.

2014 m. birželio 13 d.

Dar kartą dėl diskriminavimo

Dar du skundai prokuratūrai dėl pagrindiniu jos darbo principu tapusios begėdiškos diskriminacijos.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Susiklostė labai įdomi situacija. Policija mane persekioja už argumentuotą kritiką ir tuo pat metu atsisako patenkinti mano prašymą pradėti tyrimą dėl delfi.lt vykdomos iracionalios neapykantos rusakalbiams kurstymo kampanijos. :-)

Dar daugiau. Mane pradėjo persekioti iškart po to, kai ėmiausi stabdyti begėdišką tyčiojimąsi iš rusakalbių. Negi policiją ant manęs užsiundė delfi.lt ar mokslų daktaras advokatas? :-)

Taigi tenka kovoti :-) iš karto 2 frontais. Nors anksčiau ir neplanavau labai spausti dėl „delfio“ (suprantu juk, kokioje valstybėje gyvenu), dabar jau trauktis nebegaliu. Iš kitos pusės, taip netgi :-) linksmiau.

Skundas dėl policijos nenoro ginti rusakalbių teisių

Nuo pat pradžių buvo aišku, kad mėšlasauga jokiu būdu nepasiryš kelti bylos delfi.lt ir tituluotam teisininkui. :-) Bet tegul viešai atsisako dar kartą kitą.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai

SKUNDAS
2014-06-13
Vilnius

2014 m. balandžio 24 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas sustabdyti interneto portalo delfi.lt veiklą (taip, kaip buvo sustabdytas Rusijos televizijų retransliavimas) ir pradėti tyrimą dėl delti.lt vykdomos rusakalbių ir rusų niekinimo bei neapykantos jiems kurstymo kampanijos.

Birželio 9 d. susipažinau su policijos nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (1 priedas). Nesutinku su policijos argumentais ir prašau šį nutarimą panaikinti, delfi.lt veiklą stabdyti ir ikiteisminį tyrimą pradėti.

Manau, kad pakankamai pagrindžiau savo prašymą kreipdamasis į Generalinę prokuratūrą ir savo argumentų čia nekartosiu. Tačiau norėčiau priminti, kad tiek Konstitucijos 25, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 10 straipsniai įtvirtina teisę reikšti savo mintis ir įsitikinimus, o Konstitucijos 29 ir Konvencijos 14 straipsnis draudžia diskriminuoti užtikrinant pagrindines žmogaus teises ir laisves. Gegužio 26 dieną man buvo pareikšti įtarimai pagal tą pačią BK 170 straipsnio 2 dalį dėl argumentuotos ir pagrįstos įvairių LR politikos aspektų kritikos ir iš manęs buvo atimtas kompiuteris bei kai kurie kiti mano daiktai. (Pranešimas apie įtarimą – 2 priedas) Tuo tarpu mano nurodytuose delfi.lt straipsniuose iš rusų ir rusakalbių tiesiogiai tyčiojamasi ir neapykanta jiems skatinama išreiškiant niekuo nepagrįstas ypatingai juos žeminančias nuomones. Todėl vykdant ikiteisminį tyrimą prieš mane, darant kratą, atimant kompiuterį, verčiant pasižadėti neišvykti ir tuo pat metu visiškai nereaguojant į akivaizdžius nusikaltimo požymius turinčias veikas, aš esu diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties, tikėjimo ir religijos – kaip negalintis netgi pasisamdyti advokato lietuvietis, su kuriuo akivaizdžiai kur kas paprasčiau susidoroti, nei su turtingai koroporacijai priklausančiu interneto portalu, profesionaliais žurnalistais ir mokslu daktaru advokatu.

Be kita ko ir todėl, kad mano nurodytuose delfi.lt straipsniuose autoritetingai peršama ypatingai paniekinama nuomonė apie rusakalbius ir rusus, o aš esu persekiojamas už argumentuotą valstybės politikos kritiką, Konstitucijai ir EŽTK draudžiant diskriminavimą dėl socialinės padėties, tikėjimo ir religijos, prašau panaikinti policijos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir mano 2014 m. balandžio 24 d. prašymą Generalinei prokuratūrai tenkinti.

Giedrius Šarkanas

Dar vieno kreipimosi į Europos žmogaus teisių teismą preliudija

Jau rašau vieną kreipimąsi į Strasbūro teismą. Dabar galėsiu pasiųsti dar vieną. Vis dėlto, pirma turiu pradėti nuo Lietuvos.

Nesitikiu, kad nors vienas šio mano skundo prašymas bus patenkintas, bet vis dėlto įdomu, kaip prokuroras paaiškins tai, kad aš esu persekiojamas nežinia už ką, o delfi.lt ir žinomas advokatas gali nekliudomi kurstyti neapykantą rusakalbiams. :-)

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus prokurorui
Benediktui Liešiui

SKUNDAS
2014-06-13
Vilnius

2014 m. gegužio 26 d. mano motinos namuose buvo padaryta krata ir paimtas mano kompiuteris bei kiti daiktai. Tą pačią dieną man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą baudžiamojoje byloje ir surašytas apklausos protokolas (priedas Nr.1). Prašau pripažinti, kad bylą vedanti vyresnioji policijos tyrėja Vita Vareikienė savo veiksmais pažeidė mano visuotinai pripažintas žmogaus teises, ir nutraukti akivaizdžiai neteisėtomis priemonėmis prieš mane vykdomą tyrimą bei kompensuoti man padarytą žalą.

Visų pirma, tiek Konstitucijos 31 straipsnis, tiek Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnis garantuoja man teisę į advokatą nuo pirmojo apklausos momento. Kai tyrėja man pasiūlė pasirašyti, kad atsisakau advokato, aš parašiau, kad nesutinku atsisakyti jo, tačiau neturiu lėšų gynėjui pasamdyti, ir pareikalavau, kad man būtų suteiktas advokatas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žmonėms, teigiantiems, kad gerai nemoka lietuvių kalbos. Tačiau, nepaisant to, tyrėja vis dėlto surašė apklausos protokolą, tuo pažeisdama mano teises. Sekančios apklausos metu, birželio 10 d. tyrėja mane informavo, kad nemokamas advokatas man nebus suteiktas.

Atsisakant suteikti man valstybės apmokamą gynėją, taip, kaip teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, aš buvau ir esu diskriminuojamas ne tik dėl savo socialinės padėties (neturiu teisininko šeimos nario ir, nors mano mėnesio pajamos viršija 666 litus, visiškai neturiu atliekamų lėšų, kurias galėčiau skirti advokatui apmokėti), bet ir dėl savo kalbos ir tautybės, nes viena iš mano pagrindinių teisių (į gynėją) buvo ir yra suvaržyta dėl to, kad esu lietuvis ir todėl negaliu netgi apsimesti, kad pakankamai gerai nemoku lietuvių kalbos. Taigi mano teisė į gynėją buvo suvaržyta diskriminuojant mane dėl socialinės padėties, kalbos ir tautybės – pažeidžiant Konstitucijos 29 ir 31 bei Konvencijos 6 ir 14 straipsnius.

Antra, man buvo nurodyta raštu atsakyti į klausimą: ar prisipažįstu padaręs nusikalstamą veiką, kuria įtariamas. (žr. 1 priedą) Noriu pastebėti, kad policija bei prokuratūra atsisako pradėti netgi tyrimus dėl akivaizdžių raginimų fiziškai susidoroti su pačiomis silpniausiomis Lietuvoje žmonių grupėmis, jau nekalbant apie pačias begėdiškiausias patyčias (žiūrėti priedus 2 ir 3). Taigi nėra įrodyta, kad citatų, kuriomis esu įtariamas, parašymas tikrai yra nusikalstama veika. Verčiant mane jas taip traktuoti ir prisipažinėti padarius nusikaltimą (o ne jas parašius) akivaizdžiai buvo pažeista mano nekaltumo prezumpcija, taigi ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis bei Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, ir iš manęs buvo pasityčiota verčiant prisipažinėti padarius nusikalstamą veiką (taigi praktiškai pačiam save nusiteisti), tuo pažeidžiant ir Konstitucijos 21 straipsnį bei Konvencijos 3 straipsnį. Be to, nusprendžiant, kad šios citatos yra nusikalstama veika, o begėdiškas tyčiojimasis iš mano tikėjimo (žeminančiai ir begėdiškai pravardžiuoti mano tikėjimo žmones „pagonimis“ Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje) yra įprasta dar nuo tų laikų, kai mus degindavo ant laužų – žr. 2 priedą) neturi netgi nusikalstamos veikos požymių, aš esu diskriminuojamas ir dėl savo tikėjimo bei religijos. Pagaliau, persekiojant mane už argumentuotą kritiką, kai tuo pat metu atsisakoma kelti bylą dėl straipsnio, kuriame mokslų daktaras advokatas šiurpiai ir be jokių argumentų išsityčiojo iš rusakalbių (žr. 3 priedą), pažeidžiama Konstitucijos 25 bei Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta mano teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus ir aš esu diskriminuojamas dėl savo įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties. Taigi buvo pažeistos mano teisės į nekaltumo prezumpciją, laisvę reikšti savo mintis ir įsitikinimus bei nesityčiojimą iš manęs ir buvau diskriminuojamas dėl savo tikėjimo, religijos, įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties.

Kadangi man vis dėlto nebuvo skirtas nemokamas gynėjas ir neturiu lėšų advokatui pasamdyti, esu visiškoje nežinioje ir nežinau ko laukti ir tikėtis, kokių veiksmų imtis ir manau, kad, neleidžiant man susipažinti su bylos medžiaga, esu dar kartą diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties, kalbos ir tautybės. Todėl dar kartą noriu paprašyti vis dėlto leisti susipažinti su bylos medžiaga ir daryti dokumentų kopijas.

Dar noriu pastebėti, kad tokio grubaus mano teisių pažeidinėjimo pasekmėje ne tik patyriau moralinę žalą, bet ir sutriko mano sveikata. Kadangi neturiu nei Lietuvoje galiojančio medicininio draudimo, nei lėšų užsimokėti už medicinos paslaugas, norėčiau, kad būtų kompensuota visa man padaryta žala – įskaitant ir gydymui reikalingas išlaidas.

Todėl, remdamasis Konstitucijos 6, 7, 21, 25, 29 bei 31 ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3, 6, 10, 13 bei 14 straipsniais, prašau:

1) Pripažinti, kad tai, jog policijos tyrėja apklausė mane be advokato, nors aš jo neatsisakiau ir reikalavau suteikti lygiomis sąlygomis su tais, kurie teigia, kad nemoka lietuvių kalbos, bei jos vėlesnis sprendimas iš viso nesuteikti man tokio valstybės apmokamo gynėjo, pažeidė Konstitucijos 29 ir 31 bei EŽTK 6 ir 14 straipsniuose įtvirtintas mano teises į gynėją ir nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės.

2) Pripažinti, kad tuo, jog policijos tyrėja pateikė man pasirašyti apklausos protokolą, kuriame buvo teigiama, kad pranešime apie įtarimą nurodytos citatos yra „nusikalstama veika“, ir nurodė atsakyti į klausimą, ar esu padaręs nusikalstamą veiką, buvo pažeistos Konstitucijos 21, 25, 29 ir 31 straipsniuose bei EŽTK 3, 6, 10 ir 14 straipsniuose įtvirtintos mano teisės į žmogiškąjį orumą, laisvę reikšti mintis ir įsitikinimus, nekaltumo prezumpciją bei nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, tikėjimo, religijos, kalbos, tautybės, įsitikinimų ir pažiūrų;

3) Vis dėlto leisti man susipažinti su bylos medžiaga ir daryti dokumentų kopijas;

4) Pripažinti, kad policijos tyrėjos veiksmai buvo neteisėti, nors ji greičiausiai ir vadovavosi LR BPK – nes jie pažeidė aukštesnius teisės aktus;

5) Paskirti man valstybės apmokamą gynėją;

6) Atšaukti kardomąsias priemones ir nutraukti neteisėtomis priemonėmis prieš mane vedamą bylą;

7) Nurodyti grąžinti mano kompiuterį bei kitus iš manęs atimtus daiktus;

8) Pripažinti, kad neteisėtų tyrėjos veiksmų pasekmėje patyriau moralinę ir fizinę (suprastėjo sveikata) žalą ir nurodyti man skirti kompensaciją medicininei pagalbai bei nematerialinei žalai atlyginti.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

1) 2014 m. gegužės 26 d. mano apklausos protokolo kopija;

2) Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Lino Vitkaus 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo kopija; žiūrėti

3) Policijos atsisakymo pradėti tyrimą dėl delfi.lt vykdomos neapykantos rusams ir rusakalbiams kurstymo kampanijos kopija.

Diskusija

9. zPcTBjD52014 09 28 12:58:21

I cannot tell a lie, that really heldep.

8. O3ZDenIMc61Z2014 09 25 23:03:47

Hey, kilelr job on that one you guys!

7. Marijonas2014 06 30 19:32:52

„dapašaliui“: nėra už ką gerbti valstybės, kuri yra paprasčiausia šūdina veidmainiautoja – dedasi demokratine, net eksportuoja demokratiją, o išties savo piliečius baudžia už kitokios, ne meinstryminės nuomonės turėjimą.

6. dapasla2014 06 26 09:50:23

susikrauk tashes ir i sibira keliauk paatostogauti, gal grizes labiau savo valstybe pardesi gerbti

5. Giedrius2014 06 25 14:01:59

Labai ačiū už paramą.
Buvau šiek tiek sudepresavęs, ir jūsų palaikymas man jau LABAI padėjo.
Šiaip aš numaniau, kad mėšlasauga (kokio nors seimūno, inspektoriaus ar pan. verčiama) anksčiau ar vėliau imsis kažko panašaus. Galėčiau ir pats pasisamdyti advokatą, jei labai norėčiau :), tiesiog noriu būti tokioje pačioje padėtyje, kaip tie tautiečiai, apie kuriuos delfiai piktdžiugiškai rašo, kad buvo nuteisti nusikaltėliais už įžūlumą turėti savo nuomonę. O šiaip man nieko netrūksta. :)
Dar kartą ačiū.

4. Ronald, UK2014 06 25 02:15:09

Padeciau ir as. Galiu kazkiek finansiskai. Tik parasykit kaip

3. Marijonas2014 06 23 23:01:26

Sveiki Giedriau. Negaliu sakyti, kad man patinka viskas jūsų veikloje, bet kaltinimai jums, ir jūsų tinklapiui yra absurdas ir tyčiojimasis iš blaivaus proto. Negaliu šiaip sedėti ir žiūrėti. Norėčiau jums padėti. Tik kaip?

2. Giedrius2014 06 14 09:55:10

Taip. Nors didžiausia problema čia tame, kad kai iš bėdžio tautiečio, kuriam nepriklauso advokatas, atima dar ir jo kompiuterį, faktiškai iš jo atima bet kokią teisę gintis, nes be kompiuterio (ypač, jei žmogus darbe jo neturi) neturinčio teisinio išsilavinimo ar teisininkų giminaičių lietuviui nėra kaip ne tik įstatymus reikalingus susirasti, bet ir advokatą pigesnį, atsiliepimus apie advokatus – juk yra tokių, kurie tik žiūri kaip daugiau iš klientų išmelžti.
Kompiuterio atėmimas šiais laikais turi kažką bendro su suėmimu, ypač lietuviams, kurie neturi teisės į nemokamą advokatą.

1. Kirvis 2014 06 13 21:24:39

Man visada įdomu: paima kompiuterį ir jį išsineša. Iš tikrųjų išsineša ne kompiuterį, o bylas, dokumentus, kitokią informaciją. Kiek pamenu, bet nesu tikras, popierinių dokumentų poėmio metu jie turėtų daryti aprašą, o kodėl nedaro elektroninėse laikmenose laikomų dokumentų aprašo? Gi po to, kompiuteryje, esančiame pas policiją, ten gali atsirasti ko tik nori.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis