.

2008 m. balandžio 17 d.

Uždrausti VISŲ nusikaltimus prieš lietuvių tautą vykdžiusių organizacijų simboliką.

Pasiūlymas Seimui pakeisti įstatymo projektą uždraudžiant visų nusikalstamų organizacijų simboliką arba jos iš viso nedraudžiant.

Seimas pradėjo įstatymo, kuriuo norima uždrausti nacistinę ir komunistinę simboliką, priėmimo procesą.

Akivaizdu, kad tai daroma būtent dabar norint prieš artėjančius rinkimus atitraukti visuomenės dėmesį nuo valdančiųjų partijų ryšių su korupcijos vėliavomis tapusiomis verslo struktūromis.

Simbolių persekiojimas, abortų uždraudimas ir pan. triukai skirti tam, kad lietuviai užmirštų infliaciją, elektros kainas, emigraciją – vienu žodžiu, į kokį šūdą Lietuvą įstūmė dabartinė valdžia – ir kaip anksčiau miniomis skubėtų balsuoti už katalikiškąsias vertybes didvyriškai ginančius partiečius.

Be kita ko, įstatymo projektas yra begėdiškai diskriminuojantis ir labiau primena banalaus susidorojimo su politiniais valdančiųjų oponentais priemonę – kaip galima spręsti iš viešų pagrindinės projekto iniciatorės Vilijos Aleknaitės Abramikienės pareiškimų.

Šios priežastys pastūmėjo pateikti Seimui oficialų pasiūlymą pakeisti minėtojo įstatymo projektą, ameninės pagiežos aktą pataisant jį į įstatymą, kurio nereikėtų gėdytis teisinei valstybei.

Pasiūlymas šiandien buvo išsiųstas Seimo kanceliarijai registruotu laišku.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai
Vilnius, Gedimino pr. 53

Vilnius
2008 m. balandžio 17 d.

Pasiūlymas pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 188(18) straipsniu ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, pateiktą Vilijos Aleknaitės Abramikienės bei Seimo narių grupės

Siūlau pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 188(18) straipsniu ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą išbraukiant pirmąjį jo straipsnį arba uždraudžiant VISŲ organizacijų, istoriškai vykdžiusių genocidą bei kitus nusikaltimus prieš žmoniškumą ir lietuvių tautą, simboliką.

Dabartinėje redakcijoje pirmasis įstatymo projekto straipsnis skamba šitaip:

1 straipsnis. Kodekso papildymas 188(18) straipsniu

   Papildyti Kodeksą 188(18) straipsniu:

   „188(18) straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar viešas naudojimas

Nacistinės Vokietijos, SSRS ar jos sąjunginės respublikos vėliavos ar herbo, Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba tokius simbolius ar uniformas pagal paskirtį pakeičiančios panašios simbolikos platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks viešas demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar jos sąjunginės respublikos himno viešas atlikimas, -

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Pastaba. Šis straipsnis netaikomas, kai jame nurodyta veika atliekama muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius įvykius, švietimo, mokslo, meno tikslais, taip pat kai naudojama oficiali egzistuojančios valstybės simbolika.“

Akivaizdu, kad šis straipsnis yra ydingas, kadangi siūloma uždrausti tik dviejų organizacijų simboliką. Dar daugiau, įstatymu nesiruošiama uždrausti simbolikos organizacijos, padariusios daugiausiai istorinių nusikaltimų prieš žmoniškumą ir šimtmečiais vykdžiusios lietuvių tautos genocidą.


Įstatyme visiškai neminima Armija Krajova, kurios regioniniai daliniai Vilniaus krašte atvirai siekė naikinti lietuvius – taigi vykdė lietuvių tautos genocidą. Neaišku, kodėl į draudžiamų simbolių sąrašą neįtraukta Armijos Krajovos simbolika.


Tačiau keisčiausia, kad į šį įstatymą neįtraukta organizacija, padariusi daugiausiai nusikaltimų prieš žmoniškumą visoje žmonijos istorijoje – Romos katalikų bažnyčia.

Būtent po katalikišku kryžiumi buvo sunaikintos ištisos tautos ir kultūros Europoje ir Lotynų Amerikoje. Būtent katalikiškieji smogikai daugiau kaip tūkstantmetį degindavo gyvus ar kitaip nukankindavo šviesiausius Europos mąstytojus, gydytojus ir šiaip padoriausius žmones.

Vadinamųjų kryžiaus karų laikais Katalikų bažnyčia pradėjo universaliai naudoti ir teisiškai bei morališkai pateisino genocidą – pagrindinis nekrikščionių žudymo ideologas Bernardas Klervietis ir dabar yra katalikų garbinamas kaip vadinamasis „šventasis“.

Būtent Katalikų bažnyčios išaukštinto genocido metodą perėmė dauguma etninį ir religinį valymą įvykdžiusių Naujųjų laikų nusikalstamų režimų. Ispanija sunaikino žydus; Didžioji Britanija sunaikino škotų kalniečius ir šimtmečiais vykdė airių genocidą; JAV buvo šaltakraujiškai sunaikintos vietinės etninės grupės; ir t.t.

Pagaliau katalikiškojo genocido koncepciją perėmė Adolfas Hitleris, norėjęs išvalyti savo valstybę nuo žydų – taigi iš esmės tik bandęs pakartoti tai, kas jau buvo padaryta Ispanijoje po katalikybės vėliava. Reikia pastebėti, kad Romos katalikų bažnyčia palaikė ir netgi laimino fašistų karo žygius, ir pats Vatikanas kaip Katalikų bažnyčios valstybė buvo įkurtas būtent Musolinio iniciatyva.

Iš esmės naciai nieko naujo neišgalvojo, jie tik pritaikė Bernardo Klerviečio katalikiškąjį genocidą 20 amžiaus aktualijoms ir technologijoms.


Katalikų bažnyčia Lietuvoje yra vykdžiusi netgi du genocidus.

Nuo 14 a. pabaigos Katalikų bažnyčia persekiojo lietuvius, išpažinusius istorinį baltų tikėjimą (lietuviečius arba baltiečius).

Katalikų žyniai kirto šventuosius lietuviškus ąžuolynus, griovė šventoves ir visaip persekiojo bei žemino lietuviškąjį tikėjimą išpažinusius žmones – t.y. vykdė lietuviečių kaip religinės grupės genocidą. Daugelis Katalikų bažnyčios kulto pastatų yra pastatyti ant katalikų sugriautų lietuviško tikėjimo ramovių ir todėl išlieka istorinio katalikiškojo žiaurumo ir lietuvybės genocido paminklais, iš kurių žymiausias – Vilniaus katedra, pastatyta ant katalikų išniekintos švenčiausios lietuviškos šventovės griuvėsių.


17-19 a. Katalikų bažnyčia vykdė lietuvių kaip tautos genocidą. Katalikų kulto tarnautojai stengdavosi sulenkinti lietuvius ir todėl dažnai visaip tyčiojosi iš lietuvių tautos ir kultūros sukurdami lietuviams nepakeliamas moralines ir psichologines sąlygas – pagal tarptautiniu mastu pripažintą Jungtinių Tautų naudojamą genocido apibrėžimą – vykdė lietuvių tautos genocidą.

(Plačiau apie tai galima pasiskaityti kad ir Zigmo Zinkevičiaus darbuose, pavyzdžiui: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija; 4 tomas. – „Mokslas“, 1990. – 64-110 p.)

Niekam ne paslaptis, kad šis genocidas Pietryčių Lietuvoje (dabartiniame Vilniaus krašte, Lenkijos šiaurėje ir Baltarusijos pietuose) Katalikų bažnyčiai pasisekė ir 20 a. pradžioje lietuviai kaip tauta čia jau buvo išnaikinti.


Taigi dabartinė 1 straipsnio redakcija nedraudžia simbolikos organizacijos, daugiausiai persekiojusios lietuvių tautą per visą jos istoriją ir šimtmečiais siekusios ją sunaikinti kaip tokią. Todėl akivaizdu, kad dabartinė šio straipsnio redakcija atspindi Seime dominuojančių katalikų asmenines religines preferencijas ir todėl yra šiurkščiai diskriminuojanti.Kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia diskriminavimą religiniu pagrindu, siūlau pasirinkti iš dviejų galimų 1 straipsnio pakeitimo variantų.1 variantas

Įtraukti į draudžiamų simbolių sąrašą ir Armijos Krajovos bei, svarbiausia, daugiausiai nusikaltimų prieš lietuvių tautą, tikėjimą ir kultūrą padariusios Romos katalikų bažnyčios simboliką.

Pirmąjį įstatymo straipsnį formuluoti taip:

1 straipsnis. Kodekso papildymas 188(18) straipsniu

   Papildyti Kodeksą 188(18) straipsniu:

   „188(18) straipsnis. Nacistinių ir komunistinių, Romos katalikų bažnyčios ar Armijos Krajovos simbolių platinimas ar viešas naudojimas

Nacistinės Vokietijos, SSRS ar jos sąjunginės respublikos vėliavos ar herbo, Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų, nacistinių ar komunistinių organizacijų, o taip pat Romos katalikų bažnyčios bei Armijos Krajovos simbolių ar uniformų arba tokius simbolius ar uniformas pagal paskirtį pakeičiančios panašios simbolikos platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks viešas demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, Romos katalikų bažnyčios, o taip pat SSRS ar jos sąjunginės respublikos himno viešas atlikimas, -

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Pastaba. Šis straipsnis netaikomas, kai jame nurodyta veika atliekama muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius įvykius, švietimo, mokslo, meno tikslais, taip pat kai naudojama oficiali egzistuojančios valstybės simbolika.“

2 variantas

Iš viso išbraukti pirmąjį įstatymo projekto straipsnį.Reikėtų dar pridurti, kad dabartinė straipsnio redakcija yra ne tik diskriminuojanti. Pagal ją norima uždrausti ir dabar Europos Sąjungos šalyse legaliai veikiančių komunistinių bei nacistinių partijų simboliką.

Nereikia užmiršti, kad pirmame straipsnyje minimus simbolius labai norėta uždrausti Europos Sąjungos mastu, ir vis dėlto šio sumanymo buvo atsisakyta. Greičiausiai tam buvo pagrindo.


Norėčiau dar kartą pastebėti, kad dabartinio įstatymo projekto 1 straipsniu siekiama ne pertvarkyti visuomenės gyvenimą, bet tiesiog susidoroti su p. Aleknaitei Abramikienei nepatinkančia žmonių grupe. Jos pačios žodžiais, – „sutvarkyti „skinus“ ir M. Murzą“.
(http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=16385159)

Dabartinė straipsnio redakcija ne draudžia su kruviniausiais istoriniais nusikaltimais susijusius simbolius, bet išskiria konkrečius p. Aleknaitei Abramikienei ir kitiems pasirašiusiems po projektu nepatinkančius simbolius bei konkrečius jų naudojimo atvejus.

Leidimas įstatymų vien tik susidorojimui su Seimo narių neprieteliais bei potencialiais politiniais konkurentais yra vienas šlykščiausių Lietuvos politikos bruožų, ir manau, kad Seimui jau seniai laikas baigti šią ydingą praktiką.

Norėčiau dar kartą priminti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia diskriminaciją religiniu bei tautiniu pagrindu – šis draudimas galioja ir įstatymų leidyboje.Giedrius Šarkanas
http://www.lietuviais.lt

Diskusija

5. vladas2010 07 27 03:12:25

VIEŠAS LAIŠKAS LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

LR Prezidente, Dalia Grybauskaite, aš kreipiausi į jus net tris kartus su skundais, kuriuose pateikiau labai daug irodymų, jog prieš mane ir mano mažamečius vaikus buvo organizuotas valstybinis teroras kurį organizavo IŠKRYPĖLIS – ŽUDIKAS ALGIRDAS KATKUS .
1. Jums buvo pateikti irodymai jog buvo organizuoti trys pasikėsinimai nužudyti mane, 1999, 2003, 2008m. (prokurorai viską bando nuslėpti)
2. Aš jums pateikiau irodymus, jog buvo naudojamas savivaldybės socialinis būstas, kad organizuoti terorui prieš mane ir mano mažamečius vaikus, kurį vykdė neteisėtai, savivaldybės socialiniame būste specialiai apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Kuris nekartą buvo sumušęs mane ir nėščią, antros grupės invalidę R. Androsovą. (šis iškrypėlis net prostitucija užsiiminėjo, prokurorai viską bando nuslėpti).
3. Jums buvo pateikti irodymai, jog aš kreipiausi nekartą į LRGP, kad būčiau iškviestas liūdytoju saugumiečio V. POCIŪNO nužudymo byloje kurią LRGP nekartą bandė nutraukti. Po šių kreipimusi buvo organizuotas užpuolimas ir pasikėsinimas nužudyti. Įra pakankamai irodymų, jog V. POCIŪNO nužudymas buvo organizuotas aukščiausiame lygyje, ir šio nusikaltimo bendrininkai įra prokurorai bei teisėjai.
4. Jums buvo pateikti irodymai, jog mano vaikų motina R. ANDROSOVA kartu su vaiko teisių kontroliere R. VALANČIENE ir buvusia LRS vaiko teisių kontrolierė R. ŠALAŠAVIČIŪTE vykdė nusikaltimus prieš mano mažamečius vaikus. Visi šie nusikaltimai buvo nuslėpti su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjos R. KASIMOVIENĖS pagalba.
5. Jums buvo pateikti irodymai jog po paskutino skundo į LRP kanceliariją, su kurio aš kreipiausi į JUS, kad būtų pradėti tyrimai, dėl nusikalstamų veikų prieš mane ir mano mažamečius vaikus, buvo organizuoti 3 plėšimai, 7 užpuolimai, tyčiojimaisi iš vaikų, buvo pateikti irodymai jog G. BERTULIS specialiai ivykdė autoivykį, partrenkė moterį, vos nesuvažinėjo vaikų, ir po šio autoįvykio grasino susidorojimu, man kaip liūdininkui, buvo bandoma 2 kartus suklastoti man baudžiamą bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Visus šiuos nusikaltimus ivykdė G. BERTULIS kartu su žudike ANIA CHOMIAKOVA.
6. LR PREZIDENTE; Aš pateikiau LRGP visų šių nusikaltimų įrodymus, pateikiau audio irašus kuriuose žudikė ANIA CHOMIAKOVA prisipažino jog nužudymas buvo organizuotas, prokuratūrai buvo pateikti audio irašai jog A. CHOMIAKOVA organizavo kartu su G. BERTULIU dar 2 pakartotinius pasikėsinimus nužudyti, bet jokie tyrimai neatlikti, ir viską bandoma nuslėpti.
LR PREZIDENTE, KAIP DABAR PAAIŠKINSITE VISUOMENEI SAVO NUSIKALSTAMĄ NEVEILUMĄ ? O GAL BANDYSITE PASITEISINTI SAVO PATARĖJŲ NEKOMPETENCIJA ?
GAL VISUS ŠIUOS FAKTUS NORĖTŲ PAKOMENTUOTI EKs PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS, KURIAM BUVO PATEIKTI VISŲ ŠIŲ NUSIKALTIMŲ IRODYMAI, O GAL PONIA ADAMKIENĖ NORĖTŲ PAKOMENTUOTI VIEŠAI NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ?
LR PREZIDENTE;
Kodėl jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis, kai ji kreipėsi į jus pagalbos, kurios sūnus dabar nužudytas. O gal norite pažiūrėti jo dukrai į akis, kurią dabar bandoma grąžinti ją pardavinėjusiai motinai, ir kuri neteisėtai saugoma už mokesčių mokėtojų lėšas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis vaikam iš Pikeliškių vaikų namų, iš kurių buvo tyčiojimasi, ir vienas iš jų liko invalidu. Gal norite pažiūrėti L. Pociūnienei į akis, kurios vyras buvo nužudytas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams iš kurių buvo tyčiojimasi ir grasinama susidorojimu, ir kurie pažysta vienas kitą tik iš nuotraukų ?
LR PREZIDENTE, KODĖL GI JŪS NEATSAKĖTE Į VIEŠĄ LAIŠKĄ, SU KURIUO Į JUS KREIPĖSI „ LAISVO LAIKRAŠČIO“ REDAKTORIUS A. DRYŽIUS ?
KOKS JŪSŲ RYŠYS SU PEDOFILŲ TINKLU ?
Tai, kodėl gi jūs nepapasakojote Lietuvos žmonėm prieš rinkimus kaip pardavėte „Lietuvos Kurą“ už 1 Litą PEDOFILUI, žydui M. KLABINUI kuris suklastojo dokumentus, ir kuriam išmokėjote 18 milijonų litų. O vėliau valstybei reikėjo padengti dar 50 milijonų litų nuostolių. Šis iškrypėlis 1967 m. Kaune buvo nuteistas už našlaitės, nepilnametės išžaginimą, o vėliau pabėgo iš Lietuvos, kuriam vėliau EKs Prezidentas A. Brazauskas suteikė LR pilietybę už nuopelnus Lietuvai.
LR PREZIDENTE, AŠ JAU KREIPIAUSI Į VISUS 750 EUROPARLAMENTARUS SU PAGALBOS PRAŠYMU, IR SU PETICIJA Į EUROPARLAMENTĄ . MANO PETICIJAI SUTEIKTAS NUMERIS, ŠIUO METU JAU SIUNČIAMI NUSIKALTIMŲ ĮRODYMAI. NEPAVYKS NUSLĖPTI TIKROSIOS PADĖTIES LIETUVOJE, KUR PEDOFILAI ORGANIZUOJA NUŽUDYMUS, O PROKURORAI JUOS BANDO NUSLĖPTI.
PREZIDENTE, KREIPIUOSI I JUS, KAD PAVESTUMĖTE ATITINKAMOM INSTITUCIJOM ATLIKTI TYRIMUS ;
1. DĖL ALGIRDO KATKAUS VEIKLOS, KURIS ORGANIZAVO PROKURORO BIRŠTONO, SAUGUMIEČIO POCIŪNO NUŽUDYMUS, TERORĄ PRIEŠ MANO MAŽAMEČIUS VAIKUS, BEI 4 PASIKĖSINIMUS NUŽUDYTI MANE.
2. DĖL EKs LR GENERALINIO PROKURORO A. VALANTINO, (kurį jūs paskyrėte teisėju) BEI JO PAVADUOTOJŲ NUS...

4. Perkūnas2008 07 14 20:35:56

Ne svastikoj Lietuvybė o Vytį, o tu Giedraiu Šarkanai esi šūdo gabalas tave pakart reiktų džiaukis, kad saugo tave šūdeli tavo nekenčiama katalikų bažnyčia

3. tomas2008 07 01 01:47:14

as visiskai pritariu autoriui svastika yra ne hitlerio simbolika dar senoveje svestika buvo saules simbolis kaip ir penkiakampe zvaigzde. o jei zydai ir toliau taip i kitu tautu gyvenima kisis juos dar ne karta saudys ir i konslagerius kis.

2. Giedrius2008 04 21 12:33:47

Juk ne veltui Lietuvoje daugiausiai policijos Europoje.

1. Alvidas Perkūnėlis2008 04 18 21:30:15

abramikienė pateikia, bet galėjo ir zingeris – tas pats efektas. Galvoja, kad nesimato, kas yra kas. Sako dar žydų kūdikiai susišikdavo, vos pamatę svastiką. Taip juos atskirdavo, kai gimdymo namuose vaikai netyčia susimaišydavo. Manau tai ne anekdotas, o tikras atsitikimas (sorendžiu iš abramhikienės reakcijos).
Bet ir bendrai kalbant, tiek jie–anie Pasaulyje prisišiko, kad perėjo į paranojos antrą fazę – puolimą pradeda iš baimės, kad sulauks atpildo.
Ta provokacija su Bearneen, manau nesusipratėlių lietuvių (o gal visai nei ne lietuvių rankomis) padaryta specialiai, kad galėtų priimti totalinio sekimo įstatymą. Aš pats kažkada (1990m) mačiau, kaip vos lietuviškai prašnekanti žydė 34–autobuse ties Tuskulėnų sustojimu užpuolė dvi tarpusavyje šnekančias viešnias–baltaruses ir sudaužė akinius: „Lėtuviškaš rėkia kalbėti“. Čia abramik–nienės rankomis tik bandomasis etapas – ar sulauks reakcijos. Paskui imsis rimto tikslo. Totalitarizmas bus baisesnis už sovietinį, kad sovietai–ubagai, technikos neturėjo pakankamai.
Šiaip, Paksogeitas parodė, kad sekami jau seniai visi, bet nelegaliai sekamų duomenų negali panaudot viešame teisme. Tik dėl legalizavimo daroma tai.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis