.

2012 m. liepos 30 d.

Tora kaip nusikaltimo įrankis?

Toroje yra tiek raginimų nusikaltimams, kad ją platinantieji ko gero turėtų būti teisiami už 170 Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimą.

Tęsinys, pradžia – Dievų ženklas

Lietuvoje klestintis neteisingumas, lietuvių beteisiškumas palyginus su įvairiausiomis privilegijuotomis grupėmis pribloškia, gniuždo, stumia rinktis tarp beviltiškos apatijos ir aklos agresijos.

Kaip jau minėjau praeitą kartą, viena iš pagrindinių mūsų įbauginimo bei pavergimo priemonių valdžiai tarnauja 170-asis Baudžiamojo kodekso straipsnis, kriminalizuojantis netgi viešas diskusijas daugeliu Lietuvai svarbių temų.

Kitas į neviltį stumiantis dabartinio režimo valdymo aspektas – akiplėšiškas diskriminavimas. Mes esam persekiojami dėl menkiausios smulkmenos, traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl rodos visiškai nekaltų komentarų ar pasisakymų.

Tuo tarpu privilegijuotosios grupės, dažnai išlaikomos iš valstybės biudžeto ar ES fondų, nesivaržydamos pažeidinėja tą patį straipsnį – ciniškai, sistemingai ir, svarbiausia, nebaudžiamai. Žinoma, tarp jų pirmauja kai kurios religinės bendruomenės, po tikėjimo laisvės skėčiu visiškai ignoruojančios TIK MUMS parašytus ir galiojančius įstatymus.

Kaip žadėjau anksčiau, padarysiu viską ką sugebu, kad nors kiek prasklaidyčiau mus sukausčiusią baimės atmosferą. Tuo tikslu be kita ko kreipsiuos į Generalinę Prokuratūrą, prašydamas, kad pradėtų tyrimus dėl judaistų, krikščionių bei musulmonų bendruomenių vykdomų pačių akiplėšiškiausių 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidinėjimų.

Toliau – mano kreipimasis su prašymu tirti nusikaltimus, galimai padarytus ir toliau daromus platinant Torą – pagrindinį judaizmo šventąjį tekstą.

Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Dariui Valiui

PRAŠYMAS
2012-07-31
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 dalis nustato:

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

   baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Pagal to paties straipsnio 4 dalį:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Daugelyje pagrindinio judaizmo religinio teksto bei svarbaus krikščionybės religinio teksto – Toros – vietose akivaizdžiai niekinami ne žydai (lietuviškai paprastai vadinami „gojais“), skatinama juos pažeminti ir diskriminuoti. Taip pat skatinama neapykanta įvairioms žmonių grupėms dėl jų lyties, tikėjimo, tautybės, pažiūrų bei seksualinės orientacijos.

Toliau pateikiu Toros vietų, kuriose konkrečiai tai daroma, citatas. Noriu pastebėti, kad tai tik keli pavyzdžiai iš panieka ne žydams ir ne judaistams, raginimais susidoroti su kitų religijų bei tikėjimų žmonėmis persisunkusios Toros. Kadangi nemoku hebrajų kalbos, kuria parašytas Toros teksto originalas, naudojausi jo vertimu į anglų kalbą interneto svetainėje http://www.chabad.org/. Vieną kartą citavau vertimą iš Kauno krikščionių studentų bendrijos (LKSB) interneto svetainės http://kaunas.lksb.lt/.

I. Niekinimas, tyčiojimasis, raginimas diskriminuoti dėl lyties

„Jei moteris kraujuoja, ji turi būti atskirta menstruacijų laikotarpiui septynias dienas, ir kiekvienas, kuris ją palies, bus nešvarus iki vakaro.“ (Vaikra, 15/19, versta mano (G.Š.) iš anglų kalbos, šaltinis: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9916_)

Nėra abejonių, kad žodžiais apie moterį mėnesinių laikotarpiu – „kiekvienas, kuris ją palies, bus nešvarus iki vakaro“, niekinama, tyčiojamasi iš moterų vien dėl jų fiziologinių ypatybių, raginama jas žiauriai diskriminuoti, faktiškai kas mėnesį atskiriant jas septynioms dienoms nuo kitų žmonių.

II. Raginimas fiziškai susidoroti dėl tikėjimo, pažiūrų ar įsitikinimų

„Šešias dienas galima dirbti darbą, bet septintą dieną yra Šabas visiškam poilsiui, šventas Valdovui; kas dirba darbą Šabo dieną, turi būti numarintas.“ (Šemotas, 31/15, versta mano (G.Š.) iš anglų kalbos, šaltinis: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9892)

Akivaizdu, kad raginama nužudyti kiekviena gojų, kuris dėl tikėjimo, pažiūrų ar įsitikinimų šabo metu atlieka tai, ką judaistai laiko „darbu“ (Izraelyje ir dabar tai – net tokie dalykai, kaip lifto mygtuko paspaudimas).

III. Kurstymas fiziškai susidoroti dėl tikėjimo ar pažiūrų

„Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis – jų kraujo kaltė kris ant jų pačių.“ (Vaikra 20/27, vertimas: LKSB http://kaunas.lksb.lt/?pg=bible&read=kun+20)

Tai akivaizdus nurodymas susidoroti su žmonėmis, kurie prašosi savo tikimų dievybių pagalbos, atlieka tam tikras religines apeigas, susijusias su bendravimu su protėvių dvasiomis (kaip lietuvietybės, baltų tikėjimo atveju) , vienokio ar kitokio pobūdžio spiritizmu.

Panašu, kad be kita ko kurstoma susidoroti ir su Egidijumi Kūriu bei jo bendraminčiais, pabrėžiančiais Konstitucijos Dvasios pažinimo svarbą aiškinant LR Konstituciją.

IV. Raginimas diskriminuoti dėl tautybės ar tikėjimo

„44.Savo vergą ar vergę gali turėti iš aplink esančių tautų, iš jų gali įsigyti vergą ar vergę“

<...>

„46.Tu gali juos (kitataučius vergus, G.Š) perduoti kaip palikimą ir gali taip turėti juos savo tarnais amžinai; Bet su savo broliais, Izraelio vaikais, negalima engti savo brolių.“ (Vaikra, 25/44,46, versta mano (G.Š) iš anglų kalbos, šaltinis: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9926)

Vėlgi, akivaizdu, kad tai – kurstymas pavergti tik kitataučius, susilaikant nuo savo tautiečių engimo – kurstymas diskriminuoti gojus dėl jų tautybės, o dėl žydų etniškumo specifikos – ir dėl tikėjimo.

V. Tyčiojimasis, niekinimas, raginimas fiziškai susidoroti dėl seksualinės orientacijos

„Ir vyras kuris guli su vyru kaip gulima su moterimi abu jie yra padarę šlykštybę; jie turi būti būtinai nubausti mirtimi; jų kraujas yra ant jų pačių." (Vaikra 20/13, versta mano (G.Š) iš anglų kalbos, šaltinis: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9921)

Nelieka abejonių, kad šiuo tyčiojamasi iš gėjų, jie niekinami („abu jie yra padarę šlykštybę“ – angl., „abomination“), ir skatinama su jais fiziškai susidoroti.

Tora – konkrečių nurodymų tekstas

Noriu pastebėti, kad Tora tikrai nėra TIK literatūrinis paminklas, kultūrinis palikimas ar tiesiog laisvalaikio skaitalas – šiuo atveju negalimas toks tipiškas pasiteisinimas reabilituojant net ir labiausiai pribloškiančių religinių tekstų platinimą. Netgi krikščionybėje Penkiaknygė (Toros pavadinimas lietuviškoje tradicijoje) yra pagrindinio sakralinių tekstų rinkinio – Biblijos – dalis. Tuo tarpu judaizmui Tora išlieka pagrindiniu religiniu tekstu, judaistų bendruomenėse ji iškilmingai skaitoma dalimis ištisus metus.

Aukščiau cituotos Toros vietos nėra istoriniai reliktai, teatliekantys pasakojimo apie praeitį funkciją. Judaistai ortodoksai daugelyje pasaulio vietų traktuoja kiekvieną Toros žodį kaip neginčijamą įstatymą. Netgi išdrįstantys vairuoti šabo metu kai kuriuose metu rizikuoja, kad su jais bus fiziškai susidorota. Būnant Izraelyje, asmeniškai teko vengti ortodoksų dominuojamų rajonų šabo metu.

Daugelyje ortodoksų bendruomenių grubiai diskriminuojamos moterys. Kai kur vyrai netgi formaliai privalo dėkoti savo dievui, kad jis „nepadarė jų moterimis“ (Dan Rickman „Does Judaism discriminate against women?“), kas jau savaime yra moterų žeminimas bei niekinimas.

Pagaliau įvairiapusiškas tiek gojų, tiek nedominuojančioms religinėms grupėms nepriklausančių žydų diskriminavimas Izraelyje yra įprasta teisinė praktika. („Izraelis patvirtino įstatymą, draudžiantį su žydais susituokusiems palestiniečiams įgyti Izraelio pilietybę“)

Daugelį Toros įsakymų judaistai suvokia kaip privalomus pažodžiui

Kad net ir iš pirmo žvilgsnio archajiškai skambantys Toros raginimai suvokiami tiesiogiai, liudija ne tik daugelis Talmudo tekstų, bet ir vieši judaizmo vadovų pareiškimai. Pavyzdžiui, anksčiau cituota eilutė apie diskriminaciją pagal tautybę – „savo vergą ar vergę gali turėti iš aplink esančių tautų“, – dar ir dabar bent didelės dalies judaistų suvokiama pažodžiui – kad kitos tautos turi vergauti žydams. Autoritetingas judaizmo dvasininkas Ovadija Jozefas yra net viešai pareiškęs: „Gojai gimę tiktai tarnauti mums. Be to, jie neturi vietos žemėje – tiktai tarnauti Izraelio žmonėms.“ (Versta mano (G.Š) iš anglų kalbos, šaltinis: Johan Mandel „Yosef: Gentiles exist only to serve Jew“)

Taigi Tora nėra tiktai literatūros kūrinys ar kultūros paminklas. Judaistai ją suvokia kaip teisės šaltinį ir mokymosi objektą bei priemonę. Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje apie Torą kalbama taip:

„Tora reiškia mokymąsi. Net Penkiaknygė naudoja žodį Tora konkretiems įstatymų rinkiniams; šia prasme Tora reiškia „įstatymą“ ir dažnai yra taip verčiama“. („Torah also signifies teaching. The Pentateuch itself uses the word Torah to denote a specific body of statutes; in this sense, Torah means "law," and is often so translated generally.“ – Jewish Sacred Texts)

Panašiai supranta Torą ir Lietuvos judaistai. Lietuvos žydų bendruomenės tinklapyje apie Torą kalbama kaip apie „žydo gyvenimą įprasminantį įstatymą“:

„Tai duoklė, atiduodama Torai ir kaip svarbiausiam judaizmo tekstui, ir kaip relikvijai, šventam objektui. Šventė mena Toros gavimą dykumoje; šis įvykis žydų bendruomenę suformavo kaip „Knygos tautą“. Žydo gyvenime visi svarbiausi įvykiai – religinė pilnametystė (13 metų), vestuvės (šeštadienis prieš iškilmes ir septynios dienos po to), kūdikio gimimas ir vardo suteikimas, artimo žmogaus mirties metinės – pažymimi sinagogoje jį kviečiant skaityti Torą. Taigi visas žydo gyvenimas įprasmintas Toros įstatymo.“ (Šaltinis: Lietuvos žydų bendruomenė)

Taigi ir Lietuvoje Tora suvokiama kaip mokymosi ir asmeniško sekimo objektas. Tai, kas parašyta Toroje, daugelio judaistų suvokiama kaip tiesioginis jų dievo nurodymas, kurį jie privalo vykdyti. Todėl Toroje esantys pasityčiojimai, paniekinimai, kurstymai diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo bei tautybės yra ne tik literatūriniai tekstai, bet ir akivaizdus tiesioginis raginimas daryti tai, už ką 170 LR BK straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę.

Nebausti už Toros platinimą akivaizdžiai neteisinga

Taigi tie fiziniai bei juridiniai asmenys (knygynai, tautinės bei religinės bendruomenės, galimai kokios nors viešosios ar netgi valstybinės įstaigos bei organizacijos), kurie platina bei gamina, siunčia, gabena ir laiko Torą su tikslu ją platinti, matomai pažeidžia 170 LR BK straipsnį.

Norėčiau pažymėti, kad Lietuvos teismai taiko baudžiamąją atsakomybę už 170 Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimą ir už palyginus nuosaikius komentarus internete, kaip pavyzdžiui: „Jei tu ne lenkė, tai sunku ir beįsivaizduoti, kokią dar tūpesnę tautybę... Bandau spėti. Čiukčia?“ (šaltinis: „Nuteistas panevėžietis, internete lenkus išvadinęs „tūpa“ tauta“). Baudžiama faktiškai už afekto būsenoje (perskaičius jaudinantį straipsnį) padarytus neplanuotus veiksmus.

Tuo tarpu Tora ciniškai niekina moteris, kursto tautinę ir religinę neapykantą, ragina fiziškai susidoroti su homoseksualais, diskriminuoti tiek lytiniu, tiek tautiniu, tikėjimo bei pažiūrų pagrindu. Tai, kad baudžiant už atsitiktinius komentarus, tuo pat metu toleruojamas ne tik daugkart įžūlesnis bei ciniškesnis, bet ir sistemingas, daugiametis nusikaltimais laikomų veikų kurstymas, ne tik pažeidžia teisingumo bei lygybės principus, bet ir tautos akyse diskredituoja tiek Lietuvos teisėsaugą, tiek visą Lietuvos valstybę. Todėl


prašau Generalinės Prokuratūros, Generalinio Prokuroro Dariaus Valio pradėti tyrimą dėl galimo padarymo nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170 str. 1 bei 4 dalyse (turint tikslą platinti gaminti, įsigyti, siųsti, gabenti, laikyti dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platinti), platinant ar su tikslu platinti spausdinant, siunčiant, gabenant, įsigyjant bei laikant Torą, ypač jei tai darė ar daro judaistai, žydų ar judaistų bendruomenės, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, deklaruojantys Torą mokymosi priemone ar objektu, įstatymu ar įstatymų šaltiniu.

Diskusija

1. Simas2019 01 18 08:54:03

Galvočiau, kad su žydų tauta tikrai kažkas negerai, jei jau nuo I amžiaus juos visose šalyse žudė, trėmė, šimtais tūkstančių vijo lauk iš savo šalies.Nemanau, kad dėl to, jog jie buvo geri tos šalies piliečiai.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis