.

2019 m. spalio 17 d.

Gindamos savo teisę tyčiotis iš silpnesniųjų, pareigūnės įvykdė nusikaltimą

Suvaržydamos mano teisę į advokatą dėl mano socialinės padėties, o greičiausiai ir dėl lyties, policijos tyrėja ir prokurorė (galimai :) akivaizdžiai įvykdė nusikaltimą, apibrėžtą 169 BK straipsnyje.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Kaip jau berods kažkada minėjau, į mano prašymą (be kita ko) stabdyti akivaizdų teisėjos seksualinį priekabiavimą, Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė sureagavo įsakydama smurtinėms LR teisėdergos struktūroms pradėti mane persekioti :-) „dėl teismo įžeidimo“.

Man tiek :-) malonių emocijų jau suteikusio prokuroro-melagio Benedikto Leišio kolegė Lilija Ambrulevičienė ir policijos tyrėja Natalja Butkevičienė karštai puolė vykdyti Braždienės įsakymo ir grubiai, begėdiškai išsityčiojo iš mano procesinių teisių, visų pirma, teisės į advokatą.

Prokurorė
Lilija Ambrulevičienė
savo panieką skurdžiams vyrams išreiškė įvykdydama akivaizdų nusikaltimą
Lilija Ambrulevičienė

Akivaizdu, kad esu eilinį kartą diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties – tai įprasta LR teismų, prokuratūros ir policijos praktika. Vis dėlto, panašu, kad šįkart esu diskriminuojamas ir persekiojamas dar ir dėl savo lyties.

Paskutiniu metu tapo įprasta stebėti, kaip įtakingos moterys viešai tyčiojasi iš vyrų, nebaudžiamos visaip juos šmeižia ir viešai žemina. Kyla :-) pagrįstas įtarimas, kad, be kita ko, prokurorė, policijos tyrėja ir dvi teisėjos sudarė nusikalstamą susivienijimą siekdamos dar labiau įtvirtinti savo teisę seksualiai priekabiauti prie vyrų ir susidoroti su išdrįstančiaisiais pasipriešinti.

Naiviai :-) prašau policijos ir prokuratūros tirti prieš mane įvykdytą eilinį akivaizdų nusikaltimą ir pripažinti mane nukentėjusiu nuo jo.

Vieši skundai policijai ir prokuratūrai

Giedrius Šarkanas


Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-iojo skyriaus vyriausiajam prokurorui Egidijui Motiejūnui
Vilniaus miesto 3 policijos komisariato vadovui Donaldui Dubakai


VIEŠAS SKUNDAS
2019 m. spalio 17 d.
VilniusGavau šaukimą atvykti į policiją, ir 2019 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus miesto 3 policijos komisariato 2 veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Natalja Butkevičienė įteikė man pranešimą apie įtarimą. Iš karto pareikalavau suteikti man nemokamą advokatą (1 priedas), ir p. Butkevičienė žodžiu patikino mane, kad kreipsis į nemokamus advokatus dalinančią tarnybą ar pan.

Vienintelė žinia, kurią gavau iš p. Butkevičienės, buvo šaukimas atvykti į policiją, pavadintas berods „ikiteisminio tyrimo užbaigimui“ ar pan. Man atvykus, p. Butkevičienė paskelbė man, kad ikiteisminis tyrimas užbaigtas ir kad galiu kažką atlikti, berods iki spalio 20 d. Paklausė, ar sutinku su terminais, ir aš neprieštaravau.

Man pasiūlė susipažinti su bylos medžiaga, ir aš išsirinkau kelis puslapius kopijavimui. Prieš duodama man susipažinti, p. Butkevičienė išėmė iš bylos visą pluoštą ten buvusių dokumentų ir paaiškino, kad ten yra pažymos apie mane iš įvairių tarnybų, ir man su jomis susipažinti negalima. Tada pareikalavau įgyvendinti 25 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintą mano teisę: „Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.“ P. Butkevičienei atsisakius įgyvendinti mano konstitucines teises, išreiškiau norą gauti raštišką atsakymą – tačiau p. Butkevičienė vėlgi kategoriškai atsisakė patenkinti mano teisėtą prašymą.

Loreta Braždiene
liepė policijai mane persekioti už tai, kad paprašiau jos apginti nuo jai pavaldžios teisėjos akivaizdaus seksualinio priekabiavimo
Loreta Braždiene

Paprašiau man nemokamai išduoti mano apklausos protokolą, tačiau p. Butkevičienė atsakė, kad turiu už jį sumokėti. Susitariau su p. vyresniąja policijos tyrėja, kad, susimokėjęs už kopijavimą, ateisiu spalio 10 d.

Buvau priverstas ir spalio 8 d. nunešiau į policijos komisariatą raštišką prašymą (prašymus);

1) Prašau leisti man dar kartą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.

2) Prašau pateikti man PILNĄ ikiteisminio tyrimo medžiagos aprašą – tame tarpe ir visų apie mane pateiktų pažymų ir atsiliepimų.

3) Prašau leisti susipažinti su VISA ikiteisminio tyrimo medžiaga, tame tarpe ir su tomis pažymomis ar atsiliepimais, su kuriais man buvo neleista susipažinti pirmojo susipažinimo metu. 25 Konstitucijos straipsnis nustato: „Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.“ Taigi turiu KONSTITUCINĘ TEISĘ gauti policijos turimą informaciją apie save. Prašau šią teisę įgyvendinti.

4) Prašau man nemokamai išduoti manęs apklausos protokolo ir sprendimo nutraukti ikiteisminį tyrimą kopijas.

Spalio 10 d. p. Butkevičienė pareiškė, kad mano spalio 8 d. prašymas dar nagrinėjamas, tačiau, pasitarusi telefonu su prokurore, išdavė man nemokamai mano apklausos protokolo ir p. Kolyčienei išsiųsto pranešimo apie teisminio tyrimo užbaigimą (2 priedas) kopijas – taigi netgi mano 4 prašymą patenkino tik iš dalies.

P. Butkevičienė davė man dar kartą susipažinti su bylos dalimi ir padarė mano išsirinktų papildomų bylos lapų kopijas (buvau iš anksto susimokėjęs už papildomus puslapius).

Tačiau man paprašius padaryti ir jos perklausyto garso įrašo kopiją, p. Butkevičienė susierzino ir pareiškė, kad rašyčiau prašymą raštu, kuris bus svarstomas, prokurorė nuspręs ar pan. – dabar jau neprisimenu.

Kažkodėl susierzinusi (gal todėl, kad tuo metu jau prasidėjo pietų pertrauka), p. Butkevičienė pradėjo man priekaištauti, kad aš piktnaudžiauju savo procesinėmis teisėmis, kad dėl manęs ji gaišta savo laiką – kad turėjau iš karto susimokėti už visų bylos lapų kopijas (nors ten buvo didelis pluoštas man visai nereikalingų puslapių). Iš karto noriu pastebėti, kad tokiu savo elgesiu p. Butkevičienė mane pažemino ir pasityčiojo iš mano socialinės padėties. Liepdama man eiti susimokėti už kopijavimą, ji privertė mane vykti pasiimti pinigų, nuvykti į parduotuvę su mokėjimų terminalu ir sumokėti visą eurą už perlaidą policijai už 52 kapeikas kainavusį kopijavimą, be to turėjau rašyti ir nešti į policiją SPECIALŲ PRAŠYMĄ, kad man nemokamai išduotų mano paties apklausos protokolą ir kopiją mane tiesiogiai liečiančio sprendimo, kurį turiu teisę skųsti – ir vis tiek jos negavau. Aš sugaišau DAUG SAVO laiko ir pinigų pasekmėje akivaizdaus policijos tyčiojimosi iš manęs ir mano procesinių teisių, o p. Butkevičienė mane dar labiau pažemino priekaištaudama, kad dėl manęs ji tuščiai gaišta laiką. Noriu pastebėti, kad, norėdamas paduoti prašymą susipažinti su ikiteisminio tyrimo metu klausytais bei darytais garso įrašais, buvau priverstas gerokai palaukti prie komisariato raštinės durų jau pasibaigus oficialios pietų pertraukos laikui – kol po sočių pietų sugrįžo policijos raštininkės. Žinoma, paskutinius mano elektroninius pinigus pavogė ir bankų sąskaitas užblokavo LR vardu veikianti „Sodra“ pasivadinus vagių gauja, versdama mane apmokėti Lietuvą valdančių parazitų gydymą, tačiau teisiškai tai nesuteikė p. Butkevičienei teisės žeminti manęs dėl mano socialinės padėties.

Ikiteisminis tyrimas akivaizdžiai neteisėtas

Kaip jau minėjau, vos tik gavęs pranešimą apie įtarimą, pareikalavau, kad man būtų suteiktas nemokamas gynėjas, nes tokią teisę man garantuoja Konstitucija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gynimo konvencija (toliau – EŽTK) ir kad nebūčiau diskriminuojamas (1 priedas), o p. Butkevičienė pažadėjo, jog kreipsis į atitinkamą valstybės tarnybą, kad man būtų paskirtas advokatas.

Tačiau toje bylos medžiagos dalyje, su kuria p. Butkevičienė man leido susipažinti, nebuvo jokio policijos ar prokuratūros kreipimosi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą – taigi vyresnioji policijos tyrėja Natalja Butkevičienė mane tiesiog begėdiškai apgavo, ir tokiu būdu buvo grubiai išniekinta mano pamatinė teisė į advokatą. Jei nesate apie tai girdėjęs, informuoju, kad 31 Konstitucijos straipsnyje garantuojama: „Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.“ EŽTK 6.3.c punkte įtvirtintos garantijos: „c) kad jis galėtų gintis pats arba per savo paties pasirinktą gynėją arba, jei jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, turi gauti pagalbą nemokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai.“

Taigi buvo pažeista mano pamatinė procesinė teisė ir aš buvau įžūliai ir grubiai diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties ir galimai lyties – prokurorė prokurorė Lilija Ambrulevičienė, tyrėja Butkevičienė ir abi teisėjos – „nukentėjusioji“ Kolyčienė bei liepusi mane persekioti Braždienė – yra įtakingos moterys, galimai suinteresuotos Lietuvoje dar labiau įtvirtinti unifomuotoms moterims teisę seksualiai priekabiauti prie neturtingų vyrų ir susidoroti su tais vyrais, kurie nepasiduoda priekabiavimui, nenusižemina ar pan.

Nepasikonsultavęs su advokatu, laukdamas kol p. Butkevičienė kreipsis dėl mano gynėjo ir pateiks man vienokį ar kitokį atsakymą. aš praktiškai negalėjau efektyviai pasinaudoti ir kitomis savo procesinėmis teisėmis.

Kadangi ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas neteisėtai, įžūliai, grubiai ir piktybiškai pažeidžiant mano pamatines procesines ir kitas teises, teisinėje valstybėje jis privalo būti pripažintas neteisėtu, o aš – nukentėjusiuoju nuo policijos ir prokuratūros įvykdytų grubių mano teisių pažeidimų.

Policijos tyrėja ir prokurorė grubiai ir piktybiškai nevykdė savo pareigų

Lietuvos Respublika yra akivaizdžiai nusikalstamas totalitarinis režimas, reto beteisiškumo ir amoralumo policinė valstybė. Kiek galima spręsti iš komentarų netgi totalitariai kontroliuojamoje lietuviškoje žiniaspaudoje, pagrindinės LR prokuratūros ir policijos funkcijos – dangstyti ir slėpti Lietuvą valdančių nusikalstamų organizacijų nusikaltimus, saugoti jų vadovus nuo baudžiamosios atsakomybės, susidoroti su valdžios politikai nepritariančiais asmenimis (bauginti juos, metų metais visaip persekioti, tyčiotis iš jų, o pincipingiausiuosius – kalinti ir žudyti (kaip, pavyzdžiui, Paleckį, Šliužą, Vederskį ar Rakausienę)). Kaip rodo paskutinio meto įvykiai, prokuratūros ar ir (Grybauskaitės) Prezidentūros dangstoma policija organizuoja stambiausio masto prekybą narkotikais, vogtais daiktais ir matomai visas kitas pačias pavojingiausias visuomenei nusikalstamas veikas. Kaip ir kiekvienoje kitoje policinėje valstybėje, LR prokuratūra ir policija akivaizdžiai yra visiškai nebaudžiamos nusikalstamos organizacijos.

Vis dėlto, noriu pastebėti, kad Lietuvos Respublika yra Europos Sąjungos sudėtyje ir formaliai privalo atitikti nors pačius minimaliausius teisėtumo ir žmogiškumo standartus. Jei paviešinami nusikaltimai, kažkokių sankcijų sulaukia netgi tokie iš principo nebaudžiami nusikaltėliai, kaip policininkai, prokurorai ar netgi teisėjai.

Akivaizdu, kad p.p. Ambrulevičienė bei Butkevičienė grubiai ir piktybiškai pažeidė Konstituciją, EŽTK, galiojantį Baudžiamojo proceso kodeksą bei savo profesinės etikos kodeksus. P. Ambrulevičienė grubiai sulaužė savo prokuroro priesaiką, o p. Butkevičienė – policijos statutą, įpareigojančius jas gintį viešąjį interesą, gerbti, ginti ir įgyvendinti visų žmonių procesines ir kitokias teises.

Nukentėjau nuo prokuratūros ir policijos įvykdyto NUSIKALTIMO

169 Baudžiamojo kodekso straipsnyje nustatyta: „Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

Akivaizdu, kad p. Butkevičienė, pažadėdama man, kad kreipsis į nemokamus advokatus dalinančią tarnybą, tačiau nesikreipdama ir, nors man nebuvo paskirtas man akivaizdžiai priklausantis advokatas, atlikdama ikiteisminio tyrimo užbaigimo veiksmus, bei p. Ambrulevičienė, nuspręsdama užbaigti ikiteisminį tyrimą, nors man nebuvo paskirtas man teisėtai priklausantis advokatas ir netgi nebuvo atlikti mano teisėms užtikrinti būtini veiksmai, įvykdė 169 BK straipsniu uždraustą nusikalstamą veiką. Policijos tyrėja ir prokurorė neleido man lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti procese bei ginti savo teisėtas teises ir suvaržė mano vieną svarbiausių teisių todėl, kad priklausau skurdžiams ir vyrams – dėl mano socialinės padėties ir lyties.

Taigi aš nukentėjau nuo p.p. Butkevičienės ir Ambrulevičienės galimai akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo.


Todėl prašau:

1) Pripažinti ikiteisminį tyrimą mano atžvilgiu neteisėtu.

2) Nušalinti p.p. Natalją Butkevičienę ir Liliją Ambrulevičienę.

3) Pradėti p.p. Nataljai Butkevičienei ir Lilijai Ambrulevičienei tarnybinius patikrinimus ir drausmės bylas.

4) Pradėti tyrimą dėl p.p. Nataljos Butkevičienės ir Lilijos Ambrulevičienės galimai akivaizdžiai įvykdytų 169 BK straipsnyje nustatytų nusikalstamų veikų.

5) Pradėti tyrimą, kuris nustatytų, ar p.p. Butkevičienė, Ambrulevičienė, Braždienė ir Kolyčienė galimai nesudarė nusikalstamo susivienijimo siekdamos susidoroti su manimi dėl mano lyties, tikėjimo, pažiūrų ir įsitikinimų ir dar labiau įtvirtinti nors ir nerašytą, bet akivaizdžiai LR egzistuojančią pareigūnių ar šiaip įtakingų moterų teisę nevaržomai tyčiotis iš žemesnės socialinės padėties vyrų ir/ar nebaudžiamai seksualiai ar kitaip priekabiauti prie jų.

6) Pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo 169 BK straipsnyje nustatyto akivaizdaus nusikaltimo – mano teisių suvaržymo dėl mano socialinės padėties (t.p. kalbos ir tautybės) ir lyties.


Giedrius Šarkanas

Pridedama:

1) Teisės į gynėją išaiškinimo protokolas;

2) Pranešimas Kolyčienei apie ikiteisminio tyrimo pabaigimą.

bus tęsiama

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis