.

2014 m. rugsėjo 22 d.

Propaganda nebepadės

Vadinamajai Lietuvos Respublikai galutinai morališkai bankrutavus, ir pati begėdiškiausia propaganda nebepadės suagituoti lietuvių ginti režimo, kuriuo jie jau seniai šlykštisi.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Paskutiniu metu žiniaspaudą užliejo karo propaganda. Politikai ir generolai pradėjo kurti karo su Rusija scenarijus ir įtikinėti lietuvius ginti seimūnus su Grybauskaite nuo nuožmiojo Putino.

Gal prieš kokius 15 metų tai dar būtų atrodę normalu, tačiau dabar valstybinio patriotizmo agitacija skamba visiškai absurdiškai.

Šiandien jau visiškai akivaizdu, kad didžiausią pavojų Lietuvos ir lietuvių tautos egzistavimui kelia būtent vadinamoji Lietuvos valstybė, saujelės vagių rankose pavirtusi negailestingu lietuvybės naikinimo įrankiu, niokojančiu mus baisiau už karą, marą ir badą kartu sudėjus.

Kas galėtų ginti susikompromitavusį režimą?

Mane vis labiau glumina paskutinio meto propagandiniai straipsniai bei filmukai, vaizduojantys tarnybą LR armijoje šauniu dalyku – negi jie iš tikrųjų tikisi ką nors suagituoti?

Klausimas
Kiek susirinktų lietuvių, jei LR paskelbtų visuotinę mobilizaciją?

Iki 500

500 – 2 tūkst.

2-5 tūkst.

5-10 tūkst.

Daugiau, kaip 10 tūkst.

Vadinamoji „Lietuvos Respublika“ per keliasdešimt metų išvijo iš tėvynės kas ketvirtą lietuvį, pastatė tautą ir šalį ant išnykimo slenksčio, jau nekalbant apie sužlugdytą ir išvogtą tarybinių laikų pramonę.

Lietuviai šlykštisi beveik visomis valstybės institucijomis, dauguma dar neišvykusiųjų dieną naktį svajoja apie evakuaciją iš atvirai jų kalbą ir tautybę niekinančio režimo gniaužtų.

Gyvename jau 21 amžiuje, ir primityvi propaganda šiandien ne tik kad nebeapgauna jaunimo, bet ir neretai paveikia visiškai atvirkščiai. Todėl generolų svajonės apie visuotinę mobilizaciją ir tautos priešinimąsi ginklu Rusijai skamba kaip puspročių kliedesiai.

Akivaizdu, kad net jeigu ir pavyktų, grasinant ginklu ar kalėjimu, „sumobilizuoti“ kelis tūkstančius lietuvių, šie greičiausiai pasektų daugelio panašių ukrainiečių dalinių pavyzdžiu – kuo greičiau pasiduodami vyriausybės priešui ar netgi pereidami į jo pusę.

Manau, kad karo ministerija galėtų daug daugiau pasiekti agituodama ginti režimą lenkus, žydus, rusus ir kitus nelietuvius – įrodinėdama, kad vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“ jie yra privilegijuotieji palyginus su begėdiškai diskriminuojamais ir niekinamais lietuviais.

O aš vis dar bandau priešintis nusikalstamam režimui

Man, kaip lietuviečiui, tikėjimas neleidžia turėti nieko bendro su LR kariuomene, kadangi šioji faktiškai yra katalikiška organizacija – katalikų kapelionai joje netgi turi karininkų laipsnius.

Katalikų bažnyčia šimtmečiais persekiojo mano tikėjimą, nukankino ir kitaip nužudė dešimtis tūkstančių lietuviečių, o ir dabar toliau begėdiškai tyčiojasi iš mūsų, mūsų tikėjimo, dievų ir šventovių.

Todėl mano santykis su LR vadinamosiomis ginkluotosiomis pajėgomis vienareikšmiškas – šiuo klausimu seniai nebereikia sukti galvos, užtai lieka laisvo laiko :-) priešintis mano tautą ir šalį naikinančiam režimui.

Išnaudodamas vėl atnaujintą manęs persekiojimą, toliau bandau priversti nusikalstamą valstybę nors formaliai sustabdyti begėdišką lietuvių kalbos bei tautybės diskriminavimą ir kitokį niekinimą.

Faktiškai dėl to paties jau esu kreipęsis į Europos žmogaus teisių teismą; norėčiau kreiptis dar kartą, dabar – dar nebaigtoje kriminalinėje byloje.

Vis dėlto, turiu iki galo išnaudoti nacionalines teisinės gynybos priemones. Todėl dėl viso pikto dar kreipiuosi į Aukščiausiąjį Teismą.

Paskutinis skundas Lietuvoje

Giedrius Šarkanas

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui

(KASACINIS?) SKUNDAS
2014-09-22
Vilnius

Visų pirma noriu pastebėti, kad nesu teisininkas ir nesigaudau LR teisės subtilybėse, o taip pat neturiu lėšų advokatui pasisamdyti. Iš savo patirties bendraujant su LR teisėsauga susidariau įspūdį, kad LR „teisingumo“ pagrindas yra panieka pagrindinėms žmogaus teisėms bei laisvėms, begėdiška diskriminacija, ciniškas tyčiojimasis iš lietuvių kalbos ir lietuvybės. Todėl apie LR teisę ir teismus laikausi tokios nuomonės, kaip ir dauguma lietuvių, nesitikiu iš jų pagarbos nei sau, nei savo prigimtinėms teisėms, nei Konstitucijai, nei galiojantiems LR įstatymams.

Vis dėlto, LR yra ratifikavusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, ir šioji, bent jau formaliai, yra teisiškai įpareigojanti LR teritorijoje – ir todėl norėčiau kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre dėl LR teisėsaugos organų įvykdytų ir toliau vykdomų mano pagrindinių teisių pažeidimų.

Tačiau tam, kad galėčiau rašyti į Strasbūrą, turiu formaliai išnaudoti visas galimas teisinės gynybos priemones LR. Pirmosios instancijos teismo nutartyje, kurią dabar skundžiu (Priedas), yra nurodyta, kad „nutartis neskundžiama“, tačiau, kiek žinau iš asmeninės patirties, tokie teisėjų pareiškimai nieko nereiškia – taip rašoma kad ir tada, kai nutartį galima skųsti kasacine tvarka. Kreipiausi elepaštu į LR teismų administracijos informaciją, tačiau tegavau pasiūlymą kreiptis į advokatą ar pan.

Todėl dėl viso pikto paduodu šį skundą kaip kasacinį, nors savo nuostabai BPK neradau nurodytos galimybės paduoti kasacinį skundą dėl pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų. 369 BPK straipsnyje kalbama tik apie neatitikimus BK ir BPK, kurie mano nuomone patys yra pagrįsti panieka žmogaus teisėms, begėdiška diskriminacija dėl socialinės padėties, kilmės, kalbos ir tautybės bei šiaip atvira niekšybe ir nusikaltimų žmogiškumui aukštinimu, kaip ir visa vadinamoji Lietuvos valstybė. Kaip kasacijos pagrindą nurodau Konstitucijoje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje įtvirtintų savo teisių pažeidimus, kurie buvo pateisinti pirmosios instancijos teismo nutartyje.

Vis dėlto, jei suklydau ir turėčiau kreiptis į kokį nors kitą teismą, prašau perduoti jam šį mano skundą ar bent jau nurodyti, kur dar turėčiau kreiptis prieš rašydamas į EŽTT.Kalbant apie teisinius argumentus, tai visus juos pilnai išdėsčiau savo skunde prokurorui. Daugiau ką nors pridėti nematau reikalo, todėl čia tik juos pakartosiu.

2014 m. gegužio 26 d. mano motinos namuose buvo padaryta krata ir paimtas mano kompiuteris bei kiti daiktai. Tą pačią dieną man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą baudžiamojoje byloje ir surašytas apklausos protokolas.

Prašau panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir pripažinti, kad bylą vedanti vyresnioji policijos tyrėja Vita Vareikienė savo veiksmais vis dėlto pažeidė mano visuotinai pripažintas žmogaus teises, nutraukti akivaizdžiai neteisėtomis priemonėmis ir be pakankamo teisinio pagrindo prieš mane vykdomą tyrimą bei kompensuoti man padarytą žalą.Visų pirma, tiek Konstitucijos 31 straipsnis, tiek Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnis garantuoja man teisę į advokatą nuo pirmojo apklausos momento. Kai tyrėja man pasiūlė pasirašyti, kad atsisakau advokato, aš parašiau, kad nesutinku atsisakyti jo, tačiau neturiu lėšų gynėjui pasamdyti, ir pareikalavau, kad man būtų suteiktas advokatas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žmonėms, teigiantiems, kad gerai nemoka lietuvių kalbos. Tačiau, nepaisant to, tyrėja vis dėlto surašė apklausos protokolą, tuo pažeisdama mano teises. Sekančios apklausos metu, birželio 10 d. tyrėja mane informavo, kad nemokamas advokatas man nebus suteiktas.

Atsisakant suteikti man valstybės apmokamą gynėją, taip, kaip teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, aš buvau ir esu diskriminuojamas ne tik dėl savo socialinės padėties (neturiu teisininko šeimos nario ir, nors mano mėnesio pajamos viršija 666 litus, visiškai neturiu atliekamų lėšų, kurias galėčiau skirti advokatui apmokėti), bet ir dėl savo kalbos ir tautybės, nes viena iš mano pagrindinių teisių (į gynėją) buvo ir yra suvaržyta dėl to, kad esu lietuvis ir todėl negaliu netgi apsimesti, kad pakankamai gerai nemoku lietuvių kalbos. Taigi mano teisė į gynėją buvo suvaržyta diskriminuojant mane dėl socialinės padėties, kalbos ir tautybės – pažeidžiant Konstitucijos 29 ir 31 bei Konvencijos 6 ir 14 straipsnius.

Antra, man buvo nurodyta raštu atsakyti į klausimą: ar prisipažįstu padaręs nusikalstamą veiką, kuria įtariamas. Noriu pastebėti, kad policija bei prokuratūra atsisako pradėti netgi tyrimus dėl akivaizdžių raginimų fiziškai susidoroti su pačiomis silpniausiomis Lietuvoje žmonių grupėmis, jau nekalbant apie pačias begėdiškiausias patyčias (žiūrėti priedus 2 ir 3 prie mano skundo prokurorui). Taigi nėra įrodyta, kad citatų, kuriomis esu įtariamas, parašymas tikrai yra nusikalstama veika. Verčiant mane jas taip traktuoti ir prisipažinėti padarius nusikaltimą (o ne jas parašius) akivaizdžiai buvo pažeista mano nekaltumo prezumpcija, taigi ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis bei Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, ir iš manęs buvo pasityčiota verčiant prisipažinėti padarius nusikalstamą veiką (taigi praktiškai pačiam save nusiteisti), tuo pažeidžiant ir Konstitucijos 21 straipsnį bei Konvencijos 3 straipsnį. Be to, nusprendžiant, kad šios citatos yra nusikalstama veika, o begėdiškas tyčiojimasis iš mano tikėjimo (žeminančiai ir begėdiškai pravardžiuoti mano tikėjimo žmones „pagonimis“ Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje) yra įprasta dar nuo tų laikų, kai mus degindavo ant laužų – žr. 2 priedą prie mano skundo prokurorui) neturi netgi nusikalstamos veikos požymių, aš esu diskriminuojamas ir dėl savo tikėjimo bei religijos. Pagaliau, persekiojant mane už argumentuotą kritiką, kai tuo pat metu atsisakoma kelti bylą dėl straipsnio, kuriame mokslų daktaras advokatas šiurpiai ir be jokių argumentų išsityčiojo iš rusakalbių (žr. 3 priedą prie mano skundo prokurorui), pažeidžiama Konstitucijos 25 bei Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta mano teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus ir aš esu diskriminuojamas dėl savo įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties. Taigi buvo pažeistos mano teisės į nekaltumo prezumpciją, laisvę reikšti savo mintis ir įsitikinimus bei nesityčiojimą iš manęs ir buvau diskriminuojamas dėl savo tikėjimo, religijos, įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties.

Kadangi man vis dėlto nebuvo skirtas nemokamas gynėjas ir neturiu lėšų advokatui pasamdyti, esu visiškoje nežinioje ir nežinau ko laukti ir tikėtis, kokių veiksmų imtis ir manau, kad, neleidžiant man susipažinti su bylos medžiaga, esu dar kartą diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties, kalbos ir tautybės. Todėl dar kartą noriu paprašyti vis dėlto leisti susipažinti su bylos medžiaga ir daryti dokumentų kopijas.

Dar noriu pastebėti, kad tokio grubaus mano teisių pažeidinėjimo pasekmėje ne tik patyriau moralinę žalą, bet ir sutriko mano sveikata. Kadangi neturiu nei Lietuvoje galiojančio medicininio draudimo, nei lėšų užsimokėti už medicinos paslaugas, norėčiau, kad būtų kompensuota visa man padaryta žala – įskaitant ir gydymui reikalingas išlaidas.Todėl, remdamasis Konstitucijos 6, 7, 21, 25, 29 bei 31 ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3, 6, 10, 13 bei 14 straipsniais, prašau panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir patenkinti mano prašymus:

1) Pripažinti, kad tai, jog policijos tyrėja apklausė mane be advokato, nors aš jo neatsisakiau ir reikalavau suteikti lygiomis sąlygomis su tais, kurie teigia, kad nemoka lietuvių kalbos, bei jos vėlesnis sprendimas iš viso nesuteikti man tokio valstybės apmokamo gynėjo, pažeidė Konstitucijos 29 ir 31 bei EŽTK 6 ir 14 straipsniuose įtvirtintas mano teises į gynėją ir nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės.

2) Pripažinti, kad tuo, jog policijos tyrėja pateikė man pasirašyti apklausos protokolą, kuriame buvo teigiama, kad pranešime apie įtarimą nurodytos citatos yra „nusikalstama veika“, ir nurodė atsakyti į klausimą, ar esu padaręs nusikalstamą veiką, buvo pažeistos Konstitucijos 21, 25, 29 ir 31 straipsniuose bei EŽTK 3, 6, 10 ir 14 straipsniuose įtvirtintos mano teisės į žmogiškąjį orumą, laisvę reikšti mintis ir įsitikinimus, nekaltumo prezumpciją bei nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, tikėjimo, religijos, kalbos, tautybės, įsitikinimų ir pažiūrų;

3) Vis dėlto leisti man susipažinti su bylos medžiaga ir daryti dokumentų kopijas;

4) Pripažinti, kad policijos tyrėjos veiksmai buvo neteisėti, nors ji greičiausiai ir vadovavosi LR BPK – nes jie pažeidė aukštesnius teisės aktus, pripažinti, kad tyrimas prieš mane pradėtas neteisėtai, diskriminuojant mane dėl mano socialinės padėties, tikėjimo, religijos, tautybės, kalbos, įsitikinimų ir pažiūrų;

5) Paskirti man valstybės apmokamą gynėją;

6) Atšaukti kardomąsias priemones ir nutraukti neteisėtai ir neteisėtomis priemonėmis prieš mane vedamą bylą;

7) Nurodyti grąžinti mano kompiuterį bei kitus iš manęs atimtus daiktus;

8) Pripažinti, kad neteisėtų tyrėjos veiksmų pasekmėje patyriau moralinę ir fizinę (suprastėjo sveikata) žalą ir nurodyti man skirti kompensaciją medicininei pagalbai bei nematerialinei žalai atlyginti.Giedrius Šarkanas

Diskusija

9. dvu5kpYUHmr2016 05 15 00:23:02

ciao giancauna riconuista di 15.000 in chiusura di git.oatar.pnorebbe essere un buon segnale diritrovato euilibrio ??graziedirei sopra il massimo di venerdi’, ma solo sopra 15390 si potrebbero escludere possibili nuovi minimi in uesto setup eekly

8. used louis vuitton bags for sa...2015 03 13 18:59:48

://www.geat.co.kr/suppo rt/code.asppeuterey sambo
used louis vuitton bags for sale ://www.consumeradvice.in/Registrati on/links.asp

7. VILNIUS2014 11 29 03:29:08

GIEDRIAU PRADEK MASTITI AUKSCIAU, ORGANIZUOK PARTIJA, PADESIM

6. vilnius2014 11 29 03:21:29

emigrantai is airijos tave palaiko. laikas kilti i kova, pagal ju istatimus.vienas laukia ne karis ....

5. Naivus2014 11 25 15:45:38

Saldainiui: Pačios baisiausios fantastinių futuristinių filmų „svajonės“ realizuojasi: totalinis sekimas terrorizmo prevencijos pagrindu, kankinimai, cheminis smegenų plovimas. Tai čia prieš žmogų. Bet ką žmogus – jeigu ištisas šalis subombarduoja ir nebesirūpina akiplėšiško veiksmo moraliniu pagrindimu. O kam gaišti brangų ideologų laiką smulkmenomis? Iš baimės ir pataikūniškumo žmonės priims bet kokį „tikėjimą“, kaip tas pasklaustas čigoniukas – „o kokio tikėjimo jūs norėtumėt? – aš kaip tik tokio. Tikėjimas tiesa, kurią pateikia TV – jaunų galvų privilegija. Mes sau to nesugebam – per daug to matėm sovietmečiu – čia kartojasi, tik kitu pavadinimu.

4. danni2014 10 14 08:54:01

emigrantai is norvegijos tave remia laikas kilti i kova ir nuversti valtybes isniekintojus

3. Giedrius2014 09 22 17:12:53

Mūsų dievai ir protėviai man sako, kad tiesos ieškoti reikia visada. Net ir tada kai visiškai aišku, jog jos nepasieksi.
Visa kita ne taip svarbu.

2. Saldainis2014 09 22 12:58:50

tesinys: nors iš IP adreso visada viskas aišku. Laisvė – laisvei, bet be pavadėlio ant sprando – lietuviams dar per anksti. Tik valdžios kontrolė ir „diržo“ baimė sutramdo išdykusį pilietį. Kas nepedagogiška euroavims – eurovilkams netaikoma. Dviejų standartų norma – ES toleruojamas iškrypimas. Todėl tiesesnės tiesiosios į tiesą ieškoti neverta.
Pagarbiai...

1. Saldainis2014 09 22 12:55:31

Drąsus jūs žmogus ponas Giedriau. Nebijote, kad išmušus Ks valandai, patamsiukais atėję kaukėti aukštesniosios tautos valios vykdytojai: brūkštels po..., arba pakilės ne bezmenu? Šiais laikais laisvė pardaliojama kaip geno modifikuotos saulėgrąžos . Vilkai apdūminę avis paistalais apie demokratiją, teisybę ir savivaldą – žagsi iš malonumo stebėdami kaip tos pačios gulasi ant aukų padėklo. Paklusnumas ugdomas baime ir alkiu. Kieno rankoje botagas ir pyragas: tas ir šviesa, ir tiesa, ir istorijos perrašinėtojas. Vieniems lemta sėdėti ant auksinių unitazų, kitiems – ant baimės pamatų. Nepaklusi – nustatys, kad svirne slepi ne samagono aparatą o atominę bombikę ir atlėkę NATO naikintuvai neutralizuos pagal pilną terorizmo prevencijos programą. Brangiai kainuojantis apsirikimas, kaip ir karo kurstymas, šiais laikais – išrinktųjų privilegija. Todėl, turime būti: arba žuvys, arba – šūvis. Pasirinkimas ne kažin koks.
Pasirašau: Saldainis – tipo slapyvardžiu, nors iš IP adreso...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis