.

2012 m. kovo 14 d.

Nacionalizmas ir Katalikų bažnyčia

Katalikų bažnyčia – nacionalizmo priešingybė.

Taigi man, kaip lietuviui nacionalistui, svarbiausia, kad žmogus kalba lietuviškai, moko lietuvių kalbos savo vaikus ir laiko save lietuviu. Visa kita yra asmeninės simpatijos ar antipatijos, nesusijusios su nacionalizmu.

Katalikų bažnyčia bando nuteikti Lietuvos katalikus prieš kitokius tautiečius, suskaldyti tautą, pasėti tarp lietuvių tarpusavio nepagarbą ir neapykantą. Tuo tarpu nacionalizmas siekia suvienyti tautą lietuvybės kaip visus lietuvius jungiančio jausmo pagrindu ignoruodamas skirtumus, neišvengiamus tarp (vis dar) milijonų skirtingų tikėjimų bei pažiūrų tautiečių. Taigi Lietuvos katalikų bažnyčia yra lietuviškojo nacionalizmo antipodas.

Nors abejoju ar gali būti lietuvišku nacionalistu nuoširdus musulmonas, judaistas ar netgi aršus krikščionis, vis dėlto ir išgama išlieka lietuviu tol, kol neatsisako lietuvių kalbos ar tapatybės.

Nacionalizmas yra neutralus religijos atžvilgiu. Tikėjimai, religijos, jų ritualai dažniausiai yra neutralūs tautiškumui, žinoma, su kai kuriomis išimtimis, kai religija yra (dažniausiai pozityviai) susieta su konkrečia tauta, kaip kad lietuvietybė, judaizmas ar induizmas.

Vis dėlto, taip jau atsitinka, kad kartais tikinčiajam tenka rinktis tarp savo religijos ir tautiškumo. Labai dažnas pavyzdys – jei šventikai (Lietuvoje papratai katalikų) liepia diskriminuoti kitų tikėjimų, pažiūrų ar lytinės orientacijos tautiečius.

Jei tokiu atveju lietuvis persiima nepagarba ar netgi neapykanta kitaip mąstantiems tautiečiams, jis išduoda savo tautą, tampa išgama – antinacionalistais arba išgamomis aš vadinu lietuvius, kurie vardan asmeninių tikslų kenkia savo tautai, mažina jos išlikimo galimybes.

Kaip nacionalistas, aš toleruoju tikinčiojo pasyvumą tautos atžvilgiu, pavyzdžiui, atsisakymą ją ginti ginklu, jei lietuvio tikėjimas to neleidžia. Tačiau jokia religija nepateisina aktyvios savo tautos išdavystės, kenkimo jai, kokiais kilniais siekiais tai bebūtų teisinama.

Todėl šlykščiuosi istoriniais Katalikų bažnyčios nusikaltimais prieš lietuvių tautą. Jau nuo mažumės teko klausytis pasakojimų kaip katalikai persekiojo kitų tikėjimų lietuvius prie Smetonos, negali nekelti pasišlykštėjimo Katalikų bažnyčios siekis sunaikinti (daugiausia jėzuitų rankomis) pačią lietuvybę 17-19 a.

Vis dėlto tai nėra dabartinio mano pasišlykštėjimo Katalikų bažnyčia priežastis. Kaip jau buvo, taip buvo. Kiekvienas nacionalistas turi būti pasiruošęs aukoti savo asmeninius sentimentus tautos gerovės vardan.

Nacionalizmas – tai pareiga nors kuriam laikui užmiršti nesutarimus sunkiais laikais ir mėginti gelbėti tautą visais įmanomais būdais. Yra daug puikių lietuvių, vadinančių save katalikais ar netgi pastoviai atlikinėjančių religinius ritualus, ir niekada neišdavusių lietuvybės.

Deja, praeito amžiaus pabaigoje Lietuvos Katalikų bažnyčia vėl tapo piktuoju Lietuvos angelu. Ji vėl skleidžia pagiežą, skatina lietuvių katalikų nepakantumą kitaip mąstantiems, gyvenantiems bei kitus dievus garbinantiems tautiečiams ir, kaip įpratusi per daugelį amžių, vėl beatodairiškai siekia valdžios ir turtų tautos kraujo sąskaita.

Agresyvi katalikybė – antinacionalizmas

Klausimas
Koks santykis tarp lietuvybės ir katalikybės?

Tikru lietuviu gali vadintis tik katalikas

Tiesioginės priklausomybės nėra, tėra tik istoriniai sutapimai

Katalikas negali vadintis tikru lietuviu

Taigi religija kaip tokia iš principo nedaro esminės įtakos lietuviškumui ir yra pilnai suderinama su nacionalizmu. Vis dėlto, jei religija tampa žmogui kažkuo daugiau už asmeninio gyvenimo švyturį, didėja tikimybė, kad ji taps kliūtimi to žmogaus tautiškumui.

Jau daugiau kaip 20 metų Lietuvos Katalikų bažnyčia kursto savo narius išduoti tautinį solidarumą katalikiškųjų vertybių vardan. Dar Sąjūdžio laikais katalikų šventikai pradėjo brukti lietuviams požiūrį, kad katalikybė visada buvo ir yra neišskiriama lietuvybės dalis.

Lietuvos istorija buvo perrašyta išaukštinant didžiausius katalikybės skleidėjus: Vytautą ir ypač ko gero didžiausią išgamą lietuvių tautos istorijoje – Mindaugą. Katalikų nusikaltimai naikinant lietuviškąjį tikėjimą, persekiojant lietuvius ne katalikus buvo arba išimti iš istorijos vadovėlių, arba pavaizduoti vos ne žygdarbiais Lietuvos labui.

Nuo tada, kai agresyvus katalikiškumas pakeitė nacionalizmą 1992-95 m., katalikybe bandoma pakeisti lietuvybę kaip vertybę. Kartu su vis didėjančiu pasityčiojimu iš nacionalizmo (išaukštinimu lietuvybės kaip idealo) žiniaspaudą užliejo beatodairiškas Katalikų bažnyčios garbinimas. Dabar jau nebelabai ir benaudojami tokie žodžiai kaip lietuvių tauta ar lietuvybė – žurnalistai tekalba apie „Bažnyčią“ ir „tikinčiuosius“, lyg tikri tikintys lietuviai tebūtų katalikai.

Katalikų bažnyčia bando nuteikti Lietuvos katalikus prieš kitokius tautiečius, suskaldyti tautą, pasėti tarp lietuvių tarpusavio nepagarbą ir neapykantą. Tuo tarpu nacionalizmas siekia suvienyti tautą lietuvybės kaip visus lietuvius jungiančio jausmo pagrindu ignoruodamas skirtumus, neišvengiamus tarp (vis dar) milijonų skirtingų tikėjimų bei pažiūrų tautiečių. Taigi Lietuvos katalikų bažnyčia yra lietuviškojo nacionalizmo antipodas.

Agresyvioji katalikybė bando išstumti lietuvybę ir kaip Lietuvos valstybės vertybę – daugelyje sričių jai tai jau pavyko. Man, kaip lietuviui nacionalistui, tai visiškai nepriimtina – idėjų ir jausmų srityje Katalikų bažnyčia tapo didžiausiuoju lietuvybės, pačios lietuviškosios tapatybės naikintoju – kruvinu mano tautos priešu.

Pareiškimas, kad lietuvietiškos apeigos įžeidžia katalikus, mirtinai įžeidžia kiekvieną lietuvietį, lietuviškiems dievams neabejingą lietuvį ar tiesiog religijos laisvę gerbiantį žmogų.

Todėl jaučiu pareigą padaryti visiems lietuviams prieinama informaciją apie istorinius Katalikų bažnyčios nusikaltimus prieš lietuvių tautą. Nori nenori, bet reikia prisiminti ir tą katalikybės istoriją, kurią tautos solidarumo labui būtų galima ir pamiršti.

Norėčiau, kad kiekvienas lietuvis žinotų ne tik kelias nedideles išimtis (kaip Valančiaus ar Maironio nacionalizmą), bet ir visą kruvinąją Katalikų bažnyčios Lietuvoje istoriją – nuo pat pradžių, kai Lenkija ją mums primetė Jogailos išdavystės ir Vytauto parsidavimo pagalba.

Katalikų bažnyčia – tautos kiršintoja

Audrys Bačkis
Kardinolas Audrys Bačkis
Lietuvos Katalikų bažnyčios valdytojas nesivaržydamas tyčiojasi iš lietuvių ne katalikų. Paskyrus išgamą kardinolą Lietuvos katalikų viršininku, Katalikų bažnyčia tapo vienu pikčiausių lietuvių tautos priešų ir naikintojų.

Taigi katalikų šventikai neapsiriboja lietuvybės vaizdavimu katalikybe. Dažnai jie bando nuteikti katalikus prieš ne katalikus savo tautiečius.

Žiniaspaudoje nesibaigia straipsniai, kuriuose katalikų veikėjai tyčiojasi iš kitų lietuvių religijų ir tikėjimų, vadindami juos kaip tik į galvą šauna (netikrais krikščionimis, tvirkinančiais jaunimą, klaidinančiais ir pan.), visaip iš šaipydamiesi iš jų vertybių bei papročių.

Tradicija tyčiotis iš kitų ypač įsitvirtino tarp Lietuvos katalikų grietinėlės, kai Romos popiežius savo Lietuvos provincijos vadovu paskyrė kardinolą Audrį Bačkį. Dabar Bačkis jau tapo kruvinosios katalikiškosios pagiežos ir niekšybės simboliu, kuriuo šlykštisi netgi daugelis Lietuvos katalikų.

Bačkis yra ne kartą tyčiojęsis iš jam nepadlaižiaujančių lietuvių. Pavyzdžiui, reaguodamas į ketinimus atlikti Šventaragio slėnyje lietuvietiškas apeigas, 2004 m. jis oficialiame kurijos kreipimesi tiesiai šviesiai pareiškė, jog tai „ĮŽEISTŲ TIKINČIŲJŲ JAUSMUS“ (256 p.).

Šioje Jono Trinkūno knygoje pdf formatu rasite ir daugiau istorinių faktų, kurie galėtų padėti suprasti istorinę Katalikų bažnyčios „misiją“ LietuvojeLietuvių senosios religijos kelias

Jau vieno šio pareiškimo užtenka užtikrintai pavadinti Bačkį išgama. Visų pirma, Šventaragio slėnis buvo šventa lietuviečiams vieta jau tada, kai katalikai dar nė kojos nebuvo įkėlę į Lietuvą. Katalikai jį tiesiog išniekino sugriaudami lietuviškąją šventovę ir ant jos griuvėsių pastatydami savo katedrą.

Antra, akiplėša kardinolas išsireiškia „tikintieji“ turėdamas omenyje katalikus – tuo duodamas suprasti, kad kiti lietuviai nėra tikri tikintieji, o kažkuo žemesni – ir jau vien tai žiauriai įžeidžia kiekvieną tikintįjį nesutinkantįjį su Bačkio pozicija. Trečia, pareiškimas, kad lietuvietiškos apeigos įžeidžia katalikus, mirtinai įžeidžia kiekvieną lietuvietį, lietuviškiems dievams neabejingą lietuvį ar tiesiog religijos laisvę gerbiantį žmogų.

Man tai buvo paskutinis lašas, po kurio galutinai pasišlykštėjau Katalikų bažnyčia, jau nekalbant apie tautos atmatą Bačkį. Neteko girdėti, kad nors vienas katalikų šventikas būtų kada atsiprašęs už tokį įžūlų savo viršininko akibrokštą.

Greičiausiai Katalikų bažnyčios vadovai tikisi, kad įžeidinėdami kitų tikėjimų žmones išprovokuos juos užsipuldinėti katalikus ir taip prieis prie kruvinų riaušių tautos viduje. Kol kas jiems nelabai sekasi, nes daugelis lietuvių piktinasi ne šiaip katalikais save vadinančiais savo tautiečiais, o tikruoju pagiežos ir neapykantos šaltiniu – Katalikų bažnyčia kaip institucija ir jos šventikais su Bačkiu priešakyje.

Lietuvos valstybės žaginimas

Katalikų bažnyčia dabar daugiau mažiau kontroliuoja faktiškai visas Seimo partijas, o per jas – ir pagrindines valstybinės valdžios institucijas. Bačkis asmeniškai dalyvauja duodant priesaikas Seime, katalikų kapelionai įsitvirtino armijoje, policijoje, valdžios ir mokslo įstaigose.

Kiek galėdami, jie stengiasi pajungti Lietuvos valstybę Katalikų bažnyčiai, ir teisėsauga vis dažniau puola beatodairiškai ginti katalikų šventikų nuo jų aukų.

Visame pasaulyje demaskuojant ilgasijonius pedofilus, Lietuvoje daugelis potencialių bylų numarinamos prokuratūroje ar policijoje. Iš kitos pusės, vis daugiau Lietuvos įstatymų grindžiami „krikščioniškomis“ (t.y. katalikiškomis) vertybėmis.

Šlykščiausia tai, kad katalikiškąsias vertybes bandoma įvardinti kaip lietuviškąsias. Santuoka (turima mintyje katalikiška), vadinamoji tikyba (faktiškai katalikybė) mokyklose, jau minėtoji Bažnyčia iš didžiosios raidės, katalikiškieji ritualai, tokie kaip krikštas, mišios ar metinės, begėdiškai reklamuojiemi kaip „lietuviški“. Dauguma švenčių – laisvadienių – yra grynai katalikiškos.

Katalikų bažnyčia tiesiogiai naikina lietuvių tautą

Valstybėje įsitvirtinant katalikiškoms vertybėms, lietuviai ne katalikai tampa svetimais Lietuvoje. Katalikybės simboliai valstybinėse įstaigose, mokyklose, policijoje, armijoje tiesiogiai įžeidžia ne katalikų ir ypač ne krikščionių lietuvių religinius jausmus, rėkia apie pamintas ne katalikų teises.

Netradicinės lytinės orientacijos lietuviai priversti arba slėptis (katalikai dažniausiai stoja į savo seminarijas ir po to tenkina savo poreikius už storų bažnyčių ar vienuolynų sienų), arba išvykti iš Lietuvos.

Man, kaip nacionalistui, nesvarbu kokios orientacijos yra lietuvis, ką ir kaip tiki, nori jis tuoktis ar ne, netgi mėgsta jis mane ar manęs nekenčia – aš noriu, kad nė vienas lietuvis ir nė viena lietuvė nesijaustų svetimi ir persekiojami Lietuvoje.

Aš netikiu oficialiosiomis apklausomis bei surašymais, skelbiančiais, kad Lietuvoje vos ne visi – katalikai. Manau, kad, nors jau daugelis galėjusių ne katalikų pabėgo iš Lietuvos, didžioji dauguma dar likusių lietuvių nenori ir nesiruošia vykdyti Katalikų bažnyčios prisakymų.

Man, kaip nacionalistui, nesvarbu kokios orientacijos yra lietuvis, ką ir kaip tiki, nori jis tuoktis ar ne, netgi mėgsta jis mane ar manęs nekenčia – aš noriu, kad nė vienas lietuvis ir nė viena lietuvė nesijaustų svetimi ir persekiojami Lietuvoje.

Todėl aš suprantu dabartinę Bačkio vadovaujamą Lietuvos Katalikų bažnyčią kaip didžiausią tautos skaldytoją ir naikintoją, žeminančią lietuvius ne katalikus, verčiančią juos nusivilti savo tauta ir bėgti iš savo šalies.

Katalikų bažnyčia vagia Lietuvos ateitį

Yra dar viena priežastis, dėl kurios lietuvybės tapatinimas su katalikybe yra pražūtingas. Tai vis didėjantis naujų kartų savarankiškumas. Skirtingai nuo jų tėvelių, dabartinius jaunuolius ne taip paprasta priversti ne tik klauptis prieš ilgasijonius pedofilus ar čiulpti iš jų rankų gautus vaflius, bet ir patikėti „nekaltu mergelės Marijos prasidėjimu“ bei panašiais dalykais.

Visais laikais Katalikų bažnyčia rėmėsi savo valdomųjų tamsumu, šimtmečiais įnirtingai priešinosi ne tik mokslo pažangai, raštingumo plitimui tarp pasauliečių, bet netgi Biblijos vertimui į tautines kalbas.

Dabartiniai pagyvenę katalikai dažniausiai yra labai siauro išsilavinimo, įpratę gauti informaciją iš televizijos, laikraščių bei didžiųjų interneto portalų, skleidžiančių daugiausia primityvią (dažniausiai Katalikų bažnyčios ideologijai tarnaujančią) propagandą.

Tuo tarpu naujosios kartos informaciją gauna iš neoficialaus interneto. Jei jų tėvai težino apie savo tautą bei jos istoriją tik tuos atrinktus ir tendencingai pateiktus faktus, kuriuos parinko oficialieji propagandistai, dabartiniai vaikai sužino viską ir dažnai gerokai anksčiau, nei tėvams bei mokytojams pavyksta juos galutinai dvasiškai suluošinti verčiant aklai tikėti korektiškais melais.

Todėl aš, kaip nacionalistas, laikau Katalikų bažnyčią vienu didžiausių lietuvių tautos ir pačios lietuvybės priešų bei naikintojų, kuriam turi priešintis kiekvienas lietuvis (taip pat ir katalikas), neabejingas savo tautos ir valstybės likimui.

Visame pasaulyje auga visuotinis pasišlykštėjimas Katalikų bažnyčia: tiek jos kruvinais istoriniais nusikaltimais, tiek dabar ten klestinčiais pedofilija, pagieža, neapykantos kitokiems kurstymu. Vis labiau plinta suvokimas Jėzaus kaip homoseksualo, kas dar labiau griauna katalikybės pamatus, nei Deno Brauno išreklamuota jo kaip vedusio žmogaus idėja.

Tėveliai turbūt nė neįtaria, kaip internete plinta pasišlykštėjimas tokiu akivaizdžiai nežmonišku katalikų ritualu, kaip eucharistija (komunija). Skirtingai nuo savo greičiausiai taip niekad Biblijos ir neperskaičiusių gimdytojų, dabartiniai vaikai gali laisvai diskutuoti įvairiausiuose forumuose apie tas jos vietas, kuriose Jėzus vaizduojamas pačioje šlykščiausioje šviesoje.

Nėra abejonės, kad, galbūt išskyrus pačius bukiausiuosius (arba apsukriausiuosius), ateinančios kartos masiškai nusivils ir pasišlykštės katalikybe. Nepadės nei grasinimai, nei bausmės, nei mišios.

Tikiuosi, kad tada jaunieji lietuviai nesuvoks lietuvybės kaip katalikybės, kad pasišlykštėjimas katalikybe nereikš ir pasišlykštėjimo lietuvybe – taip dar labiau padidėja lietuvybės tapatinimo su katalikybe grėsmė.

Taigi aš kaip nacionalistas suvokiu Lietuvos katalikų bažnyčią kaip vieną didžiausių grėsmių lietuvybei. Ji įžeidinėja ne katalikus, kursto lietuvius negerbti vienas kito, kiršina ir baugina tautą, skatindama emigraciją.

Augant pasišlykštėjimui katalikybe visame pasaulyje, mėgindama sutapatinti lietuvių tautą su katalikais, Lietuvos katalikų bažnyčia diskredituoja lietuvybę kaip moralinę vertybę, taip dar labiau sustiprindama visuotinį tautos nusivylimą.

Todėl aš, kaip nacionalistas, laikau Katalikų bažnyčią vienu didžiausių lietuvių tautos ir pačios lietuvybės priešų bei naikintojų, kuriam turi priešintis kiekvienas lietuvis (taip pat ir katalikas), neabejingas savo tautos ir valstybės likimui.

Neturi teisės vadintis nacionalistu tas, kuris negerbia savo tautiečių teisės išpažinti kitokią religiją, turėti kitokius įsitikinimus, papročius, vienokias ar kitokias orientacijas – žinoma, kol tai nenukreipta prieš tautą.

Deja, Katalikų bažnyčia nėra vienintelė lietuvių tautos pečius užgriuvusi nelaimė.

Diskusija

10. Domas2012 04 07 01:48:05

reik pasiulit seimui kad priimtu istatima, kad kataliku baznicios yra tikinciuju reikalas ir kad tikintieji turi islaikit savo parapijas...
tuomet valstibe sutaupis pinigo, o supistos baznicios bus uzdaromos nes nebeissilaikis. gaila kad hitleris su stalinu nespejo visu supistu bazniciu isgrobstit sudegint ir panasiai...

9. Jonas2012 03 27 13:51:52

Pritariu visom išsakytom mintim

8. Giedrius2012 03 21 16:26:54

Kai nelabai įgalus žmogus nežino kaip ginti savo nuomonę, dažniausiai sako, kad jo oponentai visur neteisūs.
Ką jau darysi, puspročiams neišsilavinusiams nieko daugiau nebelieka, na dar gali seimūnais pasidaryti, jei pakankamai garsiai rėkia:))))

7. z2012 03 21 15:04:50

nu nusišnekate tai TOTALIAI. Bet kuriame straipsnyje. Pasidomėkite Lietuvos istorija :)

6. Giedrius2012 03 19 17:48:07

Dėjau aš ant genetinio grynumo. Man lietuvybė yra būti lietuviu ir kalbėti lietuviškai. O prieš vartojant tokius žodžius, kaip „šovinizmas“, patarčiau pasižiūrėti ką jie reiškia.
Čia gi vis dėlto ne Seimas, kur visi blevyzgoja kas jiems ant seilės:))

5. po perkūnais2012 03 19 14:24:44

„nacionalizmo (išaukštinimu lietuvybės kaip idealo)„ – tai šovinizmas, o ne nacionalizmas.
Lietuvybė ar latvybė – nereikia aukštinti. Tai yra mūsų prigimtinis santykis su MŪSŲ protėvių išsaugota ir puosėlėta žeme. Mes čia šeimininkai, nežiūrint ar bjaurūs ar prisišikę, ar gynėmės nuo žydiškųjų sovietų okupantų, ar juos išskėstomis rankomis kvietėmis. Tik santykis su mūsų žeme mus daro išskirtinesniais, o ne gerumas, tobulumas. Kitoks požiūris privers mus pasiduoti daug protingesniems (geresniems) kiniečių invazistams. Ne, mes ne geresni, bet mes čia, savo protėvių žemėje, kiek galime stengiamės išlaikyti papročius, senojo tikėjimo užuominas, kalbą, genetinį grynumą (už ką protėviai tikriausiai dėkingi).

4. Taip pat Giedrius Taip pat Šarkanas2012 03 15 21:18:35

Nu ir pochui ta lietuvybė, mūsų tikslas įeiti į Rusijos sudėtį.

3. Inokentijus2012 03 15 13:26:11

Turbūt jau laikas pasekti Airijos pavyzdžiu.

2. Leo2012 03 15 11:28:09

Naivu tikėtis paramos Lietuvybei iš ROMOS katalikų bažnyčios

1. Inokentijus2012 03 15 11:25:21

Amen

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis