.

2018 m. birželio 28 d.

Dar 2 laiškai

Eiliniai prašymai Teisėjų tarybai ir Seimo Peticijų komisijai

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Kai jau įsitrauki į žaidimus su teisėderga, nebėra kaip sustoti.

Jei nori nueiti iki galo, turi be perstojo rašyti visokius prašymus ir skundus, nors žinai, kad greičiausiai visi jie bus atmesti, o tada vėl reikės rašyti eilinius skundus :-) ir taip be galo.

Laiškas teisėjų tarybai

Giedrius Šarkanas

Teisėjų tarybai

PRAŠYMAS
2018-06-28
Vilnius

Ponai ir ponios teisėjai,

Remdamasis 6, 13 ir 14 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsniais, prašau imtis visų priemonių, kad būtų greičiau nutrauktas nepateisinamai ilgai trunkantis manęs persekiojimas su akivaizdžiai absurdiškais kaltinimais ir man būtų išmokėta teisinga, manęs nediskriminuojanti dėl mano socialinės padėties kompensacija.

Jau dabar esu persekiojamas daugiau kaip keturis su puse metų

2013 m. pabaigoje Deivido Velko prašymu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mano interneto svetainėje patalpintų straipsnių.

2014 m. gegužio 26 d. mano namuose buvo padaryta krata ir man paskirta kardomoji priemonė.

2016 m. rugpjūčio 19 d. įvyko pirmasis Vilniaus apylinkės teismo posėdis.

2018 m. balandžio 25 d. maždaug 30-jame teismo posėdyje buvo perskaitytas išteisinamasis nuosprendis.

2018 m. birželio 19 d. įvyko pirmasis Vilniaus apygardos teismo posėdis.

Antrasis apygardos teismo posėdis paskirtas 2018 m. spalio 2 d. – t.y. lygiai po trijų su puse mėnesio.

Iš mano ligšiolinės patirties panašu, kad procesas turėtų galutinai pasibaigti maždaug 2024 m.

Manęs „kaltinimai“ ir teismo procesas kur kas absurdiškesni, nei žymusis Kafkos „Procesas“

Akivaizdu, kad man pateikti „kaltinimai“ visiškai absurdiški. Kai kurie tiesiog glumina; pavyzdžiui, ponas prokuroras Leišys (remdamasis etatiniu uždarbiautoju politinėse bylose Laimučiu Laužiku) mane kaltina, kad pažeidžiau 170 BK straipsnį netgi teiginiu –„Moterų smurto konvencija siekia galutinai pažeminti vyrus“ – kurstydamas neapykantą moterims „kaip žmonių grupei dėl lyties“.

Kai kurių pono Leišio man inkriminuojamų teiginių jo nurodytuose straipsniuose iš viso nėra, o dėl tų, kurie gal ir galėtų sukelti abejonių, jau yra vienareikšmiškai pasisakęs Aukščiausiasis Teismas.

Dabar viso vadinamojo „Kaltinamojo akto“ detaliai neanalizuosiu (neabejoju, kad, jei tik užsinorės, ponai teisėjai ras būdų su juo detaliai susipažinti; pačius kaltinimus galima rasti interneto adresu http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20160425). Pateikiu tik tipišką visiškai absurdiškų pono Leišio samprotavimų pavyzdį iš jo apeliacijos Vilniaus apygardos teismui.

Sutiktina su teismo nuosprendyje išdėstytais argumentais, kad interneto tinklapyje „lietuviais.lt“ straipsnius „Sausio 13 mitas mirė“ „Lietuvos laisves kovos – dar vieno mito pabaiga“ publikavusio asmens veiksmuose galimai yra Lietuvos Respubliko BK 170/2 straipsnio 1 dalyje nustatytos nusikalstamos veikos sudėtis.

Kaip matyti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertizės akte Nr. EAN-17 ekspertas L.Laužikas atlikęs minėtų straipsnių analizę pateikė išvadą, kurią apklausiamas teisme išsamiai pagrindė. Ekspertas lingvistas nurodė, kad šiuose straipsniuose asmenys, kuriems buvo būdingas tėvynės laisvės būtinumo suvokimas, okupaciniais pokario metais reiškęsis partizanine laisvės kova, o į naujųjų laikų Lietuvos istoriją įėjęs kaip Sausio 13 įvykiai, jie yra apibūdinami neigiami, pokario laisvės kovų dalyviai (absoliuti jų dauguma), tiesiogiai įvardijami kaip teroristai, apibūdinami kaip plėšikai ir žudikai, o naujųjų laikų neginkluoti laisvės gynėjai – kaip suklaidinta ir apkvailinta žmonių masė, į kurią neva šaudė V.Landsbergio ir A.Butkevičiaus pasiųsti Sąjūdžio teroristai. Deklaruojant susirūpinimą dėl teisingo visuomenės suvokimo bei geresnės tautiečių ateities, yra kurstoma nesantaika tarp laisvės kovų dalyvių ir likusios visuomenės dalies, menkinamas laisvės gynėjų aukų atminimas ir skatinama neapykanta pokario kovotojams su sovietų valdžia kaip žmonių grupei dėl įsitikinmų ir pažiūrų, jie niekinami. Sausio 13 įvykiai vadinami tautai kenksmingais mitais, tam tikrą saviniekos skatinimą, tyčiojamasi, kurstoma nesantaika ir skatinama neapykanta lietuviams apskritai kaip žmonių grupėms dėl tautybės ar kilmės.

Dabar nediskutuosiu dėl šitų akivaizdžiai iš piršto išlaužtų pono Leišio „kaltinimų“ pagrįstumo – bet kuriuo atveju akivaizdu, kad šie „kaltinimai“ neturi nieko bendro su 170/2 BK straipsnio 1 dalimi, kuri skamba taip:

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Visiškai akivaizdu, kad minėtasis „kaltinimas“ neturi jokio loginio ryšio su baudžiamuoju įstatymu; taigi yra visiškai absurdiškas. Akivaizdu, kad tokius „kaltinimus“ palaikantis prokuroras bet kurioje kitoje Europos valstybėje kaip mat atsisveikintų su savo raudonuoju organu ant kaklo. Beje, būtent LR teismai pavertė konstitucinę prokurorų nepriklausomybę visišku jų nebaudžiamumu, taip praktiškai paversdami LR prokuratūrą visiškai nebaudžiamų nusikaltėlių gauja, į kurią jau daugelį metų veržiasi moralinės ir intelektualinės tautos padugnės.

Manau, jog akivaizdu, kad netgi tokioje antiteisinio š. krūvoje, kaip vadinamoji „Lietuvos Respublika“ – kurioje teisė visiškai subordinuota oficialiajai ideologijai bei politinei ir socialinei hierarchijai – mane realiai galėtų nuteisti nebent vadinamojo „baudžiamojo įsakymo“ būdu – kaip LR teisėderga paprastai susidoroja su savo įbaugintomis mano socialinio statuso aukomis.

Akivaizdu, kad mano dabartinė padėtis dar absurdiškesnė, nei žymiojo Kafkos „Proceso“ herojaus. Nors pastarasis ir nežinojo kuo buvo kaltinamas, tikėtina, kad galėjo būti įvykdęs kokį nors nusikaltimą. Tuo tarpu aš „kaltinamas“ padaręs tai, kas akivaizdžiai arba neturi jokio loginio ryšio su baudžiamuoju įstatymu, arba yra kasdien daugelio vykdoma socialinė praktika, aukščiausiųjų teismų pripažinta kaip nenusikalstama. Francas Kafka turbūt ir neįsivaizdavo, kad netgi po 100 metų Europoje atsiras antiteisinių išmatų krūva, kuri perspjaus ir jo kūrinį.

Mano socialinės padėties skurdžiai LR praktiškai neturi Europoje žmonėms priklausančių teisių

Taigi akivaizdu, kad aš jau beveik 5 metai esu persekiojamas praktiškai tik dėl prokuroro užgaidos ir savo socialinės padėties. Prieš turtingesnius asmenis LR prokuratūra tiesiog atsisako pradėti panašaus pobūdžio bylas.

Kaip yra patvirtinęs vienas iš Aukščiausiojo teismo pirmininkų (berods ponas Kryževičius?), LR teismų standartas yra korupciniai ryšiai tarp teisėjų. Taigi savo teises LR teismuose gali tikėtis apginti tiktai tie asmenys, kurie yra pakankamai turtingi, kad galėtų įsitraukti į minėtuosius korupcinius ryšius.

Kaip gausiai rašo žiniaspauda, turtingi nusikaltėliai prisiteisia iš valstybės dideles sumas netgi už smulkius savo teisių pažeidimus. Tuo tarpu mano socialinės padėties asmenis (nesugebančius netgi pasisamdyti padoraus advokato) LR teismai akivaizdžiai niekina. Netgi jei koks skurdžius kartais ir formaliai laimi bylą, dažniausiai jis arba negauna jokios kompensacijos už savo patirtą žalą, arba gauna visiškai juokingą sumą. Kiek prisimenu, už girto policininko suvažinėtus du vaikus neturtingi tėvai gavo maždaug tokią kompensaciją, kokia įvertinama žala, padaryta neteisėtai sugavus maždaug 12 lašišų.

Taigi akivaizdu, kad LR teismai ciniškai niekina neturtingus žmones. Matomai LR teisėjų nuomone LR teisėdergos persekiojamas skurdžius turi beprotiškai džiaugtis jei jo nenužudė (kaip, pavyzdžiui, Skaistos Rakauskienės ar Juliaus Vederskio), neuždarė į beprotnamį, neužtampė po psichiatrų komisijas, neuždarė į kalėjimą ir netgi nepaskyrė baudos.

Lietuva yra ratifikavusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją

Per ilgus persekiojimo metus man jau teko patirti daug pažeminimų ir paniekinimų iš LR teisėdergos. Iš pradžių mane „teisusi“ Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė visaip iš manęs tyčiojosi ir niekino, grasindama psichiatrine ekspertize ir kad iš viso neleis „kalbėti procese“, privertė mane duoti parodymus prieš save, po to iškvietė į teismo posėdį psichiatrą ir liepė jam tyčiotis iš manęs teismo salėje (ką šis ir padarė), visaip mane diskriminavo ir žemino. To pasekmėje labai sušlubavo mano sveikata, smarkiai sumažėjo mano galimybės gauti pajamų, o poniai Štuopienei ponai teisėjai netgi drausmės bylos nepradėjo.

Kadangi priklausau žemiausiajam socialiniam sluoksniui ir neturiu iš ko pasisamdyti normalaus advokato, akivaizdu, jog kompensacijos už ilgus pažeminimų ir patyčių metus bei sugadintą sveikatą arba visai negausiu, arba gausiu kokią nors juokingą sumą – nors žiniaspauda pastoviai rašo apie akivaizdžius sukčius ir vagis turtingus valdininkus, kurie prisiteisia iš valstybės šimtatūkstantines sumas vien už tai, kad nebuvo laikomasi kokio nors formalumo juos atleidžiant iš darbo, taigi praktiškai už kelis linksmai pradykinėtus metus.

Vienintelis būdas ginti savo teises ir nesileisti diskriminuojamam mano socialinės padėties skurdžiui – bandyti kreiptis į tarptautinius teismus. Todėl noriu priminti ponams teisėjams, kad Lietuva yra ratifikavusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. 6 Konvencijos straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas.“

13 Konvencijos straipsnis nustato: „Kiekvienas, kurio teisės ir laisvės, pripažintos šioje Konvencijoje, yra pažeistos, turi teisę pasinaudoti veiksminga teisinės gynybos priemone kreipdamasis į valstybės instituciją, nepriklausomai nuo to, ar tą pažeidimą padarė asmenys, eidami savo oficialias pareigas.“

Taigi aš turiu ne tik LR teisėdergos, bet ir EŽTT ginamą teisę, kad manęs baudžiamojo kaltinimo klausimas būtų išspręstas per įmanomai trumpiausią laiką. Akivaizdu, kad dabartinis manęs persekiojimas su tokiais absurdiškais „kaltinimais“, kaip juos suformulavo ponas Leišys, daugiau, kaip keturis metus jau akivaizdžiai pažeidė minėtąją mano teisę. Praktiškai dabar esu politiškai represuojamas pačiu manęs persekiojimo procesu nebepriklausomai nuo nuosprendžio. Akivaizdu, kad LR teismai tiesiog spjauna ant tokio neturtingo asmens kaip aš niekingų „teisių“.

Kaip aš suprantu EŽTT jurisprudenciją, Konvencija įpareigoja ją pasirašiusias valstybes įsteigti specialią instituciją, kuri garantuotų teisės į nekankinimą ilgu procesu įgyvendinimą. Kadangi nesu LR teisėdergos specialistas ir nežinau, kur slepiasi Konvencijoje nurodyta valstybinė institucija, nusprendžiau parašyti Jums, ponai teisėjai, kad gintumėte mano teises arba kad vėliau galėčiau naudoti Jūsų atsakymą kreipdamasis į tarptautinius teismus.

Todėl, remdamasis EŽTK 6.1, 13 ir 14 straipsniais, prašau Jūsų pripažinti, kad ilgametis manęs persekiojimas su akivaizdžiai absurdiškais kaltinimais:

1) pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį;

2) tapo neteisėtu;

3) turi būti nedelsiant nutrauktas.

Prašau imtis visų galimų priemonių, kad:

1) šis tapęs nebeteisėtu dėl laiko tempimo manęs persekiojimas būtų nedelsiant nutrauktas;

2) šis procesas būtų kuo greičiau baigtas;

3) man būtų išmokėta teisinga kompensacija – ne kaip LR teismų tradiciškai niekinamam skurdžiui, o tokia, kokią gautų, pavyzdžiui, neteisėtai iš darbo atleistas valdininkas ar kitoks turtingas sukčius ar vagis, finansiškai pajėgiantis sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius.

Giedrius Šarkanas

Laiškas Peticijų komisijai

Kaip jau įsitikinau, LR valdžia visiškai ignoruoja teisę. Gal todėl, kad vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“ valdžiai teisė negalioja?

Dėl viso pikto siunčiu :-) priminimą, o kopiją – Konstituciniam teismui.

Giedrius Šarkanas

Seimo Peticijų komisijai

PRAŠYMAS
2018-06-28
Vilnius

Esu padavęs Seimui skundą dėl Jūsų sprendimo nesvarstyti mano peticijos, kuria prašau pradėti apkaltos procesą Poniai Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Noriu Jums priminti, kad Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, jog mano skundą privalo svarstyti Seimas, o aš turiu teisę dalyvauti šiame svarstyme.

Todėl informuoju Jus, kad (jei tuo metu nebūsiu užsiėmęs) norėčiau dalyvauti svarstant mano skundą Seime. Prašyčiau Jūsų kaip galima anksčiau atsiųsti man kvietimą atvykti į Seimo posėdį, kurio metu bus svarstomas minėtasis mano skundas.

Giedrius Šarkanas

P.S. Šio prašymo kopiją pasiunčiau Konstituciniam teismui

Diskusija

3. Marius2018 07 05 14:20:22


Ką gi Giedriau kuo labiau jus persekioja, tuo labiau aš imu nekęsti šitos valstybės. Va kokią reakciją iššaukė šitas jūsų persekiojimas. Tad nuo šiol kai kai ima aiškinti girdi Lietuvoje yra žodžio laisvė aš miniu blogerio Kanto (Roberto Mažitovo) nuteisimą, Eglės Kusaitės kankinimus ir jūsų persekiojimą.

2. Marius2018 07 05 14:15:05

„Perkūnėliui“, yra ne vienas liudijimas kur juodu ant baltu autoriai atviru tekstu rašo: dėl sausio 13 aukų kaltė tenka Landsbergiui ir Butkevičiui. Siekis: išprovokuoti ir parodyti koks Gorbačiov yra blogas. Ar tokie teiginiai buvo nors kada buvo paneigti? Ar patys minimi autoriai kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo pažeidimo? Abiems atvejais ne. Tad kokią išvadą turi daryti skaitytojas? Ogį tokią kaip rašo. Tad netempkite čia tos konservų lakštingalos Juknevičienės. Tai kvaišų kvaiša. Ne jai tai sugalvoti. Nebalumitinkite.

1. Perkunėlis2018 07 01 22:07:16

„šaudė V.Landsbergio ir A.Butkevičiaus pasiųsti Sąjūdžio teroristai...„ Tas teiginys neteisingas. Kaip parodė išsamesnis tyrimas rektų pataisyti „A.Butkevičiaus“ į „R.Rastauskienės“, nes ji buvo patikimiausia, dešinioji ranka kriminogeninėms veikloms. (You tubėje galima viską rasti ir RTV archyvuose) O toliau – kaip tekste.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis