.

2012 m. lapkričio 14 d.

Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

Praėjo jau du mėnesiai po to, kai kreipiausi į prokuratūrą prašydamas pradėti tyrimus dėl Katalikų bažnyčios vykdytų lietuviečių bei protestantų genocidų, Lietuvos paaukojimo Marijai Panterienei bei „Kristaus Karaliaus“ intronizavimo Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Reakcijos faktiškai nesulaukiau.

Iki šiol prokurorai drausmingai priiminėjo nutarimus netenkinti mano prašymų ir juos aiškino tegul ir anekdotus labiau primenančiais, bet vis dėlto argumentais – kaip yra privaloma pagal Baudžiamojo proceso kodeksą.

Kiek suprantu, Grybauskaitė prispaudė jiems šiek tiek uodegas – priversdama bent jau formaliai laikytis įstatymų ir baigti žiūrėti į lietuvius kaip tik į beteises potencialias baudžiamojo persekiojimo aukas. Vis dėlto, laikas bėga, valdžios keičiasi, ir prokuratūrose gyvenimas grįžta į senas vėžes.:-)

Šį kartą vienintelė reakcija į mano prašymus tebuvo šiauliečio prokuroro laiškelis intymiu pavadinimu „Dėl prašymų“.

Parašiau laišką į Generalinę prokuratūrą, ir šiaip ne taip pavyko priversti Šiaulių prokurorus priimti pagal įstatymus privalomą nutarimą.

Manęs jau seniai (kokie 3 mėnesiai:-)) nebestebina prokuratūros ir teismų panieka storomis piniginėmis nemojuojantiems lietuviams, tačiau su tokiu atviru pasityčiojimu iš lietuvių tautos susiduriu pirmą kartą. Teisingai sako: kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių.

Dabar valdžios kliedesiai apie tarybinių laikų „genocidą“ pasirodo dar šiurpesne išgamyste – supratus, kaip jie žiūri į akivaizdžius tikrus, o ne prisikliedėtus, mūsų vis labiau niekinamos tautos genocidus.

Žinoma, kaip jau įpratau, kreipiuosi į teismą, taip pat ir dėl kitų dviejų savo prašymų, į kuriuos taip ir negavau jokio atsakymo.

Šiauliečio prokuroro laiškelis

Toliau – visa reakcija į mano prašymus pradėti Katalikų bažnyčios vykdytų genocidų tyrimus.

Prokuroras nesiteikė priimti nutarimo, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekse, ir apsiribojo pasamprotavimu apie prieštaravimą „Baudžiamojo kodekso principams ir logikai“, kas man visai maloniai priminė garsiąją Egidijaus Kūrio teoriją apie Konstitucijos Dvasią.:-)

prokuroro laiškas

Prokurorė šaltakraujiškai išsityčiojo iš katalikų nužudytų lietuvių

Taigi parašiau elelaišką į Generalinę prokuratūrą, ir jie vis dėlto privertė Šiaulių prokuratūrą priimti procesinį sprendimą. Toliau pateiktas vyriausiosios prokurorės Sigutės Borščienės nutarimas užmuša savo ciniškumu.

Žinoma, aš suprantu, kad savo lojalumą Katalikų bažnyčiai fraze „tepadeda man Dievas“ prisiekę prokurorai jokiu būdu nesutiks tirti savo bažnyčios nusikaltimų, tačiau teiginys, kad nekatalikų žudynės nėra „veika, turinti nusikalstamos veikos požymių“ asmeniškai įžeidžia ne tik visus lietuvius nekatalikus, bet ir save vadinančiuosius katalikais iš inercijos, iš neišmanymo, kas iš tikrųjų yra katalikybė, o ne todėl, kad pritartų kruviniems Katalikų bažnyčios nusikaltimams.

„1591 m. liepos 10 d. naktį devyni Vilniaus universiteto studentai smogikai padegė reformatų maldos namus su mokykla ir ligonine. 1611 m. liepos 2 d. jėzuitai, Vilniaus universiteto studentai ir kt. vėl sugriovė tuos pačius tuo metu atstatytus maldos namus, sudegino biblioteką, iš trijų ten buvusių pamokslininkų vieną išmetė pro langą iš antro aukšto, kitą subadė peiliais ir pribaigė lazdomis, o trečią norėjo gyvą sudeginti.“

Tai nėra mano spėlionė ar deklaratyvus teiginys. Tai yra visuotinai pripažintas istorinis faktas: tiek pagal dabartinį Baudžiamąjį kodeksą, tiek pagal 17 a. teisę, – nusikaltimas pagal daugelį straipsnių, pradedant nužudymu bei kūno sužalojimu ir baigiant turto sugadinimu, jau nekalbant apie neapykantą tikėjimo pagrindu.

Kiek žinau, dabar prokuratūra persekioja žmones ir už viso labo katalikų kulto pastatų sudeginimą. Tuo tarpu, vertindama mano prašymuose nurodytus katalikų nusikaltimus, prokurorė šaltakraujiškai parašė: „Atlikus Giedriaus Šarkano prašymų nagrinėjimą, nustatyta, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių, todėl pradėti ikiteisiminį tyrimą nėra pagrindo“.

Dabar – oficialus prokurorės nutarimo tekstas su geltonai pabrauktomis akivaizdžiai visą lietuvių tautą įžeidžiančiomis frazėmis.

Prokuratūros nutarimas

Akivaizdu, kad susidorojimas su Vilniaus reformatais buvo tik vienas iš visos Lietuvos mastu įvykdyto jų genocido epizodų. Bet Lietuvoje pati didžiausia katalikiškoji niekšybė, patys kruviniausi katalikų nusikaltimai nelaikomi „nusikalstama veika“.

Prokuratūra šaltakraujiškai gina katalikų teisę žudyti lietuvius.

Kreipimasis į Šiaulių teismą

Žinoma, aš suprantu, kad gyvename valstybėje, kurioje katalikų nusikaltimai visokiausiais būdais dangstomi ir slepiami, tuo pačiu bandant įbauginti visus, kurie bando kažkaip priešintis vis labiau intensyvėjančiai katalikiškajai niekšybei, susidoroti su savo tautos nenorinčiais atsižadėti lietuviais.

Bet, kaip jau pažadėjau Lietuvos dievams, padarysiu viską, ką galiu. Todėl kreipiuosi į Šiaulių ikiteisminio tyrimo teisėją.

Kadangi esu lietuvietis, negaliu nereikalauti, kad būtų bent jau teismo pripažintas ir pasmerktas katalikų įvykdytas mano tikėjimo bendruomenės genocidas. Mūsų protėvių tikėjimo naikinti atvykę ir ciniškai gyręsi šimtais deginę „raganas“ jėzuitai kaip niekur nieko ir toliau naikina lietuvybę mokydami jaunuosius lietuvius žemintis prieš savo kruvinąjį veidmainystės ir neapykantos dievą!

Iš kitos pusės, mano giminėje daug evangelikų reformatų bendruomenės narių. Būtent jėzuitai, surinkę paskutines tautos atmatas būtent lietuvių genocidui vykdyti savo įsteigtame Vilniaus universitete, smurtu sunaikino kažkada gausią Lietuvos reformatų bendruomenę. Tarp katalikų smurto aukų statistiškai buvo ir mano protėvių.

Nors būtų naivu tikėtis, kad koks nors su „tepadeda man Dievas“ prisiekęs teisėjas panorėtų ir netgi išdrįstų pripažinti katalikų įvykdytus nusikaltimus, mums, lietuviams, nepridera trauktis prieš per mūsų tautos persekiojimo šimtmečius mūsų šalyje įsitvirtinusią ir pastaruoju metu vis labiau klestinčią katalikiškąją niekšybę.

Giedrius Šarkanas

Šiaulių miesto apylinkės teismo
Ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2012-11-14
Vilnius

2012 m. rugsėjo 4 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą su prašymais pradėti ikiteisminius tyrimus pagal LR BK 99 straipsnį dėl akivaizdžiai Katalikų bažnyčios ir ypač Jėzuitų ordino 16-18 a. vykdyto lietuviečių (tradicinio lietuviško tikėjimo išpažintojų) genocido bei 16-17 a. jų kartu su Vilniaus Universiteto dėstytojais bei studentais vykdyto protestantų genocido. Kaip visuotinai žinoma, pirmasis genocidas buvo įvykdytas iki galo, ir nesislepiančių lietuviečių visiškai neliko; antrojo pasekmėje arijonai buvo išvyti iš Lietuvos, kaip ir dauguma Lietuvos reformatų – teišliko menka kažkada gausios jų bendruomenės dalelė nuo katalikų persekiojimų juos gynusių Radvilų valdose.

Šiuos mano prašymus 2012 m. rugsėjo 7 d. Generalinė prokuratūra perdavė Šiaulių apygardos prokuratūrai.

2012 m. lapkričio 12 d. susipažinau su Šiaulių apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Sigutės Borščienės 2012 m. spalio 29 d. nutarimu atsisakyti pradėti teisminius tyrimus pagal mano prašymus. Prašau atšaukti šį nutarimą ir įpareigoti prokuratūrą pradėti ikiteisminius tyrimus mano prašymų pagrindu.

Sigutė Borščienė teigė kad: „Išnagrinėjus ir įvertinus G.Šarkano prašymo argumentus ir motyvus, darytina išvada, kad tokie abstraktaus pobūdžio ir nekonkretaus turinio pareiškėjo išsakomi deklaratyvūs kaltinimai neįvardintiems asmenims, grindžiami XVI – XVII amžiaus istoriniais šaltiniais, negali būti pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą“.

Noriu pasakyti, kad mano „kaltinimai“ yra labai konkretūs – akivaizdu, kad buvo vykdyti ir įvykdyti tiek lietuviečių, tiek reformatų bei arijonų genocidai. Aš pateikiau istorinius šaltinius su konkrečiais nusikaltimų liudijimais ar pačių akivaizdžiai nusikaltėlių prisipažinimais (žiūrėti).

Tačiau mane pribloškė formalus atsisakymo pradėti tyrimus pagrindas – Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas. „Atlikus Giedriaus Šarkano prašymų nagrinėjimą, nustatyta, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių, todėl pradėti ikiteisminį tyrimą nėra pagrindo.“ Konkrečiai nuspręsta: „Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Giedriaus Šarkano prašymą, nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“. Tačiau visi mano pateikti įrodymai: kaip išsityčiojimo iš Vėliną garbinusios moters istorinis liudijimas ar jėzuitų gyrimasis, jog sudegino penkis šimtus lietuviečių, – yra traktuotini kaip genocidų buvimą įrodančios aplinkybės.

Noriu atkreipti dėmesį, kad vienas mano nurodytų reformatų genocido epizodų yra visuotinai pripažintas istorinis katalikų (tiksliau – jėzuitų vadovaujamų Vilniaus universiteto studentų) susidorojimo su Vilniaus reformatų bendruomene faktas. „1591 m. liepos 10 d. naktį devyni Vilniaus universiteto studentai smogikai padegė reformatų maldos namus su mokykla ir ligonine. 1611 m. liepos 2 d. jėzuitai, Vilniaus universiteto studentai ir kt. vėl sugriovė tuos pačius tuo metu atstatytus maldos namus, sudegino biblioteką, iš trijų ten buvusių pamokslininkų vieną išmetė pro langą iš antro aukšto, kitą subadė peiliais ir pribaigė lazdomis, o trečią norėjo gyvą sudeginti.“ (J.Jurgelis Raganų gaudymo šimtmetis, – Vilnius, 1984, – 83 p.)

Akivaizdu, kad čia nurodytos veikos kvalifikuojamos daugelyje Baudžiamojo kodekso straipsnių: 129, 130, 132, 135, 136, 138, 187, 188 ir t.t. Nekyla abejonių, kad bažnyčių deginimas, smurtas ir beginklių žmonių žudymas buvo nusikaltimai ir pagal 17 a. teisę.

Pagaliau, čia akivaizdžiai buvo susidorota su reformatais, po šių ir daugelio kitų susidorojimų visiškai sunaikintais Vilniuje ir beveik sunaikintais visoje Lietuvoje, kas yra akivaizdi BK 99 straipsnyje nurodyta nusikalstama veika – genocidas, kuriam nėra senaties.

Todėl man kyla pagrįstų abejonių dėl prokurorės Sigutės Borščienės kvalifikacijos ar galbūt psichinės sveikatos būklės. Manau, kad asmuo, neįžvelgiantis nusikalstamos veikos požymių minėtame susidorojimo su Vilniaus reformatais epizode, neturėtų užimti prokuroro pareigų. Arba gal prokurorė tiesiog pavargo ir jai reikėtų atostogų?

Todėl prašau Teismo

1) Atšaukti Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiosios prokurorės Sigutės Borščienės 2012 m. spalio 29 d. nutarimą atsisakyti pradėti lietuviečių, reformatų bei arijonų genocidų tyrimus ir įpareigoti prokuratūrą pradėti įkiteisminius tyrimus mano prašymų pagrindu;

2) Imtis priemonių, kad būtų užtikrinta nors minimali prokurorų kvalifikacija. Noriu pastebėti, kad tai, jog prokurorė neįžvelgė nusikalstamos veikos požymių fiziniame susidorojime su mano giminės religinės bendruomenės atstovais ir nužudyme beginklio žmogaus, kuris galėjo būti mano protėviu, mane labai įskaudino.

Giedrius Šarkanas

Tenka kreiptis į teismą dėl kitų dviejų mano prašymų

Kaip jau minėjau, nesulaukiau jokio prokuratūros sprendimo nei dėl prašymo tirti Lietuvos paaukojimo „Švč. M. Marijai“:-), nei dėl „Kristaus Karaliaus“ intronizavimo Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose.

Praėjo jau du mėnesiai, tenka rašyti dar porą zajavų.:-) Ką jau darysi, į balą puolęs, sausas nekelsi. :-)

Na ir duoda vis dėlto tie katalikai. Nesvarbu, kad Lietuva išduota, jos konstitucinė santvarka išniekinta, jos saugumas pavojuje – turint omeny Šalčininkų bei Vilniaus krašto veržimąsi į Lenkijos glėbį.

Svarbiausia – saugiai prisivogti išduodant savo šalį ir tautą, po to sučiulpti vaflį ir tikėtis, kad pats kažkada nubaustas už šventyklos išniekinimą ir smurto kurstymą ilgaplaukis Kristus Karalius išgelbės nuo to, kas užsitarnauta per apgailėtiną gyvenimą. Brrr.

Diskusija

7.  Ane liked you! Click Here: s:...2022 02 16 01:00:02

ujioa4k

6.  Ane liked you! Click Here: s:...2022 02 16 01:00:01

j7gllnm

5. aH1jFPnI2015 12 14 12:45:54

This does look prgmosini. I“ll keep coming back for more.

4. Zuikis2013 07 22 23:47:49

O lietuvių tauta tada egzistavo ir dabar egzistuoja. Tai ne valstybė perėmėja, o tauta. O valstybės – daug laikinesni dariniai.

3. Giedrius2013 02 03 20:31:58

Galėčiau iš dalies sutikti, jei Lietuvoje nebūtų „tiriama“ tai, kas vyko Tarybų Sąjungoje, kai dabartinė vadinamoji „Lietuvos Respublika“ taip pat neegzistavo, nei „de jure“, nei tuo labiau „de facto“:))).

2. Marijonas2012 11 22 13:15:04

Autoriau, jūs – naivuolis, nes nesuprantate, kad Lietuvos Respublika nėra nei Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos, nei Abiejų Tautų Respublikos teisių peremėją ir tęsėja. Lietuvos Respublikos teismai ir prokurorai negali tirti kas vyksta kitose valstybėse. Čia tas pats kas kreiptis į Lietuvos teismą dėl Guantanamo bazėje Kuboje vykdomų kankinimų... Nei jei matote Romos Katalikų bažnyčios, kaip organizacijos tęstinumą Lietuvoje visi senaties terminai yra suėję dėl įvykių įvykusių 1611 metais.

1. Mycė2012 11 14 16:43:06

Darau išvadą, kad Jūsų minėti prokurorai ir prokurorės kažko Jūsų klausimuose iki galo nesupranta. O nesupranta arba todėl, kad neužtenka proto, arba todėl, kad neužtenka noro.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis