.

2008 m. sausio 24 d.

Religinė priklausomybė - ne amžina

Krikštas, komunijos ir kiti ritualai nėra neišdildomas antspaudas visiems laikams. Galima ne tik tapti kataliku, krikščionimi, musulmonu ir pan., religinės priklausomybės bet kada galima atsisakyti.

Paskutiniu metu vis aukščiau galvas keliantys katalikiškieji fundamentalistai vis dažniau spekuliuoja valstybine katalikų skaičiaus Lietuvoje statistika.

Bandydami primesti žmonėms savo viduramžiškus prietarus (pavyzdžiui, riboti kontraceptinių priemonių pardavimą ar uždrausti abortus), agresyvieji klerikalai dabar viską suveda į vieną argumentą: „80 nuošimčių lietuvių yra katalikai – todėl ir įstatymai turi būti katalikiški“.

Tokie tvirtinimai yra akivaizdi demagogija, kadangi Lietuvos konstitucija draudžia religinę diskriminaciją, tačiau realiame gyvenime konstitucija jau seniai tapo paniekos ir patyčių objektu, o demagogija – pagrindiniu Lietuvos valstybės principu.

Todėl vis dažnėjantis klerikalų manipuliavimas skaičiais ir nuošimčiais yra rimtas įspėjimas vadinantiesiems save katalikais tik tam, „kad atstotų“, o ne iš pritarimo Vatikano politikai.

Daugelis lietuvių skelbiasi katalikais tik todėl, kad juos vaikystėje pakrikštijo katalikų šventikas ir jie dalyvavo vadinamojoje komunijoje ar kituose ritualuose, todėl kad juos taip vadina tėvai, seneliai ir kaimynai, ar tiesiog todėl, kad paklausti „kas tu toks (tokia)?“ – nesugalvoja geresnio atsakymo.

Gyvenime didelė dalis vadinančiųjų save katalikais nepritaria Katalikų bažnyčios doktrinai ar netgi ja šlykštisi. Daugelį piktina agresyvusis davatkizmas, kontracepcijos ir abortų draudimas, begėdiškas kišimasis į asmeninį žmonių gyvenimą, nesiliaujantis kitų tikėjimų žmonių žeminimas bei Jozefo Racingerio, Audrio Bačkio ir kitų Katalikų bažnyčios vadovų išsišokimai.

Nustoti vadintis kataliku Lietuvoje nėra paprasta

Yra nemažai lietuvių, kurie nebenorėtų vadintis katalikais, tačiau nesiryžta ar tiesiog nesupranta, kad tai yra įmanoma. Juos sulaiko:

 • Katalikų žynių ir šiaip davatkų tvirtinimai, kad „krikštas ir komunijos yra neatšaukiami ir amžini“;
 • Katalikų bažnyčios propagandos skleidžiamas ir palaikomas įsitikinimas, kad „tikras lietuvis turi būti katalikas“;
 • nežinojimas, kaip nutraukti su Katalikų bažnyčia siejančius psichologinius ir moralinius saitus;
 • nerimas, „kaip į tai pažiūrės močiutės, tetos, kaimynai ir bendradarbiai“, tarp kurių paprastai netrūksta katalikų fanatikų.

Visos keturios priežastys yra rimtos psichologinės ir moralinės kliūtys, neleidžiančios daugumai lietuvių gyventi pagal savo sąžinę. Tačiau kiekvieną kliūtį galima įveikti.

Religiniai fanatikai įsitikinę, kad jų kulto ritualai nebeatšaukiami

Jei paklaustume aukšto rango katalikų ar kitos krikščionybės srovės žynį kaip panaikinti priklausomybę jo bažnyčiai, greičiausiai jis atsakytų, kad krikštas, komunijos bei kitos ritualinės apeigos nustato santykį su krikščioniškuoju dievu ir todėl negali būti atšauktos.

Dauguma šventikų išaiškintų, kad religiniais ritualais žmogus sudaro tiesioginę sutartį su dievu, ir tik pats dievas gali nuo jos atleisti.

Tai visiškai suprantama – žyniai nori turėti kuo daugiau sau pavaldžių ir įvairiausias rinkliavas mokančių tikinčiųjų (vadinamosios „bandos“ ), ir todėl siekia ne tik prisitraukti naujų, bet ir bet kokia kaina išlaikyti jau esamus.

Todėl krikščionių šventikai dažniausiai įrodinėja, jog žmogus negali ar neturi teisės panaikinti savo religinių įsipareigojimų.

Bet kurį religinį santykį galima panaikinti

Iš kitos pusės, bet kurio tikėjimo žynys paaiškins, kad nėra jokių kliūčių iš kitos religijos pereiti į jo propaguojamąją.

Netgi musulmonai, grasinantys mirtimi kiekvienam atsisakiusiam jų religijos, nemato jokių kliūčių pereiti į islamą iš bet kurio kito tikėjimo.

Taigi iš tikrųjų kiekviena religija pripažįsta teisę pereiti iš vieno tikėjimo į kitą su vienintele išimtimi sau pačiai – kaip „tikrajai“ religijai.

Ir paskutiniai fundamentalistai bei fanatikai nepripažįsta teisės atsisakyti religinių įsipareigojimų tiktai tam jų įsitikinimu „vieninteliam tikrajam“ dievui.

Vadinasi, jei žmogus nusivilia tuo dievu, nebetiki juo – visi to žmogaus religiniai įsipareigojimai praranda prasmę – kaip gali turėti kažkokių pareigų dievui, į kurį nebetiki?

Grįžtant prie Lietuvos – kiekvienas lietuvis turi teisę nebebūti kataliku

Taigi akivaizdu, kad visi dabartinių katalikiškųjų fundamentalistų pagąsdinimai, tokie kaip kad „jei jau esi katalikas, tai iki grabo lentos“, – tėra paprasčiausia propaganda, psichologinis spaudimas tiems, kurie norėtų gyventi pagal savo sąžinę, tačiau nedrįsta.

Dar didesnė veidmainystė yra tvirtinimai, kad „lietuviai yra katalikiška tauta“, „tikras lietuvis yra katalikas“ ir pan.

Diskusija

4. Jonas2014 05 15 14:39:52

Na nėra sunku atsisakyti katalikybės – nelankyk bažnyčios ir viskas. Aš jos atsisakiau perėjęs pas liuteronus ir visai nesigailiu – mano paskutiniai du vaikai krikštyti liuteronais. O dėl sutarties, tai aš ją sudariau su dievu, o ne su bažnyčia ir tikėjimo išpažinimas ir kaip tai aš atliksiu – tai mano ir dievo reikalas.

3. KunAJCKuptyHsCKsG2012 06 20 04:39:03

Laura Sausis 4 d, 2011Nuomonė PRIEÅ Pagrindinis argumentas, kurÄÆ naujoda ponas Vaclovas Jurgelevičius bandydamas ÄÆrodyti, jog GMO nekenksmingas žmonių sveikatai, yra tas, jog GMO produktai yra griežtai tikrinami, o vartotojas yra visada informuotas, jog valgo GM maistą. TAČIAU: ponas V. Jurgelevičius pamirÅ”o, jog jo pareiga Å”iame debate buvo ÄÆrodyti, jog GMO yra sveikas maistas, o ne kad GMO produktai yra kontroliuojami ir ženklinami. Deja, jo pozicijoje nebuvo iÅ”sakyta nei vieno teiginio, kuris ÄÆrodytų, kad GMO yra nekenksmingas, jokių mokslinių tyrimų duomenų. O tai, jog GMO produktai yra ženklinami dar neÄÆrodo, jog jie yra saugÅ«s: apskritai dar nėra tiksliai iÅ”tirta, kokÄÆ poveikÄÆ turės GMO žmonių organizmams ir ekosistemai, o jau vien tai, kad GMO eina prieÅ” natÅ«ralų evoliucijos procesą ir gamtos dėsnius (juk bulvė niekada neturės žuvies genų be žmogaus ÄÆsikiÅ”imo) rodo, jog jų potenciali žala gali bÅ«ti labai didelė.

2. Žemaitė2008 06 25 16:16:33

O gal kas nors žino, kaip vyksta ekskomunikavimosi procesas? Aš norėčiau, bet nežinau nieko.
Plius, girdėjau, kad paskui tokiems „pabėgeliams“ tai gali atsiliepti, pvz. ieškant darbo ar šiaip bažnyčia gali pradėti persekioti. :))

1. Toro2008 01 27 06:32:45

Citata:tiems, kurie norėtų gyventi pagal savo sąžinę, tačiau nedrįsta. Daugeliui neturinciu sazines– paranku vadintis katalikais, deja, baznycia tai toleruoja.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis