.

2019 m. rugsėjo 3 d.

Vilniaus apygardos teismas kaip religinės korupcijos simbolis

Romuviečiai praktiškai visiškai nereagavo į Seime patirtą pažeminimą. O aš toliau reikalauju pašalinti absoliutaus VAT supuvimo simbolį – teisme garbinamo nusikaltėlio Šalčininkų karaliaus Jėzaus Kristaus Karaliaus paveikslą.

Kaip ir reikėjo tikėtis, Lietuvą valdantys ir jau baigiantys sunaikinti katalikai begėdiškai išsityčiojo iš romuviečių. Jau tuoj bus 30 metų kaip LR Katalikų bažnyčios vadeivos nevaržomi tyčiojasi iš nekatalikų, šalį ir tautą vis giliau skandindami katalikiškojoje niekšybėje.

EŽTT prižiūri Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos įgyvendinimą, o religinių bendruomenių teisės (ypač būti valstybės pripažintomis „tradicinėmis“) neturi visiškai nieko bendro su dabartinėmis žmogaus teisėmis. Nereikia būti teisės ekspertu, kad suprastum, jog EŽTT romuviečių skundo visiškai pagrįstai nepriims kaip nepriklausančio jo kompetencijai. Įdomu, ar Romuvos vadovai iš tikrųjų tokie teisiškai naivūs, ar tiesiog tokiu būdu bando užmaskuoti savo pasimetimą ar tiesiog bailumą?

Keista ir liūdna klausytis bejėgiškų romuviečių rypavimų ir jų pareiškimų apie kreipimąsi į Europos žmogaus teisių teismą (toliau – EŽTT). Deja tai – tik prisitaikėliškas savęs apgaudinėjimas.

EŽTT prižiūri Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos įgyvendinimą, o religinių bendruomenių teisės (ypač būti valstybės pripažintomis „tradicinėmis“) neturi visiškai nieko bendro su dabartinėmis žmogaus teisėmis. Nereikia būti teisės ekspertu, kad suprastum, jog EŽTT romuviečių skundo visiškai pagrįstai nepriims kaip nepriklausančio jo kompetencijai. Įdomu, ar Romuvos vadovai iš tikrųjų tokie teisiškai naivūs, ar tiesiog tokiu būdu bando užmaskuoti savo pasimetimą ar tiesiog bailumą?

Deja, liūdnu virkavimu ir rypavimais („o kaip mus diskriminuoja!“) dabartinėje Lietuvoje tikrai nieko nepasieksi. Istorija rodo, kad vienintelis būdas efektyviai bendrauti su šimtmečiais Lietuvą dergiančiais katalikais – jėga: demonstracijos, agresyvūs mitingai ir :-) priešinimasis ginklu katalikiškajai niekšybei.

Aš nesu :-) supermenas iš filmų ir vienas neturiu kaip jėga pasipriešinti mane, mano teises ir mano tikėjimą niekinantiems katalikams. Tegaliu mėginti parodyti tautiečiams, kad galima gyventi ir kitaip, ne tik visą gyvenimą klūpint ant kelių.

O dabar toliau bandau įrodyti lietuviams, kad savo esme dabartiniai LR teismai – visai ne teisingumo vykdytojai, o paniekos Konstitucijai, teisei ir žmogaus teisėms, korupcijos ir katalikiškosios niekšybės kloakos.

Eilinis prašymas Vilniaus apygardos teismui

Jau beveik šeši metai kaip esu persekiojamas, ir šiandien mane toliau :-) teis. O aš naudojuosi proga nors kažkaip pasipriešinti Lietuvą mirtinai smaugiančiai katalikybei.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui

PRAŠYMAS
2019-09-03
Vilnius

Prašau pašalinti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų karaliaus, vagies, smurtininko ir šventvagio „dievo“ („dievo sūnaus“) Jėzaus (dar vadinamo „Nazariečiu“, „Kristumi“, „Kristumi Karaliumi“ ir pan.) paveikslą iš Vilniaus apygardos teismo (toliau – VAT) patalpų, kadangi šis paveikslas simbolizuoja ir viešai demonstruoja teismo šališkumą, religinę korupciją ir panieką teisei bei mano tikėjimo asmenims.

Katalikų dievas
Vilniaus apygardos teisme
Jėzus Kristus Šalčininkų karalius

Aš balsavau už Konstituciją, kurioje „bažnyčia atskirta nuo valstybės“, o ir dabartinės, net ir matomai suklastotos, Konstitucijos 43 straipsnis nustato, kad „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“. Tuo tarpu religinio kulto įstaigos (katalikiškos „koplyčios“) buvimas VAT patalpose demonstruoja galiojančiai teisei priešingą VAT katalikiškumą, kuris akivaizdus teismo praktikose ir priimamose nutartyse, bent jau kartais akivaizdžiai grindžiamose ne teise, o akivaizdžiu siekiu pasityčioti iš nekatalikų.

Man pareikalavus pašalinti katalikiškąją koplyčią iš VAT patalpų, ankstesnė teismo sudėtis, trys teisėjai, pademonstravo savo panieką mano tikėjimui ir religiniams jausmams begėdiškai ignoruodami BPK nustatytas procedūras, suklastodami teismo nutartį ir priversdami mane dalyvauti žeminančioje psichiatrinėje ekspertizėje bei niekšingai pasityčiodami iš manęs. To pasekmėje sušlubavo mano sveikata; aš papildomus metus esu teisiamas; mano teisės suvaržytos. Dabar minėtieji teisėjai su teismo pirmininke toliau tyčiojasi iš manęs, mano socialinės padėties, tikėjimo ir religinių jausmų organizuodami dar vieną manęs persekiojimą.

Taigi trys VAT teisėjai-katalikai, anksčiau teisę mane šiame procese, kuris yra akivaizdus politinis susidorojimas su manimi dėl mano religinių pažiūrų, jau kartą suvaržė mano teises, padarė man didelę turtinę ir neturtinę žalą ir begėdiškai išsityčiojo iš manęs dėl mano socialinės padėties, tikėjimo bei religinių pažiūrų. Tačiau 31 Konstitucijos straipsnis ir 6 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – EŽTK) straipsnis garantuoja man teisę į nepriklausomą ir bešališką teismą. Pagal galiojančią Europos žmogaus teisių teismo doktriną teismas esant reikalui privalo įrodyti savo nešališkumą, tame tarpe ir religinį.

Deja, VAT šiuo metu vadovauja įžūli teisės niekintoja ponia Loreta Braždienė, kurios ligšiolinis vadovavimas Vilniaus teismams trumpai apibūdintinas kaip jų politinio ir religinio viešnamiškumo užtikrinimas, paniekos teisei ir ypač neturtingų žmonių bei mažumų teisėms įtvirtinimas, visiško politiškai lojalių teisėjų nebaudžiamumo užtikrinimas sudarant jiems sąlygas saugiai tyčiotis iš neturtingų žmonių ir neorganizuotų mažumų atstovų, niekinti Konstituciją, procesų kodeksus ir kitus teisės aktus, vairuoti girtiems ir t.t.

Deja, VAT šiuo metu vadovauja įžūli teisės niekintoja ponia Loreta Braždienė, kurios ligšiolinis vadovavimas Vilniaus teismams trumpai apibūdintinas kaip jų politinio ir religinio viešnamiškumo užtikrinimas, paniekos teisei ir ypač neturtingų žmonių bei mažumų teisėms įtvirtinimas, visiško politiškai lojalių teisėjų nebaudžiamumo užtikrinimas sudarant jiems sąlygas saugiai tyčiotis iš neturtingų žmonių ir neorganizuotų mažumų atstovų, niekinti Konstituciją, procesų kodeksus ir kitus teisės aktus, vairuoti girtiems ir t.t.

Vis dėlto, noriu dar kartą paprašyti teismo gerbti mano 31 Konstitucijos ir 6 EŽTK straipsniuose įtvirtintą teisę į teisingą teismą ir įrodyti savo nešališkumą. Akivaizdu, kad Šalčininkų karaliaus ir katalikų dievo paveikslo buvimas teisme demonstruoja VAT ir matomai daugumos jo teisėjų (neteko girdėti, kad nors vienas iš jų būtų protestavęs dėl religinio kulto įstaigos buvimo teisme): 1) panieką teisei ir ypač Konstitucijai, be kita ko teigiančiai, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, 2) toleranciją nusikaltimams ir jų dangstymą atsisakant pripažinti kaltais akivaizdžius nusikaltėlius, 3) katalikiškumą bei 4) Lietuvos katalikų bažnyčiai, o taip pat LR teisėdergai (teismams, prokuratūrai bei policijai) būdingą panieką nekatalikams ir ypač lietuviečiams (lietuviško tikėjimo ir religijos asmenims, tame tarpe ir man).

VAT pirmininkė
Loreta Braždienė
įtvirtino teisme ne tik panieką teisei, bet ir religinę korupciją
Loreta Braždienė

Noriu priminti, kad Jėzus Karalius – sunkus kriminalinis nusikaltėlis, akivaizdžiai teisėtai nubaustas mirties bausme už netgi evangelijose nedviprasmiškai aprašytus savo nusikaltimus: asilo vagystę, kurstymą smurtauti ir žudyti kitatikius, Jeruzalės šventyklos įžeidimą ir išniekinimą bei smurtavimą joje. Garbindami smurtinį nusikaltėlį, iš kitų žmonių pažiūrų, tikėjimo ir religinių jausmų išsityčiojusį begėdį smurtininką, VAT ir jos pirmininkė praktiškai demonstruoja savo panieką teisei ir teisingumui, teismo ir teisėjų pajungimą nusikaltėlių interesams. Be to, VAT demonstruojamame paveiksle pavaizduotas nusikaltėlis, dabartinis Vilniaus ir Šalčininkų rajono karalius „Kristus Karalius“ yra prieš Lietuvos konstitucinę santvarką – demokratinę respubliką – nukreipto sąmokslo, praktiškai valstybės perversmo, dalyvis, ir, jį viešai garbindamas, VAT demonstruoja cinišką panieką Lietuvos konstitucijai ir formaliai galiojančiai teisei. Noriu pastebėti, kad teisei neabejingam žmogui praktiškai neįmanoma nesišlykštėti taip įžūliai teisę niekinančiu Vilniaus apygardos teismu.

Dar noriu pastebėti, kad, pagal galiojančią LR teisės doktriną, net kelis istorinius genocidus Lietuvoje įvykdžiusi Katalikų bažnyčia yra akivaizdžiai nusikalstama organizacija. Netoli VAT pastato esanti įstaiga, dabar vadinama „Vilniaus universitetu“, pirmuosius 200 savo egzistavimo metų buvo grynai katalikiškosios neapykantos skleidykla, kurioje buvo ugdomi smogikai, kartu su savo dėstytojais jėzuitais organizavę pogromus prieš Lietuvos nekatalikus – dėl ko dauguma nekatalikų buvo priversti palikti jėzuitiškosios niekšybės praktiškai istoriškai sunaikintą Lietuvą. Skirtingai nuo Stalino trėmimų, tai buvo akivaizdus religinės grupės (evangelikų) genocidas.

LR teismai ir kitos teisėdergos institucijos paskutinius 29 metus sistemingai begėdiškai dangsto Katalikų bažnyčios ir jos šventikų nusikaltimus ciniškai susidorodami su ;teisingumo ieškančiomis jų aukomis. Kiek teko skaityti žiniaspaudoje apie katalikų šventikų pedofiliją, LR teisėderga ryžtingai susidoroja būtent su pedofilų aukomis.

Mano tikėjimo bendruomenes Katalikų bažnyčia šimtmečiais persekiojo ir naikino; daug mano tikėjimo lietuvių buvo sudeginti gyvi ar kitaip nukankinti. Ir dabar Katalikų bažnyčia, konkrečiai jos dabartinis vadovas Gintaras Grušas, begėdiškai tyčiojasi iš man artimos Romuvos religinės bendruomenės ir ragina ją diskriminuoti (nuoroda). Nors pagal BK tai – akivaizdus nusikaltimas, LR katalikų fiureris ir kiti iš romuviečių išsityčioję katalikai gali jaustis saugiai, nes LR teismai ir kitos teisėdergos institucijos paskutinius 29 metus sistemingai begėdiškai dangsto Katalikų bažnyčios ir jos šventikų nusikaltimus ciniškai susidorodami su ;teisingumo ieškančiomis jų aukomis. Kiek teko skaityti žiniaspaudoje apie katalikų šventikų pedofiliją, LR teisėderga ryžtingai susidoroja būtent su pedofilų aukomis. Lietuvos istoriniame-teisiniame diskurse nusikaltėlio Kristaus Karaliaus ir jo linksmai pagarsėjusios motinos paveikslai akivaizdžiai demonstruoja, kad VAT niekina nekatalikus ir čia jie negali tikėtis nešališko teismo.

Todėl prašau bent jau manęs teisimo metu pašalinti iš VAT patalpų religinę teismo korupciją, jo jau seniai skiriamuoju LR teismų bruožu tapusį politinį, socialinį ir religinį šališkumą simbolizuojantį istorinio nusikaltėlio ir religinės neapykantos kurstytojo Vilniaus bei Šalčininkų rajonų karaliaus paveikslą.

bus tęsiama

Diskusija

4.  Cristal liked you! Click Here...2022 02 16 01:01:14

trcetjs

3.  Cristal liked you! Click Here...2022 02 16 01:01:13

6tdtzka5

2. Marius2019 09 28 22:30:51

Apygardos teisme esantis Jėzaus Kristaus paveikslas yra nebaejotina iliustracija kad Lietuva nėra pasaulietinė valstybė. Ir teisėjai joje yra šališki katalikiški šūdžiai. Na kaip kitaip juos, teisėjus, vertinti? Aš nesuprantu kaip taip įžūliai galima niekinti Lietuvos konstituciją nesuprantant kad reiliginių simbolių demonstravimas ir koplyčios buvimas teismo patalpose yra akivaizdus religinis šališkumas. Ei, Lietuvos politikai, jūs taip pat šūdžiai jei šito bespredielo nesugebate pažaboti.

1. B. Inokentijus2019 09 03 13:59:58

Ar romuviečiams jų tikėjimas leidžia ginklu kovoti už tą patį jų tikėjimą?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis