.

Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

Katalikiškieji nepakantumas ir pagieža turi gilias istorines šaknis

Katalikų bažnyčia ilgus šimtmečius persekiojo ir engė lietuvių tautą, siekė sunaikinti pačią lietuvybę. Šiandieninėje Lietuvoje katalikai retai besigriebia fizinės prievartos, tačiau pačios istorinės katalikų netolerancijos, pagiežos ir paniekos ne katalikams tradicijos išliko ir netgi naujomis formomis suklestėjo nepriklausomoje Lietuvoje.

Panieka ne katalikams yra persmelkusi Lietuvos žiniasklaidą

Matyt, kad absoliučią daugumą žiniasklaidos kontroliuojantys katalikai jaučiasi visagaliais šalies ir valstybės šeimininkais, galinčiais žeminti visus, kurie jiems kažkuo neįtinka.

Dažnai galima išgirsti: „Tikri (visi) lietuviai yra katalikai“, „Lietuva – Marijos žemė“ ir pan. Jei žiniasklaidoje girdime žodį „tikintieji“, tai beveik visada turimi omenyje katalikai, jei „bažnyčia“, tai katalikų bažnyčia, jei „bažnyčios hierarchai“ – tai būtent Romos Katalikų bažnyčios funkcionieriai, tarsi Lietuvoje nebūtų kitokių tikinčiųjų ar bažnyčių.

Šiuo atveju nesvarbu, kad katalikybę savo religija įvardina dauguma lietuvių – išaukštinant katalikus, visi kiti yra, tegul ir netiesiogiai, pažeminami. Juk iš teiginio, kad Lietuvoje (ar, pagal Jozefą Racingerį, visame pasaulyje) tėra viena „tikra“ bažnyčia – Katalikų bažnyčia, seka, kad visos kitos yra „netikros“, antrarūšės, nepilnavertės.

Neretai katalikai ir atvirai tyčiojasi iš lietuvių, išpažįstančių kitas religijas, pravardžiuoja juos sektantais, pagonimis ir kitais panašiais daugelio Lietuvos katalikų taip mėgstamais pašiepiamais ir įžeidžiamais žodžiais.

Pastoviai pasigirsta užgaulūs vieši katalikų pareiškimai ir pasirodo straipsniai žiniasklaidoje, (pavyzdžiui, „sektantai“ „tvirkina vaikus“, „veda iš kelio jaunimą“, „griauna moralę“ ir pan.), kuriais paprastai išreiškiamas pasipiktinimas ne kokiais nors nusikaltimais ar teisiškai pripažintu amoraliu elgesiu, o tuo, kad kitos religinės bendruomenės išpažįsta savo kitokias nei katalikiškas vertybes ir tas vertybes propaguoja tarp vaikų ir jaunimo. Tokiais pasisakymais ir straipsniais lietuviai viešai juodinami, žeminami ir įžeidinėjami tik už tai, kad elgiasi pagal savo sąžinę.

Katalikų bažnyčia faktiškai yra tapusi Lietuvos valstybine bažnyčia

Gausios katalikų faktinės privilegijos išaukština juos tarp kitų religinių grupių. Katalikų bažnyčiai ypač dideliais mastais perleidžiamas valstybės turtas, netgi tas, kurį katalikai kažkada įsigijo apiplėšdami kitų tikėjimų žmones. Katalikams pastoviai skiriamos milijoninės lėšos iš Lietuvos biudžeto, daug kartų didesnės už paramą kitoms religinėms bendruomenėms.

Katalikybė faktiškai turi išskirtines teises ir nevaržomai dominuoja valstybinėse mokyklose. Tikybos kursas čia beveik vienareikšmiškai reiškia katalikybę, būtent katalikybės propagavimas yra visokeriopai remiamas ir finansuojamas. Kitų religijų vaikai tik formaliai gali pasirinkti savo tikėjimo dėstymą, realiai dažniausiai jie to pasirinkimo neturi.

Katalikai mokytojai neretai įvairiai priekabiauja prie katalikiškosios tikybos nepasirinkusių moksleivių ir jų tėvų, kartais psichologinis smurtas vaikams tampa nebepakeliamu.

Katalikų kapelionas priima priesaiką Lietuvos kariuomenėje
Lietuvos kariai klaupiasi prieš katalikų kapelioną
Akivaizdžiai diskriminuojantys ritualai paverčia Lietuvos kariuomenę religinės propagandos ir pažeminimo struktūra. Nėra ko stebėtis, kad tarnyba armijoje dažniausiai suvokiama kaip kažkas žemo ir gėdingo.

Dauguma aukščiausių valstybės pareigūnų kiekviena proga demonstruoja savo katalikiškumą filmuodamiesi mišių, pamaldų ir kitokių katalikiškų ritualų metu, nors pagal savo duotas priesaikas turėtų vengti susisieti su kokia nors viena religine grupe, ypač su užsienio valstybės kontroliuojama religine organizacija.

Katalikiški ritualai (sveikinimai, maldos pusryčiai ir pan.) dažnai finansuojami ar reklamuojami valstybės biudžeto lėšomis.

Daug valstybinių švenčių: Kalėdos, Velykos, „mergelės“ Marijos dangun ėmimo diena ir Joninės, – arba grynai katalikiškos, arba pažymimos pagal Katalikų bažnyčios tradicijas, ir jų oficialus šventimas valstybiniu mastu yra tiesioginis įžeidimas tiek visiems lietuviams ne krikščionims, tiek stačiatikiams, kurie norėtų švęsti savo šventes pagal savo bažnytinį kalendorių. Dar labiau lietuvius ne katalikus diskriminuoja tai, kad katalikiškos kulto apeigos yra atlikinėjamos kaip oficialios valstybinės ceremonijos.

Visus Lietuvos valstybės įteisintus ne katalikų pažeminimus sunku ir suskaičiuoti, jų skaičius kiekvieną dieną auga, kaip ir pačių agresyviausių katalikų fanatikų akiplėšiškumas.

Kariuomenėje viešpatauja katalikų kapelionai

Ne katalikai yra ciniškai diskriminuojami Lietuvos kariuomenėje, kur katalikai karo kapelionai pastoviai organizuoja ir pravedinėja įvairiausias religines ar pusiau religines katalikiškas ceremonijas, neretai žeminančias ir įžeidžiančias ne katalikus.

Tokio pobūdžio organizacijose, kaip kariuomenė, teisė nedalyvauti religinėse apeigose tėra simbolinė, nes nuo būrio atsiskyrę kariai rizikuoja patekti karininkų nemalonėn ir patirti kareivių katalikų smurtą. Kariškiams pastoviai tenka dalyvauti ir valstybiniuose katalikiškuose ritualuose, pavyzdžiui, mišiose valstybinių švenčių proga.

Todėl valstybės vertimas atlikti karinę prievolę diskriminuoja, įžeidžia ir pažemina Lietuvos jaunuolius ne katalikus. Greičiausiai būtent visiškas krašto apsaugos sukatalikinimas nulemia tai, kad dauguma jaunimo laiko nesugebėjimą išvengti karinės tarnybos neapsukrumo, provincialumo, moralinio nesubrendimo ar tiesiog kvailumo požymiu.

Katalikų bažnyčios skiriami kapelionai yra formaliai įteisinti ir policijoje bei kai kuriose Lietuvos universitetuose, kur, matyt, greitai irgi galutinai įsitvirtins religinė diskriminacija.

Katalikybę išaukštinanti Lietuvos valstybinė simbolika diskriminuoja ir įžeidžia ne tik ne katalikus

Gausūs istoriniai Katalikų bažnyčios nusikaltimai prieš kitų tikėjimų lietuvius ir netgi šimtmečiais vykdytas lietuvių tautos genocidas vis dar nėra oficialiai pasmerkti, apie juos beveik neužsimenama mokykliniuose vadovėliuose.

Dar daugiau, didžiausios su katalikybės vėliava įvykdytos niekšybės ir nusikaltimai prieš lietuvių tautą yra paskelbti oficialiais Lietuvos valstybės simboliais. Visų pirma, tai karalius Mindaugas, Vilniaus katedra ir herbas.

Pirmasis katalikų apkrikštytas Lietuvos valdovas Mindaugas yra padarytas oficialiu Lietuvos valstybingumo simboliu nors gavo karaliaus karūną už tai, kad atidavė pusę tuometinės Lietuvos žemių, tarp jų – visą Žemaitiją, kalavijuočių ordinui – ir todėl kiekvienam žemaičiui, net ir katalikui, jo protėvius išdavusio ir pardavusio Mindaugo išaukštinimas yra tiesioginis Lietuvos valstybės įžeidimas.

Vilniaus katedra yra pastatyta katalikų išniekintos lietuviškos šventyklos vietoje, ir dažnas jos vaizdavimas Lietuvos simboliu įžeidžia kiekvieną istorinį lietuviškąjį tikėjimą išpažįstantį ar tiesiog gerbiantį lietuvį.

Vilniaus herbas
Vilniaus herbas – katalikų šventasis Kristoforas neša vaiką Jėzų Kristų
Lietuvos sostinės Vilniaus herbas – katalikų šventasis Kristoforas – pastovus priminimas kiekvienam ne katalikui, kad jis čia laikomas antrarūšiu lietuviu.

Vilniaus miesto herbe yra pavaizduotas katalikų šventasis Kristoforas, ir tai yra tiesioginis ne katalikų pažeminimas, pastovus priminimas, kad Katalikų bažnyčia viešpatauja Vilniuje, o visi kiti tikėjimai yra antraeiliai. Kadangi Vilnius yra Lietuvos sostinė, jo katalikiškasis simbolis yra akibrokštas ir kiekvienam lietuviui ne katalikui.

Lietuvos katalikai yra taip įpratę nevaržomi žeminti ne katalikus, kad dažniausiai nė neprisipažįsta tai darantys

Retas katalikas pripažįsta savo nepakantumą ir įproti įžeidinėti kitus. Pradėjus apie tai viešai kalbėti, netgi didžiausi įžūlėliai pradeda tvirtinti, kad jie yra labai tolerantiški, kad visos religijos Lietuvoje turi lygias teises ir pan.

Lietuviai katalikai dažnai teisinasi istorinėmis tradicijomis – „Sektantai ir pagonys yra tradiciniai lietuviški žodžiai“, „Vilniaus herbas yra istorinis palikimas“, „lietuviai – nuo seno katalikiška tauta“ ir pan. Tačiau tuo būdu jie dar labiau įžeidžia ne katalikus lietuvius, kadangi visos šios tradicijos susiformavo būtent didžiausio katalikų siautėjimo ir kitų tikėjimų persekiojimo Lietuvoje laikais.

Smurtu ir prievarta suformuotų tradicijų išaukštinimas tik dar kartą parodo, kad netekusi galimybės žudyti kitaip mąstančius žmones, Lietuvoje Katalikų bažnyčia pasikeitė tik išoriškai, išsaugodama savo nepakantumą ir panieką ne katalikams kitokia, labiau užslėpta forma.

Ne katalikų diskriminavimo atvejai yra rimti žmogaus teisių pažeidimai

Šiais laikais Europoje diskriminavimas religijos pagrindu yra laikomas sunkiu žmogaus teisių pažeidimu. Visame pasaulyje valstybės stengiasi išimti religinius ženklus iš savo oficialiosios simbolikos. Šis procesas vyksta netgi fanatiškosiose JAV, kur religiniai motyvai neseniai buvo pašalinti ir iš banknotų.

Tai, kas dabar normalu Lietuvoje, būtų neįmanoma dabartinėje Vakarų Europoje, o greičiausiai ir likusioje Rytų Europoje. Netgi rūsčiojoje Rusijoje vyriausybės beatodairiškai palaikomi stačiatikiai nežemina ir neįžeidinėja kitų tikėjimų žmonių.

Nėra ir nebus pagrindo vadinti Lietuvą demokratine ar europietiška valstybe tol, kol Lietuvos valstybė demonstruoja savo beatodairišką ištikimybę Katalikų bažnyčiai, kol niekaip neginami nuo katalikų fanatikų įžeidinėjimų ir pažeminimų ne katalikai lietuviai yra paversti antrarūšiais ir mažateisiais piliečiais.

2007-ųjų gruodis, Vilnius

John GH  2019-12-14 10:43:53

Vienintelis kelias į dangų.
Jei norime nuvykti į nežinomą vietą, kur nežinome kelio į nežinomą vietą,
Mums reikalingas asmuo, kuris Jis kada nors eitų į tą vietą, arba asmuo iš tos vietos
pasiimk mus, kad mes nepasiklystume
Šis mąstymo būdas yra labai pagrįstas ir mūsų logika jį gali priimti.

Jei norime eiti į dangų, mums reikalingas asmuo, kuriam Jis žinotų kelią
Dangus ar asmuo iš dangaus eina į žemę ir Jis gali grįžti
vėl į dangų. Asmuo yra Jėzus, Jis grįžta į dangų
liudijo jo mokiniai (Apd 1, 9–11), taigi Jėzus neturi
Kapas žemėje. Jėzus gali nuvesti tave į dangų, bet kitą žmogų
kad jo kapas žemėje, tada tu nežinai jo sielos ir dvasios
Dangus arba eik į pragarą. Šis asmuo nėra tikras, atves jus į dangų.

Kaip sekti Jėzumi sekant jo žodžiu ir tai daryti.
Kaip žinoti jo žodį, kasdien skaitant Bibliją.
Prašau informuoti kiekvieną asmenį, kuris tiki Jėzų kaip Dievo sūnų.

Mindaugas  2017-11-13 14:47:50

Katalikybe, tai klaidatikybes motina, biblijoje apibudinama kai didzioji babele kuri bus sunaikinta su kitomis netikromis religijomis..Bekite is ten kol galite neatsigrezdami, tai dar issigelbesite... Ir neisizeiskite fanatiskai tikintys katalikai, o tik pasinagrinekite istorija kaip katalikybe buvo ikurta..

Paulius  2017-03-25 15:12:27

Ab insidis diaboli libera nos Iesu, Mater Dei, Ora pro nobis

Laura  2015-04-03 12:18:17

Aš esu katalikė ir man buvo nemalonu skaityti šį straipsnį. Tikrai yra ir netolerantiškų, tik savo vieną tiesą pripažįstančių žmonių, bet aš tokia nesu. Mano artimieji (irgi katalikai) nediskriminuoja kitų. Diskriminacija nepriklauso nuo žmogaus išpažįstamos religijos, o nuo jo vertybių ir kultūros. Vilniaus herbo žmonės dažnai net nesieja su religija, todėl tikrai neverta įsižeisti, kad jis susijęs su katalikybe. Būkim šiltesni, tolerantiškesni kitiems ir nenorėčiau, kad religija atskirtų žmones.

Anonimalus  2014-11-02 01:34:20

Šis tinklalapis kaip tik žeidžia tik katalikus. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris taip jau garbina katalikybę, o kitas religijas žemina. Tarkim musulmonai, Lietuvoj yra jų maldos namai, gali melstis. O dabar pažiūrėkime į kokią Saudo Arabiją, ten net kryžiaus ant kaklo negalima turėti, kad arabų į krikščionybę neatverstų. Buvo užsiminta apie jėzuitų genocidą, dabar katalikai dėl jo peikiami. O negi nebuvo tų genocidų? Rusai, naciai, lenkai...

Daugiau


  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai