.

2012 m. rugpjūčio 3 d.

Jėzus Kristus, komunija, kraujas ir seksas

Kruvino ir pusnuogio Jėzaus Kristaus atvaizdai gali padaryti neigiamą įtaką nepilnamečiams. Pirmoji komunija apeliuoja į vaikų seksualumą.

Tęsinys, pradžia – Dievų ženklas

Pagaliau atėjo laikas užsiimti tuo, ką jau taip seniai ruošiausi, bet vis nesugebėdavau prisiversti pradėti: siekti, kad ir Katalikų bažnyčia laikytųsi galiojančių įstatymų. Mano nuomone, dabar ji elgiasi taip, lyg Lietuvos teisė jai negaliotų.

Jėzus Vilniaus kalvarijose

Vaikai ypač mėgsta apžiūrinėti šią kenčiančio Jėzaus statulą pro stiklą.

Paskutiniu metu Katalikų bažnyčią atstovaujantys politikai, o taip pat vykupai, žiniasklaida ir kitokie veikėjai aktyviai siekia įtvirtinti Lietuvos teisėje didesniojoje Europos dalyje jau seniai pasmerktą reakcingąją etiką bei moralę. Tai ne tik begėdiškai diskriminuoja ne katalikus, bet ir griauna visą Lietuvos teisinę sistemą, paversdama ją prievartos įrankiu vienos religinės organizacijos rankose.

Sunku įsivaizduoti kaip būtų galima tam rimtai pasipriešinti. Kol kas nors kažkiek suvaldyti vis įžūlėjančių reakcionierių šėlsmą yra pavykę tik su Europos Sąjungos pagalba.

Vis dėlto, siekdami bet kokiais būdais kriminalizuoti jiems nepatinkantį elgesį, primesti visuomenei savo (man, pavyzdžiui, kai kuriais savo aspektais organišką pasišlykštėjimą keliančią) moralę, nei išsilavinimu, nei vaizduote negalintys pasigirti seimūnai katalikai dažnai nepastebi, kad jų priimamų įstatymų tekstai neretai paverčia draudžiamomis ir kai kurias katalikiškas praktikas.

Aš jau kreipiausi į prokuratūrą dėl dabar galiojančio Baudžiamojo kodekso akivaizdžiai draudžiamo Biblijos platinimo. Dabar atėjo laikas pareikalauti (skamba pompastiškai kaip ne iš kataliko lūpų :-)) teisingumo ir kitiems Katalikų bažnyčios veiklos aspektams pagal kitus, neseniai pačių katalikų prastumtus ir su kitokiais susitvarkyti skirtus įstatymus.

Kreipimasis į Žurnalistų etikos inspektorę, kad kruvino ir pusnuogio Jėzaus atvaizdai nebūtų demonstruojami nepilnamečiams prieinamose vietose

Šiame mano pareiškime cituojama labai daug straipsnių iš įvairių įstatymų. Galbūt dėl to jį nuobodoka skaityti, tačiau turiu apsidrausti nuo neargumentuoto pareiškimo atmetimo kokių nors išsisukinėjimų pagalba.

Nematau realaus teisinio (ne politinio) pagrindo šiam prašymui atmesti ir noriu pasilikti galimybę pagrįstai kreiptis į teismą, jei taip vis dėlto atsitiktų.

Lietuvos Respublikos Žurnalistų etikos Inspektorei
Zitai Zamžickienei

PRAŠYMAS
2012-08-03
Vilnius

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.


Pagal to paties straipsnio 2 dalį, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai be kita priskiriama:

3) kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;

4) erotinio pobūdžio;

5) sukelianti baimę ar siaubą;

9) kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;


Įstatymo 3 ir 4 dalyse įtvirtinta:

3. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos skleidimas draudžiamas arba ribojamas šio įstatymo nustatyta tvarka.

4. Draudžiama skleisti informaciją, atitinkančią šio straipsnio 2 dalies 12 punktą, ir kitais įstatymais uždraustą viešąją, ypač pornografinio turinio, informaciją, taip pat nepilnamečių seksualinę prievartą ir jų išnaudojimą skatinančią ir (ar) savitikslį smurtą pateikiančią informaciją.


Lietuvoje masiškai demonstruojami krikščionių dievo (vadinamo Jėzumi Kristumi – aš toliau jį vadinsiu tiesiog Jėzumi) mirties vaizdai paveikslų, įvairaus dydžio skulptūrų, drožinių bei metalo liejinių pavidalu. Jie dažnai rodomi nepilnamečiams laisvai prieinamose vietose. Kai kur netgi mokyklose ar jų klasėse galima tikėtis pamatyti krucifiksą, vaizduojantį mirštančio Jėzaus kančias. Akivaizdu, kad viešas mirštančio, kartais – ir kraujuojančio Jėzaus vaizdavimas nepilnamečiams laisvai prieinamose vietose grubiai pažeidžia Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 ir 5 punktus. Pusnuogio žmogaus vaizdas yra 4 punkte paminėta erotinio pobūdžio viešoji informacija.

Kadangi Jėzus pavaizduotas evangelijose kaip nusikaltėlis, nubaustas mirties bausme už smurto kurstymą („Kalbėsite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o Šventoji Dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys“. – Morkaus evangelija, 13/11-12) bei šventyklos išniekinimą („Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus“. (Jono evangelija, 2/15), jo ir jo nusikaltimų (ir dabar Lietuvoje tai – neabejotini nusikaltimai) idealizavimas grubiai pažeidžia ir Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9 punktą.

Vilniaus kalvarijos – konkretus neigiamą poveikį darančios informacijos pavyzdys

Pareiškimo priede yra skaitmenine forma pateiktos Jėzaus kančių paveikslų ir skulptūros nuotraukos iš Vilniaus vadinamųjų kalvarijų – ritualinio katalikų kelio Vilniaus Jeruzalėje, prie Vilniaus šv. Kryžiaus atradimo (kalvarijų) bažnyčios, adresu Vilnius, Kalvarijų g. 327. Jose matomi aiškiai, ryškiai, stambiu planu nutapyti Jėzaus kančios vaizdai, viešai demonstruojami vaikams laisvai prieinamose kalvarijų stotelėse. Nuotraukoje kalv3 matoma realistinė kenčiančio Jėzaus skulptūra, galinti išgąsdinti ir jautresnį suaugusį žmogų. Iš nuotraukos kalv1 galima spręsti, kad Vilniaus kalvarijose vyksta masiniai renginiai, kuriuose gali dalyvauti ir to panorėję nepilnamečiai.


Norėčiau pastebėti, kad Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra numatytos tik sekančios 4 straipsnio nuostatų taikymo išimtys:

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija gali būti skleidžiama nesilaikant šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų, jeigu:

1) jos turinį sudaro tik informacija apie įvykius, politinius, socialinius, religinius įsitikinimus ar pasaulėžiūrą;

2) ši informacija yra reikšminga moksliniu ar meniniu požiūriu arba reikalinga tyrimams, švietimui ar ugdymui;

3) yra viešasis interesas ją skelbti;

4) jos mastas ir poveikis yra mažareikšmiai.


Noriu atkreipti dėmesį, kad nuotraukose pavaizduoti Vilniaus kalvarijų paveikslai ir skulptūra (o taip pat ir dauguma kitų Lietuvoje viešai demonstruojamų krikščionių dievo atvaizdų) nėra TIK informacija apie įvykius, politinius, socialinius, religinius įsitikinimus ar pasaulėžiūrą. Kalvarijų procesijose susirenka tūkstančiai žmonių, todėl jos mastas ir poveikis tikrai nėra mažareikšmiai.

Kalvarijų ritualai nėra nei mokslas, nei menas, nei švietimas. Tai yra konkreti poveikio priemonė, skirta indoktrinuoti, sudaryti įspūdį, priblokšti, taigi gali būti žalinga nepilnamečių psichinei sveikatai, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.

Katalikų bažnyčiose yra dar labiau šokiruojančių Jėzaus atvaizdų, nei kalvarijose

Noriu pastebėti, kad įėjimas į Katalikų bažnyčia dažniausiai yra laisvas, ir nepilnamečiai gali ten patekti be savo tėvų ar globėjų leidimo. Daugelyje bažnyčių yra kur kas atviresnių mirštančio ir kraujuojančio Jėzaus vaizdų. Nenorėjau prašyti katalikų šventikų leidimo juos fotografuoti.

Akivaizdu, kad ir bažnyčiose esantys mirštančio, kruvino ar mirusio Jėzaus atvaizdai yra Įstatymu draudžiama skelbti viešoji informacija.

Komunijos ritualas dar labiau padidina viešo Jėazaus atvaizdų demonstravimo keliamą pavojų

Norėčiau priminti, kad eucharistijos apeigų (Pirmoji ir kitos vadinamosios „komunijos“) metu vaikams duodami čiulpti vafliai teigiant, kad tai yra „dievo kūnas“. Akivaizdu, kad lakios vaizduotės 11-12 metų paaugliams tai gali sukelti minčių apie lytinio pobūdžio santykį su kartais pusnuogiu ir kruvinu vaizduojamu Jėzumi. Kito žmogaus kūnas (nebe kūdikių) paprastai čiulpiamas nebent lytinio akto metu, todėl bręstantiems lakesnės fantazijos ir dažnai erotinių filmų jau prisižiūrėjusiams paaugliams komunijos ritualas negali nesukelti erotinių fantazijų, galinčių turėti lemiamų pasekmių visam jų gyvenimui.

Manau, kad būtent todėl Katalikų bažnyčia vis dar neatsisako eucharistijos apeigų, po kurių kai kurie jautresni katalikai nebegali atsikratyti minčių apie vienokius ar kitokius artimus santykius su savo dievu; dalis jų anksčiau ar vėliau apsisprendžia tapti vienuolėmis (kartais dar vadinamomis „Kristaus sužadėtinėmis), vienuoliais, celibato įžadus duodančiais katalikų šventikais ir pan. Komunija nedarytų tokios įtakos jauniesiems katalikams, jei jiems prieš akis pastoviai nešmėžuotų kartais beveik nuogo ir kruvino kenčiančio vyro atvaizdai.

Jėzaus atvaizdai yra viešoji informacija

Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, viešoji informacija – tai informacija, skirta viešai skleisti, išskyrus pornografiją, taip pat informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti viešai skleidžiama. Taigi Jėzaus atvaizdai viešose vietose yra viešoji informacija.


Pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 dalį,

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją draudžiama tiesiogiai skleisti nepilnamečiams – jiems siūlyti, perleisti ar kitaip leisti asmeniškai ja naudotis. Tokia viešoji informacija gali būti skelbiama tik vietose, į kurias nepilnamečiai negali patekti, ir (arba) tokiu laiku, kuriuo nepilnamečiai negalėtų ja naudotis, arba kai naudojant technines priemones yra sudaromos sąlygos atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams.


Pagal Įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Žurnalistų etikos inspektorius:

1) rūpinasi šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu ir prižiūri, kaip jų laikomasi;

2) siekdamas užtikrinti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis;

7) nagrinėja skundus (pareiškimus) dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimų.


Todėl

Prašau Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės, kad ji, vykdydama savo pareigas, numatytas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, imtųsi visų šiame ir kituose įstatymuose numatytų priemonių, kad kalvarijose, bažnyčiose ir kitose nepilnamečiams laisvai prieinamose vietose nebūtų demonstruojami mirusio, mirštančio, kenčiančio ar kruvino, taip pat pusnuogio krikščionių dievo Jėzaus Kristaus atvaizdai, kaip akivaizdžiai žalinga nepilnamečių psichinei sveikatai, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi viešoji informacija, įvardinta minėtojo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 bei 9 punktuose.


Pridedama: kompiuterinė laikmena su Jėzaus kančios paveikslų Vilniaus kalvarijų stotelėse ir kt. nuotraukomis.

Žinoma, aš netikiu, kad Žurnalistų etikos inspektorė imsis kokių nors veiksmų. Nors dabartinis įstatymas akivaizdžiai draudžia didelį krucifiksą vaikams prieinamose vietose, pas mus (beje, ir ne tik pas mus), daugelis įstatymų Katalikų bažnyčiai tiesiog negalioja.

Jėzus seksualus

Netrūksta ir tokių Jėzaus atvaizdų, kuriuose jis vaizduojamas kaip galima seksualiau.

Nesunku nuspėti, apie ką po to galvoja tokį Jėzų dažnai matantys lakios vaizduotės vaikai, čiulpdami Pirmąją komuniją

Akivaizdu, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, beje, sukėlęs visuotinį pasipiktinimą vakarinėje Europos dalyje, buvo parašytas būtent katalikams spaudžiant ir kad juo buvo siekta uždrausti tik tai, kas nepatinka Katalikų bažnyčios „hierarchams“ bei jiems tarnaujantiems seimūnams.

Kreipimasis į prokuratūrą dėl galimo mažamečių skatinimo niekinti mirusio žmogaus palaikus bei jų tvirkinimo Pirmosios ir kitų komunijų apeigų metu

Eucharistija jau iš pirmo žvilgsnio atrodo labai keistas ritualas. Įsivaizduojamas kanibalizmas, teisinamas paties Jėzaus įsakymu.

Kunigų knygos 6/26 eilute Jahvė įsakmiai nurodo suvalgyti už nuodėmes aukojamas aukas: „Šventikas, atliekantis auką už nuodėmę, turi ją valgyti; ji turi būti suvalgoma šventoje vietoje, skinijos susirinkimo kieme.“

Dėl to panašu, kad Jėzus, norėdamas, kad jo, kaip avinėlio, aukojimas už nuodėmes būtų įvykdytas tiksliai pagal ritualą, ne perkeltine prasme, bet IŠ TIKRŲJŲ liepė savo pasekėjams suvalgyti jo kūną po mirties.

Gali būti, kad taip ir iš tikrųjų atsitiko ir būtent taip paaiškinamas Jėzaus palaikų dingimas.

Bet kokiu atveju, dabar žmonės nebeaukojami, o kanibalizmas laikomas mirusiojo palaikų niekinimu, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Gerdamas vyną vaikų akyse apeigų metu, katalikų šventikas akivaizdžiai propaguoja girtavimą. Kai kuriose bažnyčiose komunija ir žmonėms duodama ne tik vaflio, bet ir vyno pavidalu. O vaikams ankstyvas alkoholizmas ypač pavojingas.

Pirmosios komunijos paprastai eina 8-13 metų berniukai ir mergaitės – verčiami įsivaizduoti, kad čiulpia Jėzaus kūną, bręsti pradedantys paaugliai. Man tai atrodo nešvanku ir be kita ko uždrausta Baudžiamajame kodekse.

Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Dariui Valiui

PRAŠYMAS
2012-08-03
Vilnius

Lietuvos katalikų bažnyčioje yra įprasta eucharistijos arba vadinamosios komunijos apeiga. Jos metu šventikas duoda katalikui vaflių ir (galimai) vyno, kurie suvokiami kaip krikščionių dievo Jėzaus Kristaus (toliau – Jėzus) kūnas ir kraujas.

Baudžiamasis kodeksas draudžia įtraukti vaikus į girtavimą

Mano žiniomis, komunijos metu vynas (galimai) duodamas ir nepilnamečiams. Pirmoji komunija gali būti suteikta jau 10 metų vaikui.

Tuo tarpu Baudžiamojo kodekso 161 straipsnis už vaiko įtraukimą girtauti numato baudžiamąją atsakomybę:

„1. Tas, kas įtraukė vaiką girtauti,

   baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. “


Norėčiau pastebėti, kad duodantis vyną katalikų šventikas yra suvokiamas kaip aukščiausias autoritetas, ir todėl (galimai) Pirmoji bei kitos vaikams duodamos komunijos legitimizuoja vyno gėrimą nepilnamečių akyse, tuo būdu stumdamos juos į ankstyvą alkoholizmą, kuris vaikams yra ypač pavojingas.

Negalima niekinti mirusio žmogaus kūno

Baudžiamojo kodekso 311 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už mirusiojo palaikų išniekinimą:

„1. Tas, kas neteisėtai paėmė mirusiojo palaikus ar jų dalį arba tyčiojosi iš mirusiojo palaikų, arba juos išniekino,

  baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“


Komunijos metu įsivaizduojama, kad valgomas Jėzaus kūnas. Teigiama, kad pats krikščionių dievas taip prisakė savo pasekėjams. Tačiau tai vis tiek nepateisina tegul ir ritualinio, bet savo esme – kanibalizmo. Todėl yra pagrindo įtarti, kad komunijos metu (tegul ir simboliškai) niekinami mirusio žmogaus palaikai.

Norėčiau pastebėti, kad vaikams komunijos ritualas gali padaryti dar stipresnį įspūdį, nei suaugusiems ir galbūt netgi pastūmėti į tikrą kanibalizmą. Kartas nuo karto pasaulį sukrečiantys kanibalizmo skandalai paprastai vyksta būtent eucharistiją plačiai praktikuojančiose katalikiškose šalyse.

Pirmoji komunija turi nepilnamečių tvirkinimo bruožų

Baudžiamojo kodekso 153 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už nepilnamečių tvirkinimą:

Tas, kas atliko mažamečio asmens tvirkinimo veiksmus,

  baudžiamas laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2007 m. sausio 16 d. Aukščiausiasis teismas savo nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-64/2007 pažymėjo: „Tvirkinamieji veiksmai – tai objektyviai seksualus elgesys, galintis sukelti vaikui, paaugliui lytinį susijaudinimą, per ankstyvą domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, nesveiką, negatyvų lyčių santykių įsivaizdavimą.“


Eucharistijoje yra dar vienas mano nuomone nepilnamečiams pavojingas aspektas. Šventiko į burną įkištas vaflis (bent jau Lietuvoje) yra čiulpiamas įsivaizduojant, kad tai žmogaus kūnas. O realiame suaugusio žmogaus gyvenime žmogaus kūnas paprastai čiulpiamas nebent lytinio akto metu. Sunku įsivaizduoti, kad lakesnės fantazijos 10-13 metų paaugliai, dažnai jau prisižiūrėję erotinių filmų, neasocijuotų įsivaizduojamo kūno čiulpimo su vienokiais ar kitokiais lytiniais santykiais su Jėzumi (arba vaflį čiulpti duodančiu dvasininku). Noriu pastebėti, kad Jėzus ant kryžiaus dažniausiai vaizduojamas pusnuogis, ir natūraliai tampa bręstančių paauglių erotinių fantazijų objektu.

Manau, kad būtent tuo paaiškinamas kai kurių katalikų mergaičių ankstyvas pasišventimas tapti vienuolėmis (kartais ir vadinamomis „Kristaus sužadėtinėmis“), o greičiausiai – ir daugelio vienuoliais ar dvasininkais nusprendžiančių tapti berniukų apsisprendimas. Katalikiškose bendruomenėse homoseksualumas netoleruojamas, ir savo pačių erotinių fantazijų išsigandusiems jaunuoliams nebelieka realios alternatyvos celibato įžadams. Kaip galima spręsti iš visame pasaulyje svarstomų katalikų šventikų pedofilijos bylų kiekio, dalis jų taip niekada ir nesusitvarko su savo vaikystėje sužalotais jausmais.

Taigi Pirmoji komunija, kaip ir kitos nepilnamečių komunijos, turi didžiulį potencialą sukelti vaikui, paaugliui lytinį susijaudinimą, per ankstyvą domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, nesveikas erotines fantazijas. Kitaip sakant, pirmoji komunija atitinka Aukščiausiojo Teismo tvirkinamųjų veiksmų apibrėžimą.

Aš neabejoju, kad Katalikų bažnyčios dvasininkai suvokia eucharistijos ir būtent pirmosios komunijos seksualinį poveikį paaugliams ir ypač jo reikšmę berniukų apsisprendimui tapti vienuoliais ar šventikais. Manau, kad būtent todėl Lietuvoje komunijai vis dar teikiama tokia didelė reikšmė, vaikai skatinami galvoti apie ją, laukti kaip didelės šventės – kas dar labiau skatina jų (tame tarpe ir erotines) fantazijas.

Taip pat manau, kad dėl tos pačios priežasties Katalikų bažnyčios vadovai vis dar nenustoja diskriminuoti gėjų ir iš jų tyčiotis. Juk jei į erotikos žabangas pakliuvę berniukai suvoktų homoseksualumą kaip normalų dalyką, jie nebesigėdintų su Jėzumi susijusių savo erotinių fantazijų, ir smarkiai sumažėtų skaičius apsisprendusiųjų susieti savo gyvenimą su Katalikų bažnyčia. Taip pat panašu, kad būtent dėl noro išlaikyti erotinę įtampą Lietuvos katalikų vyskupai liepia priiminėti komuniją tik į burną, o ne į rankas (šaltinis: Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginė komisija „Dėl Komunijos priėmimo“), kaip nusprendžiama vis didesniame skaičiuje su viduramžiškomis tradicijomis atsisveikinančių Europos šalių. Be to, stebint kaip vaikai reaguoja į į burną dedamą vaflį, pedofilams lengviau pasirinkti tokias aukas, kurios nesipriešins.

Todėl yra pagrindo įtarti, kad komuniją dalinantys katalikų šventikai ar bent dalis jų supranta ką ir kodėl daro, t.y. kad egzistuoja ne tik objektyvusis, bet ir subjektyvusis mažamečių tvirkinamųjų veiksmų pirmosios komunijos metu aspektas.


Todėl

prašau Generalinės Prokuratūros, Generalinio Prokuroro Dariaus Valio pradėti tyrimą dėl, suteikiant Pirmąją komuniją bei kitas komunijas nepilnamečiams ir ypač mažamečiams, galimo padarymo nusikalstamų veikų, numatytų:

1) LR BK 161 straipsnio 1 dalyje. – vaikų įtraukimo girtauti;

2) LR BK 311 straipsnio 1 dalyje – mirusio žmogaus palaikų išniekinimo;

3) LR BK 153 straipsnyje – mažamečių asmenų tvirkinimo.

Mano nuomone, mano pateikti argumentai yra pakankamai pagrįsti, ir teisinėje valstybėje dėl ko nors tyrimas tikrai būtų pradėtas.

Vis dėlto, gyvename Katalikų bažnyčios visiškai užgožtoje Lietuvoje.

Bet kokiu atveju, tikiuosi, kad lietuviai bent jau įsiskaitys į šiuos argumentus ir supras, kas iš tikrųjų yra Lietuvos katalikų bažnyčia, kodėl vienintelė Europoje išlaiko viduramžiškas tradicijas, supras, kodėl katalikų šventikai taip bijo pripažinti homoseksualumą kiekvieno žmogaus pasirinkimo teise.

Neabejoju, kad pirmoji komunija dabartine jos forma tikrai kada nors išnyks, kaip kažkada išnyko pasninkai ir saviplaka. Kiek dar jaunųjų lietuvių bus suluošinta iki to laiko?

Diskusija

9. katyte2016 03 16 15:20:06

sveikas

8. Dovydas2014 11 29 14:22:01

Kam tikėti žmogumi, kuris net neegzistavo ? Jūs detaliau pasiskaitykite apie ŽYDUS. Pats popiežius Pranciškus atsiprašė už visas pedofilijas, pinigų vagystes Šveicarijos banke. Jūs girdite gražius žodžius bažnyčiose ir manot, jog vien iš tų žodžių ŽYDAI yra puikūs ir teisingi.


Nemačiau nė vieno mokslinio įrodymo, kuris paliudytų, jog DIEVAS egzistuoja, nebent remiantis įvairiais ŽYDŲ pasakoriais sakoma, jog jis egzistavo

Jei aš klystu, tai atsiųskite nuorodų, kad jis egzistavo :)

7. Lietuva2014 08 19 22:17:59

bet jis (tas iskripelis) aiskiai nesveikas. Zmones, tai tikrai apsestas, bet manau gydimas N.Vilnioje, palengvintu jo karsciuojancio kuno liga. (Sielos pas ji nera)

6. n2013 10 27 08:00:59

kiek beaukotum dangaus karalystes nenusipirksi, NEGUNDYK DEVO PINIGAIS. dievas priima tik malda.

5. Giedrius2012 08 03 16:36:52

Amžinąsias vertybes – čia apie ką?
Susidaro įspūdis, kad esi gerai įsitaisęs ir patenkintas savo loveliu. Būtent tada paprastai pradedama pilstyti apie sutvėrėjus, gėrius ir kitas beprasmybes. Negali pykti, yra Lietuvoje apie 15 procentų tokių, kurie viskuo patenkinti.
Na ir kas, kad tauta tuoj išnyks, jei pačiam smagiai sėdisi!

4. Audrius2012 08 03 16:18:18

O ką tu mielasis pakeist nori? Nesuprantu. Tau tikėjimo tiesos nepriimtinos? Netikėk. Tikėk kuo nori. Tai tavo teisė. Tačiau kam juodinti ir kitus? Nesu 100% priklausantis vienai konfedijai– tikiu Sutvėrėju, tikiu Gėriu. Tačiau nejuodinu kitu konfesijų. Tai, ką darai tu– juokinga. Veiki iš neturėjimo ką veikti. Matosi gilus tikėjimo tiesų suvokimas iš to, kai infantiliškai susieji amžinąsias vertybes ir šių vertybių skleidėjų ir tarnų interpretacijas. Vienžo, turi teisę skleisti kokią nori info– tenori tave informuot, jog esi tiesiog juokingas veltėdis, nesuprantantis esmių.

3. Giedrius2012 08 03 15:42:55

Žinoma, norėtųsi kai kam, kad mes sukandę dantis dirbtume ir mokėtume maždaug du trečdalius nuo to, ką uždirbame, mokesčių „Lietuvos labui“, po to pačiulptume kokiam juodasuskneliui, savo vaikus nuvestume – kaip jie įprato mus išnaudoti jau 5 amžius.
Po to tyliai nudvėstume, žinoma užrašę klebonui savo turtą. Ir kaip avinai žiūrėtume, kaip juodasukneliai daro mūsų šalyje ką nori: mums nė pyptelti neleidžia, o patys spjauna į viską – įstatymai ne jiems rašyti.
Suprantu, įpratus kai taip į užpakalį lenda, kaip dabar Lietuvoje, bet kokie bandymai ką nors pakeisti atrodo „fignia“.:)

2. Audrius2012 08 03 13:35:21

O tau žmogelį viskas ok galvoje? Dirbti eitum Lietuvos labui, o ne fignia užsiiminėti. Iš kur tokių dvasios ubagų ir beatsiranda?

1. chikaga2012 08 03 12:54:39

palaikau jei visi turime laikytis istatymu tai tie iskrypeliai ne isimtis...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis