.

2016 m. gruodžio 19 d.

Kalėdos – pati iškrypėliškiausia valstybinė šventė

Kalėdos – kruviniausios asmenybės žmonijos istorijoje, žudyti kursčiusio nusikaltėlio, begėdžio veidmainio ir šventvagio smurtininko gimtadienis.

Ilgą laiką galvojau, kad policiją ir prokuratūrą ant manęs užsiundė Zita Zamžickienė, buvusi Žurnalistų etikos inspektorė. Supratau, kad klydau, vos prasidėjus liudininkų apklausai.

Dabar jau aišku, kad esu persekiojamas Zamžickienės pavaduotojo Deivido Velko iniciatyva ir kad persekiojimo motyvai – ne politiniai, o religiniai.

Pagaliau vieną kartą baikite persekioti žmones, kurie bando taikiai priešintis Lietuvos valstybę apsėmusiai niekšybei!

Taigi manimi užsiėmė todėl, kad :-) „iškraipau Tikėjimo Tiesas,“ – ir tai reiškia, kad šią svetainę greitai uždarys. Prokuroras Leišys jau klausinėjo Velko kaip tai padaryti.

Ką gi, laikas įvykdyti tai, apie ką kažkada galvojau, bet jau buvau numojęs ranka. Kol dar :-) neuždarė.

Kaip galima valstybės mastu švęsti gimtadienį veikėjo, išmokiusio žmones tapti žvėrimis?

Giedrius Šarkanas

Prezidentei
Daliai Grybauskaitei

Ministrui Pirmininkui
Sauliui Skverneliui

LR Seimui

PRAŠYMAS (PETICIJA)
2016-12-19
Vilnius

Rašau Jums, nes jau pavargau pasyviai stebėti, kaip tyčiojamasi iš mano tikėjimo ir religijos, kaip niekinami mano dievai ir jų šventovės, kaip persekiojami tikėjimu bei pažiūromis man artimi lietuviai. Reikalauju, kad tai kaip galima greičiau sustabdytumėte, kad kuo greičiau baigtųsi dabartinė vienos religinės grupės diktatūra, išvijusi iš Lietuvos jau milijoną lietuvių. Konkrečiai pradžiai prašau iš valstybinių švenčių sąrašo kuo greičiau išbraukti ko gero pačią iškrypėliškiausią „šventę“ žmonijos istorijoje – vadinamąsias Kalėdas.

Kai reikėdavo, Jėzus blevyzgodavo kaip kilnus humanistas

gerasis Jėzus

Mylėkite savo priešus, darykite gera...

Likęs vienas su savo gauja ar pykčio apimtas, Jėzus parodydavo ir tikrąjį savo veidą

kruvinasis Jėzus

Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną...

Nors Kalėdas dažnai bandoma pavaizduoti žiemos pradžios švente, tačiau taip nėra, nes Saulė sugrįžta ir astronominė žiema prasideda anksčiau – paprastai gruodžio 21 arba 22 d. Pavyzdžiui, šiais metais Saulėgrįžą švęsime gruodžio 21 d. Taigi gruodžio 25-26 d.d. nėra astronominė arba gamtos šventė – tai TIKTAI krikščionių dievo, paprastai vadinamo „Jėzumi Kristumi“, „Jėzumi Karaliumi“ ir pan. (toliau – tiesiog Jėzus), gimtadienis.

Jėzus gyveno ir mirė kaip pavojingas kriminalinis nusikaltėlis

Kiek galima spręsti iš vadinamųjų evangelijų ir negausių istorinių liudijimų, Jėzus buvo jaunos žydaitės nesantuokinės meilės vaisius (paprastai jo biologiniu tėvu nurodomas romėnų legionierius Pantera). Kadangi to meto žydų bendruomenė laisvų lytinių santykių netoleravo, Jėzaus motina, nenorėdama būti užmėtyta akmenimis, turėjo papasakoti istoriją apie dievišką savo pirmagimio kilmę – kitos išeities ji paprasčiausiai neturėjo.

Iš evangelijų aiškiai matyti, kad užaugęs Jėzus tapo fokusininku – su padėjėjų grupe bastėsi po kaimus ir rodė neišsilavinusiams kaimiečiams primityvius triukus: „vertė“ vandenį vynu, prikeldavo „numirėlius“ ir pan. – kaip galima spręsti pagal istorinius liudijimus, taip ir panašiai tuo metu Palestinoje pokštaudavo šimtai panašaus plauko pranašų – profesionalų.

Gyvenimo pabaigoje Jėzus tapo nusikaltėliu ir teroristu. Nusprendęs, kad jau tapo garsiu pranašu, jis atvyko į Jeruzalę, tačiau prie tokio lygio fokusininkų įpratę sostinės gyventojai visiškai nekreipė į jį dėmesio. Tada įsikarščiavęs Jėzus įvykdė akivaizdžius nusikaltimus, labai aiškiai aprašytus evangelijose. Visų pirma, evangelijose pilna nors ir netiesioginiu būdu perteiktų, bet akivaizdžių Jėzaus raginimų smurtauti ir žudyti:

„Nuo Jono Krikštytojo laikų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia...“ (Matas, 11/12)

„ [...] O tuos mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čia ir nužudykite mano akyse!’ Tai pasakęs, Jėzus visų priešakyje nukreipė žingsnius į Jeruzalę.“ (Lukas, 19/27,28)

„Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą.“ (Matas, 10/34,35)

„Kalbėsite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o Šventoji Dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys. (Morkus, 13/11-12)

Taip raginant žudyti, nepavyktų išlikti laisvėje ir šiais laikais. Ir Lietuvoje taip kalbantis veikėjas sėdėtų už grotų – jei ne kalėjime, tai Rokiškio beprotnamyje. Tuo labiau, kad, nepavykus įtikinti smurtauti aplinkinių, Jėzus ir asmeniškai ėmėsi šventvagiško terorizmo – nusiaubdamas visiems pasaulio judaistams šventą Jeruzalės šventyklą (prieš tai dar išvadinęs ją „plėšikų lindyne“ bei siūlydamas sugriauti) ir sumušdamas jos tarnautojus. Už tokį smurtinį nusikaltimą dabar ir Lietuvoje grėstų nemenka kalėjimo bausmė; daugelyje dabartinių valstybių tokia begėdiška šventvagystė sąlygotų neišvengiamą mirties nuosprendį. Vis tik Romos prokuratorius pasielgė humaniškai ir nepaskyrė Jėzui kokių nors ypatingų kankinimų – nevykėlis fokusininkas baigė gyvenimą standartine bausme už savo nusikaltimus – kaip ir kiekvienas kitas to meto kriminalinis nusikaltėlis.

Jėzaus mokymas tapo žmonijos prakeiksmu

Blogio etalonu krikščionys paprastai įvardina vieną iš Jėzaus pasekėjų – ko gero žinomiausią kataliką per visą katalikybės istoriją – Adolfą Hitlerį. Tačiau visiškai akivaizdu, kad šiam nepavyko netgi priartėti prie savo mokytojo.

Visų pirma, neteko girdėti, kad Hitleris būtų įsiveržęs į šventyklą ir ten fiziškai mušęs beginklius žmones ar kitaip smurtavęs kaip Jėzus Jeruzalėje. Neteko girdėti ir kad Hitleris būtų tiesiogiai kvietęs žudyti savo artimuosius; netgi nėra įrodymų, kad Hitleris kada nors būtų tiesiogiai įsakęs žudyti koncentracijos stovyklų kalinius.

Hitleris keikiamas už jo pasekėjų įvykdytus nusikaltimus. Tačiau ir šioje srityje jam labai toli iki savo didžiojo mokytojo. Per 2 tūkstantmečius Jėzaus pasekėjai įvykdė tūkstančius genocidų, išžudė ar kitaip sunaikino pusę Žemės rutulio kitatikių.

Atėję į valdžią Romoje, krikščionys kaip mat išvijo, išžudė ar kitaip išnaikino visus nenorėjusius klauptis prieš kruvinąjį kryžių žmones. Per kelis šimtmečius jie sunaikino nuostabią Antikos civilizaciją: sudegino knygas, sugriovė ir kitaip išniekino šventoves, sudaužė nuostabiausius meno kūrinus.

Prieš krikščionis Europa buvo tapusi pasaulio kultūros, meno, technologijų centru. Jėzaus pasekėjai viską sunaikino ir daugiau kaip tūkstantmečiui visą žemyną užliejo krikščioniškąja tamsa ir niekšybe. Vėliau Jėzaus skelbta neapykanta užliejo ir kitus žemynus – buvo nužudyti milijonai žmonių, sunaikinta šimtai religijų, kultūrų ir ištisų tautų.

Palyginus su krikščioniškuoju maru, visi kiti žmonijos istorijoje vykę nusikaltimai atrodo epizodiški ir nereikšmingi.

Jėzus išmokė žmones tapti žvėrimis

Akivaizdu, kad krikščionys užkariavo Europą, o po to – ir visą pasaulį būtent savo dievo mokymo dėka. Pirmas dalykas, krentantis į akį perskaičius evangelijas, – Jėzus mokė savo pasekėjus klastos.

Kartais Jėzus kalbėdavo apie artimo meilę, atlaidumą priešams ir pan. Tačiau tada, kai jam norėjosi pakurstyti žmones smurtui, Jėzus kalbėjo apie ginkluotą kovą, žudymą tų, kurie nepaklūsta, netgi artimiausių giminaičių, šeimos narių.

Tai tapo standartine krikščionių taktika užkariaujant pasaulį. Atvykę į naują šalį, jie iš pradžių blevyzgodavo apie taiką, draugystę ir meilę, o vėliau, įgiję pasitikėjimą ir jėgos pranašumą, išžudydavo visus, atsisakiusius jiems vergauti.

Veidmainiška moralė įpareigojo mylėti ir gerbti tik kitus krikščionis, o visus kitus buvo galima klastingai apgaudinėti ir žudyti. Praktiškai Jėzus išmokė savo pasekėjus perimti grupėmis gyvenančių maitėdų moralę. Stebint, sakykime, hienų rujos gyvenimą: kaip jos tarpusavyje meilikauja, laižo viena kitai užpakalius ir t.t. o po to kraupiai susidoroja su joms į nagus patekusiomis aukomis, sunku nepastebėti stulbinančio panašumo su istoriniu krikščionių elgesiu.

Visa krikščionybės istorija rodo, kad būtent iš Jėzaus išmoktas hieniškumas suteikė krikščionims tą lemiamą pranašumą prieš kitas, dabar jau sunaikintas religijas ir tautas, kurių kultūra draudė tokią gyvulišką niekšybę.

Katalikai daug šimtmečių persekioja tokius, kaip aš

Noriu pastebėti, kad dabar Lietuvoje viešpataujanti Katalikų bažnyčia persekioja mano tikėjimo žmones nuo pat didžiųjų istorinių išsigimėlių Jogailos ir Vytauto laikų.

Mus varė į ežerus, visaip žemino, pavertė beteisiais vergais, šimtmečiais tyčiojosi iš mūsų dievų ir tikėjimo, kankino, degino laužuose. Kaip prisakė kruvinasis Jėzus, „Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką.“

Dabar jau kokie 25 metai, kaip katalikai vėl mus diskriminuoja, viešai žemina, visaip tyčiojasi ir vėl varo mus iš mūsų tėvynės.

Mūsų šventovės nudergtos katalikiškąja simbolika, kaip ir visa Lietuvos valstybė.

Tai, kas vyksta dabar, nepriimtina

Man ir ne tik man neužtenka, kad mūsų nebedegina laužuose, nespardo gatvėse ir nespjaudo į veidą.

Mane verčia vemti policija ir kariuomenė, kurioje laipsnius turi katalikų kapelionai; aš nepripažįstu sudergtojo išniekinant Konstituciją valstybės herbo, kuriame – krikščioniškas dvigubas kryžius.

Aš šlykščiuosi valstybe, kurioje mane įžeidinėja ir persekioja už tai, kad nesigėdiju savo tikėjimo ir pažiūrų, garbinu savo dievus ir nelaižau juos ir mane niekinantiems katalikams užpakalių.

Leiskite ir man gyventi Lietuvoje

Aš balsavau už Konstituciją, kurioje BAŽNYČIA ATSKIRTA NUO VALSTYBĖS, ir noriu gyventi tokioje valstybėje, kuri nebūtų katalikiškosios niekšybės skleidėja.

Labai prašyčiau pašalinti iš Lietuvos valstybės katalikiškąją niekšybę, kuri žemina Lietuvos piliečius ne katalikus, visų pirma katalikų kapelionus iš kariuomenės ir policijos bei katalikiškąją simboliką, taip pat išmėžti katalikiškus dergalus nuo Palangos šventovės (dar vadinamos „Birutės kalnu“) ir kitų šventų vietų.

Nustokite oficialiai garbinti ir visur brukti kruvinąjį Jėzų. Vykdykite nepilnamečių apsaugos įstatymą ir neleiskite viešai demonstruoti bausmę atliekančio kruvino pusnuogio nusikaltėlio ant kryžiaus vaizdų.

Panaikinkite politinio išsigimėlio Vytauto Landsbergio pasirašytas šlykštynes, kuriomis mano šalis buvo oficialiai paaukota žudyti raginusio veidmainio širdžiai ir Šiluvos demonei.

Panaikinkite aktus, kuriais istorinis nusikaltėlis (Kristus Karalius) intronizuotas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.

Pagaliau vieną kartą baikite persekioti žmones, kurie bando taikiai priešintis Lietuvos valstybę apsėmusiai niekšybei!

Nustokite oficialiai švęsti krikščioniškojo Hitlerio gimtadienį

Noriu pastebėti, jog tai, kad Kalėdos švenčiamos daugelyje pasaulio šalių, kuriose krikščionys kažkada išžudė nekrikščionis, nesukuria nei pareigos, nei teisės garbinti niekšybę Lietuvoje.

Manęs nedomina, ką krikščionys švenčia privačiai ar savo bendruomenėse, tačiau mane giliai žeidžia tai, kad gimtadienis begėdžio šventvagio, smurtinio nusikaltėlio ir teroristo, kurio priesakais sekant buvo išžudyti milijonai taikių žmonių, mano tikėjimo brolių ir seserų, yra švenčiamas oficialiai kaip valstybinė šventė.

Remdamasis tai, ką jau išdėsčiau, prašau imtis priemonių, kad būtų nutrauktas dabartinis begėdiškas niekšybės aukštinimas bei nekrikščionių žeminimas ir vadinamosios Kalėdos būtų kuo greičiau išbrauktos iš Lietuvos Respublikos švenčių dienų sąrašo.

Prašau pakeisti LR Darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalį išbraukiant iš jos 13 punktą bei pakeisti susijusius teisės aktus. Prašau laikyti tai peticija.

Giedrius Šarkanas

Diskusija

5. stink2020 04 15 19:51:56

Kada uždarys šitą vatniką ir jo svetainę

4. vyrs2018 02 03 18:12:51

atkreipiu dėmesį į 2 momentus:
1. valstybės herbe ne krikščioniškas dvigubas kryžius, o vado, vedančio 1000 karių į mušį, skiriamasis ženklas. panašiai, kaip pulkininkas – vadovauja karių pulkui, o skiriamasis pulkininko ženklas antpečiuose – trys didelės žvaigždės
2. dėl kalėdų. anksčiau buvo paprotys atiduoti skolas iki kaledų, t.y. atiduoti užkaltus darbu kelis maišus bulvių, lašinių ir t.t., o su laiku ir pinigais. nuo radosi panašia prasme „kalėdoti“. ir t.t. taip, kad kalėdos, kaip ir kučios, yra pačios tikriausios mūsų šventės

3. Aušrinis Venera2016 12 28 21:49:27

Gal iš ties laikas kelti klausimą jei skelbiamas Liucifer dievu :
„Pope Francis Declares Lucifer As God“ – YouTube

2. Marius2016 12 23 20:26:49

Stipru... bet aš nepilčiau žibalo ant ugnies. Dėl Kalėdų, taip tai krikščioniška šventė, bet jos šventimas yra veidmainiškas – rašau kaip krikščionis. Veidmainiškas, nes 10 įsakymų nėra reikalavimo švęsti Kalėdų. O vat sekmadienį reikia švęsti. Ką matome Lietuvoje? Sekmadieniais parduotuvės dirba. Pilna pirkėjų ir pardavėjų dirbančių. Taigi lietuviški katalikai yra neįtikėtini veidmainiai, sekmadienių nešvenčia, o dedasi katalikais, ir dar vapalioja kažką apie Marijos žemę... Tpfu.

1. Obojaus brolis2016 12 21 17:06:53

Pagaliau uždarys šį puslapį?
Iš pradžių buvo juokinga, bet po to kažkaip gėda už kitą bei nepatogumas.
Jokio oficialumo, berneli nuo žagrės. Jokių šaltų nervų. Nelabai man tas Landsbergis, bet oficialiai taip jį keikti nederėtų. Be to, dar didesnė nesąmonė, kad katalikybė iš Lietuvos išvijo milijonus lietuvių! :D Viršūnė! Kaip neturi ką pasakyti, tai...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis