.

2018 m. rugpjūčio 7 d.

Apeliacinio teismo pirmininkas niekina skurdžius ir Europos žmogaus teisių konvenciją

LR teismai atvirai ir begėdiškai niekina teisę ir tokius skurdžius kaip aš. Ne išimtis ir Apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas – jau nebe pirmą kartą...

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Neseniai gavau atsakymą į savo prašymą baigti mane kankinti jau beveik 5 metus trunkančiu absurdišku procesu.

atsakymas į mano prašymą

Akivaizdu, kad šį raštą sukurpęs žmogus arba yra visiškas teisės beraštis, arba tiesiog niekina mane, beteisį skurdžių, ir Europos žmogaus teisių konvenciją.

Bendrą LR-os teismų lygį ir pobūdį mano nuomone gerai apibūdina LR-os EŽTT pralaimimų bylų skaičius ir išmokamų kompensacijų kiekis bei dydis.

Ką gi, pradžiai pabandysiu dar kartą kreiptis į Teisėjų tarybos pirmininką ir Teisėjų tarybą kaip kolektyvinį organą. Kreipimosi kopijas dėl viso pikto :-) pasiuntinėsiu plačiau.

Toliau bandau :-) spausti Generalinį prokurorą dėl jo vadovaujamos nusikaltėlių gaujos išdaigų.

Dar vienas prašymas Teisėjų tarybai

Giedrius Šarkanas

Teisėjų tarybai

PRAŠYMAS
2018-08-07
Vilnius

Teisėjų Taryba,

Neseniai gavau pono Algimanto Valantino laišką „DĖL JŪSŲ PRAŠYMO“ (Priedas) kaip atsakymą į savo š.m. birželio 28 d. prašymą, kuriuo prašiau (ir toliau prašau) realizuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje (toliau – ir Konvencija arba EŽTK) įtvirtintą savo teisę į kaip galima greitesnį teismo procesą. Konkrečiai prašiau:

„remdamasis EŽTK 6.1, 13 ir 14 straipsniais, prašau Jūsų pripažinti, kad ilgametis manęs persekiojimas su akivaizdžiai absurdiškais kaltinimais:

1) pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį;

2) tapo neteisėtu;

3) turi būti nedelsiant nutrauktas.

Prašau imtis visų galimų priemonių, kad:

1) šis tapęs nebeteisėtu dėl laiko tempimo manęs persekiojimas būtų nedelsiant nutrauktas;

2) šis procesas būtų kuo greičiau baigtas;

3) man būtų išmokėta teisinga kompensacija – ne kaip LR teismų tradiciškai niekinamam skurdžiui, o tokia, kokią gautų, pavyzdžiui, neteisėtai iš darbo atleistas valdininkas ar kitoks turtingas sukčius ar vagis, finansiškai pajėgiantis sueiti su teisėjais į korupcinius ryšius.“

(Visą tekstą galima rasti adresu: http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20180628)

Algimantas Valantinas pagarsėjo kaip kišeninis Generalinis prokuroras
Algimantas Valantinas

Tačiau ponas Valantinas praktiškai atsakė, kad Teisėjų taryba negali spręsti baudžiamojo proceso nutraukimo klausimo, tarsi tai būtų vienintelis mano prašymas. Nors ir esu advokato pasisamdyti nesugebantis skurdžius, toks pono Valantino atsakymas mane pažemino ir įskaudino. Mano nuomone, man irgi galioja Konvencijoje įtvirtintos teisės, šiuo atveju – teisė į kaip galima trumpiausią teismo procesą. Pono Valantino teiginys, kad teismų administracija negali įtakoti proceso trukmės, mane visiškai suglumino, nes (jei neklystu) būtent teismų administracija ir Teisėjų tarybos pirmininkas paskutiniu metu gyrėsi sutrumpinę civilinių bylų nagrinėjimo laiką.

EŽTK įtvirtina ir mano teises

Berods byloje Kudla prieš Lenkiją Europos žmogaus teisių teismas suformulavo pareigą Konvencijos narėms įsteigti specialias institucijas, kurios užtikrintų teisių į greičiausią galimą bylos nagrinėjimą bei veiksmingą šios teisės gynybą užtikrinimą.

Kadangi neteko girdėti apie tokią specialią instituciją LR-e, turiu teisę kreiptis į instituciją, kuri turi kompetenciją prižiūrėti teismų administravimą – kaip nurodyta Jūsų įstaigos kompetencijų aprašyme (http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teiseju-taryba/apie-taryba/170), kad ir 16 ar 21 punktuose.

Dar kartą primenu, kad 14 Konvencijos straipsnis uždraudžia suvaržyti mano teises dėl to, kad esu skurdžius, neturiu teisinio išsilavinimo ir negaliu pasisamdyti advokato.

Konvenciją privalu vykdyti net ir tokiai šūdokratijai, kaip vadinamoji „Lietuvos Respublika“

Nėra pasaulyje kitos tokios valstybės, kuri taip begėdiškai niekintų savo Konstitucijos preambulę ir visus 10 pirmųjų jos straipsnių. Akivaizdu, kad LR-e teisė labiausiai niekinama būtent teismuose; būtent iš teismų panieka teisei pasklinda po visas kitas režimo institucijas.

Matomai praktika niekinti teisę LR-os teismuose įsitvirtino jau prieš kokius 25 metus, kai pradėta niekinti vadovautis teise bandžiusius teisėjus (ne taip seniai iš kelių tokių viešai išsityčiojo pati Prezidentė ponia Dalia Grybauskaitė). Susidaro pagrįstas įspūdis, kad nusikaltėliai Seime ir Prezidentūroje į aukščiausius teisminius postus skiria pačius korumpuočiausius, jiems uoliausiai tarnaujančius ir labiausiai teisę niekinančius teisėjus, galimai prieš tai jų kandidatūras suderinę su įtakingiausiais „kriminaliniais elementais“ – kaip ir skiriant kitus aukštus režimo pareigūnus, pavyzdžiui, Generalinį prokurorą. Bendrą LR-os teismų lygį ir pobūdį mano nuomone gerai apibūdina LR-os EŽTT pralaimimų bylų skaičius ir išmokamų kompensacijų kiekis bei dydis.

Trumpai tariant, dabartinė vadinamoji „Lietuvos Respublika“ – tipiška šūdokratija. Kuo asmuo korumpuotesnis, kuo įžūliau niekina teisę ir ištikimiau tarnauja „kriminaliniams elementams“, tuo didesnės karjeros jis gali tikėtis režimo aparato struktūrose.

Tačiau Konvencija nenumato išimčių nusikalstamiems režimams. Net ir tokia apgailėtina šūdokratija, kaip vadinamoji „Lietuvos Respublika“, privalo garantuoti savo teritorijoje Konvencijoje nustatytas teises. Net ir LR-o Konstitucinis teismas yra pripažinęs, kad EŽTK ☺ reikia vykdyti.

Prašau priimti kolegialų sprendimą

Noriu pastebėti, kad š.m. birželio 28 kreipiausi ne į poną Valantiną, o į Teisėjų tarybą. Iš pono Valantino rašto (Priedas) susidaro įspūdis, kad jis nelabai susipažinęs su Konvencija ir jos formalia vieta Lietuvos teisėje, jau nekalbant apie EŽTT praktiką.

Gali būti, kad tokiu būdu ponas Valantinas sugalvojo man atkeršyti už tai, kad aš prieš 5 metus kreipiausi į ponią Grybauskaitę prašydamas reaguoti į pasibaisėtiną tuo metu Vilniaus apygardos teismo teisėjo pono Valantino nekompetenciją (mano kreipimosi tekstą galima rasti šiuo adresu: http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20130301). Akivaizdu, kad ponas Valantinas tada priėmė ne teisinį, o politinį sprendimą, nes oficialioje nutartyje pripliauškė visiškų absurdų ir netgi supainiojo Baudžiamojo kodekso straipsnius. Vis dėlto, susidaro įspūdis, kad ko gero ponią Prezidentę sužavėjo būtent pono Valantino įžūlumas akivaizdžiai ignoruojant teisę ir blevyzgojant visiškus absurdus „argumentuojant“ begėdiškai politinę teismo nutartį, ir ponia Grybauskaitė būtent todėl paskyrė poną Valantiną Apeliacinio teismo pirmininku?

Bet kokiu atveju, norėčiau gauti teisiškai argumentuotą kolektyvinį Teisėjų tarybos atsakymą.

Todėl prašau argumentuotai atsakyti į visus 6 mano 2018 m. birželio 28 d. pateiktus prašymus. Visų pirma, norėčiau, kad pripažintumėte, kad persekiojimas manęs jau beveik 5 metus su tokiais absurdiškais „kaltinimais“ ir tokia „švelnia“ pono Prokuroro siūloma „bausme“ jau grubiai pažeidė 6.1 Konvencijos straipsnį. Norėčiau, kad imtumėtės veiksmų, kad begėdiškas mano teisės į nekankinimą ilgu procesu pažeidinėjimas kuo greičiau baigtųsi, ir man būtų išmokėta reali kompensacija.

Prašau priimti kolektyvinį sprendimą. Prašau vadovautis tiesiogiai Konvencija, EŽTT praktika ir vykdyti su teisėjo priesaika prisiimta pareigą ginti mano teises. Jei Jums dėl tingumo ar kitų priežasčių nesinori to daryti patiems, prašau perduoti šį mano prašymą tai institucijai, kuri labiau už Jus privalo ginti mano 6.1, 13 ir 14 Konvencijos straipsniuose įtvirtintą teisę į greitą teismo procesą.

Giedrius Šarkanas

Priedas: 2018 m. liepos 20 d. pono Algimanto Valantino pasirašytas raštas „DĖL JŪSŲ PRAŠYMO“.

p.s. Dar noriu informuoti, kad šio prašymo kopijas išsiunčiau Teisėjų tarybos nariams, poniai Prezidentei, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui bei šiuo metu populiariausiai žiniaspaudai. Tokioje apgailėtinoje šūdokratijoje, kaip vadinamoji „Lietuvos Respublika“, tokiems skurdžiams kaip aš tai – vienintelis būdas mėginti nesileisti galutinai pažeminamiems ir išniekinamiems.

Dar vienas skundas Generaliniam prokurorui dėl Benedikto Leišio nusikaltimų

Giedrius Šarkanas

LR Generaliniam Prokurorui – ASMENIŠKAI

PAKARTOTINIS SKUNDAS
2018-08-07
Vilnius

Dar kartą prašau panaikinti Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Gedimino Bernotavičiaus nutarimą (priedas) atmesti mano skundą, kuriuo be kita ko prašiau pradėti baudžiamąją bylą dėl akivaizdžių mano nurodytų Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 skyriaus prokuroro pono Benedikto Leišio nusikaltimų, pradėti drausminę bylą bei tarnybinį patikrinimą dėl mano nurodytų jo begėdiško melo teismui faktų, o taip pat dėl jo nereagavimo į akivaizdžius nusikalstamos veikos požymius vienam iš liudytojų istorikų matomai meluojant teismui.

Gavau pranešimą, kad pirmasis mano skundas buvo persiųstas teismui, tačiau praėjo jau 3 mėnesiai, o aš nesulaukiau jokios prokuratūros reakcijos į teismams neteismingus savo prašymus pradėti drausmines bylas ir tarnybinius patikrinimus ponui Leišiui bei jo kolegoms. Tai rodo, kad Jūsų vadovaujama organizacija labiau primena vienas kitą dangstančių nusikaltėlių gaują, nei teisinės valstybės prokuratūrą.

Dar kartą noriu priminti, kad, skirtingai, nei teigė ponas Bernotavičius, ponas Leišys savo „baigiamojoje kalboje“ akivaizdžiai melavo teismui ne apie vertinimus, o apie FAKTUS, kuriuos jis tikrai gerai žinojo – taigi akivaizdu, kad jis SĄMONINGAI KLAIDINO TEISMĄ, taigi akivaizdžiai įvykdė nusikalstamą veiką, pažeidė savo priesaiką bei Prokurorų etikos kodeksą.

Jei ponas Motiejūnas gavo savo aukštojo išsilavinimo diplomą studijų būdu, jis turėjo suprasti, kad ponas Leišys melavo apie faktus – taigi akivaizdžiai pažeidė Prokurorų etikos kodeksą.

Sunkiai protu suvokiama, kad teisme liudijęs Istorijos instituto direktorius ponas Miknys galėjo „nesąmoningai suklysti“ teigdamas teisme, kad jis pats nerašo savo pasirašytų pažymų, kaip nusprendė ponas Bernotavičius.

Taip pat nesuprantu, kaip galėjo atsitikti, kad pono Rudzevičiaus atsakymas į mano jau kelintos eilės skundą ir pono Motiejūno atsakymas į mano prašymą pradėti baudžiamąją bylą ir drausmės bylą bei tarnybinį patikrinimą ponui Leišiui „nėra procesiniai sprendimai“ – kaip teigė ponas Bernotavičius. Taip pat keista, kad ponas Bernotavičius nenurodė, kad atsisakymą pradėti prokurorui drausmės bylą ir tarnybinį patikrinimą (to aš prašiau ponams Leišiui bei Motiejūnui) skundžiami Generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojui – kaip teigė berods ponas Rudzevičius. Mano nuomone, akivaizdu, kad ponas Bernotavičius arba visiškai nekompetetingas pagrindiniais savo proceso klausimais, arba siekė sąmoningai mane suklaidinti. Todėl prašau pradėti drausmės bylą ir tarnybinį patikrinimą ir ponui Gediminui Bernotavičiui dėl jo akivaizdžios nekompetencijos pačiais elementariausiais LR prokuratūros organizacijos klausimais, 3 mėnesių nereagavimo adekvačiai į mano skundą ir galimai kolegų nusikaltimų bei tarnybinių nusižengimų dangstymo.

Todėl dar kartą prašau panaikinti skundžiamą pono Gedimino Bernotavičiaus nutarimą (priedas) ir:

1. Pradėti drausminę bylą bei tarnybinį patikrinimą dėl akivaizdžių mano nurodytų Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 skyriaus prokuroro pono Benedikto Leišio begėdiško melo teismui faktų ir manęs apšmeižimo naudojantis savo tarnybine padėtimi, o taip pat dėl jo nereagavimo į akivaizdžius nusikalstamos veikos požymius vienam iš istorikų matomai meluojant teismui;

2. Pradėti drausminę bylą, tarnybinį patikrinimą ir galbūt baudžiamąją bylą Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 skyriaus vyriausiajam prokurorui Egidijui Motiejūnui dėl jo begėdiško ir, mano nuomone, nusikalstamo atsisakymo reaguoti į akivaizdžius jam pavaldaus prokuroro nusikaltimus bei pažeidimus ir nereagavimo į kitus akivaizdžius prokurorų nusižengimus įstatymams bei Prokurorų etikos kodeksui.

3. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl akivaizdaus vieno iš istorikų, galimai Istorijos instituto direktoriaus, melo teismui.

4. Pradėti drausminę bylą ir tarnybinį patikrinimą dėl mano nuomone akivaizdžios pono Gedimino Bernotavičiaus nekompetencijos, nereagavimo į mano prašymą kelti drausmės bylas bei tarnybinius patikrinimus ar galbūt bandymo mane suklaidinti ir galimo bandymo padėti kolegoms išvengti pelnytos atsakomybės.

Prašau Jūsų asmeniškai atsakyti į šį mano pakartotinį skundą, nes Jūsų pavaldiniai labai jau primena vienas kitą dangstančių nusikaltėlių gaują.

Giedrius Šarkanas

PRIEDAS: Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Gedimino Bernotavičiaus 2018 m. gegužės 3 d. nutarimas atmesti mano prašymą.

Diskusija

2. Cap.Lietuva2018 08 21 12:12:50

Debilas deguonies švaistymas

1. Uršiukas2018 08 07 19:32:19

Nu tai patys juodu ant balto parašė: Teisėjų taryba NETURI KOMPETENCIJOS. Prisipažįsta

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis