.

2018 m. sausio 25 d.

Vilniaus miesto apylinkės teisme ir toliau viešpatauja šiurpinanti neteisė

Laiškai Teisėjų Tarybai, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, prokuratūrai bei Daliai Grybauskaitei, prašantys reaguoti į pribloškiančią neteisę Vilniaus miesto apylinkės teisme.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Vasario 7 d. įvyks eilinis, jau berods :-) 21-asis, manęs „teisimo“ posėdis. Nuo bylos „susiuvimo“ praėjo jau daugiau, kaip 4 metai, nuo kratos mano namuose – 3 metai ir 8 mėnesiai, nuo bylos perdavimo teismui – jau beveik 2 metai.

Iš pradžių mane visaip niekinusią Ingą Štuopienę pakeitęs teisėjas Ovidijus Ramanauskas gana ilgai elgėsi daugiau mažiau korektiškai, kol kartą nepareiškė, kad jį pradėjo spausti teismo vadovybė dėl manęs teisimo terminų. Nuo tada viskas pasikeitė.

Viena po kitos buvo pažeistos mano procesinės teisės, netgi konkrečiai įvardintos Europos žmogaus teisių konvencijoje! Jei būčiau iš tikrųjų įvykdęs kokį nusikaltimą, dabar trinčiau rankas ir ramiai laukčiau sau palankios „teisimo“ pabaigos.

Tačiau po 4 metų manęs tąsymo, jau akivaizdžiai kainavusio man ir mano artimiesiems ne vienus gyvenimo metus, galutinis teismo nuosprendis man nebesvarbus. Iš kitos pusės, mano priešas – ne konkretūs teisėjai ar prokurorai, o jau baigiantis sunaikinti mano tautą režimas, Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje ir pan. susispietusios sukčių ir vagių gaujos.

Todėl ir toliau :-) ieškau teisybės. Kai tik apsilankau (už Ukmergės g. „Senukų“) Vilniaus miesto apylinkės teisme (:-) neturiu tam alternatyvų), jaučiuosi kaip kokiame moraliniame-intelektualiniame viešnamyje, kurio darbuotojai nieko daugiau neveikia, tik ištisai paisto visokias akivaizdžiai neteisines nesąmones (kaip Kafkos „Procese“ :-)) jausdamiesi visiškai saugūs po savo juodomis suknelėmis.

Siunčiu prašymus Teisėjų Tarybai, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, Generaliniam prokurorui, prokuroro Benedikto Leišio viršininkui ir Daliai Grybauskaitei. Kopijas siunčiu advokatūrai ir LR teisės autoritetams. Viskas apibendrinta :-) laiške Grybauskaitei.

Žinoma, nesu toks naivus, kad tikėčiausi teisėtumo ar teisingumo. Buvęs Aukščiausiojo Teismo pirmininkas LR teismų standartu įvardino KORUPCINIUS RYŠIUS; akivaizdu, kad teisėjai ir prokurorai iš paskutiniųjų dangsto kolegų juodasuknelių nusikaltimus. Tiesiog :-) jau pasakęs „A“, turiu sakyti ir „B“.

Laiškas Daliai Grybauskaitei

Giedrius Šarkanas

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

PRAŠYMAS
2018-01-25
Vilnius

Šiuo metu mane teisia Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-38-1-00030-2013-2 | 1-20-369/2018. Savo kaltinime prokuroras Benediktas Leišys panaudojo Lietuvos istorijos instituto pažymą, pasirašytą instituto direktoriaus Rimanto Miknio, kurioje be kita ko teigiama, kad man inkriminuojamame straipsnyje mano interneto dienoraštyje „galima įžvelgti polinkį į melą, sąmoningą klaidinimą, skleidžiamą netiesą.“

Paprašytas paaiškinti ir pagrįsti šį teiginį, instituto direktorius Miknys pareiškė, kad negali to padaryti, nes jis pats nerašo pažymų, tiktai jas pasirašinėja. Tada buvo iškviesti į posėdį pažymą ruošę instituto darbuotojai, kurie irgi pareiškė, kad nerašė minėtojo sakinio. Apklausos pabaigoje vienas iš jų pareiškė, kad instituto direktorius pats surašo savo teikiamas pažymas – taigi praktiškai apkaltino Rimantą Miknį teismo klaidinimu.

Aš iš karto reagavau į tai atkreipdamas teismo dėmesį, kad arba Miknys, arba istorikas melavo teismui, tačiau teisėjas Ovidijus Ramanauskas išreiškė vienareikšmį savo nenorą gilintis į šį, akivaizdžių nusikalstamos veikos pagal 235 BK straipsnį požymių turintį prieštaravimą tarp liudininkų parodymų. Po to aš dar du kartus prašiau teismo ištirti šį manęs teisimo proceso metu galimai įvykdytą nusikaltimą: prašydamas iškviesti Miknį ir istoriką pakartotinei apklausai įrodymų tyrimo metu ir dar vėliau, jau prasidėjus baigiamosioms kalboms, prašydamas „nurodyti p. Prokurorui arba kreiptis į policiją nurodant ištirti, kuris iš minėtųjų asmenų sakė netiesą man apklausinėjant liudininkus (taigi kas galimai įvykdė nusikalstamą veiką) ir kas apšmeižė straipsnio autorių Istorijos instituto išvadoje.“

Tačiau teisėjas Ramanauskas atmetė abu mano prašymus, tarsi labai tikėtinas kurio nors iš prokuratūros liudininkų melas teismui būtų visiškai nesvarbus manęs teisimui. Visiškai nereagavo į akivaizdžius nusikalstamos veikos požymius ir prokuroras Leišys, nors, kaip jau minėjau, aš visaip bandžiau atkreipti į tai dėmesį. Mano nuomone, tokiu būdu (kategoriškai atsisakant tirti proceso metu labai tikėtinai įvykdytą nusikalstamą veiką):

1) buvo akivaizdžiai pažeista Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje bei kituose gausiuose LR bei tarptautinės teisės aktuose įtvirtinta mano teisė į teisingą teismą;

2) visiškai nereaguodami į labai tikėtiną nusikaltimą, tiek teisėjas, tiek prokuroras piktybiškai nevykdė savo tiesioginių pareigų – ginti viešąjį interesą reaguojant į jų akivaizdoje vykdomus nusikaltimus ir užtikrinti teismo proceso, kuriame jie dalyvauja, teisėtumą ir teisingumą bei mano pamatines teises, taigi, mano nuomone, grubiai pažeidė savo profesinės etikos kodeksus bei šiurkščiai sulaužė savo priesaikas.

Dėl to šiandien kreipiausi į LR Generalinį prokurorą bei į tiesioginį Benedikto Leišio viršininką Egidijų Motiejūną prašydamas:

1) Pradėti akivaizdžių nusikalstamos veikos pagal 235 BK straipsnį požymių turinčio prieštaravimo tarp liudininkų Rimanto Miknio ir istoriko parodymų tyrimą.

2) Pradėti drausminę bylą, tarnybinį patikrinimą ar pan. su tikslu nustatyti ar, visiškai nereaguodamas į jo akivaizdoje atsiradusius akivaizdžius nusikalstamos veikos požymius (aš apie tai kalbėjau teisme net 3 kartus), nevykdydamas savo profesinių pareigų ginti viešąjį interesą ir užtikrinti teismo proceso, kuriame pats dalyvauja, teisėtumą ir teisingumą bei mano pamatines teises, prokuroras Benediktas Leišys nepažeidė Prokurorų etikos kodekso bei savo prokuroro priesaikos.

Š. m. sausio 8 d. kreipiausi į teisėją Ovidijų Ramanauską prašydamas pakeisti man priverstinai teismo paskirtą advokatą Gediminą Skaistį dėl šių priežasčių:

1) Skaistys atsisakė mane ginti nuo anksčiau mane teisusios teisėjos Ingos Štuopienės įvykdytų mano teisių pažeidimų ir galimai nusikaltimų. Štuopienė privertė mane duoti parodymus prieš save grasindama man psichiatrine ekspertize ir tuo, kad neleis man kalbėti viso proceso metu, daug kartų įvairiai mane diskriminavo, tyčiojosi iš manęs ir grubiai pažeidinėjo mano teises.

2) Skaistys ne tik praktiškai nedalyvavo liudytojų apklausose, bet ir man kliudė apklausinėti liudytojus. Kažkur skubėdamas, grubiai nutraukė mano klausimus labai svarbiam liudytojui visiškai mane suglumindamas garsiai ištarta fraze: „čia tau ne mokslinė konferencija!“

3) Skaistys atsisakė patenkinti mano prašymą kreiptis į mane mandagiai ir kreipdavosi į mane 2 vienaskaitos asmeniu. (Dėl manęs tujinimo prašiau nušalinti Skaistį dar Štuopienės; praeitų metų pradžioje pasikeitus teisėjui, bandžiau atsisakyti man prievarta paskirto advokato, tačiau Ramanauskas mano prašymą atmetė.)

Teisėjas Ramanauskas kvalifikavo mano prašymą pakeisti advokatą kaip advokato nušalinimą ir atsisakė ji patenkinti.

Tada prašymą nusišalinti pareiškė advokatas Skaistys, tačiau Ramanauskas atmetė ir jo prašymą nusišalinti.

Aš padaviau prašymą realizuoti mano teisę gintis teisme pačiam ar per savo pasirinktą gynėją ir pačiam aktyviai dalyvauti baigiamosiose kalbose, tačiau Ramanauskas ir jo netenkino.

Taigi, nors aš nepažeidinėjau proceso tvarkos, taigi advokatas buvo paskirtas man prievartos būdu tiktai dėl teisėjos Štuopienės užgaidos mane pažeminti (kai atsisakiau pripažinti savo „kaltę“), atsisakė mane pilnavertiškai ginti, nepagarbiai elgėsi su manimi ir trukdė man apklausinėti liudininkus, manęs praktiškai visiškai negynė ir dalyvavo procese kaip pasyvus statistas, pats pareiškė apie savo ir mano interesų konfliktą prašydamas jį nušalinti, teisėjas Ramanauskas vis tiek privertė jį dalyvauti baigiamosiose kalbose – tuo būdu (dėl šiuo metu BPK nustatytos keistos baudžiamojo proceso tvarkos) efektyviai neleisdamas man pilnavertiškai gintis. Mano nuomone, tokiu būdu teisėjas Ovidijus Ramanauskas:

1) Grubiai pažeidė mano teises į gynybą ir teisingą teismo procesą daugeliu aspektų;

2) Pažeidė advokato Gedimino Skaisčio teises: nebūti teismo įrankiu iškraipant procesą, nebūti verčiamam elgtis neetiškai, neteisiškai ir pan.

3) Esmingai iškraipė pagrindinius šiuolaikinius teisingo teismo proceso, teisminės gynybos ir advokatūros principus – paversdamas teisę į gynėją ir kaltinamojo-advokato santykius patyčių ir paniekos kaltinamajam įteisinimo priemone, jo teisės į gynybą suvaržymo įrankiu.

Mano nuomone, aukščiau nurodytos teisėjo veikos akivaizdžiai pažeidžia galiojančio Teisėjų etikos kodekso principus: Pagarbos žmogui (1,2,3 ir 5 punktus), ypač reikalavimą „gerbti teisę ir visada veikti taip, kad nebūtų pažeidžiami teisingumo principai;“ Pagarbos ir lojalumo valstybei (1 punktą), Pareigingumo (1 ir 5 punktus) ir galimai dar keletą kitų.

Todėl kreipiausi į Teisėjų Tarybą prašydamas įvertinti, ar (kokiu mastu) minėtomis teisėjo Ovidijaus Ramanausko veikomis (nereaguojant į akivaizdžius nusikalstamos veikos požymius bei ignoruojant mano teisę pilnavertiškai gintis teisme) buvo pažeistos mano teisės į teisingą teismą, gynybą, gynėją, teisėtą ir teisingą teismo procesą, o taip pat – į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, prašydamas nustatyti, ar teisėjas nepažeidė savo teisėjo priesaikos ar/ir Teisėjų etikos kodekso bei mano pamatinių teisių. Apie visus savo kreipimusis informavau advokatūrą bei daugelį LR teisės autoritetų.

Jūs, Ponia Prezidente, aktyviai viešai siekėte teisingumo ne vienoje teisėsaugos darbuotojų drausmės byloje. Prašau Jūsų palaikyti ir šias mano iniciatyvas. Jūs priimate teisėjų bei Generalinio prokuroro priesaikas, ir, manau, Jūsų priesaika įpareigoja Jus pradėti reaguoti taip pat ir į Vilniaus miesto apylinkės teisme klestinčią nekompetenciją, atvirą panieką Konstitucijai, teisei, teisingumui ir pamatinėms žmogaus teisėms, teisėjų ir prokurorų įsitikinimą savo nebaudžiamumu bei kitą įžūlią neteisę, apie ką dauguma LR žurnalistų jau netgi nustojo rašyti, nes tokie dalykai tapo norma, kasdienybe LR teismuose.

Giedrius Šarkanas

Diskusija

3. Marius2018 01 28 00:02:40

Taip, viskas kas buvo tarybiniais metais sistemingai naikinama. Ir lietuviška valdžia su paplavomis išpylė ir kūdikį. Visgi pagrindinė emigracijos priežastis yra šiek tiek kita: sąjūdžio ir LDDP debilai savo idiotiškais sprendimais sunaikino pramonę, žmonės neteko darbo ir prasidėjo emigracija – gi valgyti norisi. Dabar gi emigruoja dėl skurdaus atlyginimo ir nepakenčiamos psicholiginės atmosferos. Jūsų istorija yra puiki iliustracija kaip lietuvių valstybė (teismų valdžia taip pat yra valstybės požymis) kuria nepakenčiamą klimatą šalyje. P.S. Dėl seimo nario pagalbos, jūs pasidomėkite. Užsiregistruokite priėmimui, kad ir savo apygardos. Seimo nario klausimai su pasiteiravimu, pvz., teismo primininkui, nebus spaudimas, bet veikia blaivinančiai įsisiautėjusią cenzūrą. Jūsų persekiojimais teisme yra akivaizdžiai laužtas iš piršto.

2. Giedrius2018 01 25 21:29:04

Ačiū už patarimą. Vis dėlto, čia – teisėderga, todėl seimūnai teisiškai nelabai gali kištis į mano persekiojimą, ypač kol manęs dar nenuteisė.
Čia yra kitas, DAUG liūdnesnis momentas – visiškas žiniaspaudos tylėjimas. Formalūs žurnalistai maitinasi iš valdžios rankų, o aš – antisisteminis, vadinasi ant manęs nusispjaut.
Tai reiškia, kad tarybinės vertybės buvo sunaikintos, tačiau jų vietoje neatsirado tai, ko tikėjomės.
Lietuviai tai supranta ir, negalėdami nieko padaryti, bėga. Ir aš nežinau ką daryti.

1. Marius2018 01 25 21:08:29

Aš suprantu, kad nemaža dalis seimūnų yra bukapročiai, partiniai pastumdėliai, bet gal pabandytumėte kreiptis į kokį semo narį pagalbos? Na į tokį kuris išmano teisę. Pavyzdžiui, Žemaitaitį? Tai kad persekioja jus, Giedriau, už mintis, anksčiau ar vėliau ims persekioti ir kitus. Tai dėsnis. Manau, linkęs manyti, žiūrėdamas į Žemaitaičio pozicijas įvairiais klausimais jis tai supranta.
P.S. Jūs istorija turėtų būti aktuali visiems blogeriams einantiems prieš srovę.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis