.

2015 m. gruodžio 15 d.

Mes, lietuviai, – irgi truputį žmonės

Kiek galima drebėti iš baimės matant, kaip mūsų šalį valdantys nusikaltėliai niekina mūsų tautą?

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Dabartinės Lietuvos valdžios panieka lietuviams ir lietuvybei kažkada paskatino mane atidaryti šią svetainę. Daugelis tautiečių seniai susigyveno su tuo, kad dabartinis LR režimas juos laiko žemiausiąja tauta, panašiai, kaip kažkada Hitlerio valdžia niekino žydus – bet aš vis dar niekaip negaliu susitaikyti.

Šiuo metu be kita ko bandau reabilituoti pokario banditų išžudytus taikius lietuvius.

Prokurorai dabar – kaip aukščiausioji teismo instancija: panorės – iškels bylą niekuo dėtam žmogui, o panorės – apgins nuo teisingumo patį baisiausią nusikaltėlį, netgi visą žmogžudžių gaują.

Dabartinis režimas visaip liaupsina beprasmiškai miškuose tupėjusius ir sveiko proto tautiečius žudžiusius nusikaltėlius, netgi stato jiems paminklus. Banditų aukštinimui šiuo metu gali sutrukdyti vienas vienintelis dalykas – jeigu išsiaiškinama, kad jie kažkaip prisidėjo prie Holokausto.

Man tai – ypač šlykštu. Nors mūsų šalį valdantys nusikaltėliai pripažįsta, kad ŽYDUS persekioti buvo nusikaltimas, tačiau LIETUVIUS žudyti jiems – vis dar nieko tokio, „teisėtos valdžios atstovai“ pokario banditai turėjo tokią teisę.

Prokuroras pasijuto teisėju

Toliau – Generalinės prokuratūros atsakymas į mano skundą.

Akivaizdu, kad mano skundą atmetęs prokuroras pasijuto teisėju. Vieninteliai jo argumentai – abejonės mano asmeniu ir aiškinimas, kad aš nepateikiau pakankamų įrodymų. Tarsi aš būčiau prašęs prokuratūros nuteisti nusikaltėlius, o ne PRADĖTI TYRIMUS dėl akivaizdžių sunkių nusikaltimų!

Perskaičius prokuroro atsakymą, susidaro įspūdis, kad jis yra galutinį sprendimą priimantis teisėjas, o tirti nusikaltimus ir rinkti įrodymus priklauso :-) man, kaip pareiškėjui.

Rimvydas Valentukevičus
tipiškas LR prokuroras – teisėjas
prokuroras Rimvydas Valentukevičius

Nors dar nėra gerai susipažinęs su baudžiamaisiais kodeksais ir kol kas dar neišmoko susirasti BK straipsnio pagal jo numerį, bet jau jaučiasi likimus lemiančiu teisėju. Ko gero netrukus taps Generaliniu prokuroru!

Nori nenori prisimeni Garliavos bylą – kai prokurorai faktiškai ant trijų raidžių pasiuntė informatorių, pranešusį, kad Darius Kedys ruošiasi likviduoti porą lietuvių.

Prokurorai dabar praktiškai tapo nebaudžiamais – jie gali ramiai sau dangstyti valdžios, savo draugų ir giminaičių nusikaltimus, tuo pat metu susidorodami su visais jiems neįtikusiaisiais.

Tačiau tokiais pačiais „kolaborantais“ buvome faktiškai visi mes, lietuviai. 30 mano klasiokų iš 33 buvo komjaunuoliai; iš Sibiro sugrįžę mano seneliai ir teta įstojo į kolūkį. Taigi jei tarybų valdžia nebūtų banditų likvidavusi – jie galėjo „teisėtai“ išžudyti MUS VISUS.

Prokurorai dabar – kaip aukščiausioji teismo instancija: panorės – iškels bylą niekuo dėtam žmogui, o panorės – apgins nuo teisingumo patį baisiausią nusikaltėlį, netgi visą žmogžudžių gaują.

Man prokuroro papaistymai apie mano įrodymų silpnumą maloniai priminė prieš pusantrų metų man įteiktą „pranešimą apie :-) įtarimą“ – jokio ne tik teisinio, bet ir loginio ryšio neturintį blevyzgų rinkinį, dėl kurio jau pusantrų metų turiu prašinėti prokuroro leidimų ilgesniam laikui išvykti į užsienį.

Taip pat linksmai prisiminiau ir policijos sprendimą nukentėjusiojo nuo nusikaltimo statusą suteikti pasipiktinimą Katalikų bažnyčios godumu išreiškusiais interneto komentarais nepatenkintam :-) POLICIJOS KAPELIONUI.

Tokioje jau mėšlo krūvoje gyvename.

Kai tavo tautiečių nelaiko žmonėmis

Beveik 9 tūkstančiai nužudytų civilių lietuvių, iš jų – 300 vaikų. Tai – tik vienoje knygoje surinktas pokario banditų aukų sąrašas.

Dabartinė nusikaltėlių valdžia aiškina, kad banditų aukos buvo „kolaborantai“, ir „teisėtą valdžią“ atstovavę miškiniai turėjo teisę juos teisti ir žudyti – todėl, kad šie stojo į kolūkius ar komjaunimą, dirbo bibliotekose ar nedavė banditams degtinės.

Tačiau tokiais pačiais „kolaborantais“ buvome faktiškai visi mes, lietuviai. 30 mano klasiokų iš 33 buvo komjaunuoliai; iš Sibiro sugrįžę mano seneliai ir teta įstojo į kolūkį. Taigi jei tarybų valdžia nebūtų banditų likvidavusi – jie galėjo „teisėtai“ išžudyti MUS VISUS.

Vis tik mes, lietuviai, – irgi truputį žmonės, ir aš pasistengsiu, kad mano šalį valdantys nusikaltėliai tai pripažintų. Jei ne geruoju, tai bloguoju.

Paskutiniu metu keli miškiniai buvo pasmerkti – žydų organizacijos pakėlė triukšmą, kad šie prisidėjo prie karo meto getų organizavimo, apsaugos ar pan.

Tuo tarpu tai, kad banditai išskerdė tūkstančius lietuvių, Lietuvos vardą dergiančioje „valstybėje“ vis dar laikoma normaliu dalyku – jie juk buvo tik lietuviai!

Vis tik mes, lietuviai, – irgi truputį žmonės, ir aš pasistengsiu, kad mano šalį valdantys nusikaltėliai tai pripažintų. Jei ne geruoju, tai bloguoju.

Dar vienas skundas

Giedrius Šarkanas

Ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2015-12-15
Vilnius

2015 m. gruodžio 8 d. susipažinau su Generalinės prokuratūros atsisakymu tenkinti mano reikalavimą kuo greičiau tirti 4 nusikaltimus. Prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus laišką gavau registruotu paštu; jo kopija – priedas Nr. 1. Prašau panaikinti šį p. Valentukevičiaus nutarimą.

Pagrindinius savo argumentus išdėsčiau savo 2015 m. lapkričio 24 d. skunde Generalinei prokuratūrai. Manau, kad jų pilnai pakanka tyrimams pradėti, todėl čia tik pakomentuosiu prokuroro argumentaciją ir kai ką papildomai paaiškinsiu.

Visų pirma, dėl man nežinomų priežasčių p. Valentukevičius užėmė ne prokuroro, o teisėjo poziciją. Visus mano argumentus jis kvalifikavo kaip nepakankamus ar neteisinius – lyg aš būčiau prokuroras, o jis – teisėjas, priimantis paskutinės teismo instancijos sprendimus. Tačiau aš nesu prokuroras ir man nereikia pateikti nusikaltėlių kaltės įrodymų. Toliau – konkrečiai.


1. Aš reikalauju prokuratūros tirti tai, kad apie 200 milijonų eurų kainavęs dujų transporto laivas buvo išnuomotas 10 metų už maždaug 60 milijonų eurų per metus, be to dar įsipareigojant jį išpirkti, – taigi maždaug už pusę milijardo eurų ar 3,5 karto didesnę kainą. Taigi valstybė patyrė milžinišką žalą, ir, turint omenyje dabartinį siaubingą korupcijos lygį, labai tikėtina, kad buvo vykdomi vienokie ar kitokie nusikaltimai, bent jau BK 228 straipsnyje draudžiamos nusikalstamos veikos.

Mano nuomone, valstybės patirtos žalos suma įpareigoja prokuratūrą bent jau formaliai pradėti tokio milžiniško masto valstybės lėšų švaistymo tyrimą. Tuo tarpu p. Valentukevičius nutarė (prokuratūros nutarimo tekstas čia ir toliau netaisytas): „Galiausiai net ir tuo atveju, jeigu SGD projektavimo, statymo, nuomos ir jo naudojimo tvarką, sąlygas, šalių įsipareigojimus, įskaitant naudojimosi, išpirkimo sumas ir kainas, taip pat kitus pagrindus nustatančios sutartys iš tiesų būtų sudarytos turint piktavališkų, neteisėtų tikslų, taip pat susijusių ir su akivaizdžios žalos valstybei ar visuomenei padarymu, šias faktines aplinkybes pagrindžiantys faktiniai duomenys turi būti paremti objektyvais, abejonių nekeliančiais, ne deklaratyvaus, ne prielaidų, o faktinio pobūdžio skaičiavimais ar kitais duomenimis. Tokių duomenų – teisiškai reikšmingų faktų pareiškėjo skunde nėra nurodyta. Todėl nei faktinio, nei tuo labiau teisinio pagrindo (akivaizdžių privalomųjų baudžiamajai atsakomybei kilti aukščiau paminėtų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviosios ir subjektyviosios požymių) ikiteisminio tyrimo pradėjimui aptariamu atveju nėra.“

Aš radau šio akivaizdžiai nusikalstamo sandėrio aprašymą užsienio spaudoje ir aprašiau tai savo interneto dienoraštyje; po kurio laiko ir Lietuvos žiniaspauda tai patvirtino – praktiškai tai jau visuotinai žinoma informacija. Be to, neabejoju, kad visa tai prokuratūra gali nesunkiai patikrinti – tačiau p. Valentukevičius nutarė, kad aš turėjau pateikti kažkokius kitokius „skaičiavimus“ bei „duomenis“, kurie sudarytų faktinį ir teisinį „pagrindą“ „ikiteisminio tyrimo pradėjimui“. Taigi faktiškai p. Valentukevičius atsisakė pradėti tokios akivaizdžios valstybei padarytos žalos tyrimą todėl, kad aš nepateikiau nusikalstamos veikos įrodymų.

Aš manau, kad prokuratūra neturi pagrindo reikalauti, kad aš, privatus asmuo, pateikčiau (greičiausiai vienaip ar kitaip įslaptintų) dokumentų kopijas, kaltės įrodymus ar pan. – taip, kad prokurorui teliktų nunešti visa tai į teismą. Manau, kad man užtenka nurodyti didžiulės žalos valstybei padarymo atvejį ir pareikalauti, kad jis būtų tiriamas, o rinkti „teisiškai reikšmingus duomenis“ – prokuratūros ir kitų tiriamųjų organų prerogatyva, ir todėl p. Valentukevičiaus argumentavimas yra visiškai neadekvatus. Manau, kad prokuratūra NETURI TEISĖS atsisakyti tirti tokios milžiniškos žalos valstybei padarymo aplinkybių net ir man nepateikus „teisiškai reikšmingų“ įrodymų.


2. Kitas mano reikalavimas – tirti LR policijos masiškai vykdomas BK 169 straipsnyje nustatytas nusikalstamas veikas.

Konstitucijos 31 straipsnis garantuoja visiems įtariamiesiems teisę į advokatą nuo pirmojo apklausos momento; Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (EŽTK) 6 straipsnis garantuoja teises į teisingą procesą ir gynėją. Tuo tarpu pagal galiojančius BPK ir Teisinės pagalbos įstatymą, nemokamas gynėjas suteikiamas tik pareiškusiesiems, kad nemoka valstybinės kalbos. Tai reiškia, kad konstitucinė ir pagrindinė žmogaus pagal EŽTK teisė į gynėją praktiškai užtikrinama tik nekalbantiesiems lietuviškai, o jei dar tiksliau, tik nelietuviams – kadangi bet kuris nelietuvis gali bet kada pareikšti, jog nemoka lietuvių kalbos pakankamai, kad suprastų teisinius terminus. Tai reiškia, kad būtent iš mokančiųjų lietuvių kalbą, o faktiškai – iš lietuvių, yra atimama viena pagrindinių jų teisių.

Faktiškai tai yra viena iš dabar Lietuvą valdančio režimo paniekos lietuviams ir lietuvių kalbai apraiškų ir yra suprantama kaip natūralus dalykas būtent todėl, kad yra diskriminuojami ir niekinami būtent lietuviai. (Prie šios temos aš dar sugrįšiu.) Tačiau, nors ir būdama natūralia praktika dabartinėje Lietuvos valstybėje, lietuvių diskriminacija dėl jų kalbos bei tautybės formaliai nėra teisėta nei pagal Konstituciją, nei pagal net kelias LR vyriausybės ratifikuotas tarptautines sutartis. Todėl bandau pasiekti, kad būtų nustota tyčiotis iš mano tautybės ir kalbos, kad aš ir mano tautiečiai nebūtume taip šlykščiai diskriminuojami.

Konkrečiai lietuvius diskriminuoja BPK normas įgyvendinanti LR policija, kurios tyrėjai be abejo džiaugiasi apklausinėdami lietuvius be advokatų. Kaip nurodžiau savo skunde Generalinei prokuratūrai, aš policijoje atsisakiau formaliai atsisakyti gynėjo, kaip paprastai tarsi natūraliai siūloma lietuviams, ir pareikalavau suteikti man gynėją tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir teigiantiesiems, kad nemoka valstybinės kalbos – ir vis tiek buvau apklaustas, man netgi buvo liepta pačiam užpildyti apklausos protokolą, netgi nesuteikiant galimybės prašyti advokato kitu būdu ar apskųsti policininkės atsisakymą man jį suteikti. Tai jau buvo berods 3 labai panašus atvejis man bendraujant su LR policija – ir neabejoju, kad toks šiurkštus lietuvių teisių pažeidinėjimas yra standartinė policijos praktika.

Į dabartinį BK šiuo metu kaip tik yra įtrauktas 169 straipsnis (Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės), skambantis taip: „Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“ Akivaizdu, kad mane apklausinėjusi be gynėjo (nors aš jo reikalavau) policininkė suvaržė mano, kaip lietuvio ir lietuviakalbio, teises, taigi įvykdė BK 169 straipsnyje draudžiamą nusikalstamą veiką.

Nors dar ne taip seniai artimai bendrauju su policija, tai jau buvo nebe pirmas atvejis, kai mano atžvilgiu buvo įvykdyta tokio tipo nusikalstama veika. Kadangi panašu, kad taip elgtis įpareigoja BPK, akivaizdu, kad BK 169 straipsnyje eksplicitiškai draudžiami lietuvių ir lietuviakalbių teisių pažeidinėjimai yra kasdieninė LR policijos praktika. Mano nuomone, prokuratūra PRIVALO tirti visos valstybės mastu kasdien vykdomas nusikalstamas veikas, ir aš to pareikalavau iš Generalinės prokuratūros.

Prokuroras į tai atsakė: „Šie reikalavimai nėra pagrįsti nei abejonių nekeliančiais faktiniais duomenimis, nei tuo labiau, tinkamais argumentais. Remdamasis savo asmenine patirtimi baudžiamajame procese, kurio metu už nenurodytą nusikalstamą veiką pareiškėjas turi įtariamojo statusą, pareiškėjas nepagrįstai, nurodydamas nesuprantamus argumentus (dėl BK 169 str.) bei deklaratyvius, savotiškai interpretuojamus, abstrakčius teiginius, neva pagrindžiančius ir kitų nusikalstamų veikų jo neįvardintų policijos pareigūnų ir, galiausiai. visos policijos sistemos veikloje. teigia. kad visa policijos sistema ir jos nariai – policijos [pareigūnai veikia kaip nusikalstamas susivienijimas, darantis nusikaltimus...“ Vėlgi p. Valentukevičius atsakė taip, lyg jis būtų teisėjas, o aš teisininkas, turintis pateikti nenuginčijamus policininkų kaltės įrodymus. Akivaizdu, kad mano teiginius galima lengvai patikrinti – kad ir pareikalavus mano pareiškimo dėl advokato (man, beje, neleido susipažinti su bylos medžiaga, ir neturėjau galimybių jo pateikti prokurorui). Iš kitos pusės, matosi, kad p. Valentukevičiui trūksta mano nuomone kiekvienam prokurorui būtinos minimalios kvalifikacijos. Akivaizdu, kad p. Valentukevičius visiškai nesusipažinęs su BPK – nes nežino, kad TIK pareiškusiesiems, kad nemoka valstybinės kalbos, yra tuoj pat suteikiamas nemokamas gynėjas. Be to, p. Valentukevičius ne tik kad nesusipažinęs su LR BK, bet netgi nesugeba susirasti ir perskaityti konkretaus kodekso straipsnio žinodamas jo numerį! Kaip TEISINĮ argumentą pridėjau man prieš pusantrų metų policijos įteikto pranešimo apie įtarimą kopiją (priedas Nr. 2). Tai – akivaizdžiai nei teisinio, nei loginio ryšio neturinčių blevyzgų rinkinys, kurio pagrindu man vis dar taikomos kardomosios priemonės. Taigi prokuratūra pati rašo visiškas blevyzgas savo „įtarimuose“, o iš prašančiųjų tirti nusikaltimus įžūliai reikalauja „teisinių argumentų“ ir nenuginčijamų įrodymų.

Pagaliau p. Valentukevičius pareiškė: „[...] pareiškėjas akivaizdžiai būdamas nepatenkintas jo atžvilgiu už galimai padarytas nusikalstamas veikas vykdomu baudžiamuoju persekiojimu. tokiu būdu bando apkaltinti minėtas pareigūnes nusikalstamų veikų padarymu.“ Tai – akivaizdus argumentas ad hominem, akivaizdžiai nerelevantiškas oficialiame nutarime. Aš esu privatus asmuo, neturiu teisinio išsilavinimo diplomo, ir rašau taip, kaip moku. Vis dėlto, rašiau savo skundą tikėdamasis, kad jį skaitys ir man atsakys bent jau minimalų teisinį išsilavinimą turintis pareigūnas; tačiau gavau atsakymą, kad prokuroras nesuprato minimalaus BPK supratimo reikalaujančių argumentų, nesugebėjo susirasti ir perskaityti BK straipsnio pagal jo numerį ir, galiausiai, priėmė nutarimą remdamasis tuo, kad aš esu įtariamasis ir (jo nuomone) noriu atkeršyti policininkėms – nors aš netgi jų pavardžių nepaminėjau.

Nesuprantu, kodėl prokuroras atsisakė suteikti nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo statusą man ir kitiems policijos diskriminuotiems lietuviams. Kaip pavyzdį pridedu policijos nutarimo suteikti tokį statusą pasipiktinimą Katalikų bažnyčia išsakiusių lietuvių interneto komentarais nepatenkintam policijos kapelionui. (priedas Nr. 3) Kodėl mus, eilinius lietuvius, vėl ir vėl diskriminuoja?


3. Aš reikalauju, kad būtų tiriamas Vytauto Landsbergio ir Audriaus Butkevičiaus vaidmuo organizuojant Sausio 13-osios tragediją. Mano nuomone, yra labai daug pagrindo manyti, kad šie asmenys tada įvykdė nusikaltimus žmoniškumui. Kaip pagrindą tam pateikiau Vytauto Petkevičiaus ir Romualdo Ozolo citatas ir paties Butkevičiaus viešą prisipažinimą organizavus civilių žmonių žūtį politiniais tikslais.

P. Valentukevičius vėl atsakė visiškai nieko nereiškiančiais paistalais. Aliuzija į apkaltinamąjį nuosprendį Burokevičiui, Jermalavičiui ir kitiems akivaizdžiai neturi jokio pagrindo, nes, kiek žinau, toje byloje prokuratūra nekėlė kaltinimų nei Landsbergiui, nei Butkevičiui. Mano nuomone, neigiamą p. Valentukevičiaus atsakymą tegalima paaiškinti politine konjunktūra, nes atsisakymas netgi pradėti tyrimą bent jau atžvilgiu asmens, kuris PRAKTIŠKAI PATS VIEŠAI PRISIPAŽINO ĮVYKDĘS ŠIURPŲ NUSIKALTIMĄ, yra traktuotinas kaip prokuroro galimai vykdoma NUSIKALSTAMA VEIKA. Deja, dabartinis politinis režimas stropiai dangsto savo nusikaltimus, ir matomai teks kreiptis į atitinkamas tarptautines institucijas.


4. Pagaliau aš reikalauju, kad būtų tiriami pokario teroristų įvykdyti nusikaltimai žmogiškumui ar/ir karo nusikaltimai bei jų nusikalstamos veikos, atitinkančios LR „genocido“ apibrėžimą pagal BK 99 straipsnį.

Vėlgi, p. Valentukevičius atsakė lyg būtų galutinį nuosprendį priimantis teisėjas. Daugiau, kaip puslapis jo papaistymų skirti grupinės ir asmeninės atsakomybės klausimams – t.y. praktiškai jis įrodinėjo, kad negalima nuteisti visos organizacijos, o tik konkrečius nusikaltėlius. Tačiau aš neprašiau prokuratūros priimti apkaltinamąjį nuosprendį visai organizacijai. Aš reikalauju, kad būtų vykdomas TYRIMAS, kurio metu būtų nustatyti konkretūs nusikaltėliai ir jų įvykdyti konkretūs nusikaltimai. Akivaizdu, kad būtina vieną kartą ištirti tokius kraupius nusikaltimus (beveik 9 tūkstančiai aukų, iš jų 300 vaikų) ir, jei jau pokario banditai laikomi teisėtais LR atstovais, bent jau išmokėti kompensacijas jų aukų giminaičiams.

Vėlgi, savo komentaruose p. Valentukevičius pademonstravo stulbinančią nekompetenciją. Jo žodžiais: „Iš skunde nurodytų teiginių akivaizdu, kad pareiškėjas, nenurodydamas konkrečių nužudytų beginklių asmenų tapatybių, veikos padarymo aplinkybių. laiko, vietos. veiką galimai padariusio asmens bei kitų minėtų nusikalstamų veikų sudėčių privalomųjų požymių, be jokio pagrindo nepagrįstai sovietų okupacijos laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymais pripažintos vienintelės teisėtos Lietuvos Respublikos valdžios – Lietuvos Laisvės kovų Sąjūdžio atstovus (Lietuvos partizanus) vadina teroristais, nekaltų taikių beginklių gyventojų žudikais.“ Tai, kad civilius lietuvius, tame tarpe ir vaikus, žudę nusikaltėliai buvo teroristai – trivialu, nes teroristai – tai tie, kurie užsiima terorizmu, o civilių žudymas siekiant įbauginti visuomenę ir yra vadinamas „terorizmu“.

Tai, kad p. Valentukevičius nemato nieko tokio tokio didelio skaičiaus taikių gyventojų išžudyme, rodo, kad prokuroras propaguoja dabartiniam valdančiajam režimui būdingą atvirą nacizmą. Prokuroras ciniškai pacitavo AT nutarimą: „partizanai, kaip Lietuvos teisėtos valdžios atstovai. vykdydami teisingumą okupacijos sąlygomis. galėjo atimti civilio beginklio asmens gyvybę. tačiau tik pagal kompetentingo (karo lauko) teismo teisėtą nuosprendį. kuriuo nusikaltusiam asmeniui skiriama mirties bausmė,“ – teisindamas 300 vaikų nužudymą. Tai – tipiškas dabartinio režimo požiūris būtent į LIETUVIŲ ŽUDYMĄ. Tais atvejais, kai pokario banditų aukomis tapdavo žydai, LR prokuratūra ir teismai pripažįsta, kad tai buvo nusikaltimai. Tuo tarpu taikių lietuvių, netgi vaikų, nužudymą LR valdžia traktuoja kaip natūralų, teisėtą dalyką, panašiai, kaip naciai – žydų žudymą, nevertą prokuratūros dėmesio. Dažniausiai aiškinama, kad banditai turėjo teisę žudyti „kolaborantus“. Tačiau „kolaborantais“ buvo faktiškai visa lietuvių tauta daugiau, kaip 40 metų, tame tarpe beveik visi vyresni, nei 45 metų amžiaus dabartiniai teisėjai, prokurorai, ministrai ir pan. Įteisindamas „kolaborantų“ žudymą, dabartinis režimas įteisina visų tada gyvenusių lietuvių žudymą, panašiai, kaip, kaip jau minėjau, dabartinį begėdišką lietuvių diskriminavimą dėl jų kalbos ir tautybės.

Akivaizdu, kad visi p. Valentukevičiaus argumentai yra niekiniai, ir prokuratūra NETURI TEISĖS atsisakyti tirti tokius šiurpius ir tokio didelio masto nusikaltimus. Nors faktiškai esame niekinami dabartinėje vadinamojoje Lietuvos valstybėje, tiek pagal Konstituciją, tiek pagal daugelį Lietuvoje galiojančių tarptautinių konvencijų, mes, lietuviai, irgi esame truputį žmonės – todėl ir mūsų (ne tik žydų) masinis žudymas yra kvalifikuotinas kaip nusikaltimas žmogiškumui.


APIBENDRINANT, dar kartą noriu konstatuoti, kad p. Valentukevičius užėmė ne prokuroro, o TEISĖJO poziciją ir savo atsisakymus pradėti tyrimus argumentavo faktiškai tuo, kad aš nepateikiau „teisiškai reikšmingų“ įrodymų, lyg aš būčiau kaltę įrodinėjantis prokuroras. Mano nuomone, man užtenka nurodyti akivaizdžius nusikaltimų požymius, o įrodymus turi rinkti prokuratūra, policija ir visi kiti tie, kuriems priklauso tai daryti. Argumentai ad hominem ir tai, kad p. Valentukevičius nėra susipažinęs su BPK ir BK ar nesugeba susirasti ir perskaityti BK straipsnio pagal nurodytą numerį, irgi neturėtų būti pakankamu pagrindu atsisakyti tirti akivaizdžius sunkius nusikaltimus. Visi mano nurodyti nusikaltimai yra tokie reikšmingi, kad prokuratūra negali atsisakyti tirti jų įvykdymo aplinkybių. Mano nuomone, tai, kad nusikaltimai buvo vykdomi prieš Lietuvą ar lietuvius, irgi nėra pakankamas pagrindas atsisakyti pradėti tyrimus.


Todėl prašau panaikinti prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus nutarimą atsisakyti tirti mano 2015 m. lapkričio 24 d. skunde Generalinei prokuratūrai išvardintus nusikaltimus.

Giedrius Šarkanas


PRIDEDAMA:

1) Prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus 2015 m. gruodžio 1 d. nutarimo atmesti mano 2015 m. lapkričio 24 d. skundą kopija (žiūrėti);

2) Policijos man įteikto pranešimo apie įtarimą kopija (žiūrėti);

3) Policijos nutarimo pripažinti tuometinį policijos kapelioną Aušvydą Belicką nukentėjusiuoju nuo pasipiktinimą Katalikų bažnyčia išreiškusių interneto komentarų kopija (žiūrėti).

Diskusija

3. Valdas2015 12 22 15:25:02

Rimvydas Valentukevičius yra lietuvių ir žydų tautybės.

2. Marius2015 12 20 00:53:02

Viskas teisingai. Jei partizaninė padugnė žudė įstojusius į kolūkį ar komjaunimą (o kur dėtis žmonėms) tai jis skelbiamas „kovotoju už laisvę“, „tautos didvyriu“, jo vardu pavadinamos gatvės ir mokyklos. Jei tokia pat partizaninė padugnė darė tą patį, tačiau paaiškėja kad dar ir 1941 metais ir žydus žudė, tai jis – nusikaltimus prieš žmogiškumą vykdęs, holokausto vykdytojas, vertas visuotinio pasmerkimo. Tai kad žudė lietuvius – ne rodiklis. Neįtikėtina, bet taip yra.

1. B. Inokentijus2015 12 15 18:55:44

Šekspyras „Hamlete“ viską seniai aprašė.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis