.

2012 m. gruodžio 3 d.

Prokuratūrai Konstitucija ir Konstitucinio teismo pirmininkas iki vienos vietos

Prokuratūra teisina valstybės perversmą Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose pastarojo simbolizmu ir kilniais tikslais. Nenorą tirti šiurpiausius nusikaltimus prieš Lietuvą prokurai aiškina su stebinančiu teisiniu neraštingumu.

Kaip jau rašiau, kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose įvykdytų valstybės perversmų intronizuojant ten vadinamąjį „Kristų Karalių“.

Kaip ir reikėjo tikėtis, Generalinė prokuratūra persiuntė mano prašymą Vilniaus rajono prokuratūrai :-), o tenykščiai prokurorai atsisakė pradėti tyrimą.

Negi greičiausiai su „tepadeda man Dievas“ prisiekę prokurorai pradės tirti nusikaltimą prieš Lietuvą, jei jis padarytas „Kristaus Karaliaus“ vardan? Juk jau nebe pirmi metai, kai Lietuva ir lietuvių tauta paverstos mėšlinais skudurais po jas šaltakraujiškai mindančios Katalikų bažnyčios kojomis.

Katalikų klebonai ir pan. gali vykdyti kokius tik nori nusikaltimus: net jei policija ar prokuratūra vis dėlto išdrįstų pradėti baudžiamąją bylą – vis tiek išteisins vienas ar kitas teismas.

Taip ir Vilniaus rajono prokurorai – dėjo ant Lietuvos ir jos teritorinio vientisumo, lietuvių tautos ir jos suvereniteto, Konstitucijos ir Konstitucinio teismo pirmininko.

Prokurorai užmuša savo teisiniu beraštiškumu

Toliau – vienas iš dviejų prokurorų atsakymų. Pabraukti žodžiai, labiau tinkantys rašinėlį mokykloje rašančiam penktokui, nei teisinio išsilavinimo diplomu mosuojančiam prokurorui.

Prokuratūros nutarimas

Įsivaizduokime, kad lygiai tokiais pačiais argumentais prokuroras teisina jėzuitų įvykdytą autodafė ar šiaip žmogžudystę, kurią jam tingisi tirti, kadangi vietoj to galima pasirinkti kokią nors bejėgę auką iš advokato sau negalinčių leisti lietuvių. :-)

„Kaip matyti iš Jėzuitų ordino pateiktos medžiagos, nusidėjėlis buvo sudegintas siekiant, kad Dievas atleistų jam nuodėmes. Buvo sudegintas tik vienas nusidėjelis. Todėl darytina išvada, kad autodafė buvo įvykdytas kaip simbolinis prašymas Dievui priimti nusidėjėlio sielą, kuriuo nebuvo siekiama žmogžudystės ar kitų tikslų, priešingų Lietuvos įstatymams ar Konstitucijai...“

Visiškai tie patys argumentai, ir būtent taip buvo aiškinama Katalikų bažnyčios misija dar prieš kokius tris šimtus metų. :-)

Skundai Vilniaus ir Šalčininkų rajonų apylinkių teismams

Abejiems teismams pasiunčiau iš principo tą patį skundą. Įdomu, kaip savo nutarimus paaiškins teisėjai? :-)

Giedrius Šarkanas

Vilniaus (Šalčininkų) rajono apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2012-12-03
Vilnius

2012 m. rugsėjo 14 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą prašydamas: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1, 2, 3, 4 ir 10 straipsniais, LR Baudžiamojo kodekso 114 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 118 ir 228 straipsniais, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės perversmo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių turinčios nusikalstamos veikos įvykdymo, Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių taryboms priimant sprendimus paskelbti „Kristaus Karaliaus intronizacijos“ aktus (ar galbūt kažkokį bendrą aktą); išsiaiškinti galimai egzistuojančių minėtų aktų (ar akto) turinį ir jo sudarytojų tapatybes bei tarybų sprendimuose taip pat paminėto „bažnytinės hierarchijos pritarimo“ turinį bei formą; ištirti, ar Vilniaus ir Šalčininkų savivaldybių vadovai bei tarybų nariai, galimai kiti su minėtaisiais sprendimais, aktais bei pritarimu susiję asmenys, tarptautinės ar užsienio valstybių organizacijos, galimai nevykdė minėtuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 1 dalimi, 118 ir 123 straipsniais, LR Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei LR Baudžiamojo kodekso 114, 228 ir 229 straipsniais, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo padarymo nusikalstamos veikos, turinčios valstybės perversmo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir tarnybos pareigų neatlikimo, dėl kurių valstybė patyrė didelės žalos, požymių – LR Vyriausybei, jos atstovui Vilniaus apskrityje, Valstybės saugumu besirūpinančių institucijų vadovams, Generaliniam Prokurorui ir Seimo nariams nesiimant veiksmų galimai Lietuvos Valstybės nepriklausomybę, teritorinį vientisumą bei jos Tautos suverenitetą pažeidusiems ir grėsmes Valstybės saugumui sukėlusiems Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių sprendimams dėl „Kristaus Karaliaus intronizacijos“ aktų atšaukti bei jų teisinėms ir kitokioms pasekmėms likviduoti.

2012 m. lapkričio 28 d. susipažinau su Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2012 m. lapkričio 8 d. bei lapkričio 12 d. nutarimais atmesti mano prašymus.

Prašau Vilniaus rajono bei Šalčininkų rajono apylinkės teismų atšaukti šiuos nutarimus ir įpareigoti prokuratūrą kuo skubiau pradėti ikiteisminius tyrimus dėl veikų, turinčių akivaizdžius valstybės perversmo požymius, kadangi minėtaisiais savivaldybių sprendimais paskelbti „Kristaus Karaliaus intronizacijos“ aktus buvo akivaizdžiai pažeisti: Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, teritorijos vientisumas ir Tautos suverenitetas, – įtvirtinti pirmuosiuose, svarbiausiuose Konstitucijos straipsniuose. Negalima netirti ir kraupaus fakto, kad už savivaldybių priežiūrą atsakinga Lietuvos Vyriausybė ir kitos atsakingos valstybinės valdžios institucijos nereagavo ir vis dar nereaguoja į valstybės perversmą (ar perversmus), sugriovusį Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, nepaisant eksplicitiško buvusio Konstitucinio teismo pirminko Egidijaus Kūrio raginimo imtis kuo skubesnių veiksmų.

Pradėti ikiteisminius tyrimus Vilniaus rajone pagal mano prašymus atmetęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokuroras Darius Pranka argumentavo savo nutarimą taip: „Kaip matyti iš Vilniaus rajono savivaldybės pateiktos medžiagos, Kristaus Karaliaus intronizacijos aktas buvo priimtas prašant Dievo pagalbos, siekiant jo palaiminimo ir globos. Vadovaujantis šiuo aktu ar jį įgyvendinant nebuvo priimti daugiau jokie poįstatyminiai aktai. Todėl darytina išvada, kad aktas buvo priimtas kaip simbolinis prašymas Dievui, kuriuo nebuvo siekiama valstybės perversmo ar kitų tikslų, priešingų LR įstatymams ar konstitucijai.“

Noriu pastebėti, kad Dariaus Prankos argumentacija yra akivaizdžiai absurdiška. Visų pirma jis remiasi Vilniaus savivaldybės – akivaizdų valstybės perversmą įvykdžiusios institucijos – „pateikta medžiaga“ ir jos patikinimais apie nekaltus intronizacijos akto paskelbimo tikslus. Vidurinę mokyklą baigusiam žmogui turėtų būti suprantama, kad kilniais tikslais teisinami praktiškai visi nusikaltimai. Jėzuitai, degindami savo aukas, aiškino, kad gelbsti jų sielas; naciai tvirtino, kad, suvarydami žydus į koncentracijos stovyklas, tai darė tik pastarųjų labui, kad apsaugotų juos nuo liaudies smurto; NKVD irgi viską darė grynai dėl šviesios žmonijos ateities. Kyla natūralus klausimas: kaip šitokius argumentus oficialiame dokumente naudojantis žmogus gavo brandos atestatą, jau nekalbant apie teisinį išsilavinimą liudijantį dokumentą?

Iš kur žino Darius Pranka, kad, vadovaujantis intronizacijos aktu, nebuvo priimti daugiau jokie poįstatyminiai aktai? Juk šiuo aktu „Kristui Karaliui“ buvo perduotas suverenitetas (žiūrėti Egidijaus Kūrio komentarą), anksčiau Vilniaus rajone priklausęs Konstituciją priėmusiai Tautai. Intronizacijos aktas tapo konstituciniu, ir todėl juo privalu vadovautis priiminėjant visus savivaldybės tarybos sprendimus. Netikiu, kad D.Pranka atliko išsamią Vilniaus savivaldybės sprendimų turinio analizę, neabejoju, kad jis rėmėsi tik savivaldybės darbuotojų patikinimais. Sveiku protu nesuvokiama – kaip gali prokuroras priimti nutarimą remdamasis tik galimų nusikaltėlių pateikta medžiaga?

Prokuroras Stasys Kuprys savo atsisakymą pradėti ikiteisminius tyrimus Šalčininkų rajone akivaizdžiai grindė savo prielaida, kad „valstybės perversmo ar jo organizavimo nebuvo tai ir nėra“, tenurodydamas, jog sprendimas paskelbti intronizacijos aktą buvo priimtas vienbalsiai.

Noriu pastebėti, kad savo prašyme rėmiausi Egidijaus Kūrio straipsniu „Rekst & Co: Konstitucijos negerbimo tradicija“, taip pat pridėjau šio straipsnio tekstą prie savo prašymo prokuratūrai, kad prokurorai galėtų susipažinti su buvusio Konstitucinio teismo pirmininko vertinimu. Kūrio žodžiais, „Poįstatyminiuose aktuose paprastai nurodoma, kokiais įstatymais remiantis jie priimti. Šiame ne. Aišku, kodėl: sprendimo teisinio pagrindo nėra jokiame įstatyme, neieškokite.“ Taigi Egidijus Kūris eksplicitiškai nurodė, kad sprendimas paskelbti intronizacijos aktą yra neteisinis ir nekonstitucinis. „Bet nejuokinga. Nes Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio, o Vilniaus rajonas – pasaulietinis konstruktas. Intronizacija – «politinis aktas, išorinėmis iškilmėmis vainikuojantis katalikiškos valstybinės santvarkos kūrimo darbą» (čia iš Šv. Pijaus X kunigų brolijos tinklalapio, Rekst & Co). Katalikiškos valstybinės santvarkos Vilniaus rajone negali būti vien dėl to, kad pagal Konstituciją mūsų Valstybė ne tik PASAULIETINĖ, bet ir NEDALIJAMA į jokius valstybinius darinius.“

Taigi tiek D.Pranka, tiek S.Kuprys, užtikrintai teigdami, kad „nebuvo siekiama valstybės perversmo ar kitų tikslų, priešingų LR įstatymams ar konstitucijai“ bei „valstybės perversmo ar jo organizavimo nebuvo tai ir nėra“, akivaizdžiai šaltakraujiškai spjovė į Egidijaus Kūrio vertinimą. Paskutiniu metu pastebima, kad Lietuvoje prokurorai jaučiasi kur kas geresniais teisės žinovais, nei teisėjai. (Pavyzdžiui, kiek teko girdėti, prokuratūra ilgai atsisakinėjo vykdyti teismo nutarimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl CŽV kalėjimų Lietuvoje.) Tačiau man asmeniškai (tegul ir buvusio) Konstitucinio teismo pirmininko išsakytas viešas vertinimas atrodo kaip bent jau ne mažiau autoritetingas ekspertinis vertinimas, nei jį šaltakraujiškai ignoruojančių Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorų vertinimai.

Dar norėčiau pastebėti, kad „Kristaus Karaliaus intronizacijos“ aktai akivaizdžiai įgyvendinami tiek Vilniaus, tiek Šalčininkų rajonuose. Pavyzdžiui, Teismų nutarimai dėl pavadinimų kitomis kalbomis neteisėtumo akiplėšiškai ignoruojami – visiškai logiškai – juk Vilniaus mieste esantys teismai nepavaldūs „Kristui Karaliui“. Rajonuose dalijamos lenko kortos, gyventojai primygtinai įkalbinėjami pasirinkti nelietuviškas mokyklas ir t.t.

Pagaliau juk nebūtina, pasikeitus konstitucinei santvarkai, iš karto atmesti Lietuvos Respublikos jurisdikciją. Galima palaukti patogios progos, kai, pasikeitus tarptautinei situacijai, „Kristaus Karaliaus“ suverenitetas taps puikiu pretekstu siekiant jei ne nepriklausomybės, tai bent autonomijos. Juk precedentų jau buvo – abejose savivaldybėse jau yra tekę įvesti tiesioginį valdymą.

Bet kokiu atveju, akivaizdžiai nusikalstama palikti galioti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką bei teritorinį vientisumą sugriovusius aktus ir nenubaustus jų priėmėjus bei iniciatorius, o taip pat tiek laiko nereaguojančius Vyriausybės, Seimo bei prokuratūros atsakingus asmenis. Nesuprantu, kaip prokuratūra gali atsisakyti tirti tai, kas iš tikrųjų yra parašyta vadinamuosiuose „intronizacijos aktuose“ (arba gal viename akte), kokį vaidmenį juos priimant vaidino Katalikų bažnyčios vadovybė. Neteko girdėti, kad jų turinys būtų buvęs paviešintas. Kokie dar nusikaltimai slypi akto ar aktų tekstuose?

Todėl, remdamasis tuo, ką išdėsčiau čia ir savo prašyme Generalinei prokuratūrai, prašau:

I. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalimi, atšaukti 1) Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Dariaus Prankos nutarimą bei 2) Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Stasio Kuprio nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus mano prašymo dėl galimo valstybės perversmo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių turinčios nusikalstamos veikos įvykdymo, Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių taryboms priimant sprendimus paskelbti „Kristaus Karaliaus intronizacijos“ aktus ir pareigoti prokuratūrą pradėti ikiteisminius tyrimus mano prašyme nurodytų aplinkybių pagrindu;

II. Imtis priemonių, kad būtų užtikrinta nors minimali prokurorų kvalifikacija bent jau valstybinės svarbos bylose; įpareigoti prokurorus atsižvelgti į pripažintų teisės ekspertų vertinimus; priimant nutarimus, nesiremti (vien tik) potencialių įtariamųjų parodymais.

Giedrius Šarkanas


Tokį patį skundą pateikiau ir Šalčininkų (Vilniaus) rajono apylinkės teismui.

Diskusija

6.  Brandi is interested in your ...2022 02 16 01:00:23

c3mcuv7y

5.  Brandi is interested in your ...2022 02 16 01:00:22

0nsvu1

4. PdjskssfK9uH2016 05 15 00:08:48

spune:Sunt niste fatarnici toti. M–am dezamagit de multe ori in UNII preoti si deja nici nu stiu ce sa mai cred. Cum pot preotii sa stea alaturi de acest partid cum, oare? Un partid care a negat dea lungul istoriei eksistenta lui Du20mzeu&#8e3n;.cum pot preotii sa faca asa???

3. Juo2014 05 16 13:50:39

Prezidentė Dalia Grybauskaitė – Vyras ir jos mama Vyras todėl, kad pagimdė ir užaugino Lietuvai tokią šaunią dukterį.

2. Giedrius2012 12 03 17:10:40

Neaišku ar jau beverta. Su tokiais tempais greitai iš Lietuvos teliks „vojevodstvo starolitevske“ – ir vėl teks naują žemėlapį pirkti.:))

1. Leo2012 12 03 15:14:42

Tai jau nusikabint nuo sienos Lietuvos žemėlapį ir eit naujo ieškot

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis