.

2018 m. liepos 17 d.

Vilniaus apygardos teismo pirmininkė begėdiškai išniekino Konstituciją

Loreta Braždienė, šiuometinė Vilniaus apygardos teismo pirmininkė, ciniškai išsityčiojo iš Konstitucijos ir joje įtvirtintų mano teisių atmesdama mano prašymą vykdyti Konstituciją, nes ši prieštarauja Herbo įstatymui.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Sunku buvo sulaikyti džiaugsmą, kai prieš 26 metus pirmąkart perskaitėme Konstituciją.

Loreta Braždienė
dar kartą išniekino Konstituciją
Loreta Braždienė

Visa eilė teisių, geležinės garantijos tiesiogiai jomis naudotis, demokratija, teisės viršenybė ir dar daug kitų skambių šūkių. Džiugiai bėgome balsuoti už naująją Lietuvos valstybę, savo valstybę, savo Konstituciją.

Tačiau euforija labai greitai baigėsi. Nebeliko nei demokratijos, nei teisės viršenybės, nei mums pažadėtų teisių.

Mūsų į valdžią atvesti padugnės greitai išsivogė viską, kas buvo sukurta Tarybų Lietuvoje, o iš mūsų iškilmingų konstitucinių teisių beliko vienintelė – emigruoti kuo toliau nuo Lietuvos.

Tiesiog LR valdžios įstaigose, policijoje, prokuratūroje ir teismuose galutinai įsitvirtino korupcinių ryšių standartas. Visos konstitucinės teisės tapo ponų privilegija, o neturtingus lietuvius teisėjai pradėjo negailestingai dusinti versdami atsisakyti paskutinio žmogiškojo orumo likučių ir, nuolankiai prikandus liežuvius, vergiškai dirbti viską išsivagiantiems valdžiagyviams.

Ponia Loreta Braždienė eilinį kartą išsityčiojo iš mano konstitucinių teisių

Štai jau 26 metai kaip praktiškai esame visiškai beteisiai gyvuliai savo šalyje. Per šį laiką buvo bandymų priešintis. Drąsius Kedys, Skaista Rakauskienė, Kazys Valentas Žaltauskas ir daugelis kitų sumokėjo savo gyvybėmis; kiek lietuvių supūdyta kalėjimuose bei psichiatrinėse ligoninėse, o kiek buvo priversta emigruoti gresiant susidorojimui! Spėju, kad apie daugumą jų net nesame girdėję.

Jokio rezultato. Valdžia mus ir toliau niekina, žemina ir naikina.

Tačiau euforija labai greitai baigėsi. Nebeliko nei demokratijos, nei teisės viršenybės, nei mums pažadėtų teisių.

Aš jau nemažai rašiau apie manęs persekiojimą, prastai slepiamą valdžios panieką mano konstitucinėms teisėms. Jau daug kartų prašiau daugelio teisėjų vykdyti 15 Konstitucijos straipsnį ir pakabinti teismo salėse „baltą Vytį raudoname lauke“. Žinoma, veltui – tokiems skurdžiams, kaip aš, Konstitucija ir joje įtvirtintos teisės negalioja.

Prieš savaitę gavau eilinį tokį atsisakymą – šį kartą pasirašytą dabartinės Vilniaus apygardos teismo pirmininkės Loretos Braždienės ir suformuluotą kaip tiesioginį pasityčiojimą iš Konstitucijos, kuria prašiau vadovautis:

„paaiškiname, kad visi Vilniaus apygardos teisme esantys Lietuvos valstybės herbai atitinka Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo reikalavimus.“

Ką gi, eilinį kartą bandysiu kelti skandalą dėl begėdiško skurdžių lietuvių (pavyzdžiui, mano :-)) konstitucinių teisių ignoravimo korupciniuose ryšiuose paskendusiuose LR teismuose.

Beje, šį kartą viskas nėra taip :-) beviltiška, kaip su dauguma mano panašių iniciatyvų. Konstitucinis teismas kaip tik bando pasididinti savo įtaką stumdamas individualaus konstitucinio skundo įstatymą, ir skandalas dėl paniekos Konstitucijai LR teismuose gali būti naudingas Konstitucinio teismo teisėjams, daliai seimūnų, gal netgi Grybauskaitei (deja, panašu, kad ponia Braždienė – viena iš vadinamųjų Prezidentės „čiulpiukų“).

Laiškai dėl Konstitucijos išniekinimos Vilniaus apygardos teisme

Iš viso šiandien išsiunčiau 5 laiškus: Konstituciniam teismui, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, Teisėjų tarybai ir identiškus laiškus Seimui bei Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui. Žinoma, gyvenimas :-) per trumpas tokiam rašinėjimui – taigi smarkiai pasilengvinau sau darbą, vieną tekstą panaudodamas visiems 5 laiškams.

Dabar – visiems 5 laiškams bendra pradžia.

Giedrius Šarkanas

– – – –

PRAŠYMAS
2018-07-17
Vilnius

2018 m. birželio 19 d. kreipiausi į šiuo metu mane teisiantį Vilniaus apygardos teismą su prašymu išnešti teismo salėje ant sienos kabojusį simbolį ir pakeisti jį Konstitucijos 15 straipsnyje nustatytu Valstybės Herbu (1 priedas). Kaip įprasta dabar Lietuvą valdančiam antikonstituciniam režimui, vietoj Konstitucijoje vienareikšmiškai nustatyto „balto Vyčio raudoname lauke“ teisme kabojo Švedijos vėliavos motyvais subjaurota šlykštynė.

Kadangi LR teisėjai bei teisėjos jau 25 metai kaip vis labiau garsėja savo (tautoje jau legendomis tapusiais) visišku teisiniu neraštingumu ir atvira panieka teisei bei ypač Lietuvos Konstitucijai, specialiai pacitavau Konstitucijos viršenybę kitų teisės aktų atžvilgiu ir teisėjų pareigą netaikyti Konstitucijai prieštaraujančių įstatymų įtvirtinančias teisės normas. Tuo atveju, jei mano prašymas būtų atmestas, paprašiau kreiptis į Konstitucinį teismą dėl tokio sprendimo pagrindu panaudoto akto atitikimo Lietuvos Konstitucijai, jos 15, 21, 26, 29 ir 43 straipsniams. Netgi priminiau, kad kiekvieną kartą, kai išniekina Konstituciją, teisėjas sulaužo savo priesaiką.

«Primenu, kad 7 Konstitucijos straipsnis teigia, kad: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“ o 110 Konstitucijos straipsnis įpareigoja VISUS TEISĖJUS: „Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.“ Dar noriu priminti, kad jei teismas nuspręs netenkinti nė vieno iš šių mano prašymų ir tokiu būdu nuspręs mane toliau žeminti ir niekinti verčiant mane stoviniuoti prieš šią ant sienos kabančią šlykštynę, jis AKIVAIZDŽIAI pažeis Konstituciją, Konvenciją bei teisėjo priesaiką.»

Nepaisant to, gavau kategorišką Vilniaus apygardos teismo pirmininkės Loretos Braždienės atsakymą:

„paaiškiname, kad visi Vilniaus apygardos teisme esantys Lietuvos valstybės herbai atitinka Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo reikalavimus.“ (2 priedas)

Taigi, šaltakraujiškai atmesdama mano prašymą tiesiogiai ir konkrečiai vadovautis Konstitucija kaip aukščiausiuoju Lietuvos teisės aktu, ponia Braždienė tiesiog pacitavo akivaizdžiai jai prieštaraujantį įstatymą. Akivaizdu, kad taip ji grubiai ir ciniškai (kadangi aš savo prašyme iš anksto atkreipiau į tai dėmesį ir įspėjau) pažeidė bent jau 5, 6, 7, 15 ir 110 Konstitucijos straipsnius, kurių turinį norėčiau Jums priminti:

5 straipsnis

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.

Valdžios galias riboja Konstitucija.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

6 straipsnis

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7 straipsnis

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

Galioja tik paskelbti įstatymai.

Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

15 straipsnis

Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.

Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.

Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai.

110 straipsnis

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.

Taigi akivaizdu, kad ponia Loreta Braždienė ciniškai sulaužė savo teisėjo priesaiką, kurią irgi norėčiau Jums priminti (susidaro pagrįstas įspūdis, kad dauguma Lietuvos teisėjų užmiršta savo priesaiką jau kitą dieną po jos perskaitymo ir niekada daugiau jos nebeprisimena):

„Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.“

Mano nuomone, taip ciniškai išniekindama Konstituciją, ponia Loreta Braždienė ne tik grubiai sulaužė savo teisėjo priesaiką, bet ir šiurkščiai sudergė teisėjo vardą.

Akivaizdu, kad ponia Braždienė grubiai pažeidė ir Teisėjų etikos kodekso 6 straipsnio 1 ir 2 punktus, 7 straipsnio 1 punktą ir 15 straipsnio 1 punktą. Kadangi teismai dažnai patenkina aukštesniojo socialinio statuso klientų prašymus įgyvendinti jų konstitucines teises, diskriminuodama mane kaip žemiausio socialinio statuso skurdžių, ponia Braždienė pažeidė ir 8 Kodekso straipsnio 1 punktą.

Ponios Braždienės įvykdyto teisės pažeidimo pasekmėje buvo pažeistos mano konstitucinės teisės nebūti niekinamam, žeminamam ir diskriminuojamam dėl mano socialinės padėties, tikėjimo bei religijos ir aš patyriau žalą, nes esu ir toliau verčiamas stoviniuoti prieš dabar Lietuvą darkančio akivaizdžiai antikonstitucinio režimo šiuo metu eksploatuojamą istorinio Lietuvos išniekinimo ir jos pajungimo užsieniečiams, o taip pat mano tikėjimo bei religijos išniekinimo, persekiojimo ir sunaikinimo simbolį.


SPECIALIOJI DALIS (žr. toliau)


Giedrius Šarkanas

Priedai:

Mano š.m. birželio 19 d. prašymas pakabinti teismo salėje Konstitucijos 15 straipsnio apibrėžimą atitinkantį Lietuvos valstybės herbą;

Š.m. liepos 2 d. ponios Loretos Braždienės atsisakymas patenkinti mano prašymą, taigi atsisakymas vykdyti konstitucinę normą remiantis jai akivaizdžiai prieštaraujančiu įstatymu.

(O dabar – kiekvieno laiško konkreti pabaiga (specialioji dalis) su skirtingais prašymais.)

Konstituciniam teismui

Beje, tai – tipinis LR teisėjo atsakymas į žemiausios socialinės padėties skurdžiaus (pavyzdžiui, mano) prašymą tiesiogiai vadovautis Konstitucija ginant jo konkrečiai Konstitucijoje garantuotas teises. Kaip visuotinai žinoma (kaip viešai patvirtino kad ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas), pagrindinis LR teismų veiklos standartas – korupciniai ryšiai tarp teisėjų. Matosi, kad nuo pat Konstitucijos priėmimo LR teismai tenkina tik asmenų, finansiškai sugebančių sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius (pavyzdžiui, didelio masto vagių, teisėjų, sukčių, seimūnų ir pan.), prašymus kreiptis į Konstitucinį teismą ginant jų konstitucines teises. Mano socialinės padėties skurdžius LR teisėjai darniai siunčia jėzop.

Tačiau norėčiau Jums priminti 29 Konstitucijos straipsnį.

29 straipsnis

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Taigi formaliai dabartinis manęs ir kitų skurdžių diskriminavimas LR teismuose dėl mūsų socialinės padėties nėra teisėtas. Žinoma, Lietuvą jau 27 metai valdo nusikalstamas totalitarinis režimas, kurio pagrindinis principas – valdančiosios vagių gaujos panieka neturtingiesiems lietuviams, begėdiškas jų engimas ir apiplėšinėjimas. Ypač svarbų vaidmenį čia atlieka teismai, kurie lyg ir gražiai skambančius Konstituciją bei įstatymus paverčia visiško valdančiųjų (tame tarpe ir teisėjų) nebaudžiamumo ir kartu visiško neturtingųjų lietuvių beteisiškumo garantais. Tačiau formaliai dabartinio režimo panieka teisei ir ypač Konstitucijai nėra teisėta, ir man atrodo, kad netgi aš, kaip ir visi kiti Lietuvos skurdžiai, nors ir nesugebu sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius, formaliai turiu teisę nebūti diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties bei ginti ir apginti savo teises tiesiogiai remdamasis Konstitucija.

Todėl prašau išsakyti Jūsų oficialią nuomonę šiais klausimais:

1) Ar minėtasis Vilniaus apygardos teismo pirmininkės ponios Loretos Braždienės atsisakymas apginti mano teises tiesiogiai vadovaujantis Konstitucija ir to argumentavimas akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančiu žemesniuoju teisės aktu (įstatymu) yra teisės pažeidimas?

2) Ar piktybinis (pavyzdžiui, kadangi aš gerai argumentavau savo prašymą, tai negalėjo būti netyčinis ponios Braždienės neapsižiūrėjimas) Konstitucijos ignoravimas ir suniekinimas gali būti pagrindu kelti teisėjui drausmės bylą?

3) Ar piktybinis Konstitucijos sumenkinimas gali būti traktuojamas kaip teisėjo priesaikos sulaužymas?

4) Ar teisėta LR teismų praktika netenkinti nesugebančių sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius asmenų prašymų ginti jų teises remiantis tiesiogiai Konstitucija ir/ar kreiptis į Konstitucinį teismą dėl akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų?

5) Kaip Jūs patartumėte pasielgti mano padėtyje atsidūrusiam skurdžiui – kuris prašo tiesiogiai vadovautis Konstitucija, kreiptis į Konstitucinį teismą, tačiau LR teismai jį pasiunčia jėzop? (Noriu priminti, kad išsigimusios LR valstybės skurdžiams samdomų „gynėjų“ dauguma paprastai visiškai nesigaudo netgi procese, jau nekalbant apie Konstituciją – susidaro įspūdis, kad jų pagrindinis užsiėmimas – statistiškai pakinkuoti galva teismo posėdžių metu ir užpildyti jų „paslaugų“ apmokėjimo blankus.)

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai

Todėl prašau pripažinti, kad yra akivaizdžių požymių, jog, netenkindama mano labai konkretaus prašymo apginti mano konkrečias konstitucines teises ir vykdyti 15 Konstitucijos straipsnyje konkrečiai suformuluotą Lietuvos valstybės herbą apibrėžiančią aukščiausiąją teisės normą pasiremdama akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančiu žemesniuoju teisės aktu (įstatymu), ponia Loreta Braždienė sąmoningai grubiai pažeidė Konstituciją, jos 5, 6, 7, 15 ir 110 straipsnius, taigi grubiai sulaužė savo priesaiką ir sąmoningai pažeidė Teisėjų etikos kodekso 6 straipsnio 1 ir 2 punktus, 7 straipsnio 1 punktą, 8 straipsnio 1 punktą bei 15 straipsnio 1 punktą ir tuo būdu pažemino teisėjo vardą.

Prašau šiuo pagrindu pradėti Vilniaus apygardos teismo pirmininkei Loretai Braždienei drausmės bylą.

Dar norėčiau priminti, kad jau prieš beveik 2 metus esu bergždžiai kreipęsis į Jus su prašymu pradėti drausmės bylą poniai Loretai Braždienei dėl jos padarytų grubių pažeidimų einant Vilniaus apylinkės teismo pirmininkės pareigas. Akivaizdu, kad Jūsų ir ponios Grybauskaitės nereagavimas į teisei priešingą įžūlų ponios Braždienės elgesį paskatino ją dar labiau ignoruoti teisę, dar begėdiškiau tyčiotis iš Konstitucijos ir visuotinai pripažintų žmogaus teisių, dar ciniškiau sudergti teisėjo vardą.

Teisėjų tarybai

1) Todėl prašau pripažinti, kad yra akivaizdžių požymių, jog, netenkindama mano labai konkretaus prašymo apginti mano konkrečias konstitucines teises ir vykdyti 15 Konstitucijos straipsnyje konkrečiai suformuluotą Lietuvos valstybės herbą apibrėžiančią aukščiausiąją teisės normą pasiremdama akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančiu žemesniuoju teisės aktu (įstatymu), ponia Loreta Braždienė sąmoningai grubiai pažeidė Konstituciją, jos 5, 6, 7, 15 ir 110 straipsnius, taigi grubiai sulaužė savo priesaiką ir sąmoningai pažeidė Teisėjų etikos kodekso 6 straipsnio 1 ir 2 punktus, 7 straipsnio 1 punktą, 8 straipsnio 1 punktą bei 15 straipsnio 1 punktą ir tuo būdu pažemino teisėjo vardą.

2) Prašau pripažinti, kad toks ponios Loretos Braždienės poelgis priešingas teisei, kad ji neturėjo teisės atsisakyti vykdyti konkrečią konstitucinę normą remdamasi akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančiu įstatymu.

3) Prašau skirti poniai Loretai Braždienei neeilinę atestaciją.

4) Prašau viešai paraginti visus teisėjus gerbti Konstituciją ir joje įtvirtintas aukščiausiąsias teisės normas, vykdyti jas netgi tada, kai jos prieštarauja įstatymams, ypač kai to prašo proceso dalyviai ar kiti asmenys.

Dar norėčiau priminti, kad jau prieš beveik 2 metus esu bergždžiai kreipęsis į Jus su prašymu pradėti drausmės bylą poniai Loretai Braždienei dėl jos padarytų grubių pažeidimų einant Vilniaus apylinkės teismo pirmininkės pareigas. Akivaizdu, kad Jūsų, ponai teisėjai ir teisėjos, ir ponios Grybauskaitės nereagavimas į teisei priešingą įžūlų ponios Braždienės elgesį paskatino ją dar labiau ignoruoti teisę, dar begėdiškiau tyčiotis iš Konstitucijos ir visuotinai pripažintų žmogaus teisių, dar ciniškiau sudergti teisėjo vardą.

Seimui / Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui

Beje, tai – tipinis LR teisėjo atsakymas į žemiausios socialinės padėties skurdžiaus (pavyzdžiui, mano) prašymą tiesiogiai vadovautis Konstitucija ginant jo konkrečiai Konstitucijoje garantuotas teises. Kaip visuotinai žinoma (kaip viešai patvirtino kad ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas), pagrindinis LR teismų veiklos standartas – korupciniai ryšiai tarp teisėjų. Matosi, kad nuo pat Konstitucijos priėmimo LR teismai tenkina tik asmenų, finansiškai sugebančių sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius (pavyzdžiui, didelio masto vagių, teisėjų, sukčių, seimūnų ir pan.), prašymus kreiptis į Konstitucinį teismą ginant jų konstitucines teises. Mano socialinės padėties skurdžius LR teisėjai darniai siunčia jėzop.

Tačiau norėčiau Jums priminti 29 Konstitucijos straipsnį.

29 straipsnis

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Taigi formaliai dabartinis manęs ir kitų skurdžių diskriminavimas LR teismuose dėl mūsų socialinės padėties nėra teisėtas. Žinoma, Lietuvą jau 27 metai valdo nusikalstamas totalitarinis režimas, kurio pagrindinis principas – valdančiosios vagių gaujos panieka neturtingiesiems lietuviams, begėdiškas jų engimas ir apiplėšinėjimas. Ypač svarbų vaidmenį čia atlieka teismai, kurie lyg ir gražiai skambančius Konstituciją bei įstatymus paverčia visiško valdančiųjų (tame tarpe ir teisėjų) nebaudžiamumo ir kartu visiško neturtingųjų lietuvių beteisiškumo garantais. Tačiau formaliai dabartinio režimo panieka teisei ir ypač Konstitucijai nėra teisėta, ir man atrodo, kad netgi aš, kaip ir visi kiti Lietuvos skurdžiai, nors ir nesugebu sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius, formaliai turiu teisę nebūti diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties bei ginti ir apginti savo teises tiesiogiai remdamasis Konstitucija.

Nors vieną po kito priiminėjate akivaizdžiai antikonstitucinius įstatymus, neseniai Jūs, ponai ir ponios seimūnai, atmetėte iniciatyvą įteisinti individualų konstitucinį skundą. LR teismai totaliai spjauna ant skurdžių prašymų ginti jų konstitucines teises ir kreiptis dėl jų pažeidimų į Konstitucinį teismą. Todėl prašau Jūsų oficialiai atsakyti į šiuos klausimus:

Ar 6, 7, 110 ir kituose Konstitucijos straipsniuose įtvirtinta teisė ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija galioja tik Jums, ponai ir ponios seimūnai, ir kitiems asmenims, pajėgiantiems sueiti į korupcinius ryšius su LR teisėjais, ar ir tokiems žemiausiojo socialinio statuso skurdžiams kaip aš?

Kokiu būdu aš ir kiti panašaus socialinio statuso skurdžiai galime ginti savo Konstitucines teises, jei LR teisėjai niekada netenkina mūsų prašymų remtis tiesiogiai Konstitucija ir kreiptis į Konstitucinį teismą dėl akivaizdžiai antikonstitucinių įstatymų konstitucingumo? Kokią alternatyvą mums palikote neįteisindami individualaus konstitucinio skundo?

Diskusija

2. Marius2018 08 07 13:34:59

„Kapitonui Rusija“, žinai tu esi durnius. Pasirašyti prorusišku pseudonimu ir keikti Giedrių, nes tipo jis yra prorusiškas, yra šizofrenija. Kokie jūs patriotiniai durniai esate apgailėtini.

1. Capitain Russia2018 07 19 14:59:09

Graužk invalide kol dar sveikas.Atrašyk baily, ar per skystas rubuiliuk?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis