.

2012 m. liepos 31 d.

Koranas ir Biblija į prokuratūrą

Korane netrūksta raginimų nusikaltimams, o ir Biblija skatina tai, ką draudžia 170 Baudžiamojo kodekso straipsnis.

Tęsinys, pradžia – Dievų ženklas

Kaip ir žadėjau, dar prašau kelti baudžiamąsias bylas ir dėl Korano bei Biblijos platinimo. Iš pradžių – prašymas dėl Korano.

Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Dariui Valiui

PRAŠYMAS
2012-07-31
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 dalis nustato:

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

   baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Pagal to paties straipsnio 4 dalį:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Koranas – svarbiausias islamo religinis tekstas. Daugelyje jo vietų niekinamos moterys ir nurodoma jas diskriminuoti dėl jų lyties bei smurtauti prieš jas, tyčiojamasi iš homoseksualų, skatinama neapykanta ne musulmonams ir ypač ne iš judaizmo kilusius tikėjimus išpažįstantiems žmonėms, raginama fiziškai su jais susidoroti. Toliau – keletas konkrečių Korano citatų, toli gražu ne visos, kuriose tai daroma.

Visi vertimai – mano, iš teksto anglų kalba, pateikto interneto svetainėje The Noble Quran, http://quran.com/.


„Pakviesk du liudininkus tarp tavo vyrų, du liudininkus. Ir jei dviejų vyrų nebus šalia, tada vyrą ir dvi moteris, kurios gali liudyti, taip, kad jei viena susipainios, kita prisimins.“ (Karvė, 2:282)

Čia atvirai tyčiojamasi iš moterų, teigiant, kad jos prasčiau prisimena, nei vyrai, kad vienas vyro liudijimas vertas tiek, kiek dviejų moterų, kad vien tik moterų liudijimo nepakanka.


[Kalbant apie paveldėjimą] „Alachas liepia jūsų vaikams: vyriškos giminės ekvivalentą dviejų moteriškos...“ (Moteris, 4:11)

Čia teigiama, kad vyriškos giminės įpėdinis turi paveldėti dvigubai daugiau, nei moteriškos. Tai akivaizdus kurstymas diskriminuoti dėl lyties.


„Vyrai atsakingi už moteris, kadangi Alachas sukūrė vieną iš jų pranašesnį už kitą, ir kadangi jie leidžia savo turtą. Taigi geros moterys yra paklusnios <...> Su tomis, kurių bijote maišto, įspėkite jas ir neleiskite į lovą ir jas išperkite.“ (Moteris, 4:34)

Šiuo moterys akivaizdžiai niekinamos, raginama naudoti jų atžvilgiu fizines bausmes.


„Prieš maldą <....> jei pasinaudojote tualetu ar turėjote kontaktą su moterimi ir neturite vandens, raskite švarios žemės ir nusitrinkite su ja savo veidą bei rankas...> (Staltiesė, 5:6)

Tai – ypatingai ciniškas moterų išniekinimas, praktiškai sulyginant jas su ekskrementais, atviras raginimas elgtis su jomis kaip nešvaresnėmis net už žemę.


„Tą dieną geras maistas taps teisėtu ir maistas tų, kuriems buvo duotas Raštas, yra teisėtas jums ir jūsų maistas teisėtas jiems. Ir [teisėtos vedybose yra] dorybingosios moterys tarp tikinčiųjų ir dorybingos moterys iš tų, kuriems buvo duotas Raštas prieš jus, kai jūs jiems už tai teisingai kompensuosite, reikalaudami dorybingumo, ne neteisėtos sueities ar meilužystės.“ (Staltiesė, 5:4)

„Ir netekinkite už pagonių, kol jie patikės ir iš tikrųjų tikintis vergas yra geriau negu stabmeldys, netgi jei jis tave džiugina. Jie kviečia tave į Ugnį, bet Alachas kviečia į Rojų ir atlaidumas...“ (Karvė, 2:221)

Šiuos du tekstus islamo autoritetai aiškina taip: musulmonai vyrai gali vesti be musulmonių tik žydes bei krikščiones, o musulmonės moterys gali tekėti tik už musulmonų. (šaltinis: Islam Question and Answer http://islamqa.info/en/ref/21380). Taigi čia kurstoma ne tiktai diskriminuoti dėl tikėjimo sudarant santuoką, bet ir diskriminuoti moteris dėl lyties nustatant joms mažesnę pasirinkimo teisę, nei vyrams.


„Kovokite ir žudykite netikinčius kur tik juos rasite, imkite juos į nelaisvę, persekiokite juos, laukite jų gulėdami ir pulkite iš pasalų naudodami visus kovos būdus.“ (Kardas, 9:5)

„Kovokite su netikinčiais kol jie visi pasiduos nuolankiai mokėdami apsaugos mokestį.“ (Kardas, 9:29)

O šiais tekstais tiesiai šviesiai raginama fiziškai susidoroti su ne musulmonais.


[Apie gėjus] „<...> kai jis sakė savo žmonėms: ar padarysi šlykštybę, kurios joks gyvūnas iki tavęs niekada nedarė?“ (Aukštumos, 7:80)

Pagaliau šiuo tyčiojamasi iš gėjų, jie niekinami palyginimu su gyvūnais.

Koranas – griežtas elgesio kodeksas

Teisinant diskriminacijos, neapykantos, smurto kurstymą religiniuose tekstuose, paprastai įrodinėjama, kad tai – daugiau istorijos paminklai, literatūrinio pobūdžio kūriniai. Kalbant apie Koraną, akivaizdu, kad tai nėra TIK kultūros paminklas.

Visame pasaulyje musulmonai interpretuoja Koraną kaip tiesiogiai galiojantį elgesio kodeksą ir dažnai pažodžiui seka jo nurodymais. Daugelyje islamo valstybių, kur galioja šariatas, Koranas yra teisės pagrindas. Steigiamos specialios mokyklos, kur vaikai ne tik mokomi skaityti Koraną, bet ir gyventi pagal jį.

Ne kitaip Koraną supranta ir Lietuvos musulmonai, suprantantys jo nurodymus pažodžiui ir vadinantys jį svarbiausiu kiekvieno musulmono ne tik „tikėjimo ir religinės“, bet ir „kasdieninės praktikos šaltiniu“:

„Per visus praėjusius 14 amžių Šv.Korano tekste nebuvo pakeista nei viena raidė, nei žodis ar jo dalis. Šventas Koranas-tai Islamo amžinas stebuklas. Visa apimantis Dievo įstatymų dokumentas. Pagrindinis ir svarbiausias kiekvieno musulmono tikėjimo ir religinės, kasdieninės praktikos šaltinis. Dovana visai žmonijai.“ (ŠV.KORANO Dalies "MARIJA" Paaiškinimas, http://www.musulmonai.lt/Upload/knygos/Sura%20Maryam.pdf)

Taigi, Koranas ne tik yra literatūros kūrinys, bet (ir Lietuvoje) bent jau musulmonų yra traktuojamas kaip tiesioginis elgesio normų kodeksas. Todėl akivaizdu, kad, kaip keistai beskambėtų aukščiau cituotos Korano eilutės, jose suformuluoti įsakmūs raginimai niekinti moteris, tyčiotis iš jų bei jas diskriminuoti ar net bausti fizinėmis bausmėmis, niekinti gėjus, diskriminuoti dėl tikėjimo bei žudyti kitatikius. Todėl jo platinimas ar 170 LR BK straipsnyje numatytas prisidėjimas prie platinimo turi būti baudžiamas.

Nebausti už Korano platinimą akivaizdžiai neteisinga

Taigi tie fiziniai bei juridiniai asmenys (knygynai, religinės bendruomenės, galimai kokios nors viešosios ar netgi valstybinės įstaigos bei organizacijos), kurie platina bei gamina, siunčia, gabena ir laiko Koraną su tikslu jį platinti, matomai pažeidžia 170 LR BK straipsnio 3 dalį.

Norėčiau pažymėti, kad Lietuvos teismai taiko baudžiamąją atsakomybę už 170 Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimą ir už palyginus nuosaikius komentarus internete, kaip pavyzdžiui: „Jei tu ne lenkė, tai sunku ir beįsivaizduoti, kokią dar tūpesnę tautybę... Bandau spėti. Čiukčia?“ (šaltinis: „Nuteistas panevėžietis, internete lenkus išvadinęs „tūpa“ tauta“). Baudžiama faktiškai už afekto būsenoje (perskaičius jaudinantį straipsnį) padarytus neplanuotus veiksmus.

Tuo tarpu Koranas niekina homoseksualus ir kviečia fiziškai susidoroti su kitatikiais. Ypač tyčiojamasi iš moterų. Jau cituoti Korano žodžiai: „jei pasinaudojote tualetu ar turėjote kontaktą su moterimi ir neturite vandens, raskite švarios žemės ir nusitrinkite su ja savo veidą bei rankas“, – ypatingai ciniškai niekina moteris dėl jų lyties ir bent jau man sukelia organišką pasišlykštėjimą.

Beje, jau ir Europoje daugėja atvejų, kai radikalūs musulmonai fiziškai susidoroja su vyrų neklausančiomis ar diskriminuojančių Korano prisakymų nevykdančiomis moterimis.

Spėju, kad Lietuvos teismai pritaikytų baudžiamąją atsakomybę už Koraną paskaičiusio ir natūraliai pasipiktinusio Korano priesakais daryti tai, kas Lietuvoje laikoma nusikaltimais, lietuvio ar lietuvės viešus raginimus vienaip ar kitaip drausti islamą, Korano platinimą arba kaip nors kitaip diskriminuoti musulmonus.

Tai, kad pagal dabartinę teismų praktiką baudžiant už atsitiktinius komentarus, spontanišką piktinimąsi dvigubais standartais Lietuvos teisėsaugoje, tuo pat metu toleruojamas ne tik daugkart įžūlesnis bei ciniškesnis, bet ir sistemingas, daugiametis nusikaltimais laikomų veikų kurstymas, ne tik pažeidžia teisingumo bei lygybės principus, bet ir tautos akyse diskredituoja tiek Lietuvos teisėsaugą, tiek visą Lietuvos valstybę. Todėl

prašau Generalinės Prokuratūros, Generalinio Prokuroro Dariaus Valio pradėti tyrimą dėl galimo padarymo nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170 str. 1 bei 4 dalyse (turint tikslą platinti gaminti, įsigyti, siųsti, gabenti, laikyti dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platinti), platinant ar su tikslu platinti spausdinant, siunčiant, gabenant, įsigyjant bei laikant Koraną, ypač jei tai darė ar daro musulmonai ar jų bendruomenės, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, deklaruojantys Koraną mokymosi priemone ar objektu, įstatymu ar įstatymų šaltiniu.

Toliau – kreipimasis dėl Biblijos. Faktiškai gyvename Katalikų bažnyčios dominuojamoje šalyje, todėl įstatymai pas mus rašomi taip, kad netrukdytų jai daryti tai, kas į galvą užeina. Vis dėlto, dėl Biblijos yra vienas šimtaprocentinis argumentas – kurstymas prieš gėjus, vis dar aktualus Lietuvos „hierarchams“.

Bet kokiu atveju, juk negaliu diskriminuoti katalikų. Tai būtų mažiausiai negarbinga.

Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Dariui Valiui

PRAŠYMAS
2012-07-31
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 dalis nustato:

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

   baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Pagal to paties straipsnio 4 dalį:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Biblija yra pagrindinis krikščionybės religinių tekstų rinkinys. Ji daugelio krikščionių suvokiama ne tik kaip literatūros kūrinys ar kultūros paminklas, bet ir kaip kasdieninio elgesio kodeksas. Joje atvirai šaipomasi iš gėjų ir raginama su jais susidoroti.

„Nenatūralu vyrui mylėtis su vyru, ir tie, kurie tai daro, bus numarinti, kaip to užsitarnauja." (Kunigų 20/13, versta mano (G.Š) iš anglų kalbos, šaltinis: www.biblija.net http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Kun+20&id60=1&pos=1&set=3&l=en)

Neabejotinai šiuo tyčiojamasi iš gėjų („nenatūralu vyrui mylėtis su vyru“) ir nurodoma su jais fiziškai susidoroti.

Biblijos raginimas niekinti gėjus iš dalies vykdomas

Noriu pastebėti, kad Biblija tikrai nėra TIK literatūrinis paminklas, kultūrinis palikimas ar tiesiog laisvalaikio skaitalas – šiuo atveju negalimas toks tipiškas pasiteisinimas reabilituojant net ir labiausiai pribloškiančių religinių tekstų platinimą. Krikščionys vykdo daugelį jos nurodymų. Dar daug krikščioniškų šalių, kur gėjai smarkiai diskriminuojami.

Katalikų bažnyčios vadovas Jozefas Racingeris yra ne kartą paniekinamai pasisakęs apie homoseksualus, jiems neleidžiama tapti katalikų dvasininkais. Ir Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai yra ne kartą šaipęsi iš gėjų, vyskupas Sigitas Tamkevičius yra teigęs, kad jie demoralizuoja jaunimą viešai demonstruodami savo orientaciją. (šaltinis: Vakarų ekspresas „Homoseksualai neteisingai suvokia žmogaus teises“).

Taigi aukščiau cituotas Biblijos nurodymas yra daugiau ar mažiau įgyvendinamas tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje.

Todėl Biblijos tyčiojimasis iš homoseksualų, raginimas susidoroti su jais nėra tik senovės relikvija, jis yra (tegul dabar jau nebe iki galo) vykdomas, todėl akivaizdžiai įeina į ratą veikų, už kurias 170 LR BK straipsnio 2 ir 3 dalys numato baudžiamąją atsakomybę. Vadinasi, pagal šio straipsnio 1 ir 4 dalis už Biblijos platinimą turi būti baudžiama.

Nebausti už Biblijos platinimą būtų neteisinga

Norėčiau pažymėti, kad Lietuvos teismai taiko baudžiamąją atsakomybę už 170 Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimą ir už palyginus nuosaikius komentarus internete, kaip pavyzdžiui: „Jei tu ne lenkė, tai sunku ir beįsivaizduoti, kokią dar tūpesnę tautybę... Bandau spėti. Čiukčia?“ (šaltinis: „Nuteistas panevėžietis, internete lenkus išvadinęs „tūpa“ tauta“). Baudžiama faktiškai už afekto būsenoje (perskaičius jaudinantį straipsnį) padarytus neplanuotus veiksmus.

Lietuvos teismai yra jau daug kartų baudę pagal 170 straipsnio 2 ir 3 dalis už komentarus, faktiškai atkartojančius Biblijos raginimą susidoroti su homoseksualais ar juos niekinti, pavyzdžiui, už pasakymą „Nekenčiu išsigimėlių, kurie demonstruojasi, kad yra išsigimėliai“ ir siūlymą gydyti juos beisbolo lazda (šaltinis: http://www.balsas.lt „Už komentarus apie gėjus nuteisti penki šilutiškiai).

Tai, kad baudžiant už atsitiktinius komentarus, tuo pat metu toleruojamas ko gero pagrindinio jų šaltinio platinimas, taigi sistemingas, daugiametis nusikaltimais laikomų veikų kurstymas, ne tik pažeidžia teisingumo bei lygybės principus, bet ir tautos akyse diskredituoja tiek Lietuvos teisėsaugą, tiek visą Lietuvos valstybę. Todėl

prašau Generalinės Prokuratūros, Generalinio Prokuroro Dariaus Valio pradėti tyrimą dėl galimo padarymo nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170 str. 1 bei 4 dalyse (turint tikslą platinti gaminti, įsigyti, siųsti, gabenti, laikyti dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl seksualinės orientacijos arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platinti), platinant ar su tikslu platinti spausdinant, siunčiant, gabenant, įsigyjant bei laikant Bibliją, ypač jei tai darė ar daro krikščionys ar jų bendruomenės, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, deklaruojantys Bibliją kuo nors daugiau, nei literatūros kūriniu ar kultūros paminklu.

Žinoma, aš ne toks naivus, kad tikėčiausi, jog dėl Toros, Korano ar Biblijos bus pradėta baudžiamoji byla, kad ir kokie neatremiami būtų mano argumentai. Vis dėlto, manau, kad šie mano kreipimaisi į Generalinę Prokuratūrą turi prasmę ne tik kaip vienas iš būdų įrodyti 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio absurdiškumą.

Juk kažkada niekas neabejojo nei Inkvizicijos, nei tokių dabar jau pasmerktų knygų, kaip „Raganų kūjis“, amžinumu. Neabejoju, kad ateityje bus vienaip ar kitaip apribotas ir pagrindinių judaistinių religijų knygų platinimas.

Manau, kad dabartinė Europos civilizacija negali išlikti neapribodama radikalaus islamo skverbimosi. Kaip įtikinamai įrodė Breivikas, ir nedidelis procentas ryžtingai nusiteikusių kovotojų gali nuniokoti išsigimstančias Europos tautas.

Tuo tarpu aš neįsivaizduoju kaip galima realiai uždrausti Koraną dabartinėje jo formoje neuždraudžiant kartu ir Toros bei Biblijos.

Todėl neabejoju, kad anksčiau ar vėliau prokuratūra patenkins į šiandieninius manuosius panašius prašymus ir teismas priims iki tol neįprastus sprendimus. Tai atsitiks ne rytoj ir, žinoma, ne tokioje tiek teisiškai, tiek politiškai beviltiškoje valstybėje kaip šiandienos Lietuva. Tikiuosi, kad dar nebus per vėlu.

Diskusija

16436. yNNYCGftLIACGlG2016 03 08 13:11:45

Pleased to meet you addiction of prescription drugs –– National carrier Vietnam Airlines ill make an initialpublic offering late in the second uarter of 2014, ekspecting toraise 200 million by issuing of 383 million shares, its chiefeksecutive officer said.

16435. vRjACjcfRiCaoEUGJ2016 02 20 17:20:42

Ho much is a Second Class stamp? order bupropion uk Sed ipsum magna, pulvinar ut risus tempus, venenatis laoreet mauris. Mauris vehicula metus condimentum tincidunt luctus. Ut a urna vulputate massa tempor fringilla sit amet vitae nisi. Donec scelerisue lacus sed bibendum lobortis. Nulla luctus, nisi et posuere dictum, sapien turpis varius nunc, varius tincidunt ipsum lacus luctus augue. Nulla sed felis eu nulla tincidunt rutrum. Curabitur venenatis orci et nisi commodo, eget rhoncus nisi feugiat. uisue vestibulum, urna id laoreet dapibus, tortor nisi mattis nisl, ut aliuet elit sapien a erat. Pellentesue habitant morbi tristiue senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus fermentum tortor uam, at aliuam mi blandit a. Ut ullamcorper condimentum leo, vitae venenatis tortor venenatis vel. Aliuam ullamcorper augue at metus pretium, et pellentesue tortor sodales.

16434. PAahhtiIPg2016 02 20 14:56:18

I“m unemployed meloksicam 7.5 mg INSTRUMENT LAST PCT CHG NET CHGS&P 500 1683.99 0.73% 12.280USD/JPY 100.4 0.01% 0.01010–YR US TSY YLD 2.9662 –– 0.000SPOT GOLD 1365.36 0.13% 1.770US CRUDE 107.31 –0.07% –0.080DO JONES 15191.06 0.85% 127.94ASIA ADRS 146.87 1.26% 1.83–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– –––––––

16433. umCPHHe2016 02 12 00:13:10

Do you need a ork permit? order valetra A longtime ally of Igor Sechin, Rosneft“s chiefeksecutive, may leave the state–controlled company to buypossible oil eksploration, production or refining assets byhimself, Kommersant daily reported on Tuesday, citingsources.

16432. PgVtKPiTlksgiSKs2016 02 11 19:10:32

VPZL5I ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

16431. AcNUAygp2016 02 11 19:09:46

HFD3ug ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

16430. mSCYvzVToT2016 02 11 17:52:08

vK7ZdT ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

16429. TDCGPoR2016 02 11 15:49:26

meR1bKs ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG. com

16428. IYLARloH2016 02 11 13:59:11

YfZp ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.com

16427. FhLZapdksASFOKsfAiA2016 02 11 12:38:17

y1t9B ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.co m

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis