.

2016 m. lapkričio 18 d.

Ką gi pasakys kontrolieriai?

Gal Lygių galimybių ar Seimo kontrolieriai apgins mane nuo teismo psichiatrų? :)))

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Iki šiol bandžiau gintis nuo mėšlasaugos bandydamas skųsti teismams.

Žinoma, bergždžiai – maitvanagis maitvanagiui akies nekerta.

Dabar išmėginsiu Seimo ir Lygų galimybių kontrolierius. Nors irgi nieko gero nesitikiu.

Kaip sakoma, šuns ir lietuvio balsas į dangų neina.

Na gal :-) bent pravers rašant Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre?

Skundas Lygių galimybių kontrolieriui

Giedrius Šarkanas

Lygių galimybių kontrolieriui

SKUNDAS
2016-11-18
Vilnius

Prašau pripažinti, kad buvau diskriminuojamas dėl savo tikėjimo, religijos ir pažiūrų – persekiojant mane dėl palyginti labai nuosaikių straipsnių mano interneto svetainėje, o taip pat dėl savo socialinės padėties, kalbos ir tautybės – nesuteikiant man valstybės apmokamo advokato dėl to, kad moku lietuvių kalbą.


2014 m. gegužės pabaigoje mano namuose buvo padaryta krata ir pavogti mano asmeniniai daiktai (dauguma jų dar negrąžinti). Man buvo pateikti įtarimai pažeidus 170 ir 1702 straipsnius, kurie dabar paversti kaltinimais, už kuriuos mane teisia.

Kaip aiškiai matosi iš kaltinamojo akto (1 priedas), NĖ VIENAS sakinys, kurio parašymu esu kaltinamas, neturi nieko bendro su BK straipsniais, kurių pažeidimu esu kaltinamas. Kaip akivaizdžiai matosi iš prokuratūros ir vėliau teismų atsisakymų pradėti ikiteisminius tyrimus dėl akivaizdaus kalbinių, religinių, seksualinių bei amžiaus grupių niekinimo (2-4 priedai), dabartinis politinis režimas toleruoja netgi raginimus smurtu susidoroti su valdančiajai gaujai nepatinkančiomis grupėmis. Noriu atkreipti dėmesį, kad prokuratūra nepersekiojo netgi 4 priede paminėto advokato, kuris „delfi.lt“ visiškai tiesiogiai ciniškai tyčiojosi iš rusakalbių: „Svarbu ir kita: jeigu potencialios naudos dydis palyginti su potencialiu nuostoliu yra gana didelis, tai rusiškojo pasaulio salelės turi polinkį ir interesą šlietis prie stipresniojo. Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.“ Beje, ne tik gėjų vadinimą „iškrypėliais“, bet netgi raginimus tiesiogiai susidoroti su jais yra įteisinęs pats vadinamasis Aukščiausiasis Teismas, ne taip seniai dėl to išteisinęs katalikų kleboną.

Kaip irgi akivaizdžiai matosi iš buvusios vadinamosios Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės rašto policijos komisarui Skverneliui (5 priedas), esu persekiojamas dėl savo tikėjimo bei religijos. Zamžickienė taip nurodė priežastis, dėl kurių mane reikia persekioti:

Pažymėtina ir tai, jog tame pačiame tinklalapyje paskelbtuose straipsniuose – „Jėzus Kristus – dievas nusikaltėlis“ (žr. interaktyvią nuorodą į straipsnį: http://www.lietuviais.lt/straipsnis/Lietuvos-dievai-ir-deives/Jezus-Kristus-dievas-nusikaltelis.php) galimai kurstoma nesantaika dėl tikėjimo (religinių įsitikinimų, pažiūrų) krikščionių atžvilgiu, kurių tikėjimas grindžiamas Šventuoju raštu (Biblija) ir Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus (Išganytojo) egzistavimu, autoritetu ir mokymu. Savo samprotavimams pagrįsti autorius iškraipo Naujojo Testamento (evangelijų) tekstus ir juose perteikiamas esmines mintis (tiesas), taip pat krikščioniškąsias vertybes […] Menkindamas krikščionių tikėjimą ir kriškčionybę autorius naudoja palyginimus su pagonimis ir pagonybe, kuriuos atitinkamai išaukština...

Akivaizdu, kad šias eilutes parašė ne objektyvi pareigūnė, o su kito tikėjimo žmogumi siekianti susidoroti katalikė. Policijai buvo nurodyta pradėti mane persekioti dėl mano religijos, dėl to, kad aš nelaižau šiuo metu Lietuvą terorizuojantiems katalikams užpakalių ir aukštinu savo tikėjimą bei religiją, kuriuos Zamžickienė šiame rašte tiesiogiai paniekino ir įžeidė – nes tarp katalikų paplitę žodžiai „pagonys“ ir „pagonybė“ yra tiesiogiai įžeidžiantys, beje kur kas labiau nei „papistai“, „popiežčiulpiai“, „popiežčiulpystė“ ir pan. žodžiai, paprastai vartojami kaip „katalikų“ ir „katalikybės“ sinonimai.

Nors dėl čia paminėto konkretaus straipsnio aš šiuo metu nebesu persekiojamas dėl senaties, tačiau būtent taip buvo pradėta byla, vėliau dar papildyta anonimiškai (labai tikėtina, kad tos pačios Zamžickienės, jos pavaduotojo ar prokuroro) atsiųstais kitais straipsniais iš mano interneto dienoraščio. Taigi akivaizdu, kad dabar esu persekiojamas dėl Lietuvą dabar valdantiems katalikams neparankių savo moralinių ir politinių pažiūrų, tikėjimo ir religijos.

Taigi akivaizdu, kad mano teisės turėti savo pažiūras, įsitikinimus, tikėjimą ir religiją ir juos skleisti bei propaguoti yra varžomos daug labiau, nei dabartinio politinio bei religinio režimo ideologiją propaguojančių asmenų teisės – aš esu diskriminuojamas dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų, tikėjimo ir religijos.


Iš kitos pusės, šiuo metu galiojančio Baudžiamojo kodekso 51.3 straipsnis ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas nustato, kad asmenims, kurie pareiškia nemoką lietuvių kalbos, yra suteikiamas valstybės apmokamas advokatas. Tuo tarpu tiek Konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija (toliau – Konvencija), tiek kitos LR ratifikuotos tarptautinės konvencijos užtikrina VISIEMS ŽMONĖMS teisę į advokatą ir nediskriminavimą naudojantis užtikrintomis teisėmis dėl jų socialinės padėties, kalbos ar tautybės.

Tačiau man buvo jau 4 kartus (3 kartus policijoje ir 1 kartą teisme) atsisakyta suteikti advokatą tokiomis pat sąlygomis, kokiomis jis suteikiamas teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos (6 priedas). Visi mano skundai buvo atmesti visose instancijose. Vadinasi, aš buvau diskriminuojamas atimant iš manęs mano garantuotą teisę dėl mano kalbos ir praktiškai tautybės – nes jei būčiau ne lietuvis, galėčiau apsimesti, kad nepakankamai moku lietuvių kalbą. Be to, aš buvau diskriminuojamas ir dėl savo socialinės padėties, nes man akivaizdžiai priklauso nemokamas advokatas dėl mano turto ir pajamų. Policija ir vėliau teismas vietoj to, kad užtikrintų man nemokamą gynėją, kaip jie tai daro teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, įžūliai pasiuntė mane kreiptis į savivaldybę, taip dar kartą mane pažemindami ir diskriminuodami dėl mano kalbos ir tautybės.


Dar noriu pastebėti, kad šio manęs diskriminavimo minėtaisiais aspektais pasekmėje aš patyriau didelę turtinę ir neturtinę žalą. Esu persekiojamas jau 2,5 metų ir visą tą laiką turėjau pats gintis, pats parašiau jau kelias dešimtis prašymų ir skundų. Visą šį laiką buvau žeminamas, gyvenau pastovioje nervinėje įtampoje, natūraliame pasipiktinime dėl begėdiško manęs diskriminavimo ir psichologiniame netikrume dėl ateities – dėl ko smarkiai pablogėjo mano sveikata. Kadangi neturėjau advokato, suįžūlėjusi teisėja kelis kartus išsityčiojo iš mano konstitucinių teisių ir paskyrė manęs stebėti psichiatrą, kuris mane begėdiškai psichologiškai terorizavo teismo salėje, o taip pat – ir advokatą kaip bepročiui, kuris man jau pareiškė, kad jį tedomina kaltinamasis aktas. Jau patyriau ir tiesioginių bei netiesioginių turtinių nuostolių. Išleidau nemažai pinigų medicininiams tyrimams, konsultacijai su advokatu ir įvairiausių skundų bei prašymų kopijavimui, spausdinimui bei siuntimui. Patyriau didelę žalą dėl policijos iš manęs pavogtų kompiuterių bei kitos įrangos o taip pat ten buvusios vertingos informacijos. Įdėjau jau LABAI daug darbo ir laiko rašydamas skundus, tąsydamasis su policija ir dabar pradėjusia jau visai begėdiškai tempti laiką teisėja – manau, kad už tai man priklauso BENT tokio dydžio kompensacija, kiek už tokį darbą būtų reikėję sumokėti kvalifikuotam advokatui. Dėl nervinės įtampos suprastėjo mano darbingumas ir negalėjau užsidirbti sau įprastais būdais. Ligšiolinius savo nuostolius (ypač 2,5 metų persekiojimo padarytą vargiai bepataisomą žalą mano sveikatai) vertinu maždaug 200 000 eurų ir norėčiau, kad Lietuvos valstybė man juos kompensuotų.


Todėl

I. Prašau pripažinti, kad, pradėdamos mane persekioti ir 2,5 metų mane persekiodamos, LR policija, prokuratūra ir teismai mane diskriminavo ir toliau diskriminuoja dėl mano kalbos, tautybės, socialinės padėties, pažiūrų, įsitikinimų, tikėjimo ir religijos, nes:

1) įtarė, o dabar ir kaltina mane dalykais, kurie akivaizdžiai daug mažiau prieštarauja Baudžiamajam kodeksui, negu mano nurodytos kitų politinių bei religinių pažiūrų asmenų veikos, dėl kurių atsisakyta pradėti ikiteisminius tyrimus ar jau yra priimti išteisinamieji nuosprendžiai Aukščiausiajame Teisme;

2) pradėjo mane persekioti akivaizdžiai siekusios su manimi susidoroti dėl mano tikėjimo ir religijos tuometinės Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės nurodymu;

3) diskriminavo ir toliau mane diskriminuoja dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės neskirdamos man advokato tokiomis pat sąlygomis, kaip asmenims, pareiškusiems, kad nemoka lietuvių kalbos.

II. Prašau pripažinti, kad:

1) pradėdamos mane persekioti akivaizdžiai norėjusios su manimi susidoroti dėl mano tikėjimo ir religijos tuometinės Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės nurodymu ir 2,5 metų mane persekiodamos bei diskriminuodamos dėl mano pažiūrų, įsitikinimų, tikėjimo ir religijos, LR policija, prokuratūra ir teismai pažeidė 10 bei 14 Konvencijos straipsnius, 25 bei 29 Konstitucijos straipsnius ir galimai dar kitus tokį diskriminavimą draudžiančius teisės aktus.

2) neskirdamos man advokato tokiomis sąlygomis kaip asmenims, pareiškusiems, kad nemoka lietuvių kalbos, taigi diskriminuodamos mane dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės, LR policija, prokuratūra bei teismai pažeidė 6 ir 14 Konvencijos straipsnius, o taip pat 29 bei 31 Konstitucijos straipsnius ir galimai dar kitus tokį diskriminavimą draudžiančius teisės aktus.

III. Prašau užtikrinti, kad šis manęs ir kitų žmonių diskriminavimas kuo greičiau liautųsi bei pripažinti, kad mane minėtais būdais diskriminuojant ir pažeidinėjant mano teises dėl mano socialinės padėties, kalbos, tautybės, tikėjimo bei religijos – pažeidžiant 6, 10 ir 14 Konvencijos straipsnius bei 25, 29 ir 31 Konstitucijos straipsnius ir galimai kitus tokį diskriminavimą draudžiančius teisės aktus – aš patyriau didelę turtinę bei neturtinę žalą (mano vertinimu, 200 000 eurų), ir imtis priemonių, kad ši žala man būtų atlyginta.


Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

1) Kaltinamasis aktas (kaltinimai), 1-4 p.p.

2) Klaipėdos prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą;

3) Šiaulių prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminius tyrimus;

4) Vilniaus prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminius tyrimus;

5) Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės raštas policijos komisarui Skverneliui, kuriuo nurodoma pradėti mane persekioti;

6) Teismo sprendimas atmesti mano skundą dėl manęs diskriminavimo neskiriant man valstybės apmokamo advokato dėl mano kalbos ir tautybės.

Skundas Seimo kontrolieriams

Giedrius Šarkanas

Seimo kontrolieriams

SKUNDAS
2016-11-18
Vilnius

Prašau pripažinti, kad buvo pažeistos ir dabar yra pažeidinėjamos mano teisės bei žeminamas mano orumas, buvau ir esu persekiojamas dėl savo tikėjimo, religijos ir pažiūrų, imtis priemonių tam sustabdyti ir mano patirtai žalai kompensuoti.


2014 m. gegužės pabaigoje mano namuose buvo padaryta krata ir pavogti mano asmeniniai daiktai (dauguma jų dar negrąžinti). Man buvo pateikti įtarimai pažeidus 170 ir 1702 straipsnius, kurie dabar paversti kaltinimais, už kuriuos mane teisia.

Kaip aiškiai matosi iš kaltinamojo akto (1 priedas), NĖ VIENAS sakinys, kurio parašymu esu kaltinamas, neturi nieko bendro su BK straipsniais, kurių pažeidimu esu kaltinamas. Kaip akivaizdžiai matosi iš prokuratūros ir vėliau teismų atsisakymų pradėti ikiteisminius tyrimus dėl akivaizdaus kalbinių, religinių, seksualinių bei amžiaus grupių niekinimo (2-4 priedai), dabartinis politinis režimas toleruoja netgi raginimus smurtu susidoroti su valdančiajai gaujai nepatinkančiomis grupėmis. Noriu atkreipti dėmesį, kad prokuratūra nepersekiojo netgi 4 priede paminėto advokato, kuris „delfi.lt“ visiškai tiesiogiai ciniškai tyčiojosi iš rusakalbių: „Svarbu ir kita: jeigu potencialios naudos dydis palyginti su potencialiu nuostoliu yra gana didelis, tai rusiškojo pasaulio salelės turi polinkį ir interesą šlietis prie stipresniojo. Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.“ Beje, ne tik gėjų vadinimą „iškrypėliais“, bet netgi raginimus tiesiogiai susidoroti su jais yra įteisinęs pats vadinamasis Aukščiausiasis Teismas, ne taip seniai dėl to išteisinęs katalikų kleboną.

Kaip irgi akivaizdžiai matosi iš buvusios vadinamosios Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės rašto policijos komisarui Skverneliui (5 priedas), esu persekiojamas dėl savo tikėjimo bei religijos. Zamžickienė taip nurodė priežastis, dėl kurių mane reikia persekioti:

Pažymėtina ir tai, jog tame pačiame tinklalapyje paskelbtuose straipsniuose – „Jėzus Kristus – dievas nusikaltėlis“ (žr. interaktyvią nuorodą į straipsnį: http://www.lietuviais.lt/straipsnis/Lietuvos-dievai-ir-deives/Jezus-Kristus-dievas-nusikaltelis.php) galimai kurstoma nesantaika dėl tikėjimo (religinių įsitikinimų, pažiūrų) krikščionių atžvilgiu, kurių tikėjimas grindžiamas Šventuoju raštu (Biblija) ir Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus (Išganytojo) egzistavimu, autoritetu ir mokymu. Savo samprotavimams pagrįsti autorius iškraipo Naujojo Testamento (evangelijų) tekstus ir juose perteikiamas esmines mintis (tiesas), taip pat krikščioniškąsias vertybes […] Menkindamas krikščionių tikėjimą ir kriškčionybę autorius naudoja palyginimus su pagonimis ir pagonybe, kuriuos atitinkamai išaukština...

Akivaizdu, kad šias eilutes parašė ne objektyvi pareigūnė, o su kito tikėjimo žmogumi siekianti susidoroti katalikė. Policijai buvo nurodyta pradėti mane persekioti dėl mano religijos, dėl to, kad aš nelaižau šiuo metu Lietuvą terorizuojantiems katalikams užpakalių ir aukštinu savo tikėjimą bei religiją, kuriuos Zamžickienė šiame rašte tiesiogiai paniekino ir įžeidė – nes tarp katalikų paplitę žodžiai „pagonys“ ir „pagonybė“ yra tiesiogiai įžeidžiantys, beje kur kas labiau nei „papistai“, „popiežčiulpiai“, „popiežčiulpystė“ ir pan. žodžiai, paprastai vartojami kaip „katalikų“ ir „katalikybės“ sinonimai.

Nors dėl čia paminėto konkretaus straipsnio aš šiuo metu nebesu persekiojamas dėl senaties, tačiau būtent taip buvo pradėta byla, vėliau dar papildyta anonimiškai (labai tikėtina, kad tos pačios Zamžickienės, jos pavaduotojo ar prokuroro) atsiųstais kitais straipsniais iš mano interneto dienoraščio. Taigi akivaizdu, kad dabar esu persekiojamas dėl Lietuvą dabar valdantiems katalikams neparankių savo moralinių ir politinių pažiūrų, tikėjimo ir religijos.

Taigi buvo pažeistos ir yra toliau pažeidinėjamos 9, 10 ir 14 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) bei 25, 26 ir 29 Konstitucijos straipsniuose įtvirtintos mano teisės turėti savo pažiūras, įsitikinimus, tikėjimą ir religiją, juos skleisti bei propaguoti.


Iš kitos pusės, šiuo metu galiojančio Baudžiamojo kodekso 51.3 straipsnis ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas nustato, kad asmenims, kurie pareiškia nemoką lietuvių kalbos, yra suteikiamas valstybės apmokamas advokatas. Tuo tarpu tiek Konstitucija, tiek Konvencija, tiek kitos LR ratifikuotos tarptautinės konvencijos užtikrina VISIEMS ŽMONĖMS teisę į advokatą ir nediskriminavimą naudojantis užtikrintomis teisėmis dėl jų socialinės padėties, kalbos ar tautybės.

Tačiau man buvo jau 4 kartus (3 kartus policijoje ir 1 kartą teisme) atsisakyta suteikti advokatą tokiomis pat sąlygomis, kokiomis jis suteikiamas teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos (6 priedas). Visi mano skundai buvo atmesti visose instancijose. Vadinasi, aš buvau diskriminuojamas atimant iš manęs mano garantuotą teisę dėl mano kalbos ir praktiškai tautybės – nes jei būčiau ne lietuvis, galėčiau apsimesti, kad nepakankamai moku lietuvių kalbą. Be to, aš buvau diskriminuojamas ir dėl savo socialinės padėties, nes man akivaizdžiai priklauso nemokamas advokatas dėl mano turto ir pajamų. Policija ir vėliau teismas vietoj to, kad užtikrintų man nemokamą gynėją, kaip jie tai daro teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, įžūliai pasiuntė mane kreiptis į savivaldybę, taip dar kartą mane pažemindami. Taigi policija, prokuratūra ir teismas akivaizdžiai pažeidė mano teisę į gynėją, įtvirtintą 6 ir 14 Konvencijos straipsniuose bei 31 ir 29 Konstitucijos straipsniuose.


Mane apklausiant policijoje, man 2 kartus buvo siūloma prisipažinti padarius „nusikalstamą veiką, kurią įtariamas“ (7 priedas). Tai reiškia, kad policija jau tada buvo nusprendusi, jog man inkriminuojami akivaizdžiai LR teisėdergai nepatikusią nuomonę ir valdžios kritiką išreiškiantys teiginiai yra „nusikalstama veika“. Taigi policija tuo būdu grubiai pažeidė 6 Konvencijos bei 31 Konstitucijos straipsnį, garantuojančius, kad mano atžvilgiu bus laikomasi nekaltumo prezumpcijos.


Mane šiuo metu teisianti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė jau daugelį kartų grubiai pažeidė mano teisę į teisingą ir bešališką teismą, įtvirtintą 6 Konvencijos bei 31 Konstitucijos straipsniuose. Tai ji darė:

1) Atsisakydama išnešti iš teismo salės akivaizdžiai 15 Konstitucijos straipsnyje nustatyto valstybės herbo neatitinkantį simbolį ir mane su juo teisdama bei versdama stotis prieš jį, nors pastarasis įžeidžia mano religinius jausmus ir mane žemina;

2) Diskriminuodama mane kitų proceso dalyvių atžvilgiu, pavyzdžiui, versdama mane stotis kalbant su teismu, o prokurorui bei advokatui leidžiant kalbėti sėdint;

3) Visą laiką demonstruodama savo visišką Lietuvos teisės nesupratimą ir pagrindinių teisės aktų neišmanymą, teisindama įstatymų nesilaikymą, rodydama cinišką nepagarbą Konstitucijai;

4) Šantažu ir grasinimais priversdama mane duoti parodymus prieš save, nors 31 Konstitucijos straipsnis tai kategoriškai draudžia;

5) Skirdama man psichiatro stebėjimą bei privalomą advokatą suklastodama argumentus bei mane įžūliai apšmeiždama;

6) Neleisdama daryti dokumentų kopijų, įžūliai mane pertraukinėdama, neleisdama netgi išsakyti prašymų ir t.t.


Be to, versdama mane stotis prieš man atgrasų religinį simbolį, šantažuodama mane duoti įrodymus prieš save, pakviesdama psichiatrą ir praktiškai liepdama jam mane žeminančiai klausinėti ir kitaip persekioti, paversdama mane visuotinės pajuokos objektu (negalėdamas sulaikyti juoko, prokuroras netgi išbėgo iš salės), p. Štuopienė grubiai pažeidė 3 Konvencijos bei 21 Konstitucijos straipsnius, draudžiančius žeminti mano orumą ir kitaip iš manęs tyčiotis bei mane persekioti. (Įrodymų negaliu pateikti, nes teisėja uždraudė man kopijuoti bylos medžiagą.)


Dar noriu pastebėti, kad šio manęs diskriminavimo minėtaisiais aspektais pasekmėje aš patyriau didelę turtinę ir neturtinę žalą. Esu persekiojamas jau 2,5 metų ir visą tą laiką turėjau pats gintis, pats parašiau jau kelias dešimtis prašymų ir skundų. Visą šį laiką buvau žeminamas, gyvenau pastovioje nervinėje įtampoje, natūraliame pasipiktinime dėl ciniško mano teisių pažeidinėjimo, begėdiško manęs diskriminavimo bei tyčiojimosi ir psichologiniame netikrume dėl ateities – dėl ko smarkiai pablogėjo mano sveikata. Jau patyriau ir tiesioginių bei netiesioginių turtinių nuostolių. Išleidau nemažai pinigų medicininiams tyrimams, konsultacijai su advokatu ir įvairiausių skundų bei prašymų kopijavimui, spausdinimui bei siuntimui. Patyriau didelę žalą dėl policijos iš manęs pavogtų kompiuterių bei kitos įrangos o taip pat ten buvusios vertingos informacijos. Įdėjau jau LABAI daug darbo ir laiko rašydamas skundus, tąsydamasis su policija ir dabar pradėjusia jau visai begėdiškai tempti laiką teisėja – manau, kad už tai man priklauso BENT tokio dydžio kompensacija, kiek už tokį darbą būtų reikėję sumokėti kvalifikuotam advokatui. Dėl nervinės įtampos suprastėjo mano darbingumas ir negalėjau užsidirbti sau įprastais būdais. Ligšiolinius savo nuostolius (ypač 2,5 metų persekiojimo padarytą vargiai bepataisomą žalą mano sveikatai) vertinu maždaug 200 000 eurų ir norėčiau, kad Lietuvos valstybė man juos kompensuotų.


Todėl prašau pripažinti:

1) kad pradėdami baudžiamąją bylą ir 2,5 metų mane persekiodami akivaizdžiai dėl mano pažiūrų, įsitikinimų, tikėjimo bei religijos, LR policija, prokuratūra ir teismai pažeidė ir toliau pažeidinėja 9, 10 ir 14 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos straipsnius bei 26, 29 ir 31 Konstitucijos straipsnius;

2) kad neskirdami man advokato tokiomis pat sąlygomis, kaip asmenims, pareiškusiems, kad nemoka lietuvių kalbos, LR policija, prokuratūra ir teismai pažeidė ir toliau pažeidinėja 6 ir 14 Konvencijos straipsnius bei 29 ir 31 Konstitucijos straipsnius;

3) kad nuspręsdami, jog man inkriminuojami straipsniai yra „nusikalstama veika“, LR policija bei prokuratūra pažeidė mano teisę į nekaltumo prezumpciją, taigi ir 6 Konvencijos bei 31 Konstitucijos straipsnius;

4) kad mane šantažuodamas duoti parodymus prieš save ir visaip kitaip terorizuodamas, Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėja Inga Štuopienė) daug kartų grubiai pažeidė mano teisę į teisingą ir bešališką teismą, įtvirtintą 6 Konvencijos bei 31 Konstitucijos straipsniuose, bei teisę į žmogiškąjį orumą ir nesityčiojimą iš manęs, įtvirtintą 3 Konvencijos bei 21 Konstitucijos straipsniuose.

Taip pat prašau užtikrinti, kad vis dar tebesitęsiantys mano teisių pažeidinėjimai kuo greičiau liautųsi bei pripažinti, kad, mane minėtais būdais diskriminuojant, žeminant ir kitaip pažeidinėjant mano 3, 6, 9, 10 ir 14 Konvencijos straipsniuose bei 21, 25, 26, 29 ir 31 Konstitucijos straipsniuose garantuotas teises, aš patyriau didelę turtinę bei neturtinę žalą (mano vertinimu, 200 000 eurų), ir imtis priemonių, kad ši žala man būtų atlyginta.


Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

1) Kaltinamasis aktas (kaltinimai), 1-4 p.p.

2) Klaipėdos prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą;

3) Šiaulių prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminius tyrimus;

4) Vilniaus prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminius tyrimus;

5) Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės raštas policijos komisarui Skverneliui, kuriuo nurodoma pradėti mane persekioti;

6) Teismo sprendimas atmesti mano skundą dėl manęs diskriminavimo neskiriant man valstybės apmokamo advokato dėl mano kalbos ir tautybės;

7) Mano apklausos policijoje protokolas.

Skundas :-) prokurorui

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus prokurorui
Benediktui Leišiui

SKUNDAS
2016-11-18
Vilnius

Noriu Jums priminti, jog šiuo metu aš, Giedrius Šarkanas, esu persekiojamas kaip kaltinamasis baudžiamojoje byloje, kurioje Jūs atliekate kaltintojo vaidmenį. Tikiuosi, kad neužmiršote, jog šių metų rugpjūčio 19 d. įvykusiame teismo posėdyje teisėja Inga Štuopienė privertė mane duoti parodymus prieš save gąsdindama mane ir atvirai šantažuodama. Primenu konkrečiai:

01:17:31 Teisėja: Ar sutinkate paaiškinti tas aplinkybes nurodytas? Ar sutinkate duoti parodymus byloje?

Aš: Aš norėčiau gintis, o būti apklausinėjamas aš nenoriu.

Teisėja: O kuo Jūs norite gintis?

Aš: Aš noriu įrodinėti absurdas, nesąmonės.. / Teisėja (pertraukdama): O tai kokiu būdu Jūs įrodinėsite?

Aš: Logiškai, logiškai.

Teisėja: Tai aš klausiu, ar Jūs sutinkate duoti parodymus?

Aš: Parodymų ne. Aš norėčiau, kad mane gintų advokatas, bet kadangi to advokato nėra, tai aš atliksiu jo vaidmenį ir ginsiu save. Bet duoti parodymus ir atsakinėti į klausimus nesiruošiu. Tokiam nusikalstamam režime../ Teisėja (pertraukdama): Tai Jūs pasirenkate teisę tylėti procese?

Aš: Ne, tylėti aš nesiruošiu. Aš ruošiuosi gintis, bet atsakinėti į klausimus aš nesiruošiu. Aš ruošiuosi pats uždavinėt klausimus.

Teisėja: Aš tada žinot ką padarysiu, man atrodo tuoj nutrauksiu procesą, pasikreipsiu į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir paprašysiu advokato žinot kurio punkto pagrindu? Nes aš su Jumis nesusišneku.

Aš: Aš nesiruošiu duoti parodymus ir aiškinti, ką aš dariau.

Teisėja: Ir nereikia, mes tik klausiame, ar Jūs pasinaudosite savo teise teikti byloje paaiškinimus.

Aš: Nu taip, teikti paaiškinimus, bet ne atsakinėti į klausimus.

Teisėja: Tai aš Jums ir aiškinu, kad Jūs tuos paaiškinimus galite atsakyti į visus klausimus, galite tiktai savo paaiškinimus pateikti, galite nieko nesakyti.

Aš: Taip, aš nuspręsiu konkrečiai kiekvienu atveju.

Teisėja: Bet jei Jūs sakote, kad aš nesutinku duoti parodymų, tai aš Jus sodinu ir keliauju toliau su savo procesu ir Jums nesuteiksiu jokio žodžio, nes suprantate, Jūs neduodate parodymų, tai čia Jūsų problema, tiktai sėdit ir tylit.

Aš: Aš galiu duoti paaiškinimus, o ne parodymus. Į klausimus, ar aš rašiau, aš nesiruošiu atsakinėti.

Teisėja: Antro punkto pagrindu, žinokit, nes ir aplamai, sakykite, noriu paklausti, ar Jūs kada nors gyvenime esate kreipęsis į psichologą, psichiatrą kokių nors konsultacijų ar dar kažko?

Aš: Aš esu skaitęs Foucault tokį tenais, kai režimui kas nors netinka, tai padaro arba nusikaltėliu, arba bepročiu, tokią paskaitą.

Teisėja: Na aš Jums užduodu klausimą, o Jūs jo akivaizdžiai nesuprantant.

Aš: Aš nesuprantu, kadangi yra terminas. Teisėja (pertraukdama): neduosiu parodymų, bet ginsiuos, tai kuo Jūs čia ruošiatės gintis?

Aš: Duosiu paaiškinimus, įrodymus, apklausinėsiu, bet liudyti visiškai nesiruošiu nieko, nes aš šlykščiuosi Lietuvos valstybe, šlykščiuosi Lietuvos teismais.

Teisėja: Turite tokią teisę, turite tokią teisę.

Aš: Taip, turiu. Reikalauju advokato tokiomis sąlygomis, kaip su Jūs man atmetėte, o atsakinėti į klausimus, ką aš dariau ar nedariau, aš tikrai nesiruošiu.

Teisėja: Aha, gerai. Tada taip dabar sėskite prašau. Dėl įrodymų tyrimo tvarkos, prokurore, pasisakykite.

Prokuroras: Tai manyčiau galbūt būtų standartine tvarka, kad pradėtume nuo kaltinamojo apklausos, po to apklausti asmenis, po to rašytinę bylos medžiagos. Toks būtų.

Teisėja: O vis tiktai nežinau dėl to advokato. Ką daryti?

Prokuroras: O pats Jūs nesiruošiate nusisamdyt ar dar?

Aš: Aš asmeniškai.. / Teisėja (pertraukdama): Nes jei aš Jums advokato, žinokit, skirsiu specialisto tyrimą, nes aš – ne specialistė nuspręsti, ar čia mes galim su šiuo žmogum normalų pilnavertį procesą turėti, ar negalime.

Aš: Aš asmeniškai ruošiuosi gintis. Aš manau, darau ką galiu: ginuosi, teikiu prašymus, bet atsakinėti į klausimus aš nesiruošiu.. / O advokato pasiieškoti neįeina į Jūsų gynybos planą?

Aš: O kodėl? Aš neturiu pinigų.

Teisėja: Kreipkitės. Nueikite į Odminių gatvę 3.

Aš: Kodėl aš turėčiau žemintis, kai dabar rusas mano atžvilgiu pasakytų op, nie ponimaju ir iš karto jam duotų... nesuprantu.

Teisėja: Tiesiog nenorite žemintis?

Aš: Žemintis nenoriu.

Teisėja: Nesižeminsit. Supratau, neisit. Okej, situacija tada yra tokia. Sėskit prašau. Ką dabar daryt? Nes yra du variantai: mes dabar atidedam bylos nagrinėjimą, pasiimam advokatą, bet tada turėsim skirti specialisto išvadą, nes aš to punkto pagrindu skirsiu, skirčiau advokatą. Nes aš.. / Aš (pertraukdamas): Jei Jūs taip darysit, aš tada pradėsiu kreiptis į tarptautines institucijas, sakysiu, kad jūs susidorojate su manim.

Teisėja: Tai joks čia susidorojimas, tiesiog.. / Aš (pertraukdamas): tai yra susidorojimas. Aš.. Teisėja (pertraukdama): tai kame čia yra susidorojimas? Jeigu specialistas atlieka tyrimą ir pasako: viskas gerai, šitas žmogus gali būti pilnaverčiu proceso dalyviu, tai kas čia, koks čia yra susidorojimas?

Aš: Tai yra susidorojimas, tai yra žmogaus pažeminimas.

Teisėja: Bet aš suprantate, aš su Jumis nesusišneku. Aš Jūsų klausiu, ar duosit parodymus – aš nieko neatsakinėsiu, bet aš ginsiuos. Tai kaip Jūs ginsitės, jei Jūs nieko nekalbėsit?

Aš: Aš kalbėsiu, teiksiu argumentus, kodėl yra kaip sakoma bullshit visa šita, šitas kaltinamasis aktas. Bet yra tai, ko aš tikrai nesiruošiu, man neapsimoka. Jei bus advokatas, vis tiek aš neduosiu šių nurodymų. Bet jei Jūs mane pažeminsite, aš, aišku, kelsiu skandalus. Aš reikalavau, kad man būtų suteiktas advokatas tuo pagrindu, kaip nemokantiems , o ne mane žeminant.

Teisėja: Jums nepriklauso toks advokatas.

Aš: Nepriklauso pagal įstatymus, bet įstatymai yra antikonstituciniai. Už tai, kad Lietuvos teismai.. / Teisėja (pertraukdama): Ir pagal Konstituciją irgi nepriklauso, pagal Žmogaus teisių konvenciją irgi nepriklauso.

Aš: Na aš bandysiu su tuo ginčytis.

Teisėja: Galėsit ginčyti apeliaciniame skunde kiekvieną teismo sprendimą, bet šiuo metu tikrai situacija yra tokia. Gerai. Tada teismas tęsia įrodymų tyrimą, teismas nutarė suteikti taip ir padarysim, čia nurodyta, 248, ar ne? Suteiksim galimybę duoti parodymus kaltinamajam, apklausime atvykusį liudytoją ir specialistus ir darysime pertrauką. Ar tinka tokia tyrimų tvarka?

Tada aš išsigandau ir vis dėlto daviau parodymus.

Tikiuosi, jog pastebėjote, kad čia p. Štuopienė ne tik tiesiogiai, grubiai ir įžūliai pažeidė 31 Konstitucijos straipsnį, bet ir tai, kad taip elgdamasi ji smarkiai piktnaudžiavo savo įgaliojimais – dėl ko aš patyriau didelę žalą – o taip pat mane šantažavo.

Taigi akivaizdu, kad p. Štuopienė pažeidė 228 BK straipsnį, kadangi pagal Konstituciją jai buvo draudžiama versti mane liudyti prieš save ir dėl to aš patyriau man asmeniškai didelę turtinę bei neturtinę žalą prastai sužaisdamas pasaulio pirmenybėse, būdamas priverstas konsultuotis su advokatu ir sumokėti už tai, negalėdamas geriausiu būdu savęs atstovauti teisme, užsitęsus teismo procesui ir t.t. Taip pat akivaizdu, kad p. Štuopienė grubiai pažeidė ir 148 BK straipsnį, kadangi „reikalavo iš žmogaus [… ar kitaip] elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodama psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui...“


Neabejoju, kad Jūs, kaip pavyzdingas prokuroras, susipažinote su bylos medžiaga ir pastebėjote, kad, nuspręsdama skirti man psichiatro stebėjimą ir advokatą pagal 51.2 BPK straipsnį, p. Štuopienė apšmeižė mane ir praktiškai suklastojo teismo nutartį. P. Štuopienė argumentavo taip:

Paprašius paaiškinti, kokias bylas išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes patvirtins arba paneigs šie liudininkai, kaltinamasis teismo posėdyje išdėstė ir abstrakčius, sunkiai suprantamus argumentus, kurių ryšio su byloje įrodinėtomis aplinkybėmis neįmanoma nustatyti. Įvertinus visa tai, teismui jau pirmojo posėdžio metu kilo abejonė dėl to, ar kaltinamasis gali būti pilnavertišku proceso dalyviu, ar jis dėl savo asmeninių savybių gali pilnavertiškai save ginti. Nors patikrinus medicininius įrašus nerasta jokių duomenų apie tai, kad kaltinamasis būtų stebėtas psichiatro, tačiau iš Sodros duomenų matyti, kad niekada nėra draustas socialiniu draudimu, be to jo elgesys procese, t. y. kad teigia vieną, tačiau elgiasi priešingai savo teiginiams (pvz. reikalauja iš salės išnešti valstybės herbą, nors jis patvirtintas Konstitucijos, ir prieš tai kaltinamasis nurodė, kad tik ją vieną jis gerbia ir pripažįsta) išsako sunkiai įtikėtinus teiginius, pvz. kad prokuroras yra nusikalstamos gaujos narys, kuris palaiko kaltinimą byloje, nes taip jam liepia nusikalstama gauja ir pan.) teismui neleidžia pagrįstai ir neabejotinai manyti, kad jis gali pats nepriklausomai save ginti. Dėl šios priežasties teismas nutarė 2016-10-20 skelbti pertrauką byloje, į sekančius teismo posėdžius kviesti kaip specialistą teismo posėdžius stebėti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos specialistą psichiatrą, tam kad būtų galima vėliau pagrįstai nuspręsti, ar byloje nėra pagrindo skirti kaltinamajam psichiatrinę ekspertizę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis BPK 51 straipsnio 2 dalimi Giedriui Šarkanui gynėjo dalyvavimas pripažintinas būtinu, kadangi kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar jis gali savarankiškai pasinaudoti savo teise į gynybą.

Neabejoju, kad Jūs pastebėjote, kad p. Štuopienės teiginys: „jo elgesys procese, t. y. kad teigia vieną, tačiau elgiasi priešingai savo teiginiams (pvz. reikalauja iš salės išnešti valstybės herbą, nors jis patvirtintas Konstitucijos, ir prieš tai kaltinamasis nurodė, kad tik ją vieną jis gerbia ir pripažįsta)“> yra melagingas, kadangi, kaip Jūs pats stebėjote ir girdėjote, aš net 2 kartus prašiau išnešti ant teismo salės sienos kabojusį simbolį būtent todėl, kad jis neatitiko 15 Konstitucijos straipsnyje nustatyto Lietuvos valstybės herbo apibrėžimo. Taigi akivaizdu, kad čia p. Štuopienė pažeidė dar du BK straipsnius: 154 („1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“) ir 300 arba kurį nors kitą BK straipsnį, numatantį atsakomybę už dokumentų klastojimą.

Nors esu įsitikinęs, kad Jūs, kaip kompetentingas prokuroras, savo budria akimi seniai pastebėjote šias mano nuomone akivaizdžias nusikalstamas veikas ir ėmėtės įstatymo numatytų priemonių teisingumui vykdyti, vis dėlto jaučiu pareigą dar ir pats Jūsų formaliai paprašyti, tuo labiau, kad 154 BK straipsnis to reikalauja.


Todėl prašau imtis visų įstatymo numatytų priemonių pradėti ikiteisminiam tyrimui ir p. Ingai Štuopienei patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl mano nurodytų jos veikų, kuriose – mano nuomone akivaizdūs 148, 154, 228, 300 ir galbūt dar kurių nors BK straipsnių pažeidimų požymiai.

Taip pat prašau pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo šio nusikaltimo (šių nusikaltimų).


Giedrius Šarkanas

Diskusija

7. Marius2016 11 30 23:20:57

Jūsų sarkazmas čia ne prie ko, tamsta „Obojau“.

6. Obojus2016 11 30 17:34:29

Išsigimėliai, Mariau, o ne Frykai, tausokime kalbą, kaip mokina Didysis Pagonių Perkūnas Skiruadžimasis Šarkanas.

5. Marius2016 11 29 23:17:10

Eilinis įrodymas, kad Lietuva yra mėšlo krūva. Nekenčiu šitos valstybės. Kol visokios zamžickienės ir vaitiekūnai ir dar visoks š. siautės nieko iš Lietuvos nebus. Teisėjai irgi frykai, ką jie neturi ką daugiau veikti? Ką nebėra rimtų bylų? Ką šeimose nebesmurtaujama? Ką matome – teismai tamposi dėl va šitokių niekų kaiop jūsų atveju, kur nėra jokios nusikaltimo sudėties. Matyt kažkokiam katalikiškam–didžiaptriotiniam š. nepatiko jūsų tekstai, tad dabar teisėjai priversti eikvoti savo brangų laiką. Tai vistiek nepaneigia fakto, kad teisėjai yra bestuburiai, nes pasiduoda visokio š. siautėjimui.

4. Obojus 2016 11 19 16:55:04

,,Labai nuosaikių straipsnių“„.Tu gal pasigydyk

3. Ruskaja armija2016 11 18 16:04:10

Sako lietuvio balsas į dangų neina...O žydo ir ruselio, „pagonie“?

2. Po perkūnais2016 11 18 15:48:20

apie susidorojimą byloja ir kalėjimų statistika:
://paliokas.blogspot.lt/2015/01/vel–pirmi.ht ml

1. po perkunais2016 11 18 15:21:41

Situacija tikrai vertinga patirties požiūriu. Teisėjai priekaištų nematau. Ir prokuroras idiotas, kad dėl niekų sutiko dalyvauti) kelti bylą. Netikiu, kad Giedriau Tu tikintis. Pagonybė – tik žaidimai. Tikėjimai – asmeninis kiekvieno žmogaus santykis su visuotinybe. O va religijos – visos (gal būt) nusikalstamos. Nes vienija žmones... nusikalstamai veiklai prieš netikinčius arba tikinčius tik kitaip. kitatikius . Aršiausios religijos – abraominės : „kausimės iki liks tik vienas dievas“. Tai ir judaizmas ir jehovizmas ir katalikai ir musulmonai. Ne šventieji ir mongoliškieji budistai.
Ilgai nesutikau su teiginiu, kad Jėzus – dievas nusikaltėlis. Bet yra evangelijose jo žodžiai: „Ne su taika ateinu, bet su kalaviju. brolis prieš brolį stos, sūnus prieš tėvą...„ ir pan. Kitose: „ Ne taiką atnešu, o kalaviją...„. Tos eilutės davė pagrindą krikščionims užkariauti, užgrobti kitaip tikinčių kraštus – naikinti tautas. O dabar matome tos pasėtos sėklos vaisius, inkvizitoriškus reli...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis