.

2012 m. spalio 2 d.

Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

Tęsinys, pradžia – Dievų ženklas

Nors Lietuvos vagių režimas vis labiau didina cenzūrą visiems bandantiems kovoti su jo akiplėšiška propaganda, kruviniausi istoriniai nusikaltėliai ir toliau naudojasi visiška teisine neliečiamybe.

Kitaip mąstančiųjų cenzūravimui skirtas Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis neseniai išsiplėtė trigubai, dar labiau baugindamas tuos, kurie vis dar mėgina priešintis lietuvių tautą jau baigiančiai sunaikinti kleptokratijai.

Tuo tarpu kruvinosios istorinės religijos ir toliau ramiai ir nekliudomai skleidžia neapykantą kitaip mąstantiesiems ir jaučiantiesiems, skelbia savo kruvinųjų dievų (ar dievo) nusikaltėliškus priesakus tyčiotis, niekinti ir žudyti visus, kurie nesiklaupia prieš judaistiškąją, krikščioniškąją ar islamiškąją niekšybę.

O prokurorai iš paskutiniųjų teisina tai, kas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus akivaizdžiai yra nusikaltimai. Jie jaučiasi teisūs – juk niekam ne paslaptis, kad Seime susirinkęs tautos atmatynas naudoja įstatymus susidorojimui su savo asmeniniais priešais. Seimūnams, ministrams ir prokurorams, vyskupams bei kapelionams Lietuvoje įstatymai akivaizdžiai negalioja.

Teisėja kalbėjo tik apie religijų teises

Jau daugiau, kaip prieš mėnesį kreipiausi į teismą prašydamas įpareigoti prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Toros, Korano bei Biblijos platinimo.

Prieš kelis metus seimūnai taip pakeitė Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį, kad galėtų persekioti faktiškai kiekvieną jiems neįtikusįjį už valdžios išgamų neliaupsinančias mintis, ir, greičiausiai per savo prigimtinį kvailumą, nepastebėjo, kad, drausdami tokias knygas, kaip Hitlerio „Mano kova“, o greičiausiai – ir daugelį socializmo ideologų darbų, kartu uždraudė ir kur kas žiauresnį ir ciniškesnį nacizmą propaguojančius istorinių genocido religijų vadinamuosius „sakralinius“ tekstus.

Žinoma, teismas nepatenkino mano prašymo ir, kaip man jau tapo įprasta, atsikalbinėjo mano manymu nieko teisiškai nereiškiančiomis frazėmis. Toliau – ikiteisminio tyrimo teisėjos nutarties tekstas. Susidaro įspūdis, kad teisėja, kaip ir anksčiau prokurorė, šaltakraujiškai ignoravo Konstituciją.

27 Lietuvos konstitucijos straipsnis tiesiai šviesiai nurodo: „Žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.“ Tuo tarpu pagrindinis prokurorės argumentas buvo tai, kad judaizmas, krikščionybė bei islamas – vadinamosios „tradicinės“ religijos ir todėl jos (taip išeina) gali daryti ką tik panorėjusios.

Antrame puslapyje pažymėjau sakinį, kuriame (kaip seka iš konteksto) teisėja faktiškai šaltakraujiškai pavadino „tiesomis“ begėdiškiausius ir kruviniausius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius.

Mane žeidžia beatodairiškas religinių nusikaltimų teisinimas

Aš, kaip lietuvietis, jaučiu nuoskaudą dėl tūkstančių jėzuitų ar kitų Katalikų bažnyčios atstovų sudegintų ir kitaip nukankintų savo protėvių.

Mane vemti verčia matant, kaip suįžūlėję seimūnai begėdiškai iškraipo tarptautinį genocido apibrėžimą, kad galėtų susidoroti su buvusiais tarybiniais pareigūnais, nors akivaizdžiai jau seniai pasibaigė visi senaties terminai, o tuo pačiu metu prokuratūra atsisako tirti Katalikų bažnyčios vykdytus tiksliai tarptautiškai įtvirtintą genocido sampratą atitinkančius istorinius genocidus.

Negaliu susitaikyti su tuo, kad savo priesaiką fraze „tepadeda man Dievas“ baigę prokurorai (ar ir teisėjai?) ignoruoja Konstituciją teisindami kruvinų dievų kruvinus raginimus žudyti. Todėl, nors ir suprantu, kad tai labai primena bandymą galva pramušti sieną, kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

Skundas Vilniaus apygardos teismui, prašantis pakeisti aukščiau įdėtą Ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui

SKUNDAS
2012-10-02
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio  1 dalis nustato:

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Pagal to paties straipsnio 4 dalį:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.


Kadangi judaizmo, islamo bei krikščionybės pagrindiniai religinių tekstų šaltiniai: Tora, Koranas bei Biblija, – yra persisunkę neapykanta kitų tikėjimų atstovams bei raginimais diskriminuoti, niekinti ar netgi susidoroti tikėjimo, lyties, seksualinės orientacijos bei pažiūrų pagrindu, 2012 m. liepos 31 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminius tyrimus dėl galimo padarymo nusikalstamos veikos spausdinant, įsigyjant, gabenant bei platinant Torą, Koraną ir Bibliją.

Minėtuose prašymuose pateikiau konkrečius kurstymo diskriminuoti, niekinti ar fiziškai susidoroti pavyzdžius kiekvienoje iš trijų knygų, taip pat pateikiau įrodymus, kad šie raginimai nėra traktuojami kaip atgyvenę ar šiaip bereikšmiai žodžiai, o yra aktyviai įgyvendinami tiek judaistų, tiek musulmonų, tiek Lietuvos katalikų bažnyčios vadovų. Tiek judaistai Torą, tiek musulmonai Koraną pripažįsta pažodžiui vykdytinais tekstais, o Katalikų bažnyčiai vadovaujantys asmenys reguliariai (nors ir nebetiesiogiai) vykdo Biblijos nurodymą susidoroti su homoseksualais, todėl savo prašymuose pabrėžiau poreikį tirti būtent judaistų, musulmonų bei katalikų religinių organizacijų vykdomą Toros, Korano bei Biblijos platinimą.

Generalinė prokuratūra 2012 m. rugpjūčio 2 dieną apjungė minėtuosius 3 mano prašymus ir perdavė juos Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto prokuratūrai.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto prokuratūra 2012 m. rugpjūčio 10 d. nusprendė mano prašymų netenkinti.

Šį nutarimą 2012 m. rugpjūčio 28 d. skundžiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, prašydamas įpareigoti prokuratūrą pradėti tyrimus pagal mano minėtuosius prašymus.

2012 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė nutarė mano skundo netenkinti. Prašau Teismo pakeisti šią nutartį ir įpareigoti prokuratūrą pradėti ikiteisminius tyrimus.


Mano nuomone, prokurorė nepateikė pakankamų argumentų savo neigiamai nutarčiai pagrįsti

Citatos iš mano skundo Ikiteisminio tyrimo teisėjai (priedas Nr. 5) pradžia> ––––––––––>

Savo sprendimą netenkinti mano prašymų prokurorė Oksana Lapševič grindė Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pagal kurį baudžiamasis procesas nėra galimas, jei nėra padaryta nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinti veika.

Prokurorė citavo tikėjimo laisvę įtvirtinantį Konstitucijos 26 straipsnį, o taip Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, pasisakiusį, kad „minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra neatsiejama nuo kitų Konstitucijoje įtvirtintų principų: tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.“

Savo nutarimą, kad diskriminuoti, niekinti bei susidoroti raginančių Toros, Korano bei Biblijos platinimas nėra Baudžiamojo kodekso draudžiama nusikalstama veika, O.Lapševič argumentavo tuo, kad judaizmas, islamas bei krikščionybė yra vadinamosios tradicinės religinės bendruomenės. „Taigi įstatymiškai Lietuvos Respublikos pripažįstamų tradicinių religinių bendruomenių grupei priklauso pareiškėjo prašymuose nurodomos trys grupės, t.y.katalikai, musulmonai, judėjai. Konstatuoti, kad šių religinių bendruomenių pagrindiniuose tekstuose yra kurstoma neapykanta asmenims dėl lyties, seksualinės orientacijos ar kitais aspektais, nėra jokio teisinio pagrindo. Vertinant pareiškimuose cituojamas ištraukas iš trijų religinių šaltinių, atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad pripažįstant ar nepripažįstant tam tikrus dalykus ar viešus pareiškimus diskriminaciniu kurstymu, būtina atsižvelgti į kontekstą (kas, kodėl, kokia forma, kokiais tikslais) ir vadovautis protingumo kriterijumi. Kaip ir buvo nurodyta katalikai, musulmonai, judėjai yra pripažintos valstybinės religinės bendrijos, o šių religijų pagrindiniai šaltiniai istoriškai susiformavę socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalis, kurie remiantis LR Konstitucija, kitais įstatymais, yra valstybės palaikomi. Taigi ikiteisminio tyrimo pradėjimas asmenų, išpažįstančių krikščionybę, islamą ar judaizmą, platinančiais jų religinės dogmatikos, pamaldų ir tikėjimo pagrindą sudarančius šaltinius, reikštų tikėjimo laisvės varžymą, valstybės kišimusi į bažnyčių bei religinių organizacijų vidaus reikalus, religinių doktrinų turinio nevertinimo principo pažeidimu, o toks baudžiamasis persekiojimas galėtų būti įvertintas kaip tiesioginis žmogaus prigimtinės laisvės pasirinkti jam priimtiną religiją ar tikėjimą varžymas.“

Noriu pastebėti, kad, nepaisant visų vadinamosioms tradicinėms religinėms bendruomenėms teikiamų privilegijų, Konstitucijos 27 straipsnis įtvirtina: „žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.“ Todėl tradicinių judaistų, musulmonų bei krikščionių bendruomenių statusu grindžiamas prokurorės teiginys: „Konstatuoti, kad šių religinių bendruomenių pagrindiniuose tekstuose yra kurstoma neapykanta asmenims dėl lyties, seksualinės orientacijos ar kitais aspektais, nėra jokio teisinio pagrindo“, – yra niekinis ne tik iš loginės (akivaizdžios), bet ir iš teisinės pusės. Iš to, kad minėtosios bendruomenės naudojasi tradicinių religinių bendruomenių statuso teikiamomis privilegijomis, neseka nei tai, kad jų religiniai tekstai jokiu būdu neskatina niekinti, diskriminuoti ar susidoroti Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje draudžiamu būdu, nei kad šios bendruomenės savo statuso dėka turi teisę vykdyti šio LR BK straipsnio 1 dalyje įvardintą nusikalstamą veiką.

Toliau O.Lapševič argumentavo: „Vertinant pareiškimuose cituojamas ištraukas iš trijų religinių šaltinių, atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad pripažįstant ar nepripažįstant tam tikrus dalykus ar viešus pareiškimus diskriminaciniu kurstymu, būtina atsižvelgti į kontekstą (kas, kodėl, kokia forma, kokiais tikslais) ir vadovautis protingumo kriterijumi“. Noriu pastebėti, kad mano pareiškimuose kalbama ne apie kažkokius konkrečius kurstymo atvejus, tačiau apie LR BK 170 straipsnio 1 dalimi draudžiamų tokio kurstymo priemonių platinimą. Aš visais trimis atvejais pateikiau įrodymus, kad tiek Toros, tiek Korano, tiek Biblijos raginimai nėra vien ritualiniai užkalbėjimai, kad tiek judaistai, tiek musulmonai supranta juos kaip tiesioginius prisakymus, o Katalikų bažnyčios vadovai atkartoja viešuose savo pareiškimuose.

Todėl prokurorės argumentavimas – „Kaip ir buvo nurodyta katalikai, musulmonai, judėjai yra pripažintos valstybinės religinės bendrijos, o šių religijų pagrindiniai šaltiniai istoriškai susiformavę socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalis, kurie remiantis LR Konstitucija, kitais įstatymais, yra valstybės palaikomi. Taigi ikiteisminio tyrimo pradėjimas asmenų, išpažįstančių krikščionybę, islamą ar judaizmą, platinančiais jų religinės dogmatikos, pamaldų ir tikėjimo pagrindą sudarančius šaltinius, reikštų tikėjimo laisvės varžymą, valstybės kišimusi į bažnyčių bei religinių organizacijų vidaus reikalus, religinių doktrinų turinio nevertinimo principo pažeidimu, o toks baudžiamasis persekiojimas galėtų būti įvertintas kaip tiesioginis žmogaus prigimtinės laisvės pasirinkti jam priimtiną religiją ar tikėjimą varžymas.“ – tėra tiktai jau anksčiau cituotąjį 27-ąjį Konstitucijos straipsnį ignoruojantis samprotavimas, be teisinio pagrindo įrodinėjantis „valstybės palaikomų“ religinių bendruomenių „teisę“ vykdyti Baudžiamojo kodekso draudžiamą nusikalstamą veiką.


Noriu pastebėti, kad kol kas Lietuvos teismai pilnu tempu baudžia už LR BK 170 straipsnio pažeidimą interneto komentarais. Pavyzdžiui, Utenos rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-82-455/201, 1 Kauno miesto apylinkės teismas byloje nr.: 1-2867-311/2011, Telšių rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-92-344/2012 bei Šiaulių miesto apylinkės teismas byloje nr. 1-291-899/2012 priėmė baudžiamuosius įsakymus sumokėti atitinkamas baudas būtent už Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio pažeidimą interneto komentarais.  Sprendžiant iš žiniasklaidos pranešimų, panašių teismų sprendimų jau buvo daug daugiau. Noriu pastebėti, kad komentarai internete paprastai yra reaktyvūs ir atspindi momentinę nuomonę ar emocinę komentuotojo būseną. Tuo tarpu čia aptariami religiniai tekstai yra tūkstantmečiais egzistuojantys elgesio normų rinkiniai, kurstant juose niekinti, diskriminuoti ar fiziškai susidoroti, remiamasi vienokio ar kitokio dievo autoritetu. Todėl baudžiant už momentinius interneto komentarus, nebaudimas už daug konkretesnius, sistemingesnius bei autoritetingesnius kurstymus pažeistų teisingumo bei adekvatumo principus. Pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 22 d. Kauno miesto apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą (jau minėtos bylos nr.: 1-2867-311/2011), nubausdamas bauda už komentarą – „visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“. Tuo tarpu, kaip jau citavau viename iš savo prašymų prokuratūrai, Biblijoje bei Toroje tiesiai šviesiai prisakoma: „Nenatūralu vyrui mylėtis su vyru, ir tie, kurie tai daro, bus numarinti, kaip to užsitarnauja." (Kunigų 20/13, versta mano (G.Š) iš anglų kalbos, šaltinis: www.biblija.net). Nubaudus už minėtąjį komentarą internete bei daugelį kitų, tačiau nebaudžiant už kur kas konkrečiau liepiančių susidoroti su gėjais Biblijos bei Toros (beje, tikėtiniausių pirminių dabartinio Lietuvos visuomenės priešiškumo gėjams bei cituoto komentaro šaltinių) platinimą, būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo visose teisminio proceso stadijose principas.

Konstitucijos 29 straipsnyje yra postuluota: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ LR Konstitucinis teismas yra nustatęs, kad „konstitucinio  asmenų  lygybės principo turi būti  laikomasi   ir leidžiant  įstatymus,  ir  juos  taikant;  konstitucinis   asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam  vienodai  su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir  draudžia iš  esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti  skirtingai“. (LR Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 23 straipsnio 3 dalies (2003 m. sausio 23 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2010 m. kovo 22 d.) Noriu priminti, kad pagal jau cituotą Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 4 dalį, už šio straipsnio pažeidimus atsako ir juridiniai asmenys.

––––––––––––––>  Citatos pabaiga

Taigi, mano nuomone, akivaizdu, jog prokurorė nepagrindė savo teigto pagrindo atsisakyti patenkinti minėtuosius mano prašymus – Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos sąlygos, kad nėra padaryta nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinti veika. Lietuvos teismai baudžia už BK 170 straipsnio pažeidimą netgi rašant interneto komentarus, o Konstitucijos 27 straipsnis neleidžia religija pateisinti nusikaltimo ar įstatymų nevykdymo. Konstitucijos 29 straipsnis neleidžia pareigūnams savavališkai skirtingai traktuoti asmenų. Todėl skundžiau prokurorės nutarimą Ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Nesutinku ir su skundą atmetusios teisėjos argumentais

Man susidaro įspūdis, kad mano skundą atmetusi teisėja Regina Gudienė vadovavosi savo religiniais įsitikinimais, o ne Lietuvos Respublikos konstitucija ar įstatymais. Kiek suprantu, Teisėja visiškai nesidomėjo mano pateiktomis Biblijos, Korano bei Toros citatomis ar BK 170 straipsnio 1 dalimi ir savo nutarimą grindė savotiškai interpretuojamu Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu bei nieko nereiškiančiomis skambiomis frazėmis (pavyzdžiui, „prieštarautų ir visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms“).

R.Gudienė  rašė: „Teisėja pritaria prokurorės nuomonei, jog vertinant pareiškėjo cituojamas ištraukas iš trijų religinių šaltinių bei vertinant bažnyčios vadovų pasisakymus, pripažįstant ar ne tam tikrus pasisakymus ir Biblijos, Korano bei Toros tekstų platinimą diskriminacijos ar neapykantos kurstymu, būtina teisiškai vertinti visą kontekstą. Tai yra būtina vertinti kokiam asmenų ratui šis tekstas adresuotas, kokių tikslų buvo siekiama, kokia forma tai buvo padaryta ir kt. <...> Prokurorė savo nutarime taip pat išaiškino kas sudaro nusikaltimo, numatyto BK 170 str. sudėtį, paaiškino, šio straipsnio dispozicijoje vartojamų žodžių prasmę. Pareiškėjo rašytuose prašymuose nėra jokių faktinių duomenų, leidžiančių įtarti, kad konkretūs fiziniai ar juridiniai asmenys būtų galėję padaryti nusikalstamą veiką, numatytą BK 170 str., ir teisėja pritaria prokurorės padarytai išvadai, kad nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad šių kūrinių tekstai buvo naudojami neteisėtai, kurstant diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“

Perskaičius šiuos argumentus, man susidarė įspūdis, kad Teisėja nebuvo susipažinusi su BK 170 straipsnio 1 dalimi (beje, cituota skundo pradžioje), numatančia baudžiamąją atsakomybę ne už patį kurstymą ar skatinimą (tam skirtos 2 ir 3 BK 170 straipsnio dalys), o už patį disponavimą tai daryti raginančiais „dalykais“ su tikslu platinti ar platinimą. Nors bandžiau atkreipti Teisėjos dėmesį į prokurorės samprotavimų apie BK 170 straipsnio 2 bei 3 dalis neadekvatumą religinių knygų platinimui  (žr. priedą Nr. 1) ir prašiau vadovautis BK 170 straipsnio 1 dalimi, Teisėja mano argumentus visiškai ignoravo. Noriu pastebėti, kad BK 170 straipsnio 1 dalis buvo pridėta ir įsigaliojo tik 2009 m. liepą, ir galbūt todėl nei prokurorė, nei Teisėja atkakliai nenorėjo ja vadovautis, (kaip man atrodo) bandydamos nukreipti dėmesį į 2 ir 3 BK 170 straipsnio dalis, kurios anksčiau buvo 1-oji ir 2-oji.

Mano nuomone, Prokuratūra ir Teismai turėtų vadovautis ne tik senais ir įprastais, bet ir naujai priimamais įstatymais. Nors greičiausiai naująja BK 170 straipsnio 1 dalimi siekta uždrausti tokių knygų, kaip Adolfo Hitlerio „Mano kova“, platinimą, tačiau jau cituotasis Konstitucijos 29 straipsnis kategoriškai draudžia diskriminuoti religijos, pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu. Noriu pastebėti, kad visi „Mano kovoje“ esantys raginimai vykdyti etninį valymą, eugenikos politiką bei svarstymas galimybės susidoroti su konkrečių tautybių ar politinių pažiūrų žmonėmis tėra blankus tik kelių iš daugelio Toros postuluojamų raginimų žudyti, niekinti ir diskriminuoti atkartojimas. Norėčiau priminti visuotinai žinomą faktą, kad vykdant tiesioginius ir kategoriškus Biblijos, Korano bei Toros priesakus žudyti, buvo įvykdyta šimtai genocidų tiek religiniu, tiek etniniu pagrindu, sudeginta ar kitaip nukankinta milijonų milijonai žmonių – tarp šių istorinių nusikaltimų tiek Stalino valymai, tiek Holokaustas tampa eiliniais tūkstantmetės žudymo tradicijos epizodais. Todėl akivaizdu, kad baudimas už „Mano kovos“ platinimą, užmerkiant akis prieš Biblijos, Korano bei Toros skleidimą, būtų grubus Konstitucijos 29 straipsnio pažeidimas.

Visiškai nesupratau Teisėjos pritarimo prokurorės argumentavimui, kad vadinamosios tradicinės religinės bendruomenės (faktiškai) gali ignoruoti Baudžiamąją kodeksą: „Prokurorė nutarime nurodė, kad jos manymu Biblijos – krikščionių šventojo rašto, Korano – islamo išpažinėjų pagrindinės religinės knygos, ir Toros – pagrindinio judėjų religinių knygų rinkinio, tekstų platinimas nepažeidžia asmenų konstitucinių teisių <...> Prokurorė taip pat nurodė, kad pareiškėjo išvardintų trijų religinių bendruomenių grupių – katalikų, musulmonų bei judėjų veikla mūsų valstybėje yra įteisinta Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme ir šių religijų pagrindiniai istoriškai susiformavę šaltiniai, yra laikomi socialinio, dvasinio ir kultūrinio tautos paveldo, palaikomo valstybės įstatymais, dalimi. <...> ir teisėja pritaria prokurorės padarytai išvadai, kad minėtųjų trijų religinių bendruomenių pagrindinių istorinių šaltinių Biblijos, Korano bei Toros tekstai negali būti vertintini baudžiamojo persekiojimo prasme.“ Kitaip sakant, tiek prokurorė, tiek Teisėja VISIŠKAI NESIGILINO į mano nurodytus kurstymo susidoroti ir diskriminuoti atvejus, faktiškai apsiribodamos įrodinėjimu, kad vadinamosioms tradicinėms religinėms bendruomenėms viskas galima. Kitaip sakant, jos visiškai ignoravo Konstitucijos 27 straipsnį, postuluojantį, kad „Žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.“

Mano pateiktą teismo precedentą, kai interneto komentarą parašęs asmuo buvo nuteistas pagal BK 170 straipsnį už Toros ir Biblijos raginimų susidoroti atkartojimą, teisėja komentavo taip: „Atsakant į pareiškėjo argumentus, kad teismai už momentinius interneto komentarus yra baudę asmenis, pažymėtina, kad pareiškėjo pateikti pavyzdžiai negali būti laikomi analogija asmenų, leidžiančių, skelbiančių ar platinančių Biblijos, Korano ar Toros tekstus veiksmams, nes pareiškėjo paminėtais atvejais, interneto komentaruose tiesiogiai buvo kviečiama susidoroti su asmenimis dėl jų lytinės orientacijos ar žeminamas asmuo dėl jo tautinės priklausomybės“. Tokie žodžiai mane visiškai pribloškė. Teisėja davė suprasti, kad aptariamose religinėse knygose TIESIOGIAI NEKVIEČIAMA susidoroti su asmenimis dėl jų lytinės orientacijos. Viena iš mano citatų iš Toros buvo ši: „Ir vyras kuris guli su vyru kaip gulima su moterimi abu jie yra padarę šlykštybę; jie turi būti būtinai nubausti mirtimi; jų kraujas yra ant jų pačių" (Vaikra 20/13). Tuo tarpu minėtasis komentaras skambėjo taip: (jau cituota) „visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“. Akivaizdu, kad „priešakinė atakos linija“ neegzistuoja, ir komentaro autorius metaforiškai pašmaikštavo apie tai, kaip spręsti gėjų diskriminavimo armijoje problemą – reaguodamas į tam skirtą straipsnį. Ir vistiek buvo nuteistas! Tuo tarpu Tora postuluoja judaistų dievo autorizuotą priesaką niekinti ir žudyti visus gėjus (šis priesakas dar pokario metais buvo daugiau ar mažiau tiesiogiai vykdomas JAV ir kai kuriose kitose šalyse), o Teisėja nenorėjo to netgi pripažinti kvietimu susidoroti! Man susidaro įspūdis, kad Teisėja tiesiog nusprendė, jog Biblijos, Korano bei Toros platintojams Baudžiamasis kodeksas negalioja, paprasčiausiai ignoruodama Konstitucijos 27 ir 29 straipsnius.

Mane ypač įskaudino Teisėjos sakinys: „Vertinant Biblijoje, Korane ir Toroje išdėstytas TIESAS (akcentas mano, G.Š), jas reikia vertinti istoriniu, filosofiniu požiūriu, kas yra atitinkamų mokslo sričių dalykas.“ Kodėl jau milijonus kartų įvykdytus Jahvės įsakymus žudyti reikia vertinti filosofiniu požiūriu, o momentinius interneto komentarus – ne psichologiniu, o Baudžiamojo kodekso? Tačiau svarbiausia, kad mano pateiktus pavyzdžius organišką pasišlykštėjimą keliančių raginimų susidoroti, diskriminuoti, niekinti ir žeminti BK 170 straipsnio draudžiamų veikų prasme Teisėja (kaip seka iš konteksto) praktiškai vadina „tiesomis“. Kiek suprantu, tai reiškia, kad teisėja a priori pateisina galimus nusikaltimus, nes jie daromi judaistų-krikščionių-musulmonų dievo vardu. Mano nuomone, teisėjo priesaikos paskutinė frazė „tepadeda mano Dievas“ nesuteikia teisėjams ne tik pareigos, bet ir teisės pateisinėti Jahvės, Alacho ar vadinamojo Dievo vardu daromų nusikaltimų. Manau, kad jei teisėjo religinės pažiūros neleidžia jam objektyviai vertinti jo dievo vardu daromų galimai nusikalstamų veikų, jis turėtų nusišalinti. Mano nuomone, Konstitucijos 27 straipsnis: „Žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas“, – galioja ir teisėjams.

Bet kokiu atveju, man, kaip lietuviečiui, buvo ypač skaudu skaityti Teisėjos pateiktą vadinamųjų tradicinių religinių bendruomenių faktiškai teisę vykdyti nusikalstamas veikas grindžiantį argumentavimą. Būtent Toroje yra nurodyta žudyti visus, kieno tikėjimas nėra tarnavimas Jahvei. „Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis – jų kraujo kaltė kris ant jų pačių.“ (Vaikra 20/27) Būtent šį priesaką vykdydama, dabar vadinama „tradicine bendruomene“ Katalikų bažnyčia šimtmečiais vykdė Lietuvoje mano tikėjimo brolių ir seserų genocidą, kurio pasekmėje tūkstančiai buvo išžudyti, o ir likę gyvi negalėjo viešai garbinti savo dievų. Todėl Teisėjos vartojamas žodis „tiesos“, kai kalbama apie kruvinus raginimus žudyti, kuriuos vykdant jau buvo nukankinti milijonai, sudaro įspūdį, kad gyvenu visiškai neteisinėje valstybėje.

Pagaliau Teisėja baigė savo argumentus jokio regimo loginio ryšio neturinčia fraze: „Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos, jog Lietuvos valstybė yra demokratinė valstybė, besivadovaujanti visuotinai pripažintais tarptautiniais teisės principais ir normomis, taigi bet koks kitų Lietuvos įstatymais pripažintų religinių bendruomenių narių baudžiamasis persekiojimas dėl tikėjimo laisvės realizavimo, prieštarautų ir visuotinai pripažintoms tarptautinėms teisės normoms.“ Negi tuo Teisėja norėjo pasakyti, kad tarptautinė teisė draudžia baudžiamai persekioti už religiniu pagrindu daromus nusikaltimus? Kai tik Prancūzijoje buvo uždraustas religinių simbolių demonstravimas viešose vietose, tai tapo neteisėta nepriklausomai nuo konkrečios religijos, nors islamas ir reikalauja, kad moterys kiek galima atsiskirtų nuo jas supančio pasaulio. Iš kitos pusės, LR įstatymų leidėjas visiškai ignoruoja tarptautinį genocido apibrėžimą ir yra jį ciniškai iškraipęs BK 99 straipsnyje taip, kad būtų galima susidoroti su tarybinio režimo darbuotojais nepaisant tarptautiškai pripažintų senaties terminų – kiek galiu spręsti iš informacijos žiniasklaidoje, Lietuvos teismai visiškai dėl to nesijaudina.

Bet kokiu atveju, įstatymas yra priimtas, BK 170 straipsnio nauja 1 dalies redakcija yra įsigaliojusi, ir aš norėčiau, kad ji būtų taikoma visiems vienodai, nediskriminuojant dėl tautybės, pažiūrų ar religijos, kitaip sakant, kad ji netaptų vien tik eiline priemone ignoruojant Konstituciją susidoroti su kitaip mąstančiais.


     Todėl

Prašau Teismo, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalimi, Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 bei 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 27 straipsniu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teismų praktiką bausti už LR BK 170 straipsnio pažeidimą netgi rašant interneto komentarus ir laikantis teisingumo principo bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo visose teisminio proceso stadijose principo, atšaukti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį netenkinti mano skundo dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto prokuratūros nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus mano prašymuose išdėstytų aplinkybių pagrindu. Prašau įpareigoti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminius tyrimus dėl šiuose mano prašymuose nurodytų galimai įvykdytų ar ir vykdomų nusikalstamų veikų.

Diskusija

23897. ://alohafido.com/i..2016 05 31 08:51:08

Yup, you are right Google is the finest for blogging, Google ebpage Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? also appear uickly in search engines too.
://alohafido.com/img/Marlboro–45.html ://alohafido.com/img/Mar lboro–45.html

23896. ://malcolmmotors.com.au /image...2016 05 23 02:29:54

Hello colleagues, its enormous post Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? concerning cultureand completely eksplained, keep it up all the time.
://malcolmmotors.com.au/images/sport–1002 s.html ://malcolmmotors.com.au/images/sport–1002s .html

23895. ://gatoconte.dreamhoste rs.com...2016 05 20 05:59:40

Hello friends, its impressive post Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? concerning tutoringand completely defined, keep it up all the time.
://gatoconte.dreamhosters.com/images/cheapci gs289.html ://gatoconte.dreamhosters.com/images/c heapcigs289.html

23894. cEdzggBR2016 05 15 02:24:23

Fell out of bed feeling don. This has brneetgihd my day!

23893. eepNYR2016 05 15 01:13:58

selain dari PT.Aneka Tambang. Beli emas jg bisa di pesan melalui Perum Pegadaian d kota anda. Coz, selain gadai koPnvnsioeal, nerum Pegadaian jg kerja sama dgn PT.Antam TBK (sesama BUMN) untuk mendistribusikan emas. Untukketerangan lbh lanjut silahkan hubungi kantor Perum Pegadaian di kota anda.Best Regrets

23892. ://komunicar.net/u..2016 05 14 05:47:23

Remarkable video, actually a good Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? uality, this YouTube video touched me a lot in terms of uality.
://komunicar.net/uploads /adidas–483.html ://komunicar.net/uploads/adidas– 483.html

23891. ://gdmigoyo.com/cig..2016 05 11 00:32:03

This ebpage Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? is containing a good stuff of funny YouTube movies, I loved it a lot.
://gdmigoyo.com/cigimages/cheapcigs407.ht ml ://gdmigoyo.com/cigimages/cheapcigs407.html

23890. ://gardeniue.c..2016 05 08 02:27:56

Hi to every one, its really a fastidious for me to pay a visit this ebsite Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?, it includes valuable Information.
://gardeniue.com.au/image/cheapcigs266 .html ://gardeniue.com.au/image/cheapcigs266.html

23889. ://diacoasia.com/i..2016 05 01 22:53:00

Its nice funny YouTube video, I constantly go to pay a uick visit YouTube eb page Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? in support of comic videos, as there is much more data available.
://diacoasia.com/img/Mar lboro–1028.html ://diacoasia.com/img/Marlboro–102 8.html

23888. ://www.dharmasystems.mk s/cigi...2016 04 29 01:47:51

I“d like to find out more? I“d like to find out some additional information Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“? .
://www.dharmasystems. mks/cigimages/cheapcigs2 3.html ://www.dharmasystems.mks/cigimages/cheapci gs23.html

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis