teisėjai grubiai pažeidinėja TEK Pagarbos žmogui bei Pareigingumo principus.

Kaip jau minėjau, minėtieji teisėjai begėdiškai pažeidinėja BPK, įžūliai neleisdami man naudotis ten nustatytomis teisėmis bei procedūromis. Galiu pateikti ne vieną tokio Budrio įvykdyto pažeidimo pavyzdį.

Prašau pasiūlyti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai pradėti drausmės bylas

I. Arūnui Budriui dėl to, kad jis, kaip teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. akivaizdžiai psichopatiniais motyvais paskirdamas psichiatrinę ekspertizę, nurodydamas psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikdamas visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo;

2. begėdiškai sukčiaudamas nurodydamas, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdydamas teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleisdamas socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdydamas nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius;

3. akivaizdžiai psichopatiškai išsityčiodamas iš nuo jo priklausančio asmens įsakydamas jam atvykti stacionariai psichiatrinei ekspertizei vietoj paskirtosios ambulatorinės;

4. akivaizdžiai piktybiškai vilkindamas ir taip nepateisinamai ilgai užtęstą teismo procesą su niekiniais kaltinimais, nenustatydamas kito posėdžio datos ir kitaip piktybiškai pažeidinėdamas BPK bei neleisdamas proceso dalyviams naudotis jiems priklausančiomis teisėmis.

II. Jurgitai Kolyčienei dėl to, kad ji akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. dalyvaudama akivaizdžiai psichopatiniais motyvais skiriant psichiatrinę ekspertizę, nurodant psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikiant visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo, ar bent nesudrausmindama Arūno Budrio;

2. dalyvaudama begėdiškai sukčiaujant nurodant, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdant teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleidžiant socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdant nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius, ar bent nesudrausmindama Arūno Budrio;

3. akivaizdžiai psichopatiškai terorizuodama nuo jos priklausantį asmenį ilgą laiką demonstratyviai žiūrėdama jam į akis ir akivaizdaus seksualinio priekabiavimo būdu bandydama jį psichologiškai palaužti.

III. Ernestui Rimšeliui dėl to, kad jis akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. dalyvaudamas akivaizdžiai psichopatiniais motyvais skiriant psichiatrinę ekspertizę, nurodant psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikiant visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo, ar bent nesudrausmindamas Arūno Budrio;

2. dalyvaudamas begėdiškai sukčiaujant nurodant, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdant teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleidžiant socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdant nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius, ar bent nesudrausmindamas Arūno Budrio.

Dar noriu pastebėti, kad mano nurodytų pažeidimų pasekmėje man buvo padaryta didelė nematerialinė žala; belaukiant (galimai stacionarinės) psichiatrinės ekspertizės ir jos rezultatų smarkiai pašlijo mano sveikata. Kiek pažįstu LR teisėjus, būtų naivu tikėtis nejuokingo žalos atlyginimo už per (kol kas) 5 manęs persekiojimo metus patirtus pažeminimus ir patyčias.

Giedrius Šarkanas

Kopijas siunčiu Grybauskaitei, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Teisingumo ministrui ir žiniaspaudai.

PRIEDAI:

1. Ištrauka iš 2016-08-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžio stenogramos.

2. Seimo Teisės ir teisėsaugos komiteto atsakymas į mano prašymą;

3. Teisingumo ministerijos atsakymas į mano prašymą;

4. Vilniaus apygardos teismo nutartis skirti man psichiatrinę ekspertizę;

5. Teisėtų tarybos atsakymas į mano prašymą;

Kreipimasis į Grybauskaitę, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą ir Teisingumo ministrą

Giedrius Šarkanas

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui

LR Prezidentei

Teisingumo ministrui

PRAŠYMAS IMTIS PRIEMONIŲ DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJŲ BEGĖDIŠKO SUKČIAVIMO, PSICHOPATIJOS IR KITŲ TEISĖJO VARDĄ ŽEMINANČIŲ JŲ VEIKSMŲ
2018-12-14
Vilnius

Mane teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis, mane ciniškai apgavo ir begėdiškai iš manęs išsityčiojo, todėl aš, patartas Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto bei Teisingumo ministerijos, kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Deja, pagrindiniu LR teismų standartu vis dar išlieka LAT pirmininko viešai įvardinti korupciniai ryšiai tarp teisėjų. Todėl aš, kaip neturtingas asmuo, negaliu turėti jokių vilčių, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisija patenkins mano prašymą pradėti drausmės bylas iš manęs išsityčiojusiems teisėjams, nors šieji mane neteisėtai begėdiškai apgavo, pažemino, apgaulės būdu neleido man pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis ir pagaliau tiesiogiai išsityčiojo iš manęs.

Mano žiniomis, šiuo metu LR – vienintelė Europos valstybė, kurioje teisėjai gali ne tik ramiai sau dalintis kyšiais pasitarimų kambariuose, bet ir kiek panorėję pažeidinėti įstatymus, dergti teisėjo vardą, tyčiotis ir apgaudinėti nuo jų priklausomus asmenis – jei tik šie nėra pakankamai turtingi, kad galėtų duoti kyšį, pasisamdyti turtingą advokatą ar pan. įtakoti LR teismus.

1 priede pateikiu ištrauką iš stenogramos Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžio, kurio metu teisėja Inga Štuopienė privertė mane duoti prieš save parodymus grasindama, kad neleis man kalbėti procese, ir teismo psichiatrija (kuri, kaip visuotinai žinoma, LR dažnai naudojama kaip būdas kankinti, įkalinti ar ir nužudyti politiškai ar asmeniškai neparankius žmones). Tačiau Aurelijaus Gutausko vadovaujama Teisėjų etikos ir drausmės komisija už tai netgi nepradėjo Štuopienei drausmės bylos, nors ši įvykdė dar dešimtis kitų, ne ką lengvesnių pažeidimų. Akivaizdu, kad šiuo metu Europoje tėra 1 valstybė, kurioje toks dalykas įmanomas – tokį komisijos sprendimą tegalima paaiškinti LR teismų emblema tapusiais tvirtais korupciniais ryšiais tarp teisėjų (o gal ir politikų skiriamų „visuomenės atstovų“).

Neturėdamas pinigų duoti kyšį p. Gutauskui ar kitaip priversti jį laikytis galiojančių įstatymų, Teisėjų etikos kodekso ir paprasčiausio padorumo, kreipiuosi į Jus, prašydamas Jus savo ruožtu imtis priemonių, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariai spręstų apie Budrį, Kolyčienę ir Rimšelį remdamiesi ne savo įprasta tarpteisėjinės korupcijos perspektyva, o galiojančia teise ir teisėjų etika. Prašau duoti suprasti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariams, kad netoleruojate tarp teisėjų klestinčios korupcijos ir paniekos neturtingiems žmonėms. Nors dauguma komisijos narių – vilniečiai ir todėl matomai egzistuoja didelė tikimybė, kad yra dalijęsi su mano skriaudėjais kyšiais ir/ar dalyvavę kitose korupcinėse veiklose, oficialus dėmesys priverstų p. Gutauską prisilaikyti nors minimalaus padorumo, nors aš ir esu žemiausio socialinio statuso skurdžius, kokius p. Gutauskas su kolegomis akivaizdžiai (sprendžiant pagal jų sprendimą dėl Štuopienės) yra pripratę ignoruoti ir niekinti jų teises.

Arūno Budrio, Jurgitos Kolyčienės ir Ernesto Rimšelio sukčiavimas ir psichopatiniai tyčiojimosi iš manęs veiksmai detaliai aprašyti 2 priede – mano kreipimesi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.

Giedrius Šarkanas

Kopiją siunčiu žiniaspaudai

PRIEDAI:

1. Ištrauka iš 2016-08-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžio stenogramos.

2. Mano kreipimosi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją kopija.

Diskusija

1. Mycka2018 12 14 18:52:09

Meilė Tėvynei paprastai būna vienpusė.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis