.

2018 m. spalio 1 d.

Trys protestai Vilniaus apygardos teismui

Bandau toliau protestuoti prieš LR teismuose vyraujančią panieką teisei, ypač žmogaus (ne teisėjo) teisėms ir Konstitucijai.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Rytoj vėl keliausiu į teismo posėdį. Per trijų su puse mėnesių pertrauką jau atpratau, be to jau kuris laikas esu nebe „kaltinamasis“, o :-) „išteisintasis“.

Vis tik šį vakarą teko nusileisti ant žemės ir pabandyti ką nors :-) sukurpti. Ką gi, naudojuosi proga.

Toliau – trys mano nuomone linksmiausi rytdienos teismo aspektai.

PROTESTAS

Manęs netenkina absurdiškai veidmainiškas ponios Loretos Braždienės paaiškinimas, kad Vilniaus apygardos teismo patalpose esanti katalikiško kulto įstaiga priklauso Genocido centrui. Akivaizdu, kad kulto patalpa yra teisme, ir tai yra grynai katalikiško kulto įstaiga, kas tiesiogiai pažeidžia 43 Konstitucijos straipsnį, įtvirtinantį, kad nėra valstybinės religijos.

Aš protestuoju prieš tai, kad šiuo metu yra pažeidžiamos mano teisės į nediskriminavimą ir nešališką teismą, kad esu teisiamas įstaigoje, kurioje yra patalpos religinio kulto, kurio vardu nusikaltėliai sunaikino ar išniekino visas mano tikėjimo šventoves, persekiojo, niekino, kankino bei žudė mano tikėjimo žmonės, šimtmečiais tyčiojosi iš mano tikėjimo ir mano dievų. Dar ir dabar padugnės Seime ir valstybinėse institucijose tyčiojasi iš man artimos religinės bendruomenės Romuva.

Reikalauju, kad bent jau manęs teisimo metu katalikiško kulto įstaiga būtų išmėžta iš Vilniaus apygardos teismo. Reikalauju, kad šios bylos nagrinėjimas būtų sustabdytas, kol koplyčia yra šiame teisme, kad būtų kreiptasi į Konstitucinį teismą prašant nustatyti, kad teisinis aktas, įteisinantis religinio kulto patalpas teismo patalpose, prieštarauja 21, 26, 29 ir 43 Konstitucijos straipsniams.

PRAŠYMAS

Remdamasis LR Teismų įstatymu, Konstitucija bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių konvencija, garantuojančiais man teisę į teisingą teismą, nediskriminavimą ir nežeminimą bei neniekinimą manęs dėl mano tikėjimo bei religijos, prašau kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis prieštarauja 15 Konstitucijos straipsniui, o 1 priedas (t.y. herbo spalvos ir dvigubas kryžius) prieštarauja 15, 21 ir 43 Konstitucijos straipsniams.

Visų pirma, Konstitucijoje įtvirtintas „baltas Vytis raudoname lauke“, o teismo salėje kabančiame simbolyje yra dar ir įstatyme numatytos Švedijos vėliavą akivaizdžiai simbolizuojančios geltona bei mėlyna spalvos – taigi ši šlykštynė AKIVAIZDŽIAI NĖRA konstitucinis Lietuvos valstybės herbas. Į mano prašymą pakeisti šlykštynę konstituciniu Lietuvos valstybės herbu teismo pirmininkė ponia Loreta Braždienė atsakė, kad visi Vilniaus apygardos teisme esantys herbai atitinka įstatymo reikalavimus bei begėdiškai ignoravo mano prašymą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Herbo įstatymo konstitucingumo. Taigi mano prašymas apginti mano teises remiantis Konstitucija buvo atmestas remiantis akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančiu įstatymu.

Kaip Jums turėtų būti aišku iš mano pateikto straipsnio leidinyje „Mokslo Lietuva“ (Kas sieja slibiną ir dvigubąjį kryžių?), dabar čia kabantis simbolis yra būtent Jogailos (Jogailaičių) herbas, o dvigubas kryžius (raitelis su dvigubu kryžiumi) – ir krikščionybės, krikšto bei vadinamojo „šventojo Jurgio“ simbolis.

Noriu priminti, kad Jogaila buvo vienas šlykščiausių istorinių tautos išmatų visoje Lietuvos istorijoje. Būtent Jogaila pradėjo naikinti Lietuvos valstybingumą, persekioti mano tikėjimo lietuvius, visaip dergti, niekinti ir naikinti mano tikėjimo šventoves. Todėl šis antilietuviškos išsigimėlystės bei mano tikėjimo išniekinimo simbolis ant teismo salės sienos mane tiesiogiai giliai įžeidžia, žemina ir todėl pažeidžia visą eilę mano pagrindinių teisių.

Iš kitos pusės, dvigubas kryžius yra religinis krikščionybės simbolis. Tiek dvigubas kryžius, tiek daugelio krikščionių garbinamo iškrypėlio, jų vadinamo „šventuoju Jurgiu,“ simbolis visame pasaulyje simbolizuoja krikščioniškosios niekšybės primetimą jėga bei nekrikščionių žudymą, o Lietuvoje – būtent mano tikėjimo lietuvių persekiojimą, niekinimą ir žudymą 14-18 a. Tačiau 21, 26, 29 ir 43 Konstitucijos straipsniuose įtvirtinta, kad valstybinės religijos nėra, ir kad negalima manęs žeminti, niekinti ir diskriminuoti dėl mano tikėjimo bei religijos.

Tačiau esu visą laiką verčiamas stoviniuoti prieš ant sienos kabančią mano tikėjimo išniekinimą ir mano religijos žmonių persekiojimą bei žudymą simbolizuojančią šlykštynę ir tuo būdu esu visą laiką begėdiškai žeminamas ir niekinamas.

Bet kokiu atveju, vienos religijos simbolio (dvigubo kryžiaus) įtraukimas į valstybinį herbą, kuriam jėga verčiami viešai demonstruoti „pagarbą“ kitų religijų ar tikėjimų išpažintojai, akivaizdžiai begėdiškai pažeidžia 43 Konstitucijos straipsnį.

Deja, jau 25 metai kaip LR Seime renkasi pačios paskutinės tautos padugnės, jau baigiantys sunaikinti lietuvių tautą kaip naciją, ciniškai niekinantys Lietuvą, lietuvius, žmogaus teises ir bendrai teisę kaip tokią, brutaliai primetinėjantys mums begėdišką katalikybę ir kitas šlykštybes. Vis dėlto, noriu priminti, kad 5 Konstitucijos straipsnyje nors ir formaliai, bet įtvirtinta, kad: „Valdžios galias riboja Konstitucija,“ – taigi ir valstybinis herbas turi atitikti Konstitucijos nustatytas ribas. Jei gauja seimūnų nori legaliai nustatyti tokį valstybės herbą, kuris dabar kabo teismo salėje, tam jie turi pakeisti 5 arba 15, 21 bei 43 Konstitucijos straipsnius.

Nors niekas Lietuvoje taip begėdiškai neniekina Konstitucijos ir nesityčioja iš jos, kaip LR teismai, dar kartą primenu, kad 7 Konstitucijos straipsnis teigia, jog: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“ o 110 Konstitucijos straipsnis įpareigoja VISUS TEISĖJUS: „Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.“ Vėl noriu priminti, kad jei teismas nuspręs netenkinti šio prašymo ir tokiu būdu nuspręs mane toliau antikonstituciškai žeminti ir niekinti verčiant mane stoviniuoti prieš šią ant sienos kabančią šlykštynę, jis AKIVAIZDŽIAI pažeis Konstituciją, Konvenciją bei teisėjo priesaiką.

PRAŠYMAS

Prašau tirti įrodymus ir apklausti kaip liudytojus teismo psichiatrus

Jau daug kartų kreipiausi į įvairias institucijas prašydamas tirti Vilniaus miesto apylinkės teismo prieš mane įvykdytus nusikaltimus tyčiojantis iš manęs ir bauginant psichiatrinėmis ekspertizėmis, jei neduosiu įrodymų prieš save, užsiundant mane agresyviu psichiatru ir ilgą laiką mane psichologiškai terorizuojant. Ir teismas, ir apylinkės teismo nuosprendį surašęs asmuo visiškai ignoravo visus mano prašymus.

Prašau teismo ištaisyti šį akivaizdų pažeidimą ir tirti akivaizdžiai Vilniaus miesto apylinkės teismo (atstovauto ponios Ingos Štuopienės) įvykdytus nusikaltimus bei akivaizdžius grubius mano teisių pažeidimus ir atlikti šiuos veiksmus:

1. Perklausyti 2016 m. rugpjūčio 19 d. ir lapkričio 2 d. teismo posėdžių garso įrašus – kur teismas begėdiškai tyčiojasi iš manęs ir liepia psichiatrui Ramanauskui terorizuoti mane tiesiog teismo salėje. Deja, visi mano skaityti teismų posėdžių protokolai LR priminė teisėjams bei prokurorams palankių citatų rinkinius.

2. Apklausti teismo psichiatrus Irmantą Ramanauską bei Aureliją Survilaitę.

bus tęsiama

Diskusija

2. Giedrius2018 10 02 10:56:30

Deja, bet kuri organizacija anksčiau ar vėliau tampa oligarchija. Kiek žinau, nuo to kenčia visos mažos Lietuvos religinės bendruomenės.
Ir vis dėlto šiuo atveju tai nieko nekeičia.

1. Perkunaz Šventaregis2018 10 02 01:38:56

Jau Romuva senai pavirto į UAB Trinkuva. Uzurpavo romuviečių valią Trinkūnienė, prisikviesdama nesubrendusių neišmanančių jaunuolių – „vaidilų“, pažeisdama įstatus. Mus, senuosius Romuvos įkūrėjus ignoravo, nepakvietė.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis