.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Teisėjais LAT dirbantiems piliečiams Ridikui, Abromavičiui ir Šeškauskui – drausmės bylas!

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Artūras Ridikas, Armanas Abromavičius ir Tomas Šeškauskas oficialioje nutartyje melavo, pažeidė Konstituciją, sulaužė savo priesaikas ir pažemino teisėjo vardą.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Kuo toliau, tuo daugiau lietuvių supranta, kad Lietuvos teismai iš principo nėra teismai.

Teoriškai teismas – tai tokia institucija, kuri užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą. Kitaip sakant, teismas pagal įstatymais nustatytas procedūras nustato ar buvo pažeistos teisės normos, sutartys, kontraktai ir pan.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tapo visuotinio pasišlykštėjimo objektu kai paskelbė dešimtis tūkstančių taikių lietuvių išžudžiusių pokario banditų likvidavimą „genocidu“. Nuo tada garbingas, Europos teisę ir vertybes pripažįstantis žmogus negali nesišlykštėti Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Tuo tarpu dabartiniai LR teismai neturi nieko bendro su teise. Teisėjai spjaudo ant įstatymų ir visos kitos teisės, elgiasi kaip visiškai nebaudžiami nusikaltėliai, tyčiojasi iš žmonių ir priiminėja akivaizdžiai galiojančiai teisei prieštaraujančius nutartis bei nuosprendžius.

Norėdamas ko nors pasiekti lietuviškame teisme, turi arba duoti teisėjui pakankamai didelį kyšį (didesnį, nei tavo priešininko), arba jį kaip nors įbauginti ar dar kaip nors kitaip sumotyvuoti priimti tau palankų nuosprendį.

Todėl neturtingas žmogus Lietuvos teismuose pasmerktas teisėjų paniekai ir patyčioms. Žinodami, kad neturi iš ko duoti kyšio, LR teisėjai beveik neabejotinai išsityčios iš tavęs ir tavo teisių.

Neseniai ir iš manęs išsityčiojo LAT. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tapo visuotinio pasišlykštėjimo objektu kai paskelbė dešimtis tūkstančių taikių lietuvių išžudžiusių pokario banditų likvidavimą „genocidu“. Nuo tada garbingas, Europos teisę ir vertybes pripažįstantis žmogus negali nesišlykštėti Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Kaip dar beišsidirbinėtų LAT teisėjai, kiek kyšių beimtų, kiek dar daugiau besityčiotų iš Konstitucijos, žmonių ar jų teisių – dar labiau sugadinti Aukščiausiojo Teismo reputacijos nebeįmanoma.

Vis dėlto, gavau tokį LAT raštą, už kokį teisės pirmakursis būtų gėdingai išmestas iš egzamino. Europoje tėra viena šalis, kurioje taip begėdiškai oficialioje nutartyje pripaistę piliečiai gali ir toliau dirbti teisėjais.

Kreipimasis į Teisėjų tarybą ir Teisėjų etikos komisiją

Giedrius Šarkanas

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai

(Teisėjų Tarybai)

PRAŠYMAS
2020 m. rugpjūčio 31 d.
Vilnius

Prašau pradėti drausmės bylas LAT teisėjams Artūrui Ridikui, Armanui Abramavičiui ir Tomui Šeškauskui (viešai pasmerkti LAT teisėjus Artūrą Ridiką, Armaną Abramavičių ir Tomą Šeškauską) dėl to, kad jie neatliko savo pareigų, šiurkščiai sulaužė savo priesaikas bei pažemino teisėjų vardus pagrįsdami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį jos visiškai teisiškai neargumentuodami ir naudodami akivaizdžiai neteisinius, absurdiškus, melagingus ir teisėjų vardus žeminančius argumentus.

Nutartyje nepriimti mano kasacinio skundo (priedas) pateikiami šie švelniai tariant negausūs (skunde buvo nurodyti 64 grubūs BK ir BPK pažeidimai ir, be prašymo pakeisti apygardos teismo nutartį, pateikta keliasdešimt atskirų prašymų) visiškų teisės beraščių paistalus primenantys „argumentai“. Mano kasacinio skundo tekstas prieinamas viešai interneto adresu: „http://www.lietuviais.lt/moksleiviams/Kasacija.doc“.

1. Teigiama, kad mano nurodyti BK pažeidimai „grindžiami ne teisiniais argumentais“. Tai – akiplėšiškas melas, nes nurodžiau rekomenduojamus kaip cituotinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktiką formavusius teisės precedentus, kurių atžvilgiu buvau (esu) grubiai diskriminuojamas taikant Baudžiamąjį kodeksą.

2. Teigiama, kad aš skundžiu „visą baudžiamojo proceso eigą, neišryškindamas esminių žemesnės instancijos teismų padarytų pažeidimų, kurie BPK 369 straipsnio prasme galėtų būti pagrindas nagrinėti bylą kasacine tvarka.“ Tai – irgi melas, nes aš nurodžiau 62 atskirus grubius BPK pažeidimus ir du grubius BK pažeidimus. Jei piliečiai nesugeba atsirinkti iš jų tinkamų kasacijai, jie neturėtų dirbti teisėjais LAT.

3. „Didelė dalis skundo (42-61 psl.) skirta nuteistojo prašymams pripažinti, kad buvo padaryti konkretūs pažeidimai, suvaržytos konkrečios nuteistojo teisės, netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir kt. Konstatuotina, kad šie kasaciniame skunde suformuluoti 23 atskiri prašymai neatinka BPK 382 straipsnio reikalavimų, kuriais yra apibrėžiamos kasacinės instancijos teismo kompetencijos ribos.“ Tačiau akivaizdu, jog prašymai PILNAI ATITINKA LAT kompetenciją nustatančių 382 ir 269 BPK straipsnių reikalavimus, nes aš prašiau 1) pripažinti, kad buvo pažeisti (netinkamai pritaikyti) konkretūs BK straipsniai mano atveju traktuojant jnos skirtingai nei kitose bylose – nurodydamas konkrečius LAT precedentus, 2) pripažinti, kad buvo padaryti mano teises pažeidę 62 grubūs BPK pažeidimai, be kita ko – kad konkrečiais pažeidimais buvo pažeisti konkretūs Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniai, 3) pripažinti, kad konkretūs pažeidimai sutrukdė teismui teisingai išnagrinėti bylą ir priimti nuosprendį, 4) išteisinti mane, konkrečiai: „Prašau pakeisti skundžiamą KAT nuosprendį ir mano apeliaciją tenkinti, o prokuroro atmesti ir pripažinti, kad man priklauso kompensacija už patirtą žalą arba tai padaryti kokiu nors kitu 382 BPK straipsnyje nurodytu būdu.“, 5) pateikiau papildomų prašymų: priteisti man kompensaciją, inicijuoti drausmės bylas iš manęs išsityčiojusių teisėjų ir t.t. Taigi aš pateikiau LAT kompetenciją (pagal 268, 269 ir 282 BPK straipsnius) pilnai atitinkančius prašymus (1-4 punktai). Jei piliečiams Ridikui, Abromavičiui ir Šeškauskui nepatiko kiti mano prašymai, jie galėjo su kokiu nors pretekstu atsisakyti juos svarstyti; tačiau, atsisakydami netgi svarstyti akivaizdžiai teisėtus ir pagal BPK pagrįstus mano prašymus, minėtieji asmenys akivaizdžiai pažeidė mano teisę į (teisingą) teismą, nevykdė savo pareigų ir sulaužė savo priesaikas.

4. „Teisėjų atrankos kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pateiktas 62 lapų apimties kasacinis skundas, kurio argumentacija aiškiai neatitinka BPK 268 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų kasacinio skundo formai ir turiniui.“ Teisėjai nenurodė kokių reikalavimų neatitiko mano skundas, ir visai suprantama kodėl – nes skundas pilnai atitiko visus 268 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Teisėjai tiesiog begėdiškai pripaistė bele ko ir išsityčiojo iš mano skundo apimties.

Taigi piliečiai Ridikas, Abromavičius ir Šeškauskas pateikė 4 akivaizdžiai melagingus teiginius ir dar pasišaipė iš mano skundo apimties, nors BPK nėra nurodyta jokių apribojimų kasacinio skundo apimčiai. Teisėjai nepateikė nė vieno teisinio argumento, nepaaiškino nė vieno iš mano prašymų neteisėtumo, taigi darytina išvada, kad jie matomai taip pasielgė iš daugumai LR teisėjų būdingo įžūlaus tingumo ir nepagarbos teismui, savo priesaikoms bei neturinčių iš ko duoti kyšio žmonių teisėms. Akivaizdu, kad minėtieji piliečiai šiurkščiai pažeidė mano teises į teisingą teismą, taigi sulaužė savo priesaikas ir pažemino teisėjo vardą.

Dauguma LR teisėjų jau 30 metų spjauna į 109 ir 110 Konstitucijos straipsnius ir nutartis priiminėja pagal savo taip vadinamąjį „vidinį įsitikinimą“, kurį susiformuoja korupcijos, teismų pirmininkų įsakymų ir savo asmeninių vertybių priemonėmis. Akivaizdu, kad tai – antikonstitucinė, nusikalstama praktika, pavertusi LR teismus neteisės skleidėjais ir įtvirtintojais, praktiškai kriminalinėmis struktūromis. Teismų ir teisėjų paniekos teisei pasekmėje visa Lietuvos valstybe tapo triumfuojančios neteisės dariniu, iš kurio priverčiami pasitraukti garbingi žmonės ir į kurį masiškai plūsta įvariausi kriminaliniai elementai iš viso pasaulio.

Vis dėlto prašau vadovautis galiojančiu Teisėjų etikos kodeksu ir pripažinti, jog akivaizdu, kad piliečiai Ridikas, Abromavičius ir Šeškauskas neatliko savo pareigų, pademonstravo cinišką nepagarbą man ir mano procesinėms teisėms, grubiai pažeidė teisėjų etiką, sulaužė savo priesaikas ir pažemino teisėjo vardą. Prašau kuo greičiau pradėti jiems drausmės bylas. (Prašau viešai pasmerkti tokį ne tik LAT, bet ir visus LR teismus kompromituojantį piliečių Ridiko, Abromavičiaus ir Šeškausko elgesį).

Giedrius Šarkanas

Priedas: LAT 2020 m. liepos 15 d. nutartis atsisakyti priimti mano kasacinį skundą

bus tęsiama

Diskusija

515.  Miranda is interested in your...2022 02 16 01:04:15

kskgzt4v

514.  Miranda is interested in your...2022 02 16 01:04:14

j6kcksbn5

513. Žemyna Deivė2022 02 10 19:46:43

Aš deivė!!!!
Žemes!!!!!!!

512. 12021 11 23 22:14:29

555

511. 12021 11 23 22:14:27

555

510. 12021 11 23 21:53:11

555

509. 12021 11 23 21:53:10

555

508. 12021 11 23 21:53:09

555

507. 12021 11 23 21:53:09

555

506. 12PRJO!!2021 11 23 21:53:08

555

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Pirmasis įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis