.

2009 m. birželio 12 d.

Lietuvos tūkstantmetis – tautos pažeminimo ir niekšybės metinės

Išaukštindami Brunoną Kverfurtietį ir jo nusikaltimą prieš lietuvius, „Lietuvos tūkstantmečio“ proga katalikai dar kartą pažemina lietuvių tautą ir lietuviškąjį tikėjimą.

Ateina 2009 m. liepos šeštoji, diena, kai Vilniuje susirinkę švęsti Lietuvos (vardo) tūkstantmečio tautos vadovai, ganytojai ir šiaip degeneratai iškilmingai sveikins lietuvius – su tuo, kad prieš tūkstantį metų vokiečių metraštininkas įrašė sakinį apie Brunono Kverfurtiečio mirtį Lietuva vadintoje šalyje.

Emanuelis Zingeris
Emanuelis Zingeris
Emanuelis Zingeris siūlo oficialiai išaukštinti iš lietuviškojo tikėjimo išsityčiojusį Brunoną Kverfurtietį, atsiprašyti už jam įvykdytą mirties bausmę.
Kodėl žydų tautybės Seimo narys leidžia sau viešai tyčiotis iš lietuvių tautos? Kodėl jis nekalba apie tai, kad žydai ar Izraelis turi atsiprašyti savo negailestingai išžudytųjų. Kodėl Zingeris nesiūlo statyti obeliskų dešimtims tūkstančių taikių žmonių, kuriuos išžudė valkataujantys žydų protėviai, vadovaujami pagiežingojo Mozės ir kruvinojo Jėzaus Navino?

Šis įvykis vis dažniau vaizduojamas kaip kilni katalikų misionieriaus misija lietuvių tautos labui. Brunono Kverfurtiečio atvykimas į Lietuvą, jo išsityčiojimas iš lietuviškojo tikėjimo (jis sudegino lietuviškųjų dievų atvaizdus – todėl, žinoma, ir buvo nubaustas mirties bausme), taigi ir iš visos lietuvių tautos Lietuvos tūkstantmečio proga jau vaizduojami žygdarbiu.

Beveik visi lietuviai sveikintojai bus katalikai. Lietuvos valstybėje katalikybė jau seniai tapo de facto valstybine religija. Katalikybė dėstoma mokyklose, begėdiškai liaupsinama istorijos vadovėliuose. Katalikų hierarchams pasiruošę sulįsti į subinę dauguma politikų ir žurnalistų.

Pompastiškąjį Lietuvos tūkstantmečio šventimą suorganizavusios tautos padugnės aukština ne tik Brunono nusikaltimą, bet ir kruvinąjį Lietuvos krikštą, katalikybės primetimą lietuvių tautai bei išsityčiojimą iš tautos šventovių, nors šie tik per stebuklą neprivedė prie galutinio lietuvių tautos sunaikinimo.

Taigi Lietuvos tūkstantmečio šventė – tai tik eilinis lietuvybę kaip tik gali niekinančių ir žeminančių katalikų akibrokštas. Ne veltui „tūkstantmečio“ proga vėl tampa madinga ciniškai tyčiotis iš lietuvybės, lietuviškojo tikėjimo ir netgi gyvybes Lietuvos vardan paaukojusių Pilėnų didvyrių.

Aukštinant katalikiškumą, tiesiogiai pažeminama lietuvių tauta

Patikėję Kvedlinburgo metraščio autentiškumu, negalime nepripažinti, jog iš šio rankraščio seka, kad Lietuva egzistavo jau ilgą laiką, ko gero šimtmečius, prieš 1009 metus. Brunono Kverfurtiečio mirtis – tiesiog pirmasis šalies vardo paminėjimas rašytinėje katalikiškoje istorijoje.

Todėl pristatydami Brunono atvykimą į Lietuvą kaip valstybės ar netgi tautos istorijos pradžią, Lietuvą vis labiau terorizuojantys katalikai išaukština savo religiją ir kartu subtiliai pažemina lietuviškąji tikėjimą. Duodama suprasti, kad tie laikai, kai barbarai lietuviai garbino savo tautiškus dievus ir nežinojo katalikų dievo nusikaltėlio Jėzaus, tebuvo paniekos verta priešistorė.

Tai, beje, tipiškas istorinės katalikiškosios niekšybės, tokios populiarios Lietuvoje, pasireiškimas. Vis dėlto, kai kam ir to negana. Vis garsėja raginimai Lietuvos tūkstantmečio proga oficialiai išaukštinti Brunoną Kverfurtietį, paskelbti jį valstybiniu herojumi.

Brunonas – įžūlus nusikaltėlis prieš lietuvių tautą

„Šventasis“ iš Kverfurto akivaizdžiai buvo pelnytai nubaustas už savo nusikaltimą. Jo mirties aprašymai nė negalvoja slėpti, kad Brunonas viešai sudegino lietuviškųjų dievų atvaizdus. Visais laikais išsityčiojimas iš tikėjimo buvo suvokiamas kaip sunkus nusikaltimas, ir už tai buvo baudžiama mirties bausme.

Netgi 18 a. pabaigoje katalikai gyvus degino lietuvius vien už tai, kad šie netikėjo dievo nusikaltėlio Jėzaus dieviškumu. Jau 11 a. pabaigoje lietuviai buvo kur kas žmoniškesni už 18 a. katalikus – jie nekankino tikrą nusikaltimą veiksmu padariusio šventvagio ir tiesiog nukirto nenaudėliui galvą.

Neteko girdėti, kad Katalikų bažnyčia būtų pasmerkusi Brunono šventvagystę ar viešai atsiprašiusi lietuvių kad ir Lietuvos tūkstantmečio proga. Brunonas Kverfurtietis išaukštintas kaip katalikų didvyris – „šventasis“ – būtent už išsityčiojimą iš lietuviškųjų dievų, už savo akivaizdų nusikaltimą prieš lietuvių tautą.

Siūlymai išaukštinti Brunoną tiesiogiai įžeidžia lietuvius

Taigi visi tie, kurie Lietuvos tūkstantmečio proga bando paskelbti Brunoną nacionaliniu didvyriu, nori sudidvyrinti žmogų, kuris niekieno nekviestas atvyko į Lietuvą, išsityčiojo iš lietuvių bei jų tikėjimo ir buvo nubaustas už savo nusikaltimus. Jie nori išaukštinti patį lietuvių tautos ir jos religijos išniekinimo aktą.

Vadinasi, tokie žmonės negerbia lietuvių, (tegul ir netiesiogiai) juos niekina. Žinoma, Brunono garbintojai turi pagrindo tikėtis, kad šventvagis ir nusikaltėlis prieš tautą bus paskelbtas Lietuvos didvyriu.

Lietuvos Seimas ir Vyriausybė sudaryti faktiškai iš vienų katalikų, kurie begėdiškai švaisto valstybės lėšas, ne tik Lietuvos tūkstantmečio proga visaip reklamuodami katalikybę ir dievą nusikaltėlį Jėzų. (Beje, katalikų dievas pats buvo nubaustas mirties bausme už tai, kad išsityčiojo iš savo (žydų) tautos ir jos tikėjimo).

Lietuvoje vis labiau reklamuojamas visos žmonijos masto išgamos „šventojo“ Bernardo (Klerviečio) kultas. Oficialiai remiami vadinamieji bernardinai, save įžūliai vadinantys nusikaltėlio, pradėjusio ne katalikų genocido tradiciją ir bandžiusio užsiundyti ant Lietuvos visos Europos katalikiškuosius vagis ir plėšikus, vardu.

Vis dėlto, nei Jėzus iš Nazareto, nei kruvinasis „šventas“ Bernardas nevyko į Lietuvą ir čia nesityčiojo iš lietuvių tautos ir jos tikėjimo.

Lietuvos tūkstantmečio proga iš lietuvių tautos viešai tyčiojasi jau ir Seimo nariai

Seimo narys Emanuelis Zingeris pasiūlė pastatyti obeliską Brunonui Kverfurtiečiui atminti ir jo vardu pavadinti Vilniaus gatvę.

Dar daugiau, jis tai pristatė kaip atsiprašymą už jo mirtį: „Tai yra susitaikymo su praeitimi ir su civilizacija idėja.“ (Respublika).

Taigi Zingeris pasiūlė lietuviams viešai atsiprašyti už tai, kad įvykdė mirties bausmę tautos tikėjimą išniekinusiam šventvagiui. Nusižeminti, pažeminti savo protėvius pripažįstant lietuvybės kaip tokios niekingumą palyginus su katalikybe.

Vis dėlto, niekas nedrįso netgi kaip reikiant viešai pasipiktinti begėdišku Zingerio elgesiu. Kodėl? Peršasi mintis, jog dėl to, kad Emanuelis Zingeris yra žydas.

Žydų ekstremistai gali nebaudžiami tyčiotis iš lietuvių Lietuvoje. Lietuvių tautą jau ne kartą žemino ir Vyzentalio fondo šovinistai, ir įvairaus rango Izraelio pareigūnai.

Lietuvos tūkstantmečio proga šimtai judaistų siuntinėjo grasinančius laiškus reikalaudami išskirtinio statuso žydų kapams – ir faktiškai jį iškovojo. Kai lietuvių kapus begėdiškai rausia be mažiausios pagarbos ir tautos protėvių, kaip kokių gyvulių, griaučius demonstruoja muziejuose, žydų kapai faktiškai tapo oficialiomis šventovėmis – niekas nebedrįsta drumsti išrinktosios tautos atstovų amžinojo poilsio.

Vadinamasis „antisemitizmas“ (antižydiškumas) yra vienas pagrindinių Lietuvos teisėsaugos baubų. Lietuvos specialiosios tarnybos budriai seka, kad lietuviai, kaip ir priklauso žemakilmei tautai, mažateisiams darbiniams gyvuliams, nedrįstų nė kriuktelti prieš tautą, kurios ekstremistai (Efraimas Zurovas ir panašūs atviri ne žydų žemintojai) kiek tik panorėję tyčiojasi iš lietuvių.

Todėl Zingeris gali sau leisti žeminti ir lietuvių tautą, ir tikėjimą, kiek tik širdis geidžia. Niekas nedrįsta netgi viešai pasipiktinti, kadangi bijo, jog bus tuoj pat apkaltintas „antisemitizmu“ ir papuls į Lietuvos specialiųjų tarnybų, o gal ir Vyzentalio fondo, Mosado ar netgi CŽV juoduosius sąrašus, kaip drįsęs paprieštarauti žydui.

Negi Zingerio antausis Lietuvos tūkstantmečio proga reiškia, kad nuo šiol iš lietuvių tyčiosis ir vietiniai žydų ekstremistai?

Lietuvos tūkstantmetis ženklina dar didesnės paniekos lietuvybei ir lietuviškajam tikėjimui įsigalėjimą

Kruvinieji katalikų vyskupai, „šventieji“ ir kiti išgamos, iškirtę šventuosius miškus, deginę ant laužų dievo nusikaltėlio negarbinusius lietuvius, nuo seno aukštinami kaip švietėjai ir tautos geradariai.

Išaukštinant Brunoną, tradicinė katalikiškoji niekšybė vėl triumfuoja vis labiau nustekenamoje Lietuvoje. Dar vienas katalikų nusikaltimas prieš lietuvių tautą vaizduojamas žygdarbiu.

Tačiau svarbiausia, kad išaukštinant juodasijonius žynius, išsityčiojusius iš Lietuvos ir jos kultūros, atvirai žeminami mūsų protėviai ir jų tikėjimas.

Niekinama visa tautos istorija iki Brunono nusikaltimo, tyčiojamasi iš didvyriško pasipriešinimo lietuvių turto ir kraujo ištroškusiems katalikams, šimtmečiais traukusiems plėšti Lietuvos iš visos Vakarų Europos.

Galutinai suįžūlėję katalikai jau šaiposi ir iš didvyriškųjų Pilėnų gynėjų.

bus tęsiama

Diskusija

13. algirdas2016 06 05 00:36:10

PERKUNAS ataske antiemanuelizingeruksks kruvos...

12. Voldzak2013 02 02 11:22:10

Atsibodo tas žydizmas. Jau nebenueina nuo TV ekranų, Rusijos filmuose ir TV – vieni žydai. Jau pradėjo viešintis ir ten, o tai dengiasi žmonų pavardėm, sukti tvariai.

11. G.Šarkanas2012 02 18 13:42:24

Žinoma, aš nesu „grynas“ lietuvis: mano mama Tatjana Nikiforova, gimusi Smolenske, o mano tėvas pusiau žydas, pusiau lietuvis, bet aš esu visiškas lietuvis nacionalistas.Nors visada maniau ir manau, kad Lietuvos kelias yra su Rusija ir Lietuvoje privalu įvesti antrą valstybinę kalbą–rusų kalbą.Tai suartintų mūsų tautas.Ta tema kovo 9 d. Rusijos ambasadoje bus puiki lekcija, kurią skaitys mano senas bičiulis Valerijus Panfilovas, ambasados antrasis sekretorius.Visus kviečiu dalyvauti.

10. AsGard2010 04 09 21:39:25

Idomus žmonės:) jeigu ant šūdo uštepsi šokolado tai ką jau gaunasi šokoladinė bandelė??
Jėzus Kristus ne vardas jeigu ką
Jėzus Kristus nebuvo niekad šambaloje
Jūs gerai ir labai atydžiai paskaitykite biblija ir sužinosite visas Jekvės garbintojų technikas. Kaip pavergti tautas, kaip vykdyti genocidą, kaip vogti ir nebuti nubaustam, kaip iš draugo–bendražygio padaryti priešą
“Jezus Kristus„ buvo pats didžiausia pagonis žmonijos istorijoje užtat jį ir prikalė prie “kryžiaus„ kuris irgi pats vienas iš seniausiu pagoniu simbolių
Kardas nuleistas žemyn ašmenimis tai simbolizuodavo susitaikymą su priešu ir tas simbolis vadinosi Perkuno (peruno) kardas. Kogero suprantate kokį izdivoną padarė “išrinktoji tauta„ prieš mūsų protėvius
Ir baigite pirkti iš to pačio pardavėjo tas šūdinas bandeles nes kiti kepa normalias bet be šokolado:)

9. Nesupratęs2010 03 29 04:44:56

Autorius nežino, kad raganų teismai LDK uždrausti 1740 metais. Nesuprantu, kodėl autorius pyksta, kad Lietuva paminėta prieš tūkstantį metų? Be abejo, Lietuvos vardas yra gerokai senesnis. Bet tai pirmasis vardo paminėjimas!

8. tas pats diedas2010 02 02 21:09:41

pravilna . taip ir yra . sarmata turetu but . kaip mes mokam lyzint pavergejams .

7. Romas2010 01 05 20:59:39

tikra tiesam aciu, kad rasote

6. prane2009 06 23 19:08:25

gyenimas yra labai grazus o jus ji gadinat asialai ka jus darot mano anukai nelaimingi neuzdirba i airija vaziuoja ir vapshe jie nk neturi visvvka i manes kaulija o as ir pati pensijos nebeturiu as gi essena boboba o jus ir pensiju biudzeta kaprot kaip jus taip galit ir dar nusikaltelius palaiesit o tarp ju daug politiku ir jie ir kapri mano biudzeta kiapp jus galit tutoa gaditnojatai dekit dekit bukit babkesjus daug ju 6uri o as neturiu nieko neturiu turit duag pinigu ir pora tukstanciu gal4etumet duot nnes jus uzdirbat daug ir isleidziat viska ant arbatos servizu asilai nelaimingi nekenciu!!!! KsKsjus dur

5. Giedrius2009 06 16 17:03:33

O man atrodo, kad esu smegenų sausintojas:)
Į „Dievą“ netikiu.

4. as2009 06 16 16:39:46

Giedriau, tu esi visiškas smegenu plovėjas.Beje, tiki į Dievą ?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis